Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2012/149
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:tájékoztató a szerződés módosításáról_ KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma:2012.12.24.
Iktatószám:19531/2012
CPV Kód:45232450-1;45232451-8
Ajánlatkérő:Jánoshida Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Jánoshida belterülete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jász-Terra Mélyépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Jánoshida Község Önkormányzata
Postai cím: Fő u. utca 28.
Város/Község: Jánoshida
Postai irányítószám: 5143
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Eszes Béla polgármester
Telefon: 06-57-558-060
E-mail: titkarsag@janoshida.hu
Fax: 06-57-558-061
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janoshida.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Jász-Terra Mélyépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Árpád u. 26
Város/Község: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pesti Róbert ügyvezető
Telefon: 06 30 2618446
E-mail:
Fax: 06 57 886334
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Védelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
  Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
  Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztés Jánoshidán
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Építési koncesszió
A teljesítés helye
Jánoshida belterülete
NUTS-kód HU322
b)
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
  Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/10/21 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Átalányáras építési szerződés Jánoshida község belterületén bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére.
25.233 fm összefüggő, komplex bel- és csapadékvíz-elvezető rendszerhez kapcsolódó építési munkák Jánoshida belterületén. Ezen belül 11.834 fm földmeder építés, 3.597 fm földmeder kotrás, 344 fm földmeder betöltés, 857 fm burkolt folyóka, 3.585 fm burkolt szelvényő csatorna, 2.737 fm zárt csőcsatorna, 379 fm PVC csatorna, 1.900 fm kapubejáró kiépítése. 75 db tisztító akna, 42 db vízelnyelő akna, 48 db fenéklépcső, 282 m2 monolit beton burkolat, 1 db végátemelő.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
További tárgyak:45232451-8
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 239600000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés 2013/03/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
x Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
  Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
  Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]
  Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
  Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Nettó ajánlati ár (forint)25
2. Fizetési határidő (naptári nap)25
3. Késedelmi kötbér napi összege (forint/naptári nap)15
4. Meghiúsulási kötbér mértéke (százalék)15
5. Teljesítés ideje (naptári nap)14
5.1. alszempont: Teljesítés ideje I. ütem esetén (naptári nap)2
5.2. alszempont: Teljesítés ideje II. ütem esetén (naptári nap)2
5.3. alszempont: Teljesítés ideje III. ütem esetén (naptári nap)2
5.4. alszempont: Teljesítés ideje IV. ütem esetén (naptári nap)2
5.5. alszempont: Teljesítés ideje V. ütem esetén (naptári nap)2
5.6. alszempont: Teljesítés ideje VI. ütem esetén (naptári nap)2
5.7. alszempont: Teljesítés ideje VII. ütem esetén (naptári nap)2
6. Vállalt jótállás időtartama (hónap)10
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/09/16 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 23264 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződés 3.1. pontja szerint a VII. ütem munkaterület átadása: 2013.01.03.
Módosított szerződés 3.1. pontja szerint a VII. ütem munkaterület átadása: 2013.03.14.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az ajánlatkérő részéről előre nem látott, elháríthatatlan akadályoztatás áll fenn a munkaterület eredeti időpontban történő átadása tekintetében, mivel az önkormányzat 2012. december 3-án megkötött egy szennyvízberuházás kivitelezése tárgyú vállalkozási szerződést, melynek kivitelezési munkái akadályozzák a jelen szerződés VII. üteméhez tartozó unkaterület átadást. Ezen ütemben érintett utcaszakaszok munkaterület átadása addig nem lehetséges, ameddig a szennyvíz kivitelezése az érintett területeken nem fejeződik be (várhatóan 2013.03.14.). A VII. ütem teljesítésére eredetileg vállalt 17 naptári napos határidő (mely bírálati szempont volt) nem változik, csupán a munkaterület átadásának időpontja módosul.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2012/12/06 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A módosítással és a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2012/12/19 (év/hó/nap)