Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15920/2014
CPV Kód:45453100-8;45300000-0;71221000-3;45330000-9;45232440-8;45331000-6
Ajánlatkérő:Egri Főegyházmegye
Teljesítés helye:3950 Sárospatak, Bartók B. u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.08.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Egri Főegyházmegye
Postai cím: Széchenyi István utca 1.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Barta Gábor
Telefon: + 36 36517589
E-mail: barta.gabor@eger.egyhazmegye.hu
Fax: + 36 36517751
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.egyhazmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola részleges felújítása és részleges akadálymentesítése tárgyban
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
3950 Sárospatak, Bartók B. u. 2.
NUTS-kód: HU311
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola részleges felújítása és részleges akadálymentesítése tárgyban
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45300000-0
71221000-3
45330000-9
45232440-8
45331000-6
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Vállalkozási szerződés Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola részleges felújítása és részleges akadálymentesítése tárgyban”
A Sárospatak, Bartók Béla u. 2. sz. alatti Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola részleges felújítása és részleges akadálymentesítéséhez kapcsolódóan az alábbi feladatok ellátása:
,,A” épület (tantermi szárny)
Építészet
Gépészet
Akadálymentesítéshez kapcsolódó épületgépész munkák
Új belső fűtési rendszer (tornatermen kívüli) kazánház kialakítás
Új belső fűtési rendszer (tornatermen kívüli) kazánház nélkül
Kazánház belső gázellátás szerelés
Külső tűzcsap javítási munkák
Elektromosság
Villanyszerelés ,,A’’ épület
Tűzjelző rendszer kiépítése
,,B” épület (tornatermi szárny)
Építészet
Gépészet
Tornatermi öltöző belső víz- és szennyvízszerelés
Tornatermi öltöző fűtés szerelés
Tornatermi öltöző szellőzés szerelés
Tornaterem központi fűtés szerelés
Tornaterem légfűtés-szellőzés szerelés
Hő és füstelvezetés tűzvédelmi levegőutánpótlása
Külső gáz csatlakozó vezeték építése
Napkollektorok szerelési munkái
Konyha légellátás – szellőzés
,,B’’ épület külső vízelvezetés
Étterem kiegyenlített szellőzés
Konyha hővisszanyerős légfűtés
,,B’’ épület meglévő kazánházi vezetékek és berendezések bontása
Elektromosság
Villanyszerelés ,,B’’ épület
Napelemekhez kapcsolódó elektromos
Udvari Építész fejlesztések
Parkoló, burkolatok, rámpa, nyaktag felújítás
Műfüves pálya
Futópálya
és kapcsolódó feladatok a dokumentációban és a kiviteli tervben, valamint az árazatlan költségvetésben meghatározottaknak megfelelően.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 346365116 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/10/07 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/03/07 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Jótállási kötelezettség: legalább 36 hónap, amely a sikeres átadás-átvételtől számítódik. A jótállásra tett ajánlat értékelési részszempontnak minősül.
Az ajánlatkérő az ajánlati elem legkedvezőbb szintjeként 60 hónap jótállást határoz meg, továbbá meghatározza, hogy az ajánlattevők a 36 hónap jótállási időtartamnál kedvezőtlenebb ajánlatot nem tehetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jótállási kötelezettségre tett ajánlat értékelése a felhívás V.3.3.2. pontjában foglaltaknak megfelelően történik.
Késedelmi kötbér: a teljesítési véghatáridő határidő be nem tartása esetén, a késedelem minden napja után, a nettó ajánlati ár százalékéban megadva, naptári napra értelmezve. A késedelmi kötbérre tett ajánlat értékelési részszempontnak minősül.
Az ajánlatkérő az ajánlati elem legkedvezőbb szintjeként 0,4%/naptári napot határoz meg, továbbá meghatározza, hogy az ajánlattevők a 0,05%/naptári nap ajánlatnál kedvezőtlenebb ajánlatot nem tehetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a késedelmi kötbérre vonatkozó ajánlat értékelése a felhívás V.3.3.2. pontjában foglaltaknak megfelelően történik.
A késedelmi kötbér számítása: A vállalkozónak felróható okból előálló késedelem első napja a szerződés 7.1. pontjában meghatározott végteljesítési határidőt követő 1. munkanap. Amennyiben a Vállalkozó a késedelembe esés első napjától számított 30. napig nem teljesíti a késedelemmel érintett feladatot, akkor a Megrendelő a késedelembe esés 31. napján jogosult a szerződéstől elállni és a teljesítési biztosítékot használni.
Teljesítési biztosíték: a nettó ajánlati ár (szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 2%-a.
Jótállási igények teljesítésére vonatkozó biztosíték: a nettó ajánlati ár (szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 2 %-a,
Előleg-visszafizetési biztosíték:
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdés alapján a tartalékkeret és az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint előleg igénybe vételét biztosítja.
Az előleg igénybevételének feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása.
A Kbt. 126. § (6) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a teljesítési és jótállási biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítheti:
- az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy
- bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy
- banki készfizető kezesség biztosításával vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint az előleg-visszafizetési biztosíték teljesíthető az alábbiak szerint:
- az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy
- bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy
- banki készfizető kezesség biztosításával vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A teljesítési biztosítékot szerződéskötés hatályba lépésekor, a jótállási biztosítékot pedig a sikeres átadás-átvétel időpontjában (amely a jótállási kötelezettség kezdete) kell rendelkezésre bocsátani.
A teljesítési biztosíték időbeli hatálya: a szerződés hatálybalépésének napjától a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt igazoló átadás-átvételi igazolás napjáig tartó időtartam.
A jótállási biztosíték időbeli hatálya: a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától (a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt igazoló átadás-átvételi igazolás napja) a jótállási időszak végét követő 40. napig, de – nem korábban, mint a garanciális időn belül bekövetkezett, de a garanciális idő letelte után befejezett hibák kijavításáig.
Ajánlattevőnek a biztosítékok (teljesítési és jótállási) határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint az ajánlatban nyilatkozni kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció rögzíti.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetésből történik. A támogatás mértéke a kivitelezési munkák elszámolható költségének 100%-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Tartalékkeret nincs.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 27. cím, a Kbt. 130. § (1)-(4) bekezdése és a (3) bekezdés alapján a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdése, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, továbbá figyelemmel kell lenni az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0013 projekt Támogatási szerződésében foglaltakra. A fizetési határidő kezdő időpontja a számlát tartalmazó kifizetési igénylésnek a közreműködő szervezet általi kézhezvételének időpontja.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződés tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő nem alanya az ÁFÁ-nak, ezért a fordított ÁFA finanszírozás nem irányadó jelen szerződés teljesítése során.
A számlázás és az elszámolás minden esetben a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik, figyelemmel a számlázásra és az elszámolásra vonatkozó jogszabályok hatályba lépésének, illetve hatályon kívül helyezésének, valamint módosítás esetén a módosított rendelkezés hatályba lépésének időpontjára.
Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a tartalékkeret és az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja, előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. Az előleg-visszafizetési biztosíték összege megegyezik az igényelt előleg összegével.
A teljesítés során ajánlattevő 5 számla (4 részszámla és 1 végszámla) benyújtására jogosult, a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 13.§ (1)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként pénzügyi kifizetési ütemtervet kell benyújtania, amely a fenti jogszabály rendelkezéseinek megfelel és az alábbi követelményeket figyelembe veszi:
- az első részszámla kibocsátásának lehetőségét ajánlatkérő a szerződéses érték 20%-ánál biztosítja
- a részszámlák összege nem haladhatja meg a szerződéses érték 80%-át
- a végszámla értéke nem lehet kevesebb, mint a szerződéses érték 10%-a és a végszámla benyújtásának feltététele a sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eljárás lefolytatása
- a kifizetési ütemtervnek a fentieknek meg kell felelnie
Amennyiben nyertes ajánlattevő előleget igényel, akkor a nyertes Ajánlattevő által igénybe vett előleg az első részszámlából kerül levonásra.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
1. Valamennyi beruházással érintett feladatellátási helyen úgy kell megszervezni a közoktatási funkciót, hogy az akadálymentesen, önállóan használható legyen.
2. A beruházást követően az épületnek minimum „C” típusú épület energetikai minősítési osztályba kell kerülnie.
3. A bővítés vonatkozásában az MSZE 24203-2 szabványban előírt építészeti korlátozások megtartása kötelező.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel) szemben a Kbt. 56. § (1) és az 56. § (2) bekezdésében, valamint az 57. § (1) bekezdésének a-d.) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll valamint az alvállalkozójával vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, továbbá az 57. § (1) bekezdésének a-d.) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fentiekben meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.
A nyilatkozatokat elegendő másolati példányban benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen eljárást megindító felhívás feladásának dátumánál nem régebbinek kell lennie.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság következő útmutatóira:
- Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (2012. évi 61. szám, megjelent 2012. június 1. napján)
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (2014. május 16.)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell:
1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:
• a pénzforgalmi számla száma;
• mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számlát;
• volt-e a pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorban állás az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;
2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, kiegészítő mellékletek nélkül (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.)
Azon beszámoló(k) ajánlatba történő csatolása nem szükséges, mely beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján hozzáférhető.
Amennyiben ajánlattevő a 2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján nyilatkozzon, a működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása tevékenység) származó –általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről.
3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző legfeljebb három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az igazolási mód kapcsán felhívjuk továbbá az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésére is.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésére.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
• ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
• a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésére, amely alapján: ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is ajánlatkérő elfogadja az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban bármely számláján 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
Sorban állás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját maga, vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év tekintetében egynél több évben negatív volt.
Amennyiben ajánlattevő a 2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmassági követelménynek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján megfelel, amennyiben saját maga, vagy jogelődjének a működés ideje alatt, a közbeszerzés tárgya (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása tevékenység) szerinti árbevétele eléri az 200.000.000 HUF-ot.
3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző legfeljebb három üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított árbevételének összege nem éri el a nettó 300.000.000-Ft összeget, illetőleg ugyanezen időszakban, a közbeszerzés tárgyából (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének összege nem éri el a nettó 200.000.000-Ft összeget.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján azon alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg (1. és 2. alkalmassági követelmény), tehát közös ajánlattevők esetében legalább az egyik ajánlattevőnek teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelményeknek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetőek.
A 3. számú alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a.) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap során befejezett (teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárult) építési/felújítási/bővítési beruházásainak ismertetését, az alábbi tartalommal:
• a megépített létesítmény megnevezését;
• az elvégzett munkák felsorolását;
• az ellenszolgáltatás nettó összegét,
• a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét,
• a műszaki átadás-átvétel időpontját (év/hó/nap)
A bemutatott referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint csak a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással lehet igazolni, akként, hogy az igazolásnak a fent előírt tartalmon kívül az alábbiakat kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél neve, címe,
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatott referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozta nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy ajánlatkérő a referencia igazolást, valamint nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésbe részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellet történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.

2.Az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell mutatnia azon szakembereket –különösen a minőség-ellenőrzésért felelős vezetőt - akik az építési beruházás teljesítésébe bevonásra kerülnek, az ajánlattevő nyilatkozatának, a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzuk, a rendelkezésre állási nyilatkozatuk benyújtásával, végzettségüket igazoló okiratok másolatának csatolásával. (A dokumentumoknak az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen tartalmazniuk kell). (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 15. § (2) bek. e) pont).
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott beruházáson ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés aa) pontja alapján a vállalkozó kivitelező építőipari kivitelezési tevékenységet akkor vállalhat, ha - a 13. § (8) bekezdésében meghatározottak kivételével - rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésére, amely alapján: ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is ajánlatkérő elfogadja az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
• ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
-ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, legalább 1 (egy) db építési beruházásra vonatkozó szerződéssel, amely esetében a referencia építési vagy felújítási vagy bővítési tevékenységre vonatkozott, értéke legalább elérte a nettó 200.000.000,- Ft-ot és
2. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
a) Főépítésvezető (1 fő):
- - aki legalább felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik
- legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik építési műszaki vezetőként építési beruházás építésvezetése tekintetében;
b) Felelős műszaki vezető:
- legalább 1 fő műszaki vezető, aki építészet szakterületen legalább 3 éves műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik
- legalább 1 fő műszaki vezető, aki épületgépészet szakterületen legalább 3 éves műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik
- legalább 1 fő műszaki vezető, aki elektromos szakterületen legalább 3 éves műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik
c) munkavédelmi szakember (legalább 1 fő)
-az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján 1 fő, munkavédelmi középfokú, vagy munkavédelmi technikusi, vagy munkavédelmi üzemmérnöki vagy munkavédelmi szakmérnöki végzettségű szakember, aki legalább három év biztonsági és egészségvédelmi tapasztalattal rendelkezik
d.) Ajánlattevőnek ajánlatában legalább 1 fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakembert meg kell jelölnie, aki a minőség-ellenőrzésért felelős.
A szakemberek között az átfedés, az építésvezető kivételével megengedett.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy 3 illetőleg 5 év tapasztalat alatt 36, illetve 60 hónapos tapasztalatot ért.
A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő(k) a más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, figyelemmel a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdésére.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Nettó ajánlati ár (Ft)70
Jótállás időtartam (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap)20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/29 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
A Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti az eljárást megindító felhívás A. mellékletben meghatározott elérhetőségen, elektronikus példányban. A dokumentáció az Ajánlatérő nevében eljárónál (A melléklet II. pont) munkanapokon 9:00-15:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 10:00 óráig vehető át.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/08/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 1053 Budapest, Vámház, krt. 8. 1. em. 4., Juharos Ügyvédi Iroda
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (1)-(4) és (6)-(7) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Modern oktatási környezet megteremtése a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában, ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0013
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő a dokumentáció alatt a dokumentáció elektronikus példányát érti.
Az ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus példányban (cd/dvd) bocsátja rendelkezésre, amely átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján Ajánlatérő nevében eljárónál (A melléklet II.) munkanapokon 9:00-15:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 10:00 óráig. A dokumentáció elektronikus példányát a gazdasági szereplő kérelmére postai úton megküldjük. A dokumentáció elektronikus példányát ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Az ajánlattételi dokumentáció elektronikus példánya másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható.
A dokumentációba nyomtatott példányába be lehet tekinteni az ajánlattételi határidő lejártának napjáig. A betekintés tekintetében a kapcsolatot az A. melléklet 1-3. pontjában meghatározott szervezettel kell felvenni, faxon vagy pedig e-mailben.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére a kiviteli tervdokumentáció nyomtatott példányát átadja a szerződéskötést követően haladéktalanul.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1. A fentiek szerinti pontszámot ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti és a súlyszámmal megszorozza, amely értéket szintén kettő tizedesjegyre kerekít.
A 2. és 3. értékelési szempont esetében ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” szóló útmutatója alapján (megjelent a Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ. 2012. évi 61. számában, 2012. június 1.) a egyenes arányosítás elvét alkalmazza.
Ebben az esetben a legmagasabb érték (azaz a legmagasabb jótállás, hónapokban és legmagasabb kötbér, naponta) a legkedvezőbb, ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint: Avizsgált/A legjobb X (100-1)+1
A 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő az ajánlati elem legkedvezőbb szintjeként 60 hónap jótállást határoz meg, továbbá meghatározza, hogy az ajánlattevők a 36 hónap jótállási időtartamnál kedvezőtlenebb ajánlatot nem tehetnek.
Jótállásra vonatkozó ajánlat csak egész hónapokban tehető.
A 60 hónapot meghaladó megajánlásra ajánlatkérő egységesen 100 pontot ad és a 36 hónapot el nem érő megajánlás esetén ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti.
3. részszempont, késedelmi kötbér: Az ajánlatkérő az ajánlati elem legkedvezőbb szintjeként 0,4%/naptári napot határoz meg, továbbá meghatározza, hogy az ajánlattevők a 0,05%/naptári nap ajánlatnál kedvezőtlenebb ajánlatot nem tehetnek.
A késedelmi kötbér számítása: a Vállalkozónak felróható okból előálló késedelem első napja az szerződés 7.1. pontjában meghatározott végteljesítési határidőt követő 1. munkanap. Amennyiben a Vállalkozó a késedelembe esés első napjától számított 30. napig nem teljesíti a késedelemmel érintett feladatot, akkor a Megrendelő a késedelembe esés 31. napján jogosult a szerződéstől elállni és a teljesítési biztosítékot használni.
Ajánlatkérő a 0,4%/nap késedelmi kötbért meghaladó megajánlásra is a maximális 100 pontot adja.
Ajánlatkérő a pontszámokat kettő tizedesjegyre kerekíti, és azt megszorozza a súlyszámmal és az így kapott pontszámot is kettő tizedesjegyre kerekíti.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság: 1,2,3 pontok
A műszaki–szakmai alkalmasság: 1,2 pontok
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Kiegészítő tájékoztatás
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
2. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart (hely és idő megadása): 2014. augusztus 18., 10.00 óra, Szent Erzsébet Katolkus Általános Iskola, Sárospatak, Bartók Béla u. 2. sz.
3. Ajánlatok benyújtása
az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban/A.III. mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 papír alapú példány és 1 db, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását CD-n vagy más adathordozón. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és a közbeszerzés tárgyát.
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példánynak a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
4. Irányadó idő
Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
5. Árfolyamok
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia akként, hogy a referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyamot kell az ajánlattevőnek figyelembe venni. A releváns devizaárfolyamra vonatkozó információt (nyomtatott oldal) az ajánlathoz csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az átváltást az ajánlattevőnek kell megtenni az ajánlatában, ezen feladat nem képezi ajánlatkérő feladatát.
6. Tájékozódási kötelezettség
Az ajánlattevő köteles tájékozódni a Kbt. 54. § (1) bek. alapján a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
7. Tárgyalásos eljárás alkalmazásának lehetősége
Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
8. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő), valamint a Kbt. 55. § (5) bek. szerinti kapacitást biztosító szervezet tekintetében az alábbiakat:
- az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű másolata (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően)
- az ajánlatot aláíró, de a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti példánya.
9. Nyilatkozatok, csatolandó további dokumentumok:
1.) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőknek külön-külön) ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai vonatkozásában. (Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)
Ajánlatkérő ezen nyilatkozattal összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 26. §-ban foglaltakra, továbbá arra, hogy a fentiek szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
2.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőknek külön-külön) Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőknek külön-külön) a Kbt. 60. § (5) bek. alapján tett nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
4.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a jelen eljárást megindító felhívás III.2.2) 1. pontjában nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet pénzügyi számlát.
5.) Építési, szerelési felelősség biztosítás
A vállalkozó által végzett kivitelezési tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére, a nyertes ajánlattevőnek Építési, szerelési felelősségbiztosítást kell kötni (vagy meglévő biztosítását jelen projekt feltételeire vonatkozóan kiterjeszteni), amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 50 millió Ft/év és minimum 15 millió Ft/káreseményenként. Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással úgy annak, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára történő megkötésére vonatkozóan csatoljon szándéknyilatkozatot az Ajánlatában. Amennyiben ajánlattevő rendelkezik felelősségbiztosítással, úgy erről szóló ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges, valamint nyilatkozat arról, hogy a szerződéskötés időpontjáig, a meglévő felelősségbiztosítás kockázatviselése kiterjesztésre kerül kifejezetten a tárgyi projektre vonatkozóan és meglévő felelősségbiztosítása nem került kimerítésre, annak tárgyi projektre történő kiterjesztése biztosított.
6.)Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. §], a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt képviselőnek küldi meg. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
7.) Az ajánlatba az alábbiakat kell csatolni:
a) A tételes árazott költségvetést, a dokumentációban meghatározottak szerint szükséges elkészíteni. Ajánlattevőnek a beárazott tételes költségvetést papíralapon, és elektronikusan (*.xls-formátumba konvertálva) az ajánlathoz mellékelnie kell.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan tételes költségvetés táblázaton belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja a Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján. Valamennyi költségvetési sort be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik a Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt; ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a dokumentációban megnevezettel egyenértékű azon műszaki paraméterek tekintetében, amelyeket ajánlatkérő az adott termék vonatkozásában a dokumentációban feltüntetett. Ugyanakkor az ajánlatkérő előírja, hogy a tervben szereplő valamennyi megadott gyártótól vagy típustól való eltérést külön lapon is szerepeltetnie kell az ajánlatban, megadva minden olyan jellemzőt (pl.: méretek, anyag, bekötési pontok stb.) amellyel bizonyítani tudja az egyenértékűséget.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetést a Kbt. 67. §. (7) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak minősíti.
b) A kiviteli dokumentáció építési-szerelési munkarészére vonatkozó heti bontású vonalas ütemterv.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a heti bontású vonalas ütemtervet a Kbt. 67. § (7) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak minősíti.
c) Az ajánlattevőnek az ajánlatában organizációs tervet kell benyújtania, amely tartalmazza az alábbiakat: organizációs vázlattervet, technológiai folyamatelrendezési tervet.
Az általánosan elfogadott szakmai értelmezés szerint az organizációs terv alatt ajánlatkérő az alábbiakat érti és a tervnek ezeket kell tartalmaznia:
- mérethelyes ábrázolás
- létesítmények jegyzéke
- építési munka ütemterve (beruházási ütemterv, kivitelezés időbeli ütemterve)
- organizációs vázlatterv
- ideiglenes építmények tervei
- organizációs műszaki leírás.
A folyamatrendezési terv alatt ajánlatérő azon tervet érti, amelyen feltüntetésre kerül a munka kiterjedése, iránya, szállítási útvonalak, a munkafront elrendezése, az állványok, gépek, anyagdepók.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiek szerinti organizációs tervet a Kbt. 67. § (7) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak minősíti.
d) Pénzügyi kivitelezési ütemterv: az eljárást megindító felhívás II.1.2. pontjában meghatározottaknak megfelelően.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiek szerinti pénzügyi kivitelezési ütemtervet a Kbt. 67. § (7) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak minősíti.
10. Egyéb előírások, értelmező rendelkezések:
1.) A jelen eljárást megindító felhívás III.2.2.) 2. pont tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év” alatt az ajánlattevő személyes joga szerint irányadó számviteli jogszabályok szerint így meghatározott utolsó három lezárt üzleti év szerinti beszámolót értendő. A „mérleg szerinti eredmény” a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 70.§ (2) bekezdésének megfelelő tartalmú kategória. Külföldi honosságú ajánlattevők, alvállalkozó, illetőleg alkalmasságot igazoló szervezetek csatoljanak nyilatkozatot arra nézve, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatot, vagy ha a pénzügyi beszámolója nem tartalmazza kifejezetten ezt a sort, akkor a beszámoló csatolása mellett, annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen értéket.
2.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tervezői kiírás alapján a végleges mennyiségek ellenőrzése és kalkulálása az ajánlattevők felelőssége, továbbá mivel az ajánlati ár átalányárként kerül megadásra, a mennyiségi adatok pontosságát ajánlattevők utólag nem vitathatják. Az ajánlatadás, és a vállalkozás részletes feltételei a szerződéstervezetben találhatók, azok elfogadása kötelező feltétele az ajánlatnak.
3.) Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolt igazolásai – a Kbt.-ben meghatározott kivétellel – a Kbt. 36. § (3) bek. alapján egyszerű másolatban is benyújtható, továbbá az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű felelős fordításban csatolandók.
4.) Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
5.) Az eljárást megindító felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő és ajánlattevőnek e törvény előírásainak megfelelően kell eljárnia és ajánlatát elkészítenie. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni
6.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
7.) Szerződéskötés feltétele, hogy:
- az eljárást megindító felhívás III.2.3. 2.b pontjában felsorolt, építészet szakterületen az ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 244/2006. (XII.15). Korm. rendelet szerinti építészet szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
-az eljárást megindító felhívás III.2.3. 2.b pontjában felsorolt, épületgépészet szakterületen az ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 244/2006 (XII.15). Korm. rendelet szerinti, a fenti szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
- az eljárást megindító felhívás III.2.3. 2.b. pontjában felsorolt, elektromos szakterületen az ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 244/2006. (XII.15.) Korm . rendelet szerinti ,a fenti szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá az ajánlattevőknek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről.
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a kihirdetett nyertes ajánlattevő vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően ellenőrzi.
8.) Érvénytelen az ajánlattevő ajánlata, amennyiben az ajánlattételkor nem rendelkezik a magasépítésre vonatkozó ISO 9001 és ISO 14001 érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal. A dokumentumokat elegendő egyszerű másolati példányban az ajánlathoz csatolni.
9.) Idegen nyelvű okiratok: Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, ajánlattevőnek szükséges csatolnia annak magyar nyelvű fordítását is, a Kbt. 36. § (3) pontja alapján.
10.) Az ajánlatevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-7. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 81. § (2) bekezdése) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratot úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3) bekezdésére tekintettel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.
11.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást megindító felhívás II.3. pontjában megadott határidő indikatív, az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. Az ajánlattevőnek az ajánlatát a fentiek figyelembevételével kell megtennie.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/01 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Juharos Ügyvédi Iroda
Postai cím: Vámház krt. 8., I. emelet 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Juharos Ügyvédi Iroda
Címzett: dr. Juharos Róbert
Telefon: + 36 17838364
E-mail: juharos.robert@gmail.com
Fax: +36 17838364
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Juharos Ügyvédi Iroda
Postai cím: Vámház krt. 8. I. emelet 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Juharos Ügyvédi Iroda
Címzett: dr. Juharos Róbert
Telefon: +36 17888364
E-mail: juharos.robert@gmail.com
Fax: +36 17888364
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Juharos Ügyvédi Iroda
Postai cím: Vámház krt. 8. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Juharos Ügyvédi Iroda
Címzett: dr. Juharos Róbert
Telefon: +36 17888364
E-mail: juharos.robert@gmail.com
Fax: +36 17888364
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------