Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2013.10.23.
Iktatószám:18722/2013
CPV Kód:45234100-7;45234116-2;45213321-9;45221200-4;45234115-5;71220000-6;45231400-9;45212352-8;71240000-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Teljesítés helye:Magyarország, Békés megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CSABA-2013 Konzorcium (STRABAG Vasútépítő Kft., KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., Swietelsky Vasúttechnika Kft. közös ajánlattevők)
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg
Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés
„Békéscsaba vasútállomás pálya, vasúti műtárgyépítési, vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó ideiglenes vasúti biztosítóberendezési, vasút üzemi épületek magasépítészeti, ideiglenes távközlési, külön szintű közút-vasútkeresztezések műtárgyépítési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A 17–27. szolgáltatási kategóriákra vonatkozó szerződés esetében (lásd a C1. mellékletet) egyetért-e a hirdetmény közzétételével?
A teljesítés helye
Magyarország, Békés megye
NUTS-kód HU332
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés a Békéscsaba vasútállomás pálya, vasúti műtárgyépítési, vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó ideiglenes vasúti biztosítóberendezési, vasút üzemi épületek magasépítészeti, ideiglenes távközlési, külön szintű közút-vasútkeresztezések műtárgyépítési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása tárgyában.
A V120.13 számú projekt során a 120-as vasútvonal részeként működő Békéscsaba vasútállomás által érintett térség normál nyomtávolságú MÁV üzemeltetésű vasúti alaphálózatának átépítése: A nyíltvonalak és az állomási átmenő fővágányok tekintetében, a V=120 km/h-s vonalvezetést biztosító és a 225kN vasúti tengelyterhelést kielégítő követelmények betartása mellett az alépítmény, a felépítmény és a felsővezeték hálózat vonatkozásában, illetve a vonali és állomási vasúti terhet viselő kisműtárgyak megerősítése, bővítése vagy részleges felújítása a V=120 km/h pályasebesség és a 225 kN vasúti tengelyterhelés teherbírási követelményeinek megfelelően. Külön szintű közúti keresztezést biztosító műtárgyak megépítése a V=120 km/h-s pályasebesség vasúti pályatervezési előírásainak és a vonatkozó útügyi szabványoknak a kielégítésével. Az állomási vágányhálózatok részleges geometriai módosítása és az állomási vágány hálózatok teljes átépítése a 225 kN tengelyterhelésre méretezett felépítményi és alépítményi műszaki tervkövetelményeknek megfelelően, kielégítve az EU által támogatott Sk+55-ös, új magas peronok kiépíthetőségének feltételeit. Új utasforgalmi létesítmények (Sk+55-ös magasperonok, gyalogaluljárók, rámpák, peronliftek, P+R állomási parkolók) kiépítése. Vágány építése: – 60 r. vasbeton aljas, új 8711 vm, – 54 r. vasbeton aljas, új: 9366 vm, – 54 r. vasbeton aljas, használt 5 444 vm, – 48 r. használt: 1226 vm. Új kitérő beépítése: 78 csoport (ebből 2 csoport nagysugarú) Műtárgyak építése, átépítése, megszüntetése: – Közúti aluljáró: 1 db, – Közúti felüljáró: 1 db, – Gyalogos felüljáró: 1 db,
– Kerethidak: 3 db, – Gyalogos aluljáró: 1 db, – Kisműtárgy megszüntetés: 3 db, – Felüljáró megszüntetés: 1 db, – Utak építése (hidakhoz, útátjárókhoz csatlakozó, feltáró utak): 9 db, – P+R parkoló építése: 1 helyszínen; ~120 férőhely, – Peron építése: 3 db; 130-470 m hosszban, – Hídmérleg: 1 db, – Villamos felsővezeték átépítése: 20613 m, – Térvilágítás telepítése, – Peron 3 db, – P+R parkoló: 1 db, – Állomási: 1 db, – Jelenlegi jelfogófüggéses- biztosítóberendezési rendszer átalakítása az építési fázistervek alapján, állomási: 53 egység, – Váltófűtés kiépítése 47 csoport kitérőn, – Magasépítés - Épületek/építmények elbontása: 28 egység, – Békéscsaba „új” felvételi épület teljeskörű műemléki rekonstrukciója felújítása:1 db; ~2920 m2, – Zajárnyékoló fal: 2005 m, – Vontatási villamos alállomás felújítása: 1 db. Pályaépítési fázisok követését szolgáló egyszerűsített kiviteli tervdokumentációk és egyéb tervek készítése (út- vasútépítés, kábel- közműkiváltási munkák).
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
További tárgyak:45234116-2
45213321-9
45221200-4
45234115-5
71220000-6
45231400-9
45212352-8
71240000-2
II. 1.6 ) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban töltse ki az V. szakaszt (Az eljárás eredménye))
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfakulcs (%) ,
Érték 34953297082 Pénznem: HUF
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfakulcs (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd keretében
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D1. melléklet 2. szakaszában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása: töltse ki a D1. mellékletet
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
SzempontSúlyszám
Nettó ajánlati ár (Ft)90
Ajánlattevő által vállalt többlet jótállási idő a szerződésben előírt kötelező jótállási időn (36 hónap) túl (a kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő hónapokban)4
Anyagok/termékek legalább 80%-os vasúti szállításának vállalása mind útvonalhosszat, mind az anyagok/termékek mennyiségét tekintve (védőréteg (igen/nem), betonalj (igen/nem), új zúzottkő (igen/nem)5
Közúti forgalomkorlátozás időtartama együttesen a közúti felüljárón és aluljárón (naptári nap)1
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
V120.13
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(igen válasz esetén, töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató
  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Ajánlati/részvételi felhívás
  Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 048 - 077669 2013/03/08 (nap/hónap/év)
  Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés „Békéscsaba vasútállomás pálya, vasúti műtárgyépítési, vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó ideiglenes vasúti biztosítóberendezési, vasút üzemi épületek magasépítészeti, ideiglenes távközlési, külön szintű közút-vasútkeresztezések műtárgyépítési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása”
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/08/16 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: CSABA-2013 Konzorcium (STRABAG Vasútépítő Kft., KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., Swietelsky Vasúttechnika Kft. közös ajánlattevők)
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Telefon: +36 63311974
E-mail: attila.racz@strabag.com
Fax: +36 63316269
Internetcím (URL): www.strabag.hu
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 23551500000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 34953297082 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetét a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 számú és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0016 számú támogatási szerződések biztosítják.
VI.2) További információk: (adott esetben )
A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 18. § szerinti információk megadása:
a) a nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban):
A nyertes ajánlattevő nem tarozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.
b) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek tényét és indokát;
Az eljárás eredményes, szerződéskötésre sor került.
c) az ajánlattevők nevét, címét (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban);
I. ajánlattevői konzorcium
Konzorcium neve: WiVa 2013 Konzorcium
Közös Ajánlattevő neve: Vasútépítők Kft.
Székhelye: 9023 Győr, Csaba u. 9.
Közös Ajánlattevő neve: H.F. Wiebe GmbH & Co. KG
Székhelye: D-27313 Döverden, Bahnhof Str. 45.
Üzleti címe: D-28832 Achim, Im Finigen 8. Németország
Közös Ajánlattevőket képviselő ajánlattevő neve: Vasútépítők Kft.
Közös Ajánlattevőket képviselő ajánlattevő székhelye: 9023 Győr, Csaba u. 9.
II. ajánlattevői konzorcium
Konzorcium neve: CSABA-2013 Konzorcium
Közös Ajánlattevő neve: STRABAG Vasútépítő Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Közös Ajánlattevő neve: KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1239 Budapest, Haraszti út 44.
Közös Ajánlattevő neve: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Székhelye: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.
Közös Ajánlattevőket képviselő ajánlattevő neve: STRABAG Vasútépítő Kft.
Közös Ajánlattevőket képviselő ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
III. ajánlattevői konzorcium
Ajánlattevő neve: SD Konzorcium
Címe: H-1222 Budapest, Háros u. 11.
Közös Ajánlattevő neve: Subterra a.s.
Székhelye: Bezová 1658, CZ – 147 14 Praha 4 - Braník
Közös Ajánlattevő neve: Dömper Kft.
Székhelye: H-2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.
Közös Ajánlattevőket képviselő ajánlattevő neve: Dömper Kft.
Közös Ajánlattevőket képviselő ajánlattevő székhelye: H-2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.
d) keretmegállapodásos eljárás második része esetén erre a körülményre való utalást, valamint a keretmegállapodásos eljárás első részével kapcsolatos eljárás eredményéről szóló tájékoztató számát és megjelenésének időpontját.
Nem releváns. A tárgyi közbeszerzési eljárás nyílt eljárás volt.
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.3.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/10/18 (nap/hónap/év)
 
A. Melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

C1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma 1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások 2 , beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi 3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások 4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele nélkül megvalósított beszerzés indokolása 2004/18/EK irányelv
Kérjük, az alábbiakban adja meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélkül megvalósított beszerzés indoklását. Az indoklásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó 89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó, az említett irányelv 2f. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő azon döntésére vonatkozó indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő igénybevételéhez jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adja meg az alábbi információkat.)
1.) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása )
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be:
  nyílt eljárás,
  meghívásos eljárás keretében
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint. (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
  műszaki,
  művészeti,
  kizárólagos jogok védelme
  Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban.
  Kiegészítő építési beruházás/árubeszerzés/szolgáltatás megrendelésére került sor az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes ajánlattevőtől vagy a nyertes ajánlattevők egyikétől.
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén.
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól,
  csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében.
  A nyílt eljárás, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek.
2) A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
  A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá.
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelvvel összhangban: (maximum 500 szóban)