Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/188
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.28.
Iktatószám:17237/2020
CPV Kód:24312122-5
Ajánlatkérő:ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU321,HU332;HU332,HU333;HU331,HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.10.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56684311
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakucz Pál
Telefon: +36 66523200
E-mail: bakucz.pal@alfoldviz.hu
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alfoldviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000957072020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000957072020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: technológiai célú vasvegyületek
Hivatkozási szám: EKR000957072020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24312122-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú vasvegyületek adásvétele tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: I., II. régió és a központi raktár
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24312122-5
További tárgyak:24313122-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békés és Hajdú-Bihar megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú vasvegyületek adásvétele tárgyban – I., II. régió és a központi raktár részére, az alábbiak szerint:
A keretmegállapodás keretében szállítandó:
- Vas(III) szulfát MSZ EN 890:2013 szabvány alapján folyékony: 48.940 kg/év
- Vas(III) klorid MSZ EN 888:2005 szabvány alapján folyékony: 826.259 kg/év
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet.
AT feladata:
1) AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön;
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 1.000 l – 4.000 l, kivétel: Békéscsaba szennyvíztisztító telep, ahol 17.000 l.
Kiszerelések (szállítási egységek): 1 m3 - 17 m3.
Szállítási gyakoriság: 2hét - 12 hónap.
3) Határidő: AK heti rendszerességgel adja meg a következő heti szállítási igényét, melyet AT az általa meghatározott ütemezés szerint, de a megrendelést követő naptári héten köteles a műszaki leírásban, illetve a szerződéses feltételekben rögzítettek szerint teljesíteni;
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel.
4) AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.)
További feltételek:
- a szállítást végző gazdálkodó szervezet alkalmas a 2008/68/EK irányelv (ADR szabályok) szerinti küldeménydarabos szállítási tevékenységre, járművei megfelelnek az irányelv szabályainak;
- a szállítást csak olyan edényzetben végzi, amely minősítésre került és szintén megfelel a 2008/68/EK irányelv követelményeinek;
- a biztosított – vas(III) szulfát folyékony - szállítás megfelel az MSZ EN 890:2013 szabványnak, a szabvány a termék címkézésén feltüntetésre kerül;
- a biztosított – vas(III) klorid folyékony - szállítás megfelel az MSZ EN 888:2005 szabványnak, a szabvány a termék címkézésén feltüntetésre kerül.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: max. 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a keretmegállapodásban részletezettek szerint.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban:
Ár – Súlyszám: 95
1. Vas(III) szulfát nettó ajánlati ára (Ft/kg) / súlyszám: 5
2. Vas(III) klorid nettó ajánlati ára (Ft/kg) / súlyszám: 90
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:1-2. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 3.: abszolút, pontozás.

II.2.1)
Elnevezés: III. régió részére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24312122-5
További tárgyak:24313122-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Békés és Csongrád-Csanád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú vasvegyületek adásvétele tárgyban – III. régió részére, az alábbiak szerint:
A keretmegállapodás keretében szállítandó:
- Vas(III) szulfát MSZ EN 890:2013 szabvány alapján folyékony: 16.050 kg/év
- Vas(III) klorid MSZ EN 888:2005 szabvány alapján folyékony: 241.360 kg/év
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet.
AT feladata:
1) AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön;
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 500 l – 3.000 l
Kiszerelések (szállítási egységek): 0,5 m3 - 1 m3 ill. 25 kg
Szállítási gyakoriság: 2hét - 2 hónap.
3) Határidő: AK heti rendszerességgel adja meg a következő heti szállítási igényét, melyet AT az általa meghatározott ütemezés szerint, de a megrendelést követő naptári héten köteles a műszaki leírásban, illetve a szerződéses feltételekben rögzítettek szerint teljesíteni;
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel.
4) AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.)
További feltételek:
- a szállítást végző gazdálkodó szervezet alkalmas a 2008/68/EK irányelv (ADR szabályok) szerinti küldeménydarabos szállítási tevékenységre, járművei megfelelnek az irányelv szabályainak;
- a szállítást csak olyan edényzetben végzi, amely minősítésre került és szintén megfelel a 2008/68/EK irányelv követelményeinek;
- a biztosított – vas(III) szulfát folyékony - szállítás megfelel az MSZ EN 890:2013 szabványnak, a szabvány a termék címkézésén feltüntetésre kerül;
- a biztosított – vas(III) klorid folyékony - szállítás megfelel az MSZ EN 888:2005 szabványnak, a szabvány a termék címkézésén feltüntetésre kerül.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: max. 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a keretmegállapodásban részletezettek szerint.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban:
Ár – Súlyszám: 95
1. Vas(III) szulfát nettó ajánlati ára (Ft/kg) / súlyszám: 5
2. Vas(III) klorid nettó ajánlati ára (Ft/kg) / súlyszám: 90
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:1-2. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 3.: abszolút, pontozás.

II.2.1)
Elnevezés: IV. és V. régió részére
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24312122-5
További tárgyak:24313122-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú vasvegyületek adásvétele tárgyban – IV. és V. régió részére, az alábbiak szerint:
A keretmegállapodás keretében szállítandó:
- Vas(III) szulfát MSZ EN 890:2013 szabvány alapján folyékony: 15 984 kg/év
- Vas(III) klorid MSZ EN 888:2005 szabvány alapján folyékony: 704 707 kg/év
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet.
AT feladata:
1) AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön;
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 400 l – 4.000 l
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l - tartályautó.
Szállítási gyakoriság: hetente - 6 hónap.
3) Határidő: AK heti rendszerességgel adja meg a következő heti szállítási igényét, melyet AT az általa meghatározott ütemezés szerint, de a megrendelést követő naptári héten köteles a műszaki leírásban, illetve a szerződéses feltételekben rögzítettek szerint teljesíteni;
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel.
4) AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.)
További feltételek:
- a szállítást végző gazdálkodó szervezet alkalmas a 2008/68/EK irányelv (ADR szabályok) szerinti küldeménydarabos szállítási tevékenységre, járművei megfelelnek az irányelv szabályainak;
- a szállítást csak olyan edényzetben végzi, amely minősítésre került és szintén megfelel a 2008/68/EK irányelv követelményeinek;
- a biztosított – vas(III) szulfát folyékony - szállítás megfelel az MSZ EN 890:2013 szabványnak, a szabvány a termék címkézésén feltüntetésre kerül;
- a biztosított – vas(III) klorid folyékony - szállítás megfelel az MSZ EN 888:2005 szabványnak, a szabvány a termék címkézésén feltüntetésre kerül.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: legfeljebb 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a keretmegállapodásban részletezettek szerint.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban:
Ár – Súlyszám: 95
1. Vas(III) szulfát nettó ajánlati ára (Ft/kg) / súlyszám: 5
2. Vas(III) klorid nettó ajánlati ára (Ft/kg) / súlyszám: 90
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:1-2. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 3.: abszolút, pontozás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
1. az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSz), akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet AT, AV az a GSz, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Kizáró okok fenn nem állásásnak igazolása során a Kr 1.§ vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.
Ajánlatban:
Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (Kbt.62.§;Kbt.67.§(4)). A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdés szerinti felhívásra:
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSz-nek a Kr III. Fejezet 8-16.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a GSz alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a GSz ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő (Gsz) egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) i) rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolások:
Benyújtandó az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
P1) Kr 19.§(1)c) szerinti nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a Gsz a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr 19.§(3) szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3) bekezdés)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas AT, ha rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg legalább egy évben az alábbi – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel:
P1.1) 1.rész: 40.000.000 Ft/év;
P1.2) 2.rész: 10.000.000 Ft/év;
P1.3) 3.rész: 20.000.000 Ft/év;
Alanyi kör:
III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt.65.§(6)).
Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés).
Több részre történő ajánlattétel esetén az érintett részekre vonatkozó alkalmassági feltételek közül a magasabbat kell igazolni.
A Gsz közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
AK előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:
M1) benyújtandó AT nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb szállítások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(1)a), 22.§(1)-(2))
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§(3))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik – a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben teljesült, de legfeljebb 6 évvel korábban megkezdett – előírásoknak és a szerződésnek megfelelően megvalósult olyan teljesítéssel/teljesítésekkel, amelyek között van
- egy, amely legalább 1 év (12 egybefüggő hónap) folyamatos vagy rendszeres szállításra vonatkozott, és amelynek ideje alatt volt legalább 1 olyan év (12 egybefüggő hónap), amely alatt összesen megvalósult az alábbiaknak megfelelő szállítás;
vagy
- több – külön-külön legalább 1 év (12 egybefüggő hónap) folyamatos vagy rendszeres szállításra vonatkozó – szerződés, amelyek esetében – a vizsgált időszakon belül – volt olyan 12 egybefüggő hónap, amikor ezek hatálya még/már tartott és a megvalósulása párhuzamos teljesítések mértéke/értéke összesen megfelelt az alábbi feltételeknek.
1.rész:
M1.1.1) Vas(III) szulfát (MSZ EN 890:2013 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége elérte a 35.000 kg-t.
M1.1.2) Vas(III) klorid (MSZ EN 888:2005 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége elérte a 600.000 kg-t.
2.rész:
M1.2.1) Vas(III) szulfát (MSZ EN 890:2013 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége elérte: 10.000 kg-t.
M1.2.2) Vas(III) klorid (MSZ EN 888:2005 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége elérte a 180.000 kg-t.
3.rész:
M1.3.1) Vas(III) szulfát (MSZ EN 890:2013 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége elérte a 10.000 kg-t.
M1.3.2) Vas(III) klorid (MSZ EN 888:2005 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége elérte a 500.000 kg-t.
Alanyi kör:
M1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés);
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdés).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Több részre történő ajánlattétel esetén is csak az adott részhez tartozó mérték igazolandó.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér; Hibás teljesítési kötbér; Meghiúsulási kötbér.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét – alkalmazási körét és szabályait – a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetek tartalmazzák.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK a Kbt.135.§(1),(5)-(6) alapján, a Ptk. 6:130.§(1)-(2) szerint, fizeti meg az igazoltan teljesített megrendelések ellenértékét, HUF-ban. AK előleget nem fizet.
A finanszírozásra vonatkozó szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetek tartalmazzák
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/10/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/10/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [EKR Kormányrendelet 14.§(3)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68.§ és az EKR Kr 15.§-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
- Vas(III) szulfát (MSZ EN 890:2013 szabvány alapján folyékony) szállítás mennyisége/értéke elérte: nettó 66 Ft/kg
- Vas(III) klorid (MSZ EN 888:2005 szabvány alapján folyékony) szállítás mennyisége/értéke elérte: nettó 56 Ft/kg
2. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 74. § (2) szerinti korlátozást.
3. A IV.2.6 pontjában: 1hónap=30 nap (Kbt.81.§ (11)). A közbeszerzés nem feltételes (Kbt.53.§(5)).Ajánlati biztosíték nincs. AFII.1.5 és II.2.6 szerinti érték: csak technikai szám.
4. Kbt.105.§(1)a)szerint,részenként egy-egy AT-vel jön létre a keretmegállapodás.
5. Alkalmasság: feltétel, igazolása min. AT-k jegyzékénél szigorúbb: III.1.3/P1, M1.
6. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett AV-ra.
7. Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.
8. Kieg.táj. kérhető Kbt.56.§(1) szerint, válasz Kbt.56.§(2)-(5) szerint, az EKR-ben. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
9. Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5),Kbt.68.§(4) és – adott esetben Kbt. 65.§ (7)-(8),(12), ill. Kbt. 35.§(2a) bekezdés szerint.
Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni(Kbt.41/A.§(3)), melyek vonatkozásában Kbt.41/A.§(4) szerinti vélelem az irányadó.
Közös AT-k ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja.
AT az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolására a Kbt.69.§(11a) szerint is jogosult.
10. AK nem írja elő, így az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt.66.§ (6)). AK felhívja figyelmet a Kbt.138.§(1)-(2),(4)-(5)-re.
11. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.
12. Kbt.75.§(2)e) nem kerül alkalmazásra.
13. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (lajstromszám: 00239)
14. Az ajánlattevőknek az ajánlatban be kell nyújtania:
• nyilatkozat a 3. értékelési szempont szerinti értékeléshez a felolvasólapon tett vállalás tekintetében (megajánlott kapcsolattartó elérési adataira vonatkozóan) – adott esetben;
• nyilatkozat a szállításra vonatkozóan
• nyilatkozat és igazolás a megajánlott termékekre vonatkozóan.
15. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az alvállalkozójának el kell érnie.
16. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt – a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel – az Összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).
17. Cégnek minősülő AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;
b. és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
18. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
19. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
20. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII.törvény (felhívásban általánosan Kbt.), valamint a 321/2015.(X. 30.)Korm.rend. (felhívásban általánosan Kr), 424/2017.(XII. 19.)Korm.rend. (felhívásban általánosan EKR Kr), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (felhívásban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni
21. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a közbeszerzési dokumentumokkal együttesen értelmezendő.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák