Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/142
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2013.12.02.
Iktatószám:21919/2013
CPV Kód:45000000-7;45232400-6;45232431-2;45233200-1
Ajánlatkérő:Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
Teljesítés helye:Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny, Pécs települések közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2013.12.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:szennyvízelvezetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
Postai cím: Kossuth Lajos utca 86.
Város/Község: Bogád
Postai irányítószám: 7742
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pfeffer József
Telefon: +36 72473457
E-mail: pfeffer.bogad@gmail.com;
Fax: +36 72473390
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
x Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): szennyvízelvezetés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretén belül Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálatai a FIDIC piros könyv szerinti vállalkozási szerződés alapján és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny, Pécs települések közigazgatási területe
NUTS-kód: HU231
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya: Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálatai a FIDIC piros könyv (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás) szerinti vállalkozási szerződés alapján és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45232400-6
45232431-2
45233200-1
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
x egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Mindhárom rész vonatkozásában:
A kivitelezési munkákat a támogatásokra vonatkozó jogszabályokban és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni, a FIDIC piros könyv (2005) alapján.
A részletes műszaki tartalmat a 3. és az 5. kötet tartalmazza.
A tervezett Létesítmény tájékoztató mennyiségei részajánlattételi körönként:
1. rész Bogád, Romonya községek szennyvízcsatornázása
1.1 Bogád község szennyvízcsatornázása
Gravitációs gerincvezeték:
DN200 mm KG-PVC csatorna: ~ 4.372 fm
DN200 mm KA csatorna: ~ 128 fm

Nyomóvezeték: Dk 63 ~ 697 fm
DN160 mm KG-PVC házi bekötő csatorna: ~2.530 fm
Házi bekötések
Házi bekötések száma gravitációs: 305 db
Kisteljesítményű házi átemelővel való bekötés: 20 db
Átemelők:
új közterületi szennyvízátemelő építése: 1 db
További létesítmények:
Burkolat sávos helyreállítása az építendő szennyvízcsatorna nyomvonalán
Közterületi átemelőkhöz külső energiaellátás, térvilágítás, villamos berendezés, mérés és irányítástechnikai rendszer továbbá távfelügyeleti rendszer kiépítése
Gravitációs csatorna átadási pontján szennyvíz hozammérő kialakítása, távjelzéssel.
Az építési munka becsült értéke: 228.219.390,-HUF
1.2 Romonya község szennyvízcsatornázása
Gravitációs gerincvezeték: DN200 mm KG-PVC csatorna: ~ 3.797 fm
Nyomóvezeték: Dk 63~654 fm
DN160 mm KG-PVC házi bekötő csatorna: ~1390 fm
Házi bekötések száma gravitációs: 159 db
Kisteljesítményű házi átemelővel való bekötés: 13 db
Átemelők:
új közterületi szennyvízátemelő építése: 1 db
További létesítmények:
Burkolat sávos helyreállítása az építendő szennyvízcsatorna nyomvonalán
Közterületi átemelőkhöz külső energiaellátás, térvilágítás, villamos berendezés, irányítástechnikai rendszer továbbá távfelügyeleti rendszer kiépítése.
Gravitációs csatorna átadási pontján szennyvíz hozammérő kialakítása, távjelzéssel
Az építési munka becsült értéke: 185.584.613,-HUF
Az 1. rész becsült értéke összesen: 413.804.003,- HUF
2. rész Nagykozár község szennyvízcsatornázása
Gravitációs gerincvezeték: ~ 10.038,5 fm NA 200
Nyomóvezeték: ~1.030 fm Dk 110
~452 fm Dk 63
NA 150 bekötő vezeték ~6.520 fm /603 db
nyomás alatti bekötés: 17 db
Átemelők:
új közterületi szennyvízátemelő építése: 1 db
meglévő közterületi szennyvízátemelő átépítése: 1 db
házi szennyvízátemelő: ~ 17 db
További létesítmények:
Burkolat sávos helyreállítása az építendő szennyvízcsatorna nyomvonalán
Közterületi átemelőkhöz külső energiaellátás, térvilágítás, villamos berendezés, irányítástechnikai rendszer továbbá távfelügyeleti rendszer kiépítése
Gravitációs csatorna átadási pontján szennyvíz hozammérő kialakítása, távjelzéssel
A 2. rész becsült értéke: 520.050.415,-HUF
3. rész Kozármisleny, Kamilla utcában új átemelő és új szennyvíz - nyomó vezeték kiépítése, csatlakozás a Pécs város gravitációs csatorna rendszerére
szennyvíz hálózat:
Nyomóvezeték: ~3.182 fm NA 280 (Dk315)
Átemelő:
új közterületi szennyvízátemelő építése: 1 db
További létesítmények:
Burkolat sávos helyreállítása az építendő szennyvízcsatorna nyomvonalán
Közterületi átemelőkhöz külső energiaellátás, térvilágítás, villamos berendezés, mérés és irányítástechnikai rendszer továbbá távfelügyeleti rendszer kiépítése
A 3. rész becsült értéke: 117.803.910,-HUF
Mindhárom rész vonatkozásában:
I. A nyertes ajánlattevő további feladatai (részletesen ld. 3. kötet 2.8. pont)
• A kivitelezéshez szükséges egyéb engedélyek beszerzése.
• A megvalósításhoz szükséges kiegészítő feladatok megrendelése, illetve elvégeztetése
• Időszakos engedélyek beszerzése;
• a szükséges közműkiváltások ügyintézése és üzemeltetővel egyeztetett végrehajtása;
• Állapotfelvétel a munkaterületről és környezetéről;
• A bekötések helyének egyeztetése a lakossággal jelen követelményekben leírtak betartásával
• Az létesítmény rendeltetésszerű használata érdekében, és a szerződés szerinti tartalommal építési feladatok határidőre történő elvégzése, a létesítmény I. Osztályú minőségben történő kivitelezése;
• A környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása.
• Minőségi követelmények maradéktalan betartása;
• Az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása (víztartási próbák, vízzársági próbák, üzempróbák, próbaüzemek, szemle, tömörítési, teherbírási próba, teljesítménypróba, stb.)
• A vízjogi üzemeltetési engedélyhez szükséges hiánytalan dokumentáció és előzetes szakhatósági engedélyek beszerzése és átadása a Megrendelőnek, az engedélyhez szükséges példányszám + 3 példány
• Próbaüzem alatt vizsgálni és értékelni kell –a lakosság véleményét is figyelembe véve – az átemelők környezetében érezhető szaghatásokat.
• A szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása.
A beruházással érintett úthelyreállítás összesen:
1. rész tekintetében:
7358 fm (3967 fm Bogád + 3391 fm Romonya), melyből önkormányzati út, 4861fm (2367 fm Bogád + 2494 fm Romonya) a Magyar Közút Nzrt kezelésében levő utak 2497 fm (1600 fm Bogád + 897 fm Romonya)
Támogatott műszaki tartalom:
Bogád község önkormányzati utak sávos bontása és helyreállítása: útalap 2604 m2, aszfalt 3551 m2
Bogád község 5611 számú közút sávos bontása és helyreállítása: útalap 1760 m2, aszfalt 2400 m2
Bogád község 5611 számú közút aszfalt kopóréteg építésének sávos helyreállításon felüli része: 6240 m2
Romonya község önkormányzati utak sávos bontása helyreállítása: útalap 2743 m2, aszfalt 3741 m2
Romonya község 5611 számú közút sávos bontása helyreállítása: útalap 987 m2, aszfalt 1346 m2
Romonya község 5611 számú közút aszfalt kopóréteg építésének sávos helyreállításon felüli része:
3498 m2
2. rész tekintetében:
5.811 fm, melyből önkormányzati út, 4.977 fm, a Magyar Közút Nzrt kezelésében levő utak 834 fm.
Támogatott műszaki tartalom:
Nagykozár község önkormányzati utak sávos bontása és helyreállítása: útalap 5475 m2, aszfalt 7466 m2
Nagykozár község 56122 számú közút sávos bontása és helyreállítása: útalap 917 m2, aszfalt 1286 m2
Nagykozár község 56122 számú közút aszfalt kopóréteg építésének sávos helyreállításon felüli része:
3454 m2
3. rész tekintetében:
6 fm, melyből önkormányzati út, 6 fm, a Magyar Közút Nzrt kezelésében levő utak 0 fm.
Támogatott műszaki tartalom:
A kozármislenyi nyomóvezeték Nagyárpádra érkezik be, és ott a Pécs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kemény Zsigmond utcában kell bontani, összesen 6 m2 felületen.
Mindhárom rész vonatkozásában:
A munkákra vonatkozó részletes műszaki információkat a Dokumentáció 3, 4. és 5. kötete tartalmazza.
1. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. §(6) bekezdése alapján - egyenértékű vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező megajánlásokat elfogad.
2. A megvalósítás időtartama: a szerződés megkötésétől számított maximum 400 naptári nap, mely időtartamba beleszámít a 30 napos próbaüzem sikeres lezárásának időtartama is.
Az ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
3. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a KEOP-1.2.0 és 1.2.0/B pályázati konstrukciók esetében az állami tulajdonban álló utak útburkolatának eredeti útminőségben történő helyreállítása a közútkezelő előírásai szerint van lehetőség.
Támogatói döntéssel rendelkező pályázatoknál állami tulajdonú utak esetén a közút kezelője által kötelezően előírt minimális műszaki tartalmú úthelyreállítás a projektben képződött maradvány forrás, illetve a projekt tartalékkerete terhére elszámolható. A többlet műszaki tartalom elszámolhatóságát a Közreműködő Szervezet vizsgálja a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet és a 24/2011 (V. 6.) NFM utasítás vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevétele mellett.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 1051658328 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 400 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Mindhárom rész vonatkozásában:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Kbt. 126. § (1) bekezdése alapján - a teljesítés időtartamára és a jótállási kötelezettség (hibabejelentési időszak) időtartamára - biztosítékot köt ki.
Teljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot kell nyújtani és a jelen eljárás alapján létrejövő szerződés hatálybalépésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátania a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában.
A biztosítéknak a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvétel napján (előre láthatóan a szerződéskötéstől számított 400 naptári nap) 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. Ajánlattevőknek az ajánlatukban a Kbt.126. § (5) bekezdése alapján nyilatkozniuk kell a "Teljesítési biztosíték" határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. A teljesítési biztosíték rendelkezésre-bocsátásának elmaradása a szerződés meghiúsulásának minősül.
Jólteljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő(k)nek szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű "Jólteljesítési biztosíték"-ot kell nyújtania és a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
A nyertes Ajánlattevőnek, a jólteljesítési biztosítékot, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
A "Jólteljesítési biztosíték"-nak a jótállási idő előre becsült lejártát követő 70. napig kell hatályban maradnia.
Ajánlattevőknek az ajánlatukban a Kbt.126. § (5) bekezdése alapján nyilatkozniuk kell a "Jólteljesítési biztosíték" határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
A fenti biztosítékok kedvezményezettje: a Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
Előleg-visszafizetési biztosíték:
1. Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig kell biztosítania Vállalkozónak.
2. Ajánlatkérő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapján a 10%-ot meghaladó mértékű előleg igénylése esetén kiköti a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás végösszegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét, melynek a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján az előleg összegének a nyertes ajánlattevő általi kézhez vételekor kell hatályba lépnie, és amelynek mértéke megegyezik az igényelt előleg összegével.
2.1 Az előleg visszafizetési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés alapján bármelyik, az alábbiakban meghatározott formában.
A nyertes ajánlattevő választása szerint a biztosíték teljesíthető:
a) az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy
b) bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. (Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont)
d) A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. (4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdés)
2.2 Az Államháztartásról szóló Tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
2.3 Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatába csatolnia kell nyilatkozatát az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
Jótállási kötelezettség: Ajánlatkérő teljes körű jótállás vállalását írja elő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően. A teljes körű jótállás mértékét ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékelni kívánja azzal, hogy a minimálisan vállalandó teljes körű jótállás mértéke 36 hónap - max. 60 hónap.
A jótállási időtartam hosszát ajánlatkérő az értékelési szempontok között értékelni kívánja.
Szavatossági igények: A szavatossági igények érvényesítésére és a nyertes ajánlattevő ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv, valamint a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet rendelkezései irányadók.
Késedelmi kötbér: A szerződés véghatáridejének a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő késedelmes teljesítése esetén a késedelembeesés napjától kezdődően a késedelemmel érintett időtartamra kötbér (napi késedelmi kötbér) fizetésére köteles.
A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja a Szerződéses Ár.
Mértéke
1.rész és a 2. rész tekintetében:
A Szerződéses Ár 0,2%-a, a késedelmi kötbér összegének felső határa a Szerződéses Ár 5%-a.
3. rész tekintetében:
A Szerződéses Ár 0,3%-a, a késedelmi kötbér összegének felső határa a Szerződéses Ajánlati Ár 10%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Mindhárom rész vonatkozásában:
A szerződés finanszírozása:
A beszerzést a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az Európai Unió, a Magyar Kormány és Ajánlatkérő együttes finanszírozásával valósul meg.
Az önrész mértéke a támogatott költség erejéig a teljes nettó számlaösszeg 15,000000 %-a, valamint a teljes számlaösszegre eső ÁFA, továbbá a nem elszámolható költségek, melyet Ajánlatkérő saját forrásból egyenlít ki.
A fennmaradó támogatott rész, mely a támogatott költség erejéig a teljes nettó számlaösszeg 85,000000 %-a, kiegyenlítése a 281/2006.(XII.23.) Kormányrendelet 19. § (4) bekezdés b) pontjában rögzített szerinti módon - 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 20. § (4) - (5) bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel - történik, tekintettel a Kbt. 130. §(3) bekezdésének előírásaira is.
Az előleg:
Az előleg mértéke:
Ajánlatkérő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdése alapján biztosítja a Szerződés elszámolható összege maximum 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
Az előleg igénylésére és kifizetésére vonatkozó szabályokat a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ valamint az Államháztartásról szóló Tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése szabályozza.
Az előleg elszámolásának részletes szabályait a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (6) bekezdése alapján az NFÜ határozza meg.
Az előleg elszámolása: az 1-5. sz. rész-számlában egyenlő részletekben történik.
Kifizetések:
— Részszámlák és végszámla kizárólag a Mérnök által elfogadott, jóváhagyott és aláírt a teljesítés igazolás alapján nyújtható be.
A vállalkozási díj kifizetése az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésben foglaltak, valamint a Ptk. 292/B. § (1) bekezdése alapján átutalással forintban (HUF) történik.
A vállalkozási díj a Megrendelő által igazolt szerződésszerű rész- vagy végteljesítést követően, a Ptk. 292/B §- ában foglaltak szerint, a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. Megrendelő a szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben – a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt korlátozásra figyelemmel – alkalmazza.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti halasztott fizetésben csak a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben –alvállalkozók esetén – van lehetőség.
Szerződő Felek az általános forgalmi adó megfizetése tekintetében a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően járnak el.
Részszámlázási lehetőség. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére biztosított a részszámlázás lehetősége [306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdés].
— A kifizetés havi számlázási ütemben történik a szerződés megkötésétől számítva, figyelemmel arra, hogy a rész-számlák minimális összege:
1. rész tekintetében: Az Egyösszegű Ajánlati Ár 15 %-a.
2. rész tekintetében: Az Egyösszegű Ajánlati Ár 10 %-a.
3. rész tekintetében: Az Egyösszegű Ajánlati Ár 20 %-a.
A kifizetések az indikatív Pénzügyi Ütemterv szerint esedékesek.
— A kivitelezési munkarész tekintetében a finanszírozásnál figyelembe kell venni az Általános Forgalmi Adóról szóló törvény fordított áfa fizetésével kapcsolatos szabályait. (2007. évi CXXVII. Törvény, 142. §(1) bekezdés b)
— Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok továbbá:
—Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet,
—Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a,
—Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
—A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá az ezt módosító 359/2008 (XII. 31.) Korm. rendelet és 340/2009 (XII. 30.) Korm. rendelet,
—A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Mindhárom rész vonatkozásában:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Pályázati vállalások figyelembe vétele: A műszaki követelményeken túl Megrendelő követelménye továbbá a pályázatában meghatározott, a projektgazda által vállalt horizontális vállalásokkal összhangban a projekt végrehajtása során, a kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, továbbá a „zöld beszerzés” irányelveinek figyelembe vétele az ajánlat készítése és a kivitelezés során,az alábbi szempontok alapján:
a) A kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása az alábbiak betartásával:
- ideiglenes területfoglalás minimalizálása
- anyagszállítási útvonalak optimalizálása
- zajterhelés és zaj minimalizálása
- porterhelés és porozás minimalizálása
- elhagyott hulladékok haladéktalan begyűjtése beavatkozási, kiviteli területen
b) Zöld közbeszerzés irányelveinek figyelembe vétele:
- A Megrendelővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a nyertes ajánlattevőnek.
- A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.”
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Mindhárom rész vonatkozásában:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-f) valamint h)-k) pontjai és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-f) valamint h)-k) pontjai a Kbt. 56. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ib) vagy a 4. § fc) pontja szerint köteles igazolni.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés a)-f) valamint h)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés a)-f) valamint h)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevő köteles választása szerint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja szerint igazolni azt, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Mindhárom rész vonatkozásában:
P.1/ az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően lezárt előző három üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás) egyszerű másolata a kiegészítő melléklet, és könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül.
Ha az ajánlattevő jogi működési formája nem teszi szükségessé beszámoló készítését, abban az esetben nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt alkalmassági kritériummal kapcsolatban, valamint igazolnia kell, hogy olyan jogi formában működik, melynek alapján beszámoló benyújtására nem kötelezhető. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
A P.1/ alkalmassági minimumkövetelmény esetén a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alkalmazandó, azaz ha a benyújtandó (310/2011. (XII.23.) Korm. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti) irattal az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt (működés kezdetétől az eljárást megindító felhívás feladásának napjáig) a közbeszerzés tárgyából (szennyvízcsatorna építése,) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel összege eléri
1. rész tekintetében: 300.000.000,- Ft összeget
2. rész tekintetében:400.000.000,- Ft összeget
3. rész tekintetében:80.000.000,- Ft összeget
azzal, hogy több részre történő ajánlattétel esetén az összegek összeadódnak.
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés].
P2./ az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan a teljes és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvízcsatorna építése) nettó árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont].
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésben foglaltak alapján:
Ha az Ajánlattevő a P.2./ pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely miatt árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdése szerint járhat el. Az érintett ajánlattevő ilyen esetben, a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) albekezdése és (5) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1-P.2./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített P.1)-P.2) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P1)-P2) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Ebben az esetben kérjük, hogy ajánlattevő nyilatkozatban 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg az alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt, ha:
P.1/ a számviteli jogszabályok szerinti mérlegbeszámolójában a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közül kettőnél többször negatív volt
P2.1./ az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően lezárt három üzleti évben elért teljes nettó árbevételének összege nem éri el a:
1. rész tekintetében:
400.000.000,- Ft összeget
2. rész tekintetében:
500.000.000,- Ft összeget
3. rész tekintetében:
100.000.000,- Ft összeget
Több részre történő ajánlat esetén a részekre vonatkozó értékek összeadódnak.
P2.2./ az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya (szennyvízcsatorna építése,) szerinti munkából származó nettó árbevételük összege nem éri el
1. rész tekintetében:
300.000.000,- Ft összeget
2. rész tekintetében:
400.000.000,- Ft összeget
3. rész tekintetében:
80.000.000,- Ft összeget
Több részre történő ajánlat esetén a részekre vonatkozó értékek összeadódnak.
A közös ajánlattevők a P.2/ pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, illetve a P.1/ pontban előírt feltételnek elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év jelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárult (közbeszerzés tárgykörében teljesített) kivitelezési munkáit ismertető, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás, amelynek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a beruházás tárgyát,
— a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét,
— ellenszolgáltatás összegét és a saját teljesítés értékét (a saját teljesítés értékét abban az esetben kell megadni, amennyiben a referenciaigazolás konzorciális vagy közös teljesítésről szól),
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont].
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés rendelkezése alapján:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot
A becsatolt referenciaigazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette.
Az egyes (pl. összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben a referencia munkát az ajánlattevő konzorcium tagjaként vagy alvállalkozóként teljesítette, úgy kizárólag csak a saját teljesítés fogadható el.
M.2./ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettsége, képzettsége és szakmai gyakorlata ismertetésével, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe és akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek, annak feltüntetésével, hogy melyik szakembert mely pozícióba ajánlja meg.
[Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c) pont]. A nyilatkozat mellett csatolandó:
a) a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza, mely tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is, valamint a szakember által aláírt kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná
b) szakember végzettséget, képzettségét igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, csatolni kell az adott dokumentum magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
A becsatolt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése.
M.3/ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük ismertetése és igazolása, továbbá szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, annak feltüntetésével, hogy melyik szakembert mely pozícióba ajánlja meg. [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont]
A nyilatkozat mellett a szakember megnevezésének és képzettségének / végzettségének ismertetésére csatolandó:
a) a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz, mely tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét, valamint a szakember által aláírt kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná
b) szakemberek végzettséget/képzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata;
A becsatolt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése.
M4./ bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány egyszerű másolata, vagy azzal egyenértékű más tanúsítvány egyszerű másolata, vagy az egyenértékűnek tekintett a környezet-védelmi intézkedések leírása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud [Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont].
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdésének rendelkezése alapján:
Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésének megfelelően, a 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett elfogadja azt is, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által támasztott követelményeknek
Ebben az esetben kérjük, hogy ajánlattevő nyilatkozatban 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg az alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M1./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szennyvíz közmű beruházással, melyek közül:
M1.1./ legalább 1 db referencia értéke elérte a nettó
1. rész tekintetében:
400.000.000,- Ft összeget
2. rész tekintetében:
500.000.000,- Ft összeget
3. rész tekintetében:
100.000.000,- Ft összeget
Az M.1.1 pontban megjelölt referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M1.2./ legalább 1 db olyan építési referenciával, amely tartalmazott legalább:
1. rész tekintetében:
5.000 fm min. DN 200 gravitációs gerincvezeték, 900 fm min. Dk 63 nyomóvezeték, 3.000 fm min. DN 160 bekötő vezeték, 20 db házi szennyvízátemelő és 1 db közterületi szennyvízátemelő komplett kiépítését,
2. rész tekintetében:
8.000 fm min. DN 200 gravitációs gerincvezeték, 900 fm min. Dk 63 nyomóvezeték, 5.000 fm min. DN 150 bekötő vezeték, 10 db házi szennyvízátemelő és 1 db közterületi házi szennyvízátemelő komplett kiépítését,
3. rész tekintetében:
1.500 fm min. Dk 110 nyomóvezeték, 1 db közterületi házi szennyvízátemelő komplett kiépítését,
Az M.1.2 pontban megjelölt referencia a szerződés teljesítésének a gravitációs gerincvezeték, nyomóvezeték, bekötő vezeték, házi szennyvízátemelő, közterületi szennyvízátemelő építési részére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Az M.1. 1és M1.2. pontban előírt alkalmassági követelmény az adott rész esetében egy megfelelő tartalmú referenciával is igazolható.
Több részre történő ajánlat adás esetén az egyes részeknél megadott referencia értékek/mennyiségek összeadódnak, melynek figyelembe vételével az ajánlattevő, közös ajánlattevők, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet egy megfelelő tárgyú és mértékű referenciával több részre vonatkozóan is igazolhatja az alkalmasságát.
M2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
Ajánlattevőnek az M.2.1/ és M.2.2/ pont tekintetében a szerződés teljesítéséhez - valamennyi rész tekintetében összesen - az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberek mindegyikével kell rendelkeznie:
M.2.1/ legalább 1 fő, aki felsőfokú végzettséggel és a vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkákban 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
M.2.2/ legalább 1 fő, aki felsőfokú végzettséggel és a közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki építés-szerelési munkákban 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
Ajánlattevőnek az M.3/ pont tekintetében a szerződés teljesítéséhez részenként külön-külön az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel kell rendelkeznie:
M.3/ legalább 1 fő szakági építésvezetővel, aki min. középfokú végzettséggel és a közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvízcsatorna építés) munkában legalább 5 éves kivitelezési szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M4./ érvényes, EMAS vagy MSZ EN ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (szennyvízcsatorna építése) vonatkozó környezetirányítási rendszerrel vagy az ezzel egyenértékű olyan környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) (HUF)9
A jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap, max 60. hónap)2
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/12/19 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 150000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Kbt. 52. § (2) bekezdése rendelkezése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, a dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni a szerződés aláírását 48 órával megelőzően.
A dokumentáció ellenértéke részenként külön-külön nettó 50.000,- HUF.
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke átutalással fizetendő az ajánlatkérő OTP Nyrt.-nél vezetett 11731001-15775340-00000000 számú számlájára. Az átutaláskor, illetve a postai befizetéskor a befizetés jogcímét (dokumentáció díja) és a hirdetmény közzétételi számát [KÉ-számot] fel kell tüntetni. A dokumentáció fent írt vételára az ÁFA összegét nem tartalmazza.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/12/19 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/12/19 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: az „A” melléklet III. pontjában rögzített helyen
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
Egyéb információk:
Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. (Kbt. 62. § (3) bekezdés)
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés - a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként. (Kbt. 62. § (4) bekezdés)
Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba. (Kbt. 62. § (6) bekezdés)
A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek. (Kbt. 62. § (7) bekezdés)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny szennyvízkezelésének fejlesztése” című – Környezet és Energia Operatív Program - KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 azonosító számú, „Szennyvíz elvezetés és tisztítás megvalósítása” elnevezésű pályázati támogatásból megvalósuló projekt
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő az Ajánlatkérési Dokumentációt személyes átvétel útján vagy írásbeli igénylés alapján, a Kbt. 50. § (3) és az 52. § (2) bekezdése szerint biztosítja
A Dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján az „A” melléklet II. pontjában rögzített helyen, előzetes telefon egyeztetést követően hétfőtől csütörtökig terjedő napokon 9:00 és 12.00, pénteki napokon 9:00 és 11:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00-tól 10:00 óráig.
A dokumentáció átvételekor, illetve a Kbt. 50. § (3) bekezdése igénylésekor a kiváltónak/igénylőnek meg kell adnia a nevét, székhelyét, postacímét, telefonszámát, faxszámát, email címét és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy nevét.
Az ajánlatkérési dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt - a Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja - ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell kiváltania/igényelnie (a dokumentációt kiváltónak tehát az eljárás során vagy ajánlattevőként, vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozóként kell megjelennie). A dokumentáció másra át nem ruházható.
A Kbt. 52. § (2) bekezdése értelmében a dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni a szerződés aláírását 48 órával megelőzően.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10 pont
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának a (KÉ 2012. évi 61. szám ) III. A1.ba) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapján.
Az Ajánlatkérő a 2. értékelési résszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának a (KÉ 2012. évi 61. szám )III. A1.bb) pontja szerint az ott hivatkozott képletek alapján.
Az egyes ajánlati elemek értékelésének részletes szabályait, az értékelés módszertanával kapcsolatos információt az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. P1-P2. és a III.2.3. M1-M4. pontjai
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az 1. rész tekintetében: 1.000.000,- HUF (egymillió forint)
A 2. rész tekintetében: 1.000.000,- HUF (egymillió forint)
A 3. rész tekintetében: 500. 000,- HUF (ötszázezer forint)
Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét: az ajánlati biztosíték összegét részenként kötelesek az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérőnek OTP Nyrt.-nél vezetett 11731001-15775340-00000000 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezesség-vállalást tartalmazó – kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlattételi határidő napját követő 60. naptári nap 24:00 óráig.
Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot az ajánlatában köteles a bankgarancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy hiteles másolatú igazolást befűzés nélkül, azt az ajánlat eredetijéhez külön borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be akkor is, ha ezt ajánlatkérő az iratjegyzékben külön nem tünteti fel.
Átutalás esetén a biztosíték teljesítésének igazolására az ajánlatba az ajánlattevő köteles csatolni az ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről (Figyelem! Az ajánlati biztosíték összegének az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérő számláján jóváírásra kell kerülnie!).
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ (5) és (7) bekezdései szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
Mindhárom rész vonatkozásában:
V.4.1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) és (8) bekezdéseiben, a Kbt. 122. (5) bekezdésben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az ajánlattételi időszakban az Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez az Ajánlattevők számára. Minden Ajánlattevőnek javasolt egyénileg (önállóan) a helyszín megtekintése és megismerése.
V.4.2.) Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás A/III. mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
V.4.3.) Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: az Ajánlatkérő A/III. mellékletben megadott címén az eljárást megindító felhívás megjelenésének napjától az ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig munkanapokon 8.00 - 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 - 10.00 óra között.
V.4.4.) Az ajánlatok formai feltételei:
Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, továbbá kettő, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlatot bontatlan és sértetlen, zárt, cégjelzés nélküli csomagolásban, a közbeszerzési eljárás tárgyát címként („Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny szennyvízkezelésének fejlesztése”) feltüntetve, valamint a "Tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani!"szöveggel ellátva kell benyújtani.
Postai feladás esetén dupla csomagolást ír elő ajánlatkérő; a belsőcsomagoláson csak a fenti szövegek szerepelhetnek, a külső csomagolás tartalmazhatja a címet és az egyéb postai jelzéseket. A postázási késedelem miatti kockázatot az ajánlattevő viseli.
Amennyiben az eredeti valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, az ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során:
— Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell,de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a bírálat során alkalmazandó az esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazása esetén egyértelműen tud hivatkozni,
— Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplődokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak,
— Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosultszemély(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 25. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését,
— Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
V.4.5.) Közös ajánlattétel: Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 26. §-a szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében,akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítéséven való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatát, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti a biztosítékok fizetését, a munkamegosztást, és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég megnevezését, a számlázás rendjét is tartalmazó, egymás közötti megállapodását. A megállapodást egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
.4.6.) Nyilatkozatok: Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie:
-a közbeszerzésnek azon a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont];
-az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés b) pont];
-azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az Eljárást megindító Felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55.§ (5) bekezdés]
Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) továbbá nyilatkozniuk kell:
-az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60.§ (3) bekezdés];
- arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60.§ (5) bekezdés];
- a teljesítési és jólteljesítési biztosíték, valamint az előleg-visszafizetési garancia határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról [Kbt. 126. § (5) bekezdés, 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A..§];
- az ajánlatba csatolt az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításainak hitelességéről;
-az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében milyen nyilvántartási számon szerepel (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.);
-a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell min. 30.000.000,- HUF/káresemény és min. 200.000.000,- HUF/év kártérítési összegű építési felelősségbiztosítással. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján köteles az ajánlatában szándéknyilatkozatot csatolni arról, hogy az előírt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti jelen projektre.
arról, hogy nyertessége esetén az általa az alkalmasság körében bemutatott szakembert (eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pont) mely pozícióra kívánja megajánlani. másfelől arról, hogy az M.2.1-M.2.3 pontban megajánlott szakemberek az előírtakkal összhangban a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak., továbbá arról, – magyarországi kamarai regisztrációval nem rendelkező vagy az ajánlattételi határidőben érvényes kamarai regisztrációval rendelkező, de a szerződéskötésig az érvényességi ideje tekintetében lejáró – szakemberek az érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel illetve az érvényességi idő tekintetében meghosszabbítással a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak.
-az esetlegesen felmerülő többletmunka elvégzéséről.
-a szerződéstervezet elfogadásáról.
-a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján.
V.4.7.) Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
V.4.8.) Igazolások formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden igazolást – kivéve a V.3.5. bekezdésben szereplő iratokat – egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
V.4.9.) További dokumentumok
Az alább felsorolt dokumentumokat az ajánlattevő köteles részenként külön-külön csatolni:
Ajánlatkérő szakmai koncepció benyújtását írja elő, mely szakmai koncepcióval kapcsolatos elvárásait a dokumentáció 1. kötetében határozza meg.
Az ajánlattevőnek Szakmai koncepciója részeként csatolnia kell:
i. Ajánlati jegyzék (A kivitelezés során beépítésre kerülő fő berendezések és anyagok)
ii. Műszaki - Szakmai koncepció
a) Megvalósítási koncepció, valamint ezzel összhangban levő, ennek megfelelő
a.1) Indikatív kivitelezési sávos, havi bontású ütemterv
a.2) Indikatív pénzügyi ütemterv
b) Organizációs terv
c) Erőforrás terv
További dokumentumok
- Beárazott költségvetés (4. Kötet Egyösszegű Ajánlati Ár)
V.4.10.) Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
V.4.11.) Minősített ajánlattevőkre vonatkozó információk: A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20.§ (3)-(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az eljárást megindító felhívás szerint.
V.4.12.) Informálódás a teljesítés feltételeiről: Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
V.4.13.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek árbevételi adatok átváltása esetén az adott tárgyév utolsó napján hatályos árfolyamot, míg referencia adatok átváltása kapcsán a referenciák (vég)teljesítésekor hatályos árfolyamot, egyéb esetben az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.
V.4.14.) Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) (6) bekezdés].
V.4.15.) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja. A Kbt. 67. § (5) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő nem biztosít újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
V.4.16.) Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a 71. § (2) bekezdésében meghatározott értékelési szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a Kbt. 124. § (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
V.4.17.) Projektiroda: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a kivitelezési munka megkezdésével egyidejűleg az építési helyszínen projekt irodát (pl. irodai konténert) kialakítani. Az adott projektirodában a projekttel kapcsolatosan keletkező, az építési helyszín valamennyi építési dokumentumának (kiviteli tervek, építési napló, stb.) rendszerezett módon elérhetőnek kell lennie. A projektirodát a szerződés teljes időtartama alatt fent kell tartani. A projektiroda működtetésével kapcsolatos összes költséget a vállalkozó viseli.
V.4.19.) Határidők számítása: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
V.4.20.) Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
V.4.21.) Tárgyalásos eljárás alkalmazása: Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az alapprojekttel összefüggő új építési beruházásra.
V.4.22.) Tartalékkeret: Ajánlatkérő kizárólag az építési-kivitelezési munkák megvalósítására tartalékkeretet biztosít, melynek nagysága valamennyi részajánlattételi kör esetén az –adott részre vonatkozó - Egyösszegű Ajánlati Ár 5,0 %-a. A tartalékkeret igénybevételének részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. A tartalékkeret nem képezi az Ajánlattevő által az 1. értékelési szempontra adott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár részét.
V.4.23.) Vállalkozó dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.
V.4.25.) Üzleti titok: a Kbt. 80. § bekezdése alapján lehetséges.
V.4.25.) Szerződéses feltétel a szakemberek vonatkozásában: A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez - valamennyi rész tekintetében összesen – az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, M.2.1. és M.2.2 pontjában előírtaknak megfelelően legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberek mindegyikével kell rendelkeznie:
26.1/ legalább 1 fő, a 244/2006 Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A (vagy ennek megfelelő, hatályos átsorolás előtti) kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember,
26.2/ legalább 1 fő, a 244/2006 Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy ennek megfelelő, hatályos átsorolás előtti) kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember;
26.3/ Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.
V.4.26.) Amennyiben a megvalósítás során szükségessé válik további felelős műszaki vezető bevonása, ez a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult.
V.4.27.) Elektronikus adatbázisok: Amennyiben az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban olyan adat, vagy tény ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezet általi igazolását írja elő, amelyek ellenőrzésére az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, akkor – a Kbt. 36. § (5) bekezdésére figyelemmel – az ilyen adatokat, tényeket az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezetnek nem kell igazolnia az ajánlatban. Ugyanakkor amennyiben az érintett – a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti – nyilvántartás nem szerepel a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 36. § (6) bekezdése alapján kiadott útmutatójában, úgy az Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezetnek meg kell jelölnie azt a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartást, melyből az Ajánlatkérő az érintett tényt, adatot ellenőrizni tudja.
V.4.28.) Irányadó jog: A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/11/25 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft.
Postai cím: Jogász u. 6. II. em. 5.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Moroné Lázár Zsófia
Telefon: +36 72511608
E-mail: bogadszennyviz@gmail.com
Fax: + 36 72511607
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft.
Postai cím: Jogász u. 6. II. em. 5.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Moroné Lázár Zsófia
Telefon: +36 72511608
E-mail: bogadszennyviz@gmail.com
Fax: + 36 72511607
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft.
Postai cím: Jogász u. 6. II. em. 5.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Moroné Lázár Zsófia
Telefon: +36 72511608
E-mail: bogadszennyviz@gmail.com
Fax: + 36 72511607
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Bogád, Romonya községek szennyvízcsatornázás
1) Rövid meghatározás:
1. rész Bogád, Romonya községek szennyvízcsatornázás
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45232400-6
45232431-2
45233200-1
3) Mennyiség
1.1 Bogád község szennyvízcsatornázása
Gravitációs gerincvezeték:
DN200 mm KG-PVC csatorna: ~ 4.372 fm
DN200 mm KA csatorna: ~ 128 fm
Nyomóvezeték: Dk 63 ~ 697 fm
DN160 mm KG-PVC házi bekötő csatorna: ~2.530 fm
Házi bekötések
Házi bekötések száma gravitációs: 305 db
Kisteljesítményű házi átemelővel való bekötés: 20 db
Átemelők:
új közterületi szennyvízátemelő építése: 1 db
További létesítmények:
Burkolat sávos helyreállítása az építendő szennyvízcsatorna nyomvonalán
Közterületi átemelőkhöz külső energiaellátás, térvilágítás, villamos berendezés, mérés és irányítástechnikai rendszer továbbá távfelügyeleti rendszer kiépítése
Gravitációs csatorna átadási pontján szennyvíz hozammérő kialakítása, távjelzéssel.
Az építési munka becsült értéke: 228.219.390 HUF
1.2 Romonya község szennyvízcsatornázása
Gravitációs gerincvezeték: DN200 mm KG-PVC csatorna: ~ 3.797 fm
Nyomóvezeték: Dk 63~654 fm
DN160 mm KG-PVC házi bekötő csatorna: ~1390 fm
Házi bekötések
Házi bekötések száma gravitációs: 159 db
Kisteljesítményű házi átemelővel való bekötés: 13 db
Átemelők:
új közterületi szennyvízátemelő építése: 1 db
További létesítmények:
Burkolat sávos helyreállítása az építendő szennyvízcsatorna nyomvonalán
Közterületi átemelőkhöz külső energiaellátás, térvilágítás, villamos berendezés, irányítástechnikai rendszer továbbá távfelügyeleti rendszer kiépítése.
Gravitációs csatorna átadási pontján szennyvíz hozammérő kialakítása, távjelzéssel
Az építési munka becsült értéke: 185.584.613 ,-
A beruházással érintett úthelyreállítás összesen:
7358 fm (3967 fm Bogád + 3391 fm Romonya), melyből önkormányzati út, 4861 fm (2367 fm Bogád + 2494 fm Romonya), a Magyar Közút Nzrt. kezelésében levő utak 2497 fm (1600 fm Bogád + 897 fm Romonya).
Támogatott műszaki tartalom:
Bogád község önkormányzati utak sávos bontása és helyreállítása: útalap 2604 m2, aszfalt 3551 m2
Bogád község 5611 számú közút sávos bontása és helyreállítása: útalap 1760 m2, aszfalt 2400 m2
Bogád község 5611 számú közút aszfalt kopóréteg építésének sávos helyreállításon felüli része: 6240 m2
Romonya község önkormányzati utak sávos bontása helyreállítása: útalap 2743 m2, aszfalt
3741 m2
Romonya község 5611 számú közút sávos bontása helyreállítása: útalap 987 m2, aszfalt 1346 m2
Romonya község 5611 számú közút aszfalt kopóréteg építésének sávos helyreállításon felüli része: 3498 m2
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 413804003 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 400 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Nagykozár község szennyvízcsatornázása
1) Rövid meghatározás:
2.rész Nagykozár község szennyvízcsatornázása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45232400-6
45232431-2
45233200-1
3) Mennyiség
Gravitációs gerincvezeték: ~ 10.038,5 fm NA 200
Nyomóvezeték: ~1.030 fm Dk 110
~452 fm Dk 63
NA 150 bekötő vezeték ~ 6.520 fm /603 db
Átemelők:
új közterületi szennyvízátemelő építése: 1 db
meglévő közterületi szennyvízátemelő átépítése: 1 db
házi szennyvízátemelő: ~ 17 db
További létesítmények:
Burkolat sávos helyreállítása az építendő szennyvízcsatorna nyomvonalán
Közterületi átemelőkhöz külső energiaellátás, térvilágítás, villamos berendezés, irányítástechnikai rendszer továbbá távfelügyeleti rendszer kiépítése
Gravitációs csatorna átadási pontján szennyvíz hozammérő kialakítása, távjelzéssel
A beruházással érintett úthelyreállítás összesen:
5.811 fm, melyből önkormányzati út, 4.977 fm, a Magyar Közút Nzrt kezelésében levő utak 834 fm.
Támogatott műszaki tartalom:
Nagykozár község önkormányzati utak sávos bontása és helyreállítása: útalap 5.475 m2, aszfalt 7.466 m2
Nagykozár község 56122 számú közút sávos bontása és helyreállítása: útalap 917 m2, aszfalt 1.286 m2
Nagykozár község 56122 számú közút felületi zárásának sávos helyreállításon felüli része: 3.454 m2
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 520050415 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 400 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: Kozármisleny, Kamilla utcában új átemelő és új szennyvíz - nyomó vezeték kiépítése, csatlakozás a Pécs város gravitációs csatorna rendszerére
1) Rövid meghatározás:
3. rész Kozármisleny, Kamilla utcában új átemelő és új szennyvíz - nyomó vezeték kiépítése, csatlakozás a Pécs város gravitációs csatorna rendszerére
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45232400-6
45232431-2
45233200-1
3) Mennyiség
szennyvíz hálózat:
Nyomóvezeték: ~3.182 fm NA 280 (Dk315)
Átemelő:
új közterületi szennyvízátemelő építése: 1 db
További létesítmények:
Burkolat sávos helyreállítása az építendő szennyvízcsatorna nyomvonalán
Közterületi átemelőkhöz külső energiaellátás, térvilágítás, villamos berendezés, mérés és irányítástechnikai rendszer továbbá távfelügyeleti rendszer kiépítése
Támogatott műszaki tartalom:
6 fm, melyből önkormányzati út, 6 fm, a Magyar Közút Nzrt kezelésében levő utak 0 fm.
Támogatott műszaki tartalom:
A kozármislenyi nyomóvezeték Nagyárpádra érkezik be, és ott a Pécs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kemény Zsigmond utcában kell bontani, összesen 6 m2 felületen.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 117803910 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 400 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------