Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/39
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.03.17.
Iktatószám:3336/2017
CPV Kód:90722200-6
Ajánlatkérő:Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK24216
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 14771349
E-mail: bakonyi.tibor@fogaz.hu
Fax: +36 14771301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fogaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fogaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Az egykori Óbudai Gázgyár területének kármentesítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90722200-6
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Az egykori Óbudai Gázgyár területének kármentesítése” vállalkozási szerződés keretében az alábbiakban és a Közbeszerzési Dokumentumban részletezettek szerint.
Az egykori Óbudai Gázgyár területén a városi gáz gyártása során keletkezett D határérték feletti talaj és talajvíz szennyeződések kármentesítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: „Az egykori Óbudai Gázgyár területének kármentesítése”2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest, III. kerület, Gázgyár út 1-3. (19333/50, 19333/51, 19333/52, 19333/53 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Teljes mennyiség, feladat tartalma:
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatok:
Az Ajánlatkérő a Közép - Duna - völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (jogutód: Pest Megyei Kormányhivatal) által kiadott, többször módosított határozatában foglaltak szerint készíttette el a Tényfeltárási Záródokumentációt, majd ennek illetékes Hatóság általi elfogadását követően a kármentesítési beavatkozási és kármentesítési monitoring tervet, valamint vízjogi létesítési engedélyezési tervet, amelyet az illetékes hatóságok elfogadtak.
Feladat:
„Az egykori Óbudai Gázgyár területének kármentesítése” vállalkozási szerződés keretében az alábbiakban és a Közbeszerzési Dokumentumban részletezettek szerint.
Az egykori Óbudai Gázgyár területén a városi gáz gyártása során keletkezett D határérték feletti talaj és talajvíz szennyeződések kármentesítése.
Tervezett beavatkozási főbb módszerek:
- a talaj ex situ-off site
- a talajvíz ex situ - on site
- a talajvíz in situ kémiai oxidáció
Közbeszerzési eljárás mennyisége:
- 1 db részletes kármentesítési műszaki terv készítése,
- 1 db ideiglenes hídmérleg telepítése,
- 1 db ideiglenes abroncsmosó telepítése,
- ~250 m szállítási út jókarba helyezése zajcsökkentő felülettel,
- ~669.753 tonna összes megmozgatandó talaj mennyisége,
- ~182.281 tonna szennyezett talaj kiszállítása, ártalmatlanítása,
- ~487.472 tonna talaj helyszínen ideiglenesen deponálása és visszatöltése,
- ~182.281 tonna tiszta talaj beszerzése és beszállítása,
- munkagödrök visszatöltése, réteges terítése és tömörítése,
- 3 db nedves depónia ajzat szigeteléssel és csurgalékvíz elvezetéssel, és felszámolása,
- 2 db száraz depónia területének kialakítása, és felszámolása,
- 7 db védősátor telepítése 3 és 6 m váll- és 12 m gerincmagassággal, 20-50 m fesztávval, 25-100 m hosszúsággal, és kapcsolódó légelszívó, légtisztító rendszer kiépítésével és üzemeltetésével, ütemezett áthelyezéssel,
- Mentesítendő talajvíz mennyisége: ~43.836 m³,
- Előirányzott szádfalak mennyisége ~21.046 m² (6, 12, 13 m mélységgel), zömében kihorgonyzással,
- 38 db termelőkút kialakítása, üzemeltetése,
- 3 db extrakciós kút kialakítása, üzemeltetése,
- 2 db injektáló kút kialakítása, üzemeltetése,
- 1 db szennyezett talajvíz kitermelő és víztisztító és tisztavíz nyelető rendszer és kapcsolódó létesítményeinek kiépítése és üzemeltetése,
- 21 db monitoring kút kialakítása, üzemeltetése,
- 1 db kármentesítési monitoring (levegő-, zaj-és rezgés, bűz,- talaj- és talajvíz mintavétel és vizsgálat),
- 1 db kármentesítéshez kapcsolódó rendszerek munkaütemenkénti elbontása, elszállítása, tereprendezés,
- Kármentesítési záródokumentáció készítése,
- Utómonitoring, ideje 4 év,
- Utómonitoring záródokumentáció készítése.
További előírások:
- A kármentesítési munkát úgy kell elvégezni, hogy az feleljen meg a vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályi előírásnak;
- A jogszabályváltozásokra figyelemmel a hatályos rendelkezések betartása szükséges, különös tekintettel a kármentesítés és kapcsolódó munkálatai, illetve bontási, valamint a veszélyes hulladékok tekintetében;
- A 219/2004. (VII. 21) Korm. rendelet szerint a kármentesítési munkák során biztosítani kell, hogy a szennyeződés B szennyezettségi határértéket meghaladóan ne tevődjön át más környezeti elemre, a felszín alatti víz, a földtani közeg nem szennyezett részeire;
- A kármentesítési munkákat úgy kell elvégezni, hogy az a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, és ne okozzon környezeti veszélyeztetést, szennyezést, környezetkárosodást;
- A kármentesítési munkát úgy kell elvégezni, hogy az feleljen meg a környezetvédelmi előírásoknak és hatósági követelménynek, munka- és tűzbiztonsági előírásoknak, munka-, egészség- és életvédelmi előírásnak;
- A földmunkákat helyi környezetvédelmi művezetés mellett kell végezni.
- Az előírt munkákat oly módon kell elvégezni, hogy az megfeleljen a vonatkozó szabványokban foglaltaknak;
- A kármentesítési munkákkal párhuzamosan a talajvízben jelentkező szennyezőanyagok koncentrációváltozásának regisztrálása, illetve ezen anyagok térben és időben történő követése céljából, továbbá a beavatkozás eredményességének ellenőrzése érdekében monitoring rendszer kialakítása és üzemeltetése szükséges;
- A beavatkozást úgy kell elvégezni, hogy az minden esetben feleljen meg a levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint a hulladékgazdálkodási előírásoknak, illetve a bűzhatásra előírt szagerősségi értékhatárnak;
- A vízi létesítmények létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési terveket, a beépített berendezések alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat, kezelési és karbantartási utasításokat és az üzemeltetés dokumentumait a Vállalkozó köteles a munkavégzés helyszínén tartani;
- A másodlagos alapanyagok (újrahasznosított hulladékból létrehozott anyagok) felhasználási arányát a lehető legnagyobb mértékre kell növelni a teljes alapanyag felhasználáson belül.
- A kármentesítés helyigényét és hatásterületét tudatosan minimalizálni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás I. 17. pont M2)a) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) 8
2 A felhívás I. 17. pont M2)b) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva)  8
3 A felhívás I. 17. pont M2)c) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) 8
4 A felhívás I. 17. pont M2)d) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: - Elnevezés: -
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, miszerint a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az elektronikus árlejtést követően az ajánlat további bírálatára és értékelésre nem került sor tekintettel arra, hogy - az ajánlati kötöttség beálltával [Az ajánlati kötöttség beálltára a jelen eljárásban az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése az irányadó.] - az egyedüli és egyúttal mindegyik végleges árajánlat meghaladta a rendelkezésre álló - a Kbt. 75. § (4) bekezdés alapján igazolt - anyagi fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bíró Lajos utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10499449-2-42

Hivatalos név: BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ércelő út 1.
Város: Gyöngyösoroszi
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3211
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11753795-2-10

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/12/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: A BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, miszerint egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltéteknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; figyelemmel arra, hogy ajánlattevő nem tett ajánlatot az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” szempontra, amely hiány nem pótolható figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésére.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges