Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.09.29.
Iktatószám: 19764/2014
CPV Kód: 45233120-6;45221100-3;45233161-5;45233162-2;45233294-6
Ajánlatkérő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Teljesítés helye: Magyarország, Zala Megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.11.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg): infrastruktúra fejlesztés
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a 61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő szakasz (189+925-193+216 km sz.) építési munkáinak elvégzésére.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás x
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Magyarország, Zala Megye
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés a 61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő szakasz (189+925-193+216 km sz.) építési munkáinak elvégzésére.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45221100-3
45233161-5
45233162-2
45233294-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Vállalkozási szerződés a 61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő szakasz (189+925-193+216 km sz.) építési munkáinak elvégzésére.
A 61.sz. főút Nagykanizsa elkerülő út kivitelezésének befejezése 189+925 - 193+216 km sz. közötti szakaszon az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak szerint:
A munka jelenlegi készültsége 60 %-os, az ajánlatadás során a befejező munkákra kell ajánlatot adni.
Főbb becsült mennyiségek:
2x1 forgalmi sávos új nyomvonalú elkerülő főút, 3.290 m hosszban.
- 189+925 - 190+600 km sz. között töltésépítés befejezése, pályaszerkezeti rétegek építése és befejező munkák
- 190+600 - 193+216 km sz. között javítások, kötő és kopóréteg építése és befejező munkák
Nagykanizsa bekötő út 2x1 sávos bekötőút 425 m (Sánc), Kaposvári út 2x1 sávos bekötőút 70m. Mezőgazdasági szervizút 1.220m.
Csomópontok:
1 db körforgalmi csomópont
1 db osztályozós szintbeni csomópont
Műtárgyak:
- új vasúti felüljáró kivitelezési munkáinak befejezése, sarura emelés, pályaszerkezet építés, befejező munkák építése - 52,0 m nyílás
- hullámlemez áteresz 6,90 m-es nyílással (Bakónaki patak) - sérült elemek cseréje, befejező munkák elvégzése,
- hullámlemez útátjáró 6,70 m-es nyílással - befejező munkák elvégzése.
Úttartozékok:
közvilágítás a körforgalmú csomópontban
Vízelvezetés:
vízelvezető talpárok töltés szakaszon,
bevágásban burkolt folyóka, 30-60 cm-es csatornával
Csőátereszek:
60-120 cm méretben
Közmű keresztezések:
20 kV-os légvezeték,
0,4 kV-os földkábel kiváltás befejező munkáinak elvégzése
hírközlési földkábel kiváltás műszaki átadásának lezárása
szennyvíz- és ivóvízvezeték kiváltás elvégzése
Főbb becsült mennyiségek:
- Villamos vezetékek bontása-építése-védelembe helyezése (Térvilágítás építéssel): 1.969m, Víz- és csatornavezetékek bontása-építése- védelembe helyezése: 191m,
-Útburkolati rétegek: (több rétegben, rétegenként összesítve) 12.061 m3, Burkolati jel festése 2.090m2, KRESZ tábla 198db,
- Csőátereszek 19 fm, Burkolt árok 3300 m2, Kereszt- és hosszcsatorna építése 1711 fm,
- 2db hullámlemez műtárgy építésének befejező munkái, 1 db új híd befejező munkáinak építése vasút felett: saruk száma 12,
- Füvesítés: 29.864m2, növénytelepítés: 28.090 db.
A fentieken túl nyertes ajánlattevő feladata a kiegészítő tervezési feladatok elvégzése az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak szerint. A tervezési munkáknál figyelembe kell venni a Miniszterelnökség honlapján megtalálható KÖZOP elszámolhatósági útmutatóban foglaltakat. (palyazat.gov.hu)
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 1847538233 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 9 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Teljesítési biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a), jótállási és szavatossági biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a) a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint.
Jótállási idő: 36 hónap.
Szavatossági idő: 36 hónap
A jótállástól függetlenül a nyertes ajánlattevő alá van vetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletében és a kapcsolódó jogszabályokban foglalt előírásoknak. Azon elemek esetében, amelyekre jogszabály kötelező alkalmassági időt előír, a jogszabályi előírásnak megfelelő szavatosság terheli a nyertes ajánlattevőt, míg a 36 hónapos szavatossági idő olyan elemekre vonatkozik, amelyekre jogszabály kötelező alkalmassági időt nem határoz meg.
A Jótállási időszak kezdő időpontja a Projektelem tényleges befejezési időpontja.
Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási és szavatossági biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
Előleg igénylése esetén - amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja - az előleg-visszafizetési biztosítékot nyertes Ajánlattevőnek az előlegbekérő benyújtásával egy időben kell rendelkezésre bocsátania. Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy előleg igénylése esetén az előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő benyújtásával egy időben, azaz az előleg igénylésének időpontjában (amennyiben az előleg igénybevételéhez előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása szükséges,) rendelkezésre bocsátja.
Amennyiben a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § alapján a vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő szállítói előleget igényel, úgy Előlegvisszafizetési Biztosíték nyújtására köteles, ha az igényelt, illetve a folyósítandó előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja. Az Előlegvisszafizetési Biztosíték mértéke tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alkalmazandó.
Erre tekintettel a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegű szállítói előleg igénylése, illetve folyósítása esetén a nyertes ajánlattevő az Előlegvisszafizetési Biztosítékot úgy (olyan mértékre) köteles benyújtani, hogy a szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül az Előlegvisszafizetési Biztosíték rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége alól.
A nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére jogosult, az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak szerint. A Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén a fentiek szerint nyújtandó Előlegvisszafizetési Biztosíték a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló - a biztosíték jogosultja a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja - biztosíték, amely egyfelől nyújtható a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában. Másfelől az ajánlatkérő által a szállítói előleg biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont alapján megjelölt további biztosítéki forma a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként (a biztosíték jogosultja ilyen biztosítéki forma esetén is a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, azaz a biztosítéknak a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára kell szólnia).
Így az Előleg Visszafizetési Biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint megjelölt biztosítéki formában, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában. Az Előleg Visszafizetési Biztosítékra, annak érvényesítésére a kifizetésre köteles szervezet előírásai az irányadók.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő elmulasztaná, hogy befejezze a Projektelem egészének megvalósítását a Szerződéses Megállapodásban rögzített Befejezési Határidőre, vagy az egyes Építési Szakaszok, vagy Részek befejezését a Szerződésben előírt Részhatáridőkre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek a Projektelem, illetve a Részhatáridőkhöz tartozó Építési Szakaszok/Részek, Építmények nettó ellenértékének, mint vetítési alap - amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik - 0,5 %-ának megfelelő arányban a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az előírt Részhatáridő/Befejezési Határidő és az egész Projektelemre, vagy annak vonatkozó Építési Szakaszára, Részre, Építményre kiadott Részteljesítés Igazolása vagy Befejezési Teljesítésigazolás szerinti tényleges befejezési időpont között.
A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben, illetve a műszaki bejárási/utóellenőrzési jegyzőkönyvekben rögzített határidőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek , amelynek mértéke a fenti jegyzőkönyvekben vagy utólagos költségbecslés alapján elkészített kalkulációban meghatározott, a hibakijavítás és hiánypótlás megállapított nettó értékének, mint vetítési alapnak - amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik - 2 %-a a késedelem minden naptári napja után.
Az egyes késedelmi kötbérek egyenkénti teljes összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap - amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik - 15 %-át.
A nyertes ajánlattevő szerződésszegése miatti lehetetlenülés,, a nyertes ajánlattevő által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja Megrendelőt ) és a nyertes ajánlattevő szerződésszegése esetén megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén Megrendelőt a nettó Szerződéses Ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbér igényét a nyertes ajánlattevő által nyújtott biztosítékból a Szerződés részét képező Szerződéses Feltételek 7.7 alcikkelyében foglaltak megfelelő alkalmazása mellett érvényesíteni.
Ha a nyertes ajánlattevő a Teljesítési Biztosíték megemelésére vonatkozó, szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan szerződésszegésnek minősül, amely miatt késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek , amelynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még hátralévő munkarész nettó ellenértékének - amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik - 0,5%-a, a késedelem minden naptári napja után. Ezen késedelmi kötbér teljes összege azonban nem haladhatja meg a még hátralévő munka nettó ellenértékének, mint vetítési alapnak - amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik - a 7,5%-át. 15 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a Szerződéstől, vagy felmondani a Szerződést.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a Szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja Ajánlatkérő rendelkezésére a teljesítési biztosítékot, akkor Ajánlatkérő élhet az elállás jogával.
Amennyiben a Részteljesítési Igazolás, illetve a Befejezési Teljesítésigazolás kiadásának időpontja és a Szavatossági Időszak lejárata közötti időtartam meghaladja az 5 évet, úgy a nyertes ajánlattevő jogosult és egyben köteles a Jótállási és Szavatossági Biztosíték szükség szerinti meghosszabbítására. A nyertes ajánlattevő a meghosszabbított Jótállási és Szavatossági Biztosítékot legkésőbb az eredetileg benyújtott biztosíték lejárata előtt 30 nappal köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, ellenkező esetben a Megrendelő a Szerződéses Feltételek 7.9 alcikkelyben rögzített jogaival élhet.
Az előleg-visszafizetési biztosítékkal kapcsolatos dokumentumok és tájékoztatók elérhetőek a www.palyazat.gov.hu weboldalon. A fenti dokumentumok a mindenkor hatályos jogszabályok tartalmára figyelemmel alkalmazandóak.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés szállítói finanszírozású.
A szerződés pénzügyi fedezetét a KÖZOP-3.1.1-07-2008-0014 Támogatási Szerződés adja az Ajánlatkérési dokumentáció IV. és V. kötetében megjelölt tételek kivételével, melyek egy számlában állítandóak be és kifizetésükre a hazai forrásból kerül sor. A fenti számla teljesítése Ajánlatkérő részéről: Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek és a Kbt. 130. § (3)-(6) bekezdés, valamint a Ptk. 6:130.§. (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Az előzőekben utalt számla kivételével valamennyi számla vonatkozásában:
Szerződésszerű teljesítést követően, az ellenszolgáltatás átutalással kerül teljesítésre a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek és a Kbt. 130. § (3)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130.§. (1) bekezdése, valamint a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 Korm. rendelet alapján a Ptk. 6:130.§ § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az áfát az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.
Az ajánlattétel pénzneme a magyar forint. Az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § és a Kbt. 131.§ (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű összeg lehet.
Az előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §-ában foglaltak szerint kerül sor. Az előleg kifizetése során az előleg nyújtására a kifizetésre köteles szervezet előírásai az irányadók.
A Vállalkozó köteles az előleget a Projekt megvalósítására felhasználni, továbbá köteles az előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától oly módon törleszteni, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg maradéktalanul visszafizetésre nem kerül.
Az Irányító Hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az Irányító Hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
Vállalkozó a Megrendelő által Vállalkozó részére a Kbt. 130.§ (1)-(2) bekezdése alapján megküldött aláírt Teljesítésigazolásnak megfelelően nyújthat be számlát a tárgyidőszaki teljesítéséről.
Ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján legalább 6 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.
Számla kiállítása és benyújtása csak a Mérnök által igazolt Műszaki Előrehaladási Jelentés, a Megrendelő által elfogadott Aktualizált Dokumentáció és az ezeket követően a Megrendelő által igazolt Teljesítésigazolás alapján történhet.
A Felek szerződéses ár 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret felhasználására vonatkozó feltételeket a Szerződéses Feltételek tartalmazza.
Jelen szerződés az utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.
A szállítói előleg igénylésével kapcsolatos tájékoztatók és formanyomtatványok elérhetőek a www.palyazat.gov.hu weboldalon. A fenti dokumentumok a mindenkor hatályos jogszabályok tartalmára figyelemmel alkalmazandóak.
A finanszírozás forrása: KÖZOP és hazai forrás. A támogatás intenzitása: 85,000000% EU és 15,000000% hazai forrás
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nincs rá lehetőség
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő a Kbt 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll
c) a 306/2011. Korm. r. 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek - a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján - szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezői tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (amennyiben azt a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8.§§, továbbá 10-11.§ §-aiban foglaltak szerint történik, illetve ajánlatkérő e §-ok szerint ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.) valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.)
A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3.§ és 5-6.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) bekezdés a-d) pontjai hatálya alá.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§ és 6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) bekezdés a-d) pontjai hatálya alá.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pontja szerinti kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §].
Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2-6. §-aiban illetve a Közbeszerzési Hatóság a Kormányrendelet 13.§-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 7. § alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást.
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladásának dátuma vagy azt követő keltezésűnek kell lenni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő:
1. valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése
- számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont)
Ajánlatkérő a „sorba állítás” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
2. Ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évből származó, közbeszerzés tárgya (közút- és/vagy hídépítés) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a 2. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az 1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be az 1. pont szerinti igazolást/igazolásokat.
A 2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
- ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
- a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az előzőekben foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő - dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlati felhívás III.2.2) pont szerinti alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az 1-2. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése alapján.
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet (Rendelet) 14.§ (5) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a Rendelet 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az előzőekben felsorolt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt;


2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közút- és/vagy hídépítés) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az elmúlt 3 évben összesen nem éri el a nettó 1,6 milliárd Ft értéket,
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt (Kbt. 129. § (7) bek.)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan.
1) az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 5 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. a) pontja alapján.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés alapján a referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- az ellenszolgáltatás összegét,
- a szerződés teljesítésének helyét,
- a szerződés teljesítésének, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontját /év, hónap, nap/,
- szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya.

2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük/ és vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.


3. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, bemutatását valamennyi az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést igazoló adat feltüntetésével (darabszám, műszaki paraméterek megjelölésével), (310/2011 (XII.23) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja szerint).
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő - dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlati felhívás III.2.3) pont szerinti alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az 1-3. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1) az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 5 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciával/referenciákkal
1.1 legalább 1 db, egybefüggően minimum 3,2 km hosszúságú legalább másodrendű főút szintű új országos közút építése tárgyú, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó, igazolt referenciával,
és
1.2. legalább 2 db, új építésű szintbeni csomópont építése tárgyú, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával,
és
1.3. legalább 1 db, új építésű közúti műtárgy tárgyú, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával.
.
Az1. referenciakövetelmény az ajánlattevőnek az útépítésre vonatkozó alkalmasságát, a 2. referenciakövetelmény a csomópont építésére vonatkozó alkalmasságát, a 3. referenciakövetelmény a közúti műtárgy építésére vonatkozó alkalmasságát vizsgálja. (306/2011 (XII.23) Kormányrendelet 10. § (2) bekezdés)
Ajánlattevő, közös ajánlattevő a fenti alkalmassági követelményeknek egy vagy több referenciával is megfelelhet.
A fenti referenciák akkor tekinthetők az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 5 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.
Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál az Ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
Amennyiben a referencia szerinti munkát közös ajánlattevők teljesítették és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt (Kbt. 129. § (7) bek.)

2) nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek:
2.1. legalább 1 fő, minimum 5 év (60 hónap) útépítési gyakorlattal rendelkező szakember útépítési építésvezető pozícióra, aki alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett építőmérnök, vagy okleveles építőmérnök, vagy közlekedésmérnök, vagy okleveles közlekedésmérnök végzettséggel - avagy a felsoroltakkal a VI.3.19. pontban a tárgyi szakemberrel kapcsolatban megjelölt jogosultság megszerzésének tekintetében egyenértékű végzettséggel - rendelkezik.

2.2. legalább 1 fő, minimum 5 év (60 hónap) hídépítési gyakorlattal rendelkező szakember hídépítési építésvezető pozícióra, aki alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett építőmérnök, vagy okleveles építőmérnök, vagy közlekedésmérnök, vagy okleveles közlekedésmérnök végzettséggel - avagy a felsoroltakkal a VI.3.19. pontban a tárgyi szakemberrel kapcsolatban megjelölt jogosultság megszerzésének tekintetében egyenértékű végzettséggel - rendelkezik.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.

3. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség:
3.1 legalább 2 db. Szintvezérelt aszfaltfiniser
3.2 legalább 2 db vibrohenger

Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: igen
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 111 - 195374 2014/06/12 (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/11/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10.00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 190500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Kbt. 124.§ (4) bekezdés szerinti szervezetnek a bruttó 190 500,- HUF-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 150 000,- HUF-ot) ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 (IBAN kód: HU1110300002-20609931-00003285, Swift kód: MKKBHUHB) számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás TED azonosítója) feltüntetésével. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt Ajánlatkérő számára benyújtania.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/11/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/11/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10.00
(adott esetben) Hely: 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” III. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 62. § (1), továbbá (3)-(4) bekezdése szerint jár el, azaz ismerteti az ott meghatározottakat. Ajánlatkérő - adott esetben - a Kbt. 62. § (6) bekezdésben foglaltak betartásával jár el az ajánlatok felbontásakor, az ajánlatok felbontásáról készített jegyzőkönyvet pedig a Kbt. 62. § (7) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevőknek.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
EU és hazai forrás KÖZOP-3.1.1-07-2008-0014
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1 Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának - ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi - átvétele. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az „A” melléklet II) pontjában meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50.§ (3) bek. megfelelően irányadó.
VI.3.2. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Amennyiben az ajánlatkérő az előző bekezdés szerint felkéri az ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására, és valamely vagy az összes ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát, a biztosítékot - a Kbt. 59. § (6) bekezdés alkalmazása nélkül - vissza kell fizetni az ajánlattevő nyilatkozatának kézhezvételét, illetve az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül. Az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket az ajánlatkérő a 65. § (2) bekezdése szerinti felkérésben felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt 124.§ (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
VI.3.3 Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 10 000 000,- forint. Az ajánlati biztosítékot ajánlattevő egy összegben köteles rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérőnek 10300002-20609931-49020322 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által nyújtott garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
A garanciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaznia:
- Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye
- garanciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye
- garanciát/kötelezvény kedvezményezettjeként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t kell megnevezni
- közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják
- kifizetési határidő (bankgarancia esetén nem lehet több mint 15 banki nap, kötelezvény esetén nem lehet több mint 15 munkanap)
- ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben)
- ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor)
- ajánlati biztosíték lejárata (legalább ajánlati kötöttség utolsó napja)
- garancia esetén: a pénzintézet/biztosító azon kijelentése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő (NIF Zrt.) első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó (Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó (Ajánlattevő), a bank/biztosító vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt.
- kötelezvény esetén: Kezes azon kijelentése, mely szerint visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - tekintettel arra, hogy a Szerződő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg - a Szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a lehívás benyújtására előírt címre megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára.
- garancia és kötelezvény esetén: a pénzintézet (biztosító) / Kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati garancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 30 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt Ajánlatkérő Megbízót (Ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes Ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőként megnevezte.
A garancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. Erre és a Kbt. 36.§ (3) bekezdésére tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt EREDETI példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.
A biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Amennyiben az Ajánlatkérő a Kbt 59.§ (7) bekezdése alapján felkéri ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, azt ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell nyújtania.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bek. c) pont alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
VI.3.4 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.
VI.3.4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározására a Szerződő Felek által kikötésre kerülő 10%-kos tartalékkeret figyelembe vételével került sor.
VI.3.5 Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.
VI.3.6 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a közös ajánlattevők képviselőjét meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
VI.3.7 Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiak szerint:
- III.2.2) 2. alpontjában előírt követelmény a jegyzékbe felvételnek nem feltétele,
- III.2.3) 2.1-2.3. alpontjában meghatározott követelmények a jegyzékbe való felvételnek nem feltételei.
VI.3.8 Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése előírásainak megfelelően elkészített, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
VI.3.9 Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
VI.3.10 A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak,
Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak. Ajánlatkérő - az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumok hiteles magyar nyelvű fordításának benyújtása esetén - minden esetben csak a fordítást vizsgálja a bírálat során és ezen vizsgálat alapján hozza meg a közbeszerzési eljárást érintő döntéseit. Ajánlattevő köteles ezen feltételre tekintettel lenni ajánlatának elkészítése és benyújtása során.
VI.3.11. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében összefoglaló táblázatot kell csatolnia, mely alkalmassági feltételenként bemutatja, hogy az ajánlathoz csatolt referenciaigazolás(ok) melyik alkalmassági feltétel igazolására szolgálnak. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell az alkalmassági feltételre való hivatkozást vagy megnevezést, a teljesítés időpontját, és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciamunka ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét, az adott alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó referenciaigazolás ajánlat szerinti oldalszámát (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).
VI.3.12 Az ajánlatot 1 db papír alapú és 3 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányokat CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on is benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben a nyomtatott illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat a nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
Az ajánlat részeként a beárazott mennyiség-kimutatást nyomtatott formában és digitális (pdf és xls) adathordozón is be kell nyújtani.
A papír alapú ajánlatnak a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti, aláírt példányban kell tartalmaznia.
VI.3.13 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. § rendelkezései szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra, a következő korlátozással. Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, úgy Ajánlatkérő ezen gazdasági szereplő vonatkozásában kizárólag egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra. Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásban nem lehetséges.
VI.3.14 Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni, azzal, hogy az árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, míg a referenciák tekintetében azok teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni. Átszámítás esetén ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
VI.3.15 A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésekor rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti teljesítési biztosítékot, illetve előleg igénylése esetén - amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja - az előleg visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg a dokumentációban szereplő feltételek szerint. Amennyiben az előleg igénybevételéhez előleg visszafizetési biztosíték nyújtása szükséges, úgy az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő benyújtása az előleg igénybevételének és kifizetésének feltétele.
VI.3.16 Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.
VI.3.17 Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 1 436-8560) történik. Amennyiben az Ajánlatkérő által a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges Ajánlatkérő postai úton megküldi a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentumokat és ezzel egyidejűleg a személyes átvételre is lehetőséget biztosít Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen.
VI.3.18 A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke minimum 100 millió HUF/év és 20 millió HUF/káresemény. A felelősségbiztosítás terjedelmére vonatkozó előírásokat a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozóként szerződő nyertes Ajánlattevő köteles a Szerződéses Feltételek 8. cikkelyében előírt további felelősségbiztosításokat is megkötni, az ott rögzített módon és az ott meghatározott károkra és kockázatokra kiterjedő mértékben, a Megrendelőként szerződő Ajánlatkérő által jóváhagyott feltételekkel.
VI.3.19 Az ajánlatban Ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (alkalmassági feltétel) pontos megjelölése, a szakemberek nevének, annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában.. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1-2.2 alpontjaira megjelölt szakemberek rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal:
A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1 alpontban útépítési építésvezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.
A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.2 alpontban hídépítési építésvezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1-2.2 alpontjaiban előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek bármelyike esetében megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.
A felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1-2.2 alpontjaiban előírt alkalmassági feltételeknek - a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megküldött Összegezés szerint - megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a Szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a Szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.
A jogosultság megszerzésére a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet , továbbá az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
VI.3.20 Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely a beárazott mennyiség-kimutatásból áll.
VI.3.21. Ajánatkérő felhívja a figyelmet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdésében foglaltakra, mely szerint aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.
VI.3.22. Építőipari kivitelezési tevékenységet - az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően - a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a 91/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz.
VI.3.23. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést Ajánlatkérő által megjelölt időpontban, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésétől visszalép.
VI.3.24. A tárgyi közbeszerzési eljárásra az irányadó jog Magyarország joga, illetve a jelen eljárást megindító felhívásban megadott időpontok budapesti idő alapján kerültek megállapításra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1882 8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1882 8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/09/23 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325 iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325 iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325 iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.