Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/87
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.08.01.
Iktatószám: 7981/2016
CPV Kód: 77310000-6
Ajánlatkérő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területén a kerületi Önkormányzat tulajdonában és a Zuglói Zrt. kezelésében lévő közterületeken;Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata tulajdonában, Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.09.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK08701
Postai cím: Pétervárad utca 11-17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Erzsébet
Telefon: +36 14698100
E-mail: kozbeszerzes@zugloizrt.hu
Fax: +36 14698108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zugloizrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.zugloizrt.hu/kozbeszerzesek/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátása Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátása Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zöldfelületek, parkok, fasorok, játszóterek, sportpályák, kutyafuttatók, játszószerek, parki berendezések fenntartása, üzemeltetése, járdák takarítása, illegális hulladéklerakók felszámolása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
További tárgyak: 77313000-7
50870000-4
90511000-2
90512000-9
90611000-3
71354300-7
77320000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területén a kerületi Önkormányzat tulajdonában és a Zuglói Zrt. kezelésében lévő közterületeken
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldfelületek, parkok, fasorok, játszóterek, sportpályák, kutyafuttatók, játszószerek, parki berendezések fenntartása, üzemeltetése, járdák takarítása, illegális hulladéklerakók felszámolása nettó 1.200.000.000,- Ft/év keretösszeg erejéig különösen az alábbi feladatok ellátásával:
- zöldfelület fenntartás, közel 1.700.000 m2 nyilvántartott parkterület, ezen belül kb. 1.100.000 m2 pázsit felület, a többi vegyes burkolat, illetve cserje és közel 1000 m2 virágfelület fenntartása (25db/m2, évente kétszeri ültetéssel),
- növényvédelem,
- park-karbantartási munkák (különösen 2 db szökőkút, 42 db ivókút, 3 db díszkút, , 16 db kutyafuttató és 1 db kutyajátszótér összesen 19.757 m2 folyamatos takarítása, karbantartása, 101 helyszínen összesen 124 db kutyaürülék-gyűjtő láda fenntartása, 43 játszótéren összesen 301 db játszótéri eszköz, játszószer fenntartása, karbantartása a jogszabályi előírások szerint, 16 db sportpálya fenntartása, karbantartása)
- fasorok/parkfák fenntartása (Kb. 32.000 db utcai sorfa és kb. 36.000 db parkfa fenntartása).
- köz-, ill. zöldterületek integrált térképkezelő szoftverrel történő felmérésére, adatszolgáltatás
- közel 152.000m2 járdahálózat takarítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás, garancia épített elemekre vonatkozóan (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap) 10
2 Reagálási idő (élet-és/vagy balesetveszély elhárításnál (minimum 60 perc, maximum 180 perc) 10
3 A teljesítésben részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata  40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A 24 hónapos határozott időtartamot Ajánlatkérő egy alkalommal egyoldalú nyilatkozatával újabb 24 hónappal meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok zöldfelületeinek fenntartási munkái, intézményi játszótéri berendezésekkel és burkolt játszóterületekkel kapcsolatos karbantartási munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
További tárgyak: 77313000-7
50870000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata tulajdonában, Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok zöldfelületeinek fenntartási munkái, gyepfelület fenntartás, kaszálás, faápolási munkák, cserjék, sövények, fák növényvédelmi kezelése, zöldfelület fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatainak ellátása intézményi játszótéri berendezésekkel kapcsolatos ellenőrzési, javítási és karbantartási munkák elvégzése nettó 80.000.000,- Ft/év keretösszeg erejéig különösen az alábbi feladatok ellátásával:
Lakóépületi telek: 119 db
Intézményi telek: 80 db, amelyekben összesen hozzávetőleg 734 db játszóeszköz található
Üres telek: 92 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás, garancia épített elemekre vonatkozóan (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap) 20
2 Reagálási idő (élet-és/vagy balesetveszély elhárításnál (minimum 60 perc, maximum 180 perc) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A 24 hónapos határozott időtartamot Ajánlatkérő egy alkalommal egyoldalú nyilatkozatával újabb 24 hónappal meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Előzetes ellenőrzés:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. alapján benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentummal köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § ában említett kizáró okok hiányát.
(Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlattevő köteles az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is benyújtani. A közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-a; Kbt. 67. § (3) bek.)
A gazdasági szereplők (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) az adott eljárás során benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a).
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Utólagos igazolás:
A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, csak nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, illetve kifejezetten jelen eljárásra kell szólnia.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:
1. számlaszám(ok),
2. mióta vezeti az ajánlattevő számláját
3. volt(ak)-e 15 napot meghaladó sorban álló tétel(ek) az ajánlattevő számláján az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző 24 hónapon belül; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2.321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) b) pontja alapján saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző két lezárt üzlet évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Később létrejött gazdasági szereplő esetében a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Komplex parkfenntartás) származó árbevételről szóló nyilatkozata. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Komplex parkfenntartás alatt ajánlatkérő legalább az alábbi tevékenységek összességét érti:
zöldfelületek-, parkok-, fasorok-, játszóterek fenntartása, valamint kandeláberre kihelyezett virágtartók kiültetése, gondozása, továbbá játszószerek, szökőkutak fenntartása, karbantartása, felülvizsgálata.
P/3.321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) d) pontja alapján csatolja az üzleti tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolatát. Amennyiben a biztosítási kötvényből nem állapítható meg a felelősségbiztosítás érvényessége, fedezetigazolás csatolása is szükséges, mely a biztosítási díj befizetését (a biztosítás díjrendezettségét) is igazolja.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § alapján benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkoznia szükséges arról, hogy az Ajánlatkérő által a Kbt. 65. § szerint előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.
A fent ismertetett tételes igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/1 A pénzintézeti nyilatkozatok bármelyikében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapon belül 15 napot meghaladó sorban álló tétel szerepel.
P/2. eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye negatív; Később létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Komplex parkfenntartás tárgyú) származó árbevétele nem éri el összesen a nettó 800 millió forintot.
P/3. az ajánlatéttel időpontjában nem rendelkezik az okozott kár megtérítésére vonatkozó minimum 100 000 000 Ft/év és 50.000.000 Ft/kár értékben érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
2. rész
alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/1A pénzintézeti nyilatkozatok bármelyikében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapon belül 15 napot meghaladó sorban álló tétel szerepel.
P/2. eljárást megindító felhívás megküldését megelőző lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye negatív; Később létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Ingatlanok, udvarok, üres telkek zöldfelületének fenntartása) származó árbevétele nem éri el összesen a nettó 50 millió forintot.
P/3. az ajánlatéttel időpontjában nem rendelkezik az okozott kár megtérítésére vonatkozó minimum 15 millió Ft/év és 5 millió Ft/kár értékben szakmai felelősségbiztosítással.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek (P1-P3), amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja szerint az ajánlatba csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, a felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M1) a)-g) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, megjelölve legalább a teljesítés idejét, helyét, a szerződést kötő másik felet, a szolgáltatást tárgyát,mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét, nyilatkozatot az előírás és szerződésszerű teljesítésről, továbbá csatolva az elvégzett munkákról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot vagy igazolást.
Amennyiben az szolgáltatásra vonatkozó referencia közös ajánlattevőkre vonatkozik, és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
M/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) b) pontja alapján azon szakembereinek, vezetőinek megnevezése, képzettségük ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakemberektől származó rendelkezésre állási nyilatkozattal, aláírt szakmai önéletrajzukkal, végzettséget igazoló bizonyítvány másolatukkal.
M/3. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés i) pontjának alapján a teljesítés során rendelkezésre álló eszközeinek, berendezéseinek, illetőleg műszaki felszereltségének bemutatása, azok darabszámának, típusának, megnevezésének, kapacitásának ismertetésével valamint a rendelkezési jog és az üzemképesség megjelölésének megadásával. Saját tulajdonú eszköz (gép, berendezés) esetén nyilvántartási számot is tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat, bérelt eszköz(ök) esetén mindkét fél által aláírt (elő)szerződés csatolása.
M/4. A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés h) pontjának alapján az előző 3 év statisztikai létszámáról szóló nyilatkozat.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § alapján benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkoznia szükséges arról, hogy az Ajánlatkérő által a Kbt. 65. § szerint előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.
A fent ismertetett tételes igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1.rész:
M/1. alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített: a) 1 db olyan közbeszerzés tárgya szerinti referenciával, amely alapján parkfenntartási feladatokat végeztek városi környezetben, önkormányzati kezelésben lévő legalább 450.000 m2 területen, melynek esetében a parkfenntartási feladat része volt: - a zöldfelületek fenntartása, - legalább 35.000 db egy- és kétnyári növények kiültetési és gondozási munkái, - kandeláberekre kihelyezett virágtartók kihelyezési és gondozási munkái, - növényvédelmi munkák, - legalább 200 db játszóeszköz karbantartása, felülvizsgálata, - szökőkút fenntartása és - sorfák, parkfák fenntartási munkái. b) 1 db köz-, ill. zöldfelületek integrált térképkezelő szoftverrel történő felmérésére vonatkozó referenciával, amely minimum 40.000 m2 köz-, és/vagy zöldterület és min. 2.000 db sor és/vagy parkfa felmérésére vonatkozik, c) 1 db legalább 100.000 m2 nagyságú közterület gépi takarításra vonatkozó referenciával. d) 1 db illegális hulladék lerakások felszámolására vonatkozó referenciával. Az M/1 1. rész a-d) pontban meghatározott követelmények egy referenciával is teljesíthetők.
2.rész: alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített a) 1 db olyan közbeszerzés tárgya szerinti referenciával, amely alapján ingatlanok területén, és/vagy üres telkeken zöldfelület fenntartási munkákat végeztek min. nettó 35 millió forint értékben. b) 1 db legalább 200 db játszóeszköz karbantartására, felülvizsgálatára vonatkozó referenciával.Az M/1 2. rész a-b) pontban felsorolt követelményeknek egy referenciával is meg lehet felelni.
M/2.ha nem rendelkezik: 1.rész: a)2 fő kertészmérnök felsőfokú végzettségű és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, a teljesítésért felelős vezető szakemberrel, akik közül az egyik szakember parkfenntartási feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatás teljesítésében olyan tapasztalattal bír, ahol városi környezetben, önkormányzati kezelésben lévő legalább 450.000 m2 területen került sor a teljesítésre, és ahol a parkfenntartási feladat része volt: - a zöldfelületek fenntartása, - egy- és kétnyári növények kiültetési és gondozási munkái, - kandeláberekre kihelyezett virágtartók kihelyezési és gondozási munkái, - növényvédelmi munkák, - játszóeszköz karbantartása, felülvizsgálata, - szökőkút fenntartása és - sorfák, parkfák fenntartási munkái. b) 1 fő kertépítő és zöldfelületfenntartó szakmérnök végzettségű és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel c) 3 fő kertész szakmunkással, akik legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek d) 5 fő lakott területi fakitermelő képesítésű motoros-fűrészkezelővel, akik legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek e) 1 fő felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és a 43/2010.(IV.23.) FVM rendelet szerinti, legalább II. forgalmi kategóriájú növényvédőszer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező szakemberrel f) 1 fő Magyar Szabványügyi Testület által kiállított „biztonságos játszótéri eszközök” szabványügyi szakértői tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező szakemberrel.
2.rész: a) 1 fő kertészmérnök felsőfokú végzettségű és 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, a teljesítésért felelős vezető szakemberrel továbbá az M2. pont 1. rész c), d), e), f) pontjában megjelölt 1-1 fő szakemberrel
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.) Késedelmi kötbér: mértéke 1%/nap
Meghiúsulási kötbér: mértéke 30%
Jótállás, garancia épített elemekre vonatkozóan: bírálati részszempont
2.) A Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6); a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben, az Art. 36/A. §-ban és az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően 30 napos fizetési határidővel.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2016/10/03 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:30 (óó:pp) Hely: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt., 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. 305. szoba
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint a nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő,az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározottszervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke részenként a következő:
I. rész: 20.000.000, - HUF; II. rész: 500.000,- HUF;
2.) Az ajánlatok értékelése
1. rész: A teljesítésben részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata súlyszám: 40 alszempontok:
a) M/2. 1. rész. a) pont szerinti szakemberek szakmai tapasztalata 20
b) M/2. 1. rész. b) pont szerinti szakemberek szakmai tapasztalata 8
c) M/2. 1. rész. c) pont szerinti szakemberek szakmai tapasztalata 7
d) M/2. 1. rész. d) pont szerinti szakemberek szakmai tapasztalata 5
Az adható pontszám alsó határa 1, felső határa 100 valamennyi részszempont esetén.
Ajánlatkérő az ár és reagálási idő részszempontnál a fordított arányosítást, a többi részszempontnál egyenes arányosítás elvét alkalmazza.
2. rész: Az adható pontszám alsó határa 1, felső határa 100 valamennyi részszempont esetén.
Az ár és a reagálási idő részszempontnál a fordított arányosítást, a jótállás részszempontnál egyenes arányosítást kerül alkalmazásra.
3.) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat.
4.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb minősítési feltételek: P.1)-3.), M.1) -M.4)
5.) A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, annak érkezéséről a cégbírósági igazolást.
6.) Felhívjuk a figyelmet a 73. § (5) bek.-re.
7.) Felhívjuk figyelmet a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglaltak alkalmazhatóságára .
8.) Az ajánlat érvényességének feltétele (mindkét rész esetén), hogy ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők valamelyike) csatolja a 20 02 01 EWC kódszámú biológiailag lebomló hulladékra és a 20 02 02 EWC kódszámú talaj és kövek hulladékra vonatkozó gyűjtési környezetvédelmi hatósági engedély másolati példányát.
9.) Ajánlatkérő alapvető fontosságú feladatként határozza meg (65. § (10) bek.) a szolgáltatás teljesítése során a projekt vezetési feladatokat a beszerzési igény volumenére, összetettségére, a teljesítési hely nagyságára figyelemmel, a feladatok összeghangolása, és a szerződésszerű teljesítés érdekében. M2/1.rész/a) pont szerinti alkalmassági feltétel igazolásához nem támaszkodhat az Ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
10.) A III.1.3. ponthoz kapcsolódóan Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági követelményeket határozza meg.
M/3.ha nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges műszaki és technikai felszereltséggel az alábbiak szerint
mindkét rész a) 4 db (1. rész), 2 db (2. rész) min 180 cm vágószélességű önjáró fűnyíró b) 2 db (1 rész), 1 db (2 rész) önjáró seprő rendszerű, kaszálék és lombgyűjtő gép, mely alkalmas közvetlenül a szállítójármű platójára üríteni az összegyűjtött lombhulladék c) 2-2 db kosaras gépjármű, amelyek közül az egyik legalább 16 méter munkamagasságú, a másik legalább 20 méter munkamagasságú kosaras gépjármű
csak 1. rész
d) 2 db darus csipegető kanállal felszerelt, min. 3 tonna teherbírású tehergépjármű e) 2 db legalább min. 20 kW teljesítményű vontatható fasori aprítékoló gép f) 1 db tuskómaró gép, mely alkalmas a kivágott fasori fák tuskójának talajszintig történő eltávolítására, a környező burkolat megbontása nélkül. g) 1 db legalább 30 kW (40 LE) teljesítményű, 120-180 cm állítható munkaszélességű, minimum 1.000 liter űrtartalmú gyűjtőtartállyal rendelkező járda és utcaseprőgép
M/4. ha nem rendelkezik az előző évben:1. rész: min. 25 fő. 2 rész: min 5 fő éves átlagos statisztikai létszámmal
11.Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie. A Kbt. 47. § (2)bek. alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot és a felolvasólapot eredetiben aláírva kell benyújtani.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/07/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák