Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15967/2014
CPV Kód:38293000-5;38200000-7
Ajánlatkérő:MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Teljesítés helye:9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.08.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kutatás-fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Postai cím: Csatkai Endre utca 6-8.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Timárné Deibler Ilona
Telefon: +36 13919329
E-mail: deibler.ilona@csfk.mta.hu
Fax: +36 12754668
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csfk.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
x Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): kutatás-fejlesztés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Az MTA CSFK számára szeizmológiai műszerek és kiegészítők beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
NUTS-kód: HU221
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés / Az MTA CSFK számára szeizmológiai műszerek és kiegészítők beszerzése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38293000-5
További tárgyak:38200000-7
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
11 db Szélessávú szeizmométer
11 db 5 m szenzorkábel
11 db Adatgyűjtő egység
11 db Tartozék csomag
Részletesen a dokumentációban.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított áru nettó szerződéses árának 0,05%-a, de maximum 10%-a.
Minőséghibával rendelkező termék szállítása esetén, az ajánlatkérő ugyanolyan értékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő üzembe helyezésig eltelik.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses ár 10%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A pénzügyi teljesítéssel összefüggő feltételekre a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése az irányadó.
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, illetve ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Kbt. 122.§ (1) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. §-ában leírtak szerint.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben a teljes - az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen elérte a nettó 50.000.000 HUF értéket.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap beszerzés tárgya (tudományos/kísérleti célú berendezés) szerinti szállításainak ismertetése, a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél neve és címe, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15.§ (1) bekezdés a) pont, 16.§ (5) bekezdés)
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen legalább nettó 30.000.000 HUF értékű tudományos/kísérleti célú berendezés szállítására vonatkozó, szerződésnek megfelelően teljesített szállítással.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció fentiek szerinti ellenértéke bruttó értékben (nettó 50.000 HUF + 27% ÁFA) került meghatározásra.
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti az „A” melléklet II.) pontjában megjelölt címen munkanapokon 9:00-15:00 óra között (az ajánlattételi határidő napján 9:00-10:00 óra között), vagy a www.apex-mm.hu honlapról regisztrációt követően a dokumentáció letölthető, vagy kérhető a dokumentáció megküldése.
A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott következő feltételek szerint megfizetni:
Az írásbeli összegezés megküldésétől a szerződéskötésig terjedő időszakban átutalással, az Apex-MM Kft. Citibanknál vezetett 10800007-00000000-13367019 számú folyószámlájára.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 1027 Budapest, Fő u. 92., II. em. 3. tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció másra át nem ruházható, ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. és III.2.3. pont
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
2. Az eljárást megindító felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat a megkötendő szerződés részét képezi.
3. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges válasz esetén is ki kell tölteni és be kell nyújtani.
4. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja, figyelemmel a Kbt. 67. §-ában foglaltakra.
5. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, melynek az ajánlati kötöttség fennállásának ideje alatt történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
6. Az ajánlatkérő a szerződést az írásbeli összegezés megküldését követő tizenegyedik napon tervezi megkötni a nyertes ajánlattevővel. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
8. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
9. A Kbt. 25. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
10. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
11. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
12. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie, tekintettel az eljárás nyelvére, az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is kérjük becsatolni Az ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott iratanyagok ajánlattevő általi felelős fordítását is. Ez alól kivételt képeznek az alkalmasság igazolására és a műszaki leírásra vonatkozó idegen nyelvű iratanyagok, melyek angol vagy német nyelven történő csatolása is megengedett.
13. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani telefaxon (06 1 4010806), vagy e-mail üzenetben (apex@apex-mm.hu). Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése szerinti ésszerű határidőben történő válaszadást az ajánlattételi határidő lejártától visszafelé számított 3. napban, míg a kérdések feltételére nyitva álló határidőt az ajánlattételi határidőtől visszafelé számított 6. napban határozza meg. A válaszadásra egyebekben a Kbt. 45. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
14. Az ajánlatot 1 eredeti példányban, valamint 1 példányban elektronikus adathordozón - CD vagy DVD lemezen - jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf fájlban) kell benyújtani:
- előlappal, az előlapon feltüntetve az ajánlattevő nevét és székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, az ajánlattevő kapcsolattartó személyének nevét, telefon- és faxszámait, e-mail elérhetőségét,
- a lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel,
- folyamatos lapszámozással ellátottan,
- fűzött vagy kötött formában.
Az ajánlatban a törvényben megszabott határidőig tett esetleges módosításokat el kell látni az ajánlattevő cégszerű aláírásával.
15. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf fájl) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Amennyiben az eredeti illetve másolat, valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, az ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
16. Az ajánlatok valamennyi példányát egy darab zárt borítékban (csomagolásban) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékon (csomagoláson) fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhely szerinti címét, továbbá a következő feliratokat:
- AJÁNLAT az MTA CSFK által kiírt „Az MTA CSFK számára szeizmológiai műszerek és kiegészítők beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásra.
- Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel!
17. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
18. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti fizetésképtelenség esetére kezességet vállaló nyilatkozatot, mely nyilatkozatot eredetben vagy hiteles másolatban kér ajánlatkérő benyújtani. Továbbá az ajánlat a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint – papíralapon – benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
19. Árfolyam: a nem magyar forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlattételi határidő lejártának napján az MNB által közzétett devizaárfolyamok képezik.
20. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/06 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Apex-MM Kft.
Postai cím: Fő u. 92. II/3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bojtos Andrea
Telefon: +36 14010808
E-mail: apex@apex-mm.hu
Fax: +36 14010806
Internetcím (URL): www.apex-mm.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Apex-MM Kft.
Postai cím: Fő u. 92. II/3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bojtos Andrea
Telefon: +36 14010808
E-mail: apex@apex-mm.hu
Fax: +36 14010806
Internetcím (URL): www.apex-mm.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Apex-MM Kft.
Postai cím: Fő u. 92. II/3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bojtos Andrea
Telefon: +36 14010808
E-mail: apex@apex-mm.hu
Fax: +36 14010806
Internetcím (URL): www.apex-mm.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------