Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/150
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.12.30.
Iktatószám: 16357/2016
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: Magyarország, Debrecen, Petőfi tér (9555/5 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.02.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bacskay Krisztina
Telefon: +36 52502553
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://webdav.nif.hu/index.php/s/wgLba2tBj3BE8Ep (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út. 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bacskay Krisztina
Telefon: +36 52502553
E-mail: bacskay.krisztina@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út. 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bacskay Krisztina
Telefon: +36 52502553
E-mail: bacskay.krisztina@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kivitelezése (PST kód: I000.01)
Hivatkozási szám: (PST kód: I000.01)
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kiegészítő tervezési feladatai és kivitelezése (PST kód: I000.01)
Jelen vállalkozási szerződés keretében Debrecen átépítéséhez és a Petőfi tér fejlesztéséhez szervesen illeszkedő épületegyüttes, közlekedési hálózat és térrendezés valósul meg, továbbá a Debrecen, 33. sz. Füzesabony - Debrecen II. rendű főút 108+923 km szelvényében lévő Nyíl-Hadházi utca csomópont ideiglenes átépítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kivitelezése (PST kód: I000.01)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39130000-2
További tárgyak: 39156000-0
39172100-9
45000000-7
45110000-1
45111240-2
45112420-5
45200000-9
45210000-2
45213311-6
45213312-3
45213321-9
45213150-9
45215222-9
45220000-5
45221200-4
45221211-4
45221220-0
45223320-5
45231000-5
45231220-3
45231221-0
45231300-8
45231400-9
45231600-1
45232140-5
45233120-6
45233124-4
45233126-8
45233128-2
45233144-0
45233161-5
45233162-2
45233262-3
45233280-5
45233290-8
45233292-2
45233293-9
45233294-6
45234115-5
45234121-0
45234126-5
45234128-9
45234160-5
45300000-0
45350000-5
45310000-3
45313000-4
45315500-3
45315600-4
45316000-5
45343200-5
45453100-8
45317200-4
45317300-5
48813000-0
71421000-5
77310000-6
71322000-1
90523100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Debrecen, Petőfi tér (9555/5 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. A 9555/5 helyrajzi számú ingatlanon 42.325m² hasznos alapterületű, térszín alatt kétszintes pinceszint+földszint+3 emelet szintszámú, térszint fölött 4 épületrészt (többek között 386 férőhelyes parkolóházat is) magába foglaló közforgalmú épületegyüttes átépítése, építése, 3.000m2 acél tartószerkezetű üvegtető építése és az épületegyüttes kialakításához szükséges munkaterület körülhatárolása (résfalépítése) és víztelenítése mintegy 25.000m2-en, bontási munkák, mintegy 11.200 m³ mennyiségben beépített városi környezetben.
2. Az Intermodális Közösségi Közlekedési Központ (IKKK) és kapcsolódó létesítményeinek építéséhez kapcsolódó külső közműkiváltások elvégzése:
o Középfeszültségű hálózat
o Kisfeszültségű hálózat
o Közvilágítási hálózat
o Kis- és középnyomású gázelosztó vezeték
o Távhőellátási hálózat
o Vízellátó vezetékek
o Csapadék csatorna
o Szennyvíz csatorna
o Vízépítés
o Hírközlési vezetékek
3. A 4. számú és 47. számú főutak építési feladatainak ellátásához szükséges gyalogos, kerékpáros és közúti aluljárók, valamint a meglévő Homokkerti felüljáró felhajtóág hidjának bontása.
4. A 4. számú főút átépítése, valamint a 47. számú főút és 4. számú főút csatlakozásának (külön szintű közlekedési csomópontjának) átépítése.
4.1.: A 4. számú főút 884,53 m egybefüggő (folyamatos szelvényű) hosszon történő átépítése, mintegy 430m hosszon térszín alá vezetve (1500m3 résfal építésével), villamos pálya alatti közúti átvezetést biztosító aluljáró építése, 2 db spirális körforgalom kialakítása.
4.2.: A 47. számú főút és 4. számú főút csatlakozásának átépítése (0+741,78 - 0+975 km. sz. közötti szakaszon), meglévő indirekt ágak elbontásával és átépítésével a 4. számú főúton kiépítésre kerülő rotációs körforgalmakhoz való csatlakozás érdekében.
5. 4 db új jelzőlámpás közlekedési csomóponti forgalomirányítási rendszer kialakítása, 1 db jelzőlámpás közlekedési csomópont átalakítása és 3 db jelzőlámpás közlekedési csomópont bontása.
6. Kötöttpályás (villamos és troli) létesítmények és kapcsolódó berendezések bontása valamint új villamosvágány, fejállomás, áramellátási, felsővezeték valamint jelző- és biztosítóberendezések építése:
o Vályús-sínes RAFS vágány bontása: 645 vm
o Vályús sínes RAFS felépítmény építése: 850 vm
o szükségleszállóhely kialakítása 1 db
o megállóhely áthelyezése 1 db
7. Környezetrendezési és parképítési munkák, többek között 40.000m2 füvesítés és 15.000m2 burkolatépítés
8. Debrecen vasútállomás építés alatti vasúti üzemét biztosító, az áramellátási berendezések ideiglenes kiváltására vonatkozó tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés.
9. Debrecen, 33. sz. Füzesabony - Debrecen II. rendű főút 108+923 km szelvényében lévő Nyíl-Hadházi utca csomópont ideiglenes átépítése.
10. Beruházással érintett közlekedési módok: személy- és tehergépkocsi, kerékpár, villamos, busz (helyi-, helyközi), trolibusz, gyalogos.
A kivitelezéssel érintett munkaterületek Debrecen belterületén helyezkednek el.
További kiegészítő tervezési feladatok
- víztelenítés
- ideiglenes forgalomtechnika
- földfelszín alatti helymeghatározás
Egyéb vállalkozói feladatok
- ideiglenes forgalomterelés építés, bontás
- tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás
- régészeti és további szakfelügyeletek biztosítása
- megvalósulási tervek készítése
A 4-es számú főutat annak teljes lezárásától számított legkésőbb a 18. hónap végéig a Vállalkozó köteles a forgalom részére visszaadni, legalább jogerős ideiglenes forgalomba helyezési engedéllyel. (kötbérterhes részhatáridő)!
Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt köteles a Hajdú-Bihar Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet Petőfi téren található gépjármű bejáratának korlátozásmentes megközelíthetőségét biztosítani.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M.2.1. pontot igazoló szakember, az M.2.1. b) alpontban előírt alkalmassági követelménynél nagyobb szakmai tapasztalata. (hó) 5
2 2.2. M.2.1. pontot igazoló szakember, az M.2.1. c) alpontot igazoló szakmai tapasztalatát (nem zöldmezős beruházásként) beépített városi környezetben szerezte. (igen/nem) 4
3 2.3. M.2.1. pontot igazoló szakember, az M.2.1. c) alpontot igazoló szakmai tapasztalatát közlekedési csomópont építést és/vagy felújítást is tartalmazó kivit. szerz. során szerezte. (igen/nem) 4
4 2.4. M.2.2. pontot igazoló szakember, az M.2.2. b) alpontban előírt alkalmassági követelménynél nagyobb szakmai tapasztalata. (hó) 5
5 2.5. M.2.2. pontot igazoló szakember, az M.2.2. c) alpontot igazoló szakmai tapasztalatát (nem zöldmezős beruházásként) beépített városi környezetben szerezte. (igen/nem) 4
6 2.6. M.2.3. pontot igazoló szakember rendelkezik beépített városi környezetben végzett, komplex villamospályaépítési munkák kivitelezése során szerzett szakmai tapasztalattal. (igen/nem) 4
7 2.7. M.2.4. pontot igazoló szakember, az M.2.4.b) alpontban előírt alkalmassági követelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hó) 5
8 2.8. M.2.4. pontot igazoló szakember munkagödör kialakítási és víztelenítési kivitelezési munkák során szerzett szakmai tapasztalattal (igen/nem) 4
9 3.1. Az alk. köv. körében bemutatott vagy azon felüli szakember résfalak tervezésében szerzett tervezői szakmai tapasztalatának időtartama. (hó) 5
10 3.2. Az alk. köv. körében bemutatott vagy azon felüli szakember víztelenítési munkák tervezésében szerzett tervezői szakmai tapasztalata. (hó) 5
11 3.3. Az alk. köv. körében bemutatott vagy azon felüli szakember beépített városi környezetben végzett útépítési és/vagy útfelújítási munkák megvalósítása során szerzett kivit. szak. tapasztalata (hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00004
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték megjelenítő szempont (pontszám: 1-100).
Módszer:
1. Ár értékelési rész-szempont: fordított arányosítás,
2.1.;2.4.; 2.7; 3.1-3.3. értékelési rész-szempont: egyenes arányosítás
2.2.; 2.3; 2.5.; 2.6; 2.8.értékelési rész-szempont: közvetlen pontkiosztás, melyre vonatkozó részletes leírás a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő - továbbiakban: AT - (közös ajánlattétel esetén egyik AT sem), alváll. és nem vehet részt az alk. ig.-ban olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek. meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Az AT-nek - közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének - valamint adott esetben az alk. ig.-ban részt vevő gazd. szereplő(k)nek az ajánlat benyújtása során a 321/2015. (X.30.) Korm.r. (továbbiakban Kr.) 4.§ (1) bek.-nek megfelelően, külön-külön, az egységes európai közbeszerzési dokumentum - továbbiakban „EEKD” - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-nek hatálya alá.
Az EEKD-t a Kr. 4.§ (1), (3)-(4) bek.-e szerint szükséges kitölteni.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Kr. 4.§; 6.§; 8.§; 10.§ és a 12.-16.§-aiban foglaltak.
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá eső alváll.-t.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel a tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZ.2. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ.1. A 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján a tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényét ig. nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított ig.s vagy a nyilvántartásban szereplés tényét ig. dokumentum. A nem Mo-on letelepedett gazd. szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét ig. nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot ig. dokumentum.
A nem Mo-on letelepedett gazd. szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezési szolg. tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
SZ.2. A 322/2015. (X.30.) Korm.r. 21.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét ig. nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított ig. vagy a nyilvántartásban szereplés tényét ig. dokumentum, a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét ig. nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot ig. dokumentum.
Továbbá lásd. Közbeszerzési Dokumentációt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. (továbbiakban Kr.) 19.§ (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évére vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő (továbbiakban: AT) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kr. 19.§ (3) bek. alapján, ha az AT Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P.1. pont szerinti követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint.
Amennyiben AT a P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65.§ (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
AT vegye figyelembe a Kbt. 65.§ (11) bek.-ben foglaltakat.
Ajánlatkérő felhívja a P.1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140.§ (9) bek.-ben.
Az alkalmassági követelmény előzetes igazolására AT-nek EEKD-t kell benyújtania, az előírt igazolások a Kbt. 69.§ szerinti ajánlatkérői felhívásra nyújtandók be.
Az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozóan a Kr 2.§ (5) bek. alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az EEKD IV. részében az ajánlata benyújtása során.
Közös ajánlattétel esetén az AT-k mindegyike külön EEKD-t nyújt be. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos további információkat a Kr. 2.-7.§-a tartalmaznak.
Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is be kell nyújtania. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3.§ (2) bek.)
Az alkalmassági követelmények igazolásához szükséges dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-ben foglaltakat.
Minősített AT-k tekintetében a Kr. 19.§ (7) bek. szerint jár el Ajánlatkérő. A Kr. 19.§ (6) bek. szerinti esetben az ott leírtak szerint jár el Ajánlatkérő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 19.000.000.000.- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. (továbbiakban Kr.) 21.§ (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) évben teljesített legjelentősebb építési beruházásait ismertető, a Kr. 22.§ (3) bek. foglaltaknak megfelelő - a szerződést kötő másik fél által adott - igazolás.
Az igazolásban meg kell adni:
- a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szerződés tárgyát,
- az ellenszolgáltatás nettó összegét, (közös ajánlattevők által teljesített szerződés esetén az igazolást benyújtó gazd. szereplő által elvégzett teljesítés ellenszolgáltatásának nettó összegét)
- a szerződés során az igazolást benyújtó gazd. szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az építés beruházás teljesítése oszthatatlan (nem állítható ki az egyes ajánlattevők (továbbiakban: AT) által végzett munkák elkülönítésével) úgy a szerződés gazd. szereplő által elvégzett teljesítés ellenszolgáltatása szerinti műszaki tartalmának ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
- a teljesítés idejét (kezdés és a műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal),
- vállalkozóként, közös AT-k tagjaként vagy alvállalkozóként, teljesítette a szerződést,
- hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
A Kr. 22.§ (5) bek. alapján, ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ebben az esetben a referencia igazolásból a fenti kritériumoknak is (úgy, mint a teljesítés oszthatatlan-e, tehát a teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás kiállítható-e az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével,) egyértelműen ki kell derülniük!
A Kbt. 140. § (9) bek. alkalmazandó.
M.2. A Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (továbbiakban: SZE) a megnevezése, végzettségének vagy képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a projektvezetői pozíció igazolására az önéletrajzban feltüntetett szerződések megrendelőjétől származó igazolás.
Ajánlatkérő a M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bek.-ben foglaltakat és előírja, hogy az alábbi feladatokat kizárólag maga az AT - közös ajánlattétel esetén a közös AT-k egyike - végezze el:
- projektvezetői munka.
A fentiek alapján az M.2.1. pontban foglalt alkalmassági köv. ig.-hoz a Kbt. 65.§ (7) bek.-től eltérően nem támaszkodhat az AT más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alváll.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására EEKD-t kell benyújtani, az előírt igazolások a Kbt. 69.§ szerinti ajánlatkérői felhívásra nyújtandók be.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a Kr 2.§ (5) bek. alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát, az EEKD IV. részében az ajánlata benyújtása során.
Minősített AT-k tekintetében a Kr. 24.§ (1) bek. szerint jár el Ajánlatkérő. A Kr. 24.§ (2) bek. szerinti esetben az ott leírtak szerint jár el Ajánlatkérő.
Továbbá lásd. Közbeszerzési Dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT,
M.1. ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) évben az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesített
M.1.1. legfeljebb 3 db szerz. keretén belül, az alábbi kivit. munkákat tart. szerz-t:
a) legalább 1 db olyan beépített városi környezetben végzett közlekedési csomópont építését és/vagy felújítását, mely során
- legalább 4 közlekedési mód építési és/vagy felújítási munkái valósultak meg, és
- főút kereszteződésében külön szintű közlekedési csomópont épült;
b) legalább 1 db belterületen elhelyezkedő, egybefüggő (folyamatos szelvényű) 660m hosszúságú főút építését és/vagy felújítását, és külön szintű közlekedési csomópont építést;
c) legalább 1 db jelzőlámpás közlekedési csomópont építést;
d) legalább 1 db villamos pálya alatti közúti átvezetést biztosító aluljáró építését;
e) legalább 1 db, min 630 vm hosszban villamos pálya építését tart. komplex villamospálya építési munkát,
f) legalább 1 db, résfal tervezésére és építésére vonatkozó munkát, amely esetében a résfal szerkezet közút felszín alatti átvezetését biztosító műtárgy vagy tartószerkezeti elem részeként valósult meg, és amely munka keretében a tervezett és a kivitelezett résfal mennyisége elérte a 1000 m3-t.
M.1.2. legfeljebb 2 db szerz. keretén belül, az alábbi kivit. munkákat tart. szerz-t:
a) legalább 250 férőhelyes parkolóház építést;
b) legalább nettó 30.000m2 hasznos alapterületű, legalább 3 épületrészt tart. közforgalmú épület vagy épületegyüttes építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, (Ajánlatkérő alapterületként átalakítás esetén az átalakítással érintett alapterületet, bővítés esetén a bővítmény alapterületét veszi figyelembe.)
c) legalább 2.250 m2 üvegtető építést.
M.1.3. belterületen végzett komplex mélyépítési kivit. munkákat tart. szerz-t, mely során megvalósult 10.000 m2 térkőburkolat építés és 6.000 m2 füvesítés.
M.2. nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt SZE-vel:
M.2.1. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rend. - továbbiakban: 266. Kr. - szerinti MV-É felelős műszaki vezetői - továbbiakban: FMV - jog. megszerzéséhez szükséges a 266. Kr. szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal- továbbiakban:V-vel és Sz.gy-vel.
Továbbá a V-nek megszerzését követően:
b) legalább 36 hó projektvezetői szakmai tapasztalattal- továbbiakban: SZT-tal -, és
c) legalább 1 db min. nettó 30.000 m2 hasznos alapterületű legalább 3 épületrészt tartalmazó közforgalmú épület vagy épületegyüttes építését és/vagy átalakítását és/vagy bővítését tart. kivit. szerz. megvalósítása során szerzett projektvezetői SZT-tal,
M.2.2. 1 fő, aki rendelkezik:
a) a 266. Kr. szerinti MV-KÉ FMV jog. megszerzéséhez szükséges a 266. Kr. szerinti V-vel és Sz.gy-vel.
Továbbá a V-nek megszerzését követően:
b) legalább 36 hó közlekedési műtárgyépítési kivit. SZT-vel, és
c) legalább 1 db olyan közlekedési csomópont építést és/vagy felújítást tart. szerz. megvalósítása során szerzett kivit. SZT-vel, mely során legalább 4 közlekedési mód építési és/vagy felújítási munkái is megvalósultak.
M.2.3. 1 fő, aki rendelkezik:
a) a 266. Kr. szerinti MV-KÉ FMV jog. megszerzéséhez szükséges a 266. Kr. szerinti V-vel és Sz.gy-vel.
b) Továbbá a V-nek megszerzését követően legalább 36 hó villamospálya építési és/vagy felújítási kivit. SZT-vel.
M.2.4. 1 fő, aki rendelkezik:
a) a 266. Kr. szerinti MV-M FMV jog. megszerzéséhez szükséges a 266. Kr. szerinti V-vel és Sz.gy-vel.
b) Továbbá a V-nek megszerzését követően legalább 36 hónap résfalépítési kivit. SZT-vel.
M.2.5. 1 fő, aki rendelkezik
a) munkavédelmi szakmérnöki, vagy azzal egyenértékű V-vel.
Továbbá a V-nek megszerzését követően:
b) legalább 36 hó, magas és/vagy mélyépítési munkák kivit. során szerzett munkavéd. SZT-vel, és
c) legalább 1 db, belterületen végzett magasépítési és komplex mélyépítési munkákat tart. kivit. szerz. megvalósítása során szerzett munkavéd. SZT-vel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési-, jótállási- és előleg-visszafizetési biztosíték; Késedelmi-, Hibás teljesítési-, Meghiúsulási kötbér
Pénzügyi fed. forrása: IKOP-3.2.0-15-2016-00004, tám. int.: 100 %.
A tart.ker. a szerz. szerinti teljes ellenszolg. (egyössz. ajánlati ár) 5 %-a, de legfeljebb nettó 974.290.816 HUF.
A finanszírozás m.: szállítói
Előleg: A 272/2014. (XI. 5.) Korm.r. 119.§ (1) bek. a) pont alapján.
Mértéke: a szerz. - tart.ker. nélkül számított - elszámolható össz.-nek 50%-a.
A kifiz.-re vonatkozó szab.: a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 30-32.§, a Kbt. 135. § (1)-(8) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a 272/2014. (XI. 5.) Korm.r., 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§-a, 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pontja. Részszámlázás megengedett.
A részletes felt. a közbesz. dok. részét képező szerz.terv. tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifiz. pénzneme magyar forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft., 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (1), (3)-(4), (6) bekezdésében meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlatot írásban 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, zárt csomagolásban, valamint 1 (egy), az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus adathordozón (pl. CD vagy DVD) példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf vagy azzal egyenértékű formátumban kell benyújtani felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton.
Az ajánlatok átvétele az ajánlatok felbontását megelőző munkanapokon hétfőtől csütörtökig: 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-14:00 óra között az ajánlatok felbontásának napján 8:00 órától az ajánlattételi határidőig.
Az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni: „IKKK kivitelezés (PST kód: I000.01)”- AJÁNLAT - „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!”
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a Közbeszerzési Dokumentáció ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, előszerződés), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az ajánlatban. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
2.) Részajánlattétel nem biztosított. A műszaki tartalom, illetve a beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a beruházás részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. Organizációs, üzemeltetési, garanciális kérdések következtében egységes szerkezetet alkot a projekt, így a részajánlattétel a projekt teljes megvalósítását veszélyeztetné.
3.) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, mértéke: 50.000.000,-Ft. A biztosítékot a Kbt. 54.§ (2) bek.-ben megadott formában lehet teljesíteni. Befizetés esetén a befizetés az ajánlatkérő 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig „PST kód: I000.01.-KIVITELEZÉS-ajánlati biztosíték” megjelöléssel teljesíthető.
A befizetés esetén a biztosíték teljesítésének igazolásaként a befizetést igazoló pénzintézeti bizonylatot kell az ajánlatban csatolni. Részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
4.) A felhívás IV.2.6. pontjában megadott (2 hónap) időtartam alatt a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 60 napot kell érteni.
5.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
6.) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbb feltételek: III.1.1) SZ.1.-SZ.2., III.1.2.) P.1. III.1.3.) M.1.-M.2. pontok.
7.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
8.) Ajánlatkérő 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékűnek tekinti:
- a villamos pályával a vasút, városi (nem kötélvontatású) vasút, helyi érdekeltségű vasút (HÉV) pályát,
- főút építéssel és/vagy felújítással, a gyorsforgalmi út építést és/vagy felújítást, gyorsforgalmi út és/vagy főút 2x2 sávra való kapacitás bővítését,
- parkolóház építéssel a mélygarázs építést,
- résfallal a réspillért.
9.) A közbeszerzési eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Kerekes Ferenc (00140).
10.) Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen kerül megindításra (Kbt. 53.§ (6) bek.). A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
11.)A közbeszerzési dokumentumok az alábbi jelszó megadásával tölthetők le: IKKKKivitelezes1221
12.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák