Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/39
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.04.06.
Iktatószám: 3295/2016
CPV Kód: 79952000-2
Ajánlatkérő: Miniszterelnökség
Teljesítés helye: Magyarország teljes területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: NEW 4 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Miniszterelnökség
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosítószám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 795-4664
E-mail: soltesz.adrienn@me.gov.hu
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Miniszterelnökség
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Rendezvényszervezés szolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére”
Hivatkozási szám: GF/JSZF/86/23. (2016.)
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Rendezvényszervezés szolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17.999.999,- Ft (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Rendezvényszervezés szolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés helye: Magyarország teljes területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Rendezvényszervezés szolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére”
I. A közbeszerzés tárgya
Rendezvényszervezés szolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére a szerződés megkötésétől a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. december 31. napjáig, a Miniszterelnökség tárgyi rendezvényeihez.

Nyertes ajánlattevő feladata a Miniszterelnökség rendezvényeinek műszaki, művészeti, logisztikai, catering és biztonságtechnikai előkészítése és teljeskörű lebonyolítása.
II. Az Ajánlattevő feladatai
1. Az Ajánlattevő feladata különféle rendezvények megszervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása budapesti, vidéki helyszíneken a Megrendelő által megadott megrendelések alapján. Rendezvényszervezési feladatok a megrendelt rendezvény jellegétől függően különösen - de nem teljességgel - az alábbi feladatokat foglalják magukban:
- A rendezvény és a rendezvényhelyszín teljes körű előkészítése, különösen
• helyszínbérlés és/vagy közterület foglalás, akár 5000, vagy 5000 főt meghaladó szabadtéri, közterületi rendezvény
• komplex, több elemből álló rendezvénysorozat lebonyolítása,
• helyszínbérlés tekintetében a szükséges berendezések (székek, pult, pódium, klíma stb.), valamint a technika (áramellátás, hang és fénytechnika beleértve: mikrofonok, erősítők, számítógépek, vetítés technika biztosítása), és ezek oda és elszállítása a helyszínről (amennyiben nincs jelen) szükség esetén (ajánlatkérés alapján) technikus biztosításával,
• valamint az ezekhez kapcsolódó szükséges engedélyek beszerzése a rendezvény kezdete előtt. Az előírások betartása és az engedélyek beszerzése a vállalkozó teljes körű felelőssége. Az engedélyekhez kapcsolódó költségeket Vállalkozó rendezi.
A helyszínbérlés tekintetében Vállalkozónak a megrendelés alapján legalább 3 helyszínt be kell mutatnia, amely megfelel az ajánlatkérésben foglaltaknak. A helyszín kiválasztásáról a Megrendelő képviselője dönt.
Fentiektől kivételt jelent az, amennyiben a Megrendelő konkrét helyszínen kívánja a rendezvényt megvalósítani, ez esetben Megrendelő részletes indoklással alátámasztja igényét, amelyről tájékoztatja a Vállalkozót. A konkrét helyszín igény tekintetében a Megrendelő szervezeti egysége a briefben rendelkezik. A helyszínbérlés tekintetében Megrendelő preferálja majd a szerződés teljesítése során azokat a helyszíneket, ahol az ottani catering igénybevétele esetén nem kell majd terembérleti díjat fizetni. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során törekednie kell majd ezen feltétel biztosítására.
- Catering biztosítása a pénzügyi ajánlatnak megfelelően. Az egyes tételeket az árajánlatnak megfelelően kell beárazni.
- Szálláshelyek biztosítása Magyarországon és külföldön.
A szálláshely foglalása tekintetében Vállalkozónak a brief alapján legalább 3 helyszínt be kell mutatnia, amely megfelel a briefben foglaltaknak. A szálláshely kiválasztásáról a Megrendelő képviselője dönt.
Fentiektől kivételt jelent az, amennyiben a Megrendelő konkrét szálláshelyen kíván valakit elszállásolni és erről tájékoztatja a Vállalkozót. A konkrét szállás igény tekintetében a Megrendelő szervezeti egysége a briefben rendelkezik.
- A rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenység magyar ill. szükség esetén angol nyelven, amely különösen az alábbiakat foglalja magában (megrendelés szerint)
• meghívótervezet elkészítése és elfogadtatása,
• a szükséges példányszámban történő nyomtatása,
• azok eljuttatása a Megrendelő által megadott címzettekhez (címlista alapján).
Igény esetén telefonos és elektronikus regisztráció kezelése.
- A helyszíneken a szükséges szakemberek biztosítása a rendezvény jellegéhez és nagyságához mérten a Megrendelő által meghatározott megrendelésnek megfelelően.
- Technikai eszközök (fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés, stb.) biztosítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás teljes körű elvégzése.
- A rendezvényekhez kapcsolódó szakmai valamint alternatív, kiegészítő programok biztosítása, családi szórakoztató programok, lakossági rendezvények megszervezése, melynek keretében például műsorvezető, animátor, előadóművészek, DJ, kézműves foglalkozás, bűvész, lufihajtogató bohóc, arcfestő, mesemondó, interaktív bábozás, játszóház, vetélkedő, zenés program, koncert kerülhet megrendelésre
-
- szakmai előadók, moderátorok, tolmács, közreműködő művészek, zenészek leszervezése (kivétel a Megrendelő által megjelölt előadók, vagy tolmácsok), velük szerződés megkötése és a díjuk megfizetése.
- A rendezvényekhez kapcsolódó dekorációs- és szóróanyagok tervezése, gyártása és leszállítása a rendezvény helyszínére.
- A rendezvényekhez kapcsolódó ajándéktárgyak megtervezése, kivitelezése, beszerzése.
- Az adott rendezvényekhez kapcsolódó kulturális események szervezése (hajóút, repülés, koncert stb.), jegyek biztosítása színházi és egyéb kulturális eseményeken.
Az ellátandó feladatok közé tartoznak hazai és nemzetközi konferenciákhoz, jótékonysági eseményekhez, hivatalos külföldi vendégek magyarországi látogatásához, stb. kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok is. A feladatok nem minden esetben jelentenek teljes körű rendezvényszervezési munkát, esetenként csupán részfeladatok ellátását, de a rendezvény forgatókönyvét (helyszínen elérhető kontaktszemélyekkel az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan) minden esetben el kell készítenie a Vállalkozónak.
Az ellátandó feladatok közé tartozik továbbá a rendezvényekhez kapcsolódó utazásszervezés (pl: külföldi előadók, tolmácsok utazásának megszervezése stb., így az utazással járó költségek viselése is).
Nyertes ajánlattevőt terheli a Miniszterelnökség rendezvényeinek műszaki, művészeti, logisztikai catering és biztonságtechnikai előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódóan valamennyi, a vonatkozó jogszabályokban rögzített díjak (költségek), különösen jogdíjak, közterületfoglalás díja, rendezvény egészségügyi biztosítás díjának (költségének) viselése.
A rendezvények tervezett darabszáma ajánlatkérő munkatervében szereplő, előre nem látható mennyiségben merül fel, ajánlattevő feladata várhatóan legfeljebb 10 darab rendezvény megszervezése és teljeskörű lebonyolítása.

2. Állandó és folyamatos rendelkezésre állás hétköznaponként 8-18 óra között, személyesen telefonon és e-mailen. A rendelkezésre állás tekintetében ajánlatkérő elvárása, hogy a Megrendelő jelentkezését követő maximum 1 órán belül visszajelzés érkezzen a Vállalkozótól.
3. Beszámolók, jelentések készítése az alábbiak szerint:
Jelentés/dokumentum
Nyomtatott példányok/elektronikus
adathordozók száma Beadási határidő a szerződés hatályba
lépésétől számítva
Szakmai beszámoló a briefekben foglalt feladatok teljesítéséről 2
A brief szerinti rendezvény lezárását követő 5 napon belül, minden rendezvény esetén
Záró beszámoló készítése 2 A szerződés lezárását megelőző 10 nappal

Szerződéses keretösszeg: nettó 17.999.999,- Forint. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget.
A pontos mennyiségeket és feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok (5. kötet, feladatleírás) tartalmazzák.
Nómenklatúra: Szolgáltatásmegrendelés, Szolgáltatási kategória: 10. CPV:79952000-2 [Rendezvényszervezési szolgáltatások].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Egyéb szolgáltatásokra vonatkozó kedvezmény mértéke (A fontossági indexszel szorzott net-net ár összesen értéke) 10
2 Késedelmi kötbér mértéke (%/késedelemmel érintett naptári nap, legalább 3%/ naptári nap, legfeljebb 5%/naptári nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ár / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/03/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NEW 4 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
E-mail: titkarsag@new4.hu
Telefon: +36 302578257
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12890743-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: nettó 17.999.999,- Ft
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: nettó 17.999.999,- Ft
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: H-Event Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ajtósi Dürer sor 19-21.)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 35. 5./2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13354921-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/02/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
x Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
x Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/04/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges