Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.06.05.
Iktatószám: 8619/2015
CPV Kód: 45000000-7;45300000-0;45210000-2;45311200-2;45350000-5;45223210-1;45223300-9
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Kaposvár közigazgatási területén fekvő, 2417/33, 2417/28, 2417/31,2417/32, 2417/36 és 2417/37 helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér tér 1.
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a kaposvári labdarúgó sportlétesítmény rekonstrukciós munkáinak kivitelezése:
1. ajánlati rész:
lelátó fedések bővítése, épület felújítás-bővítés, természetes gyepborítású labdarúgó sportpálya építése, biogáz fűtés kiépítése, valamint a létesítménybiztonsági rendszer nyomvonal terve alapján a védőcsövezés kiépítése
2. ajánlati rész:
parkoló építése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Kaposvár közigazgatási területén fekvő, 2417/33, 2417/28, 2417/31,2417/32, 2417/36 és 2417/37 helyrajzi számú ingatlan
NUTS-kód: HU232
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
1. ajánlati rész:
Átalánydíjas vállalkozási szerződés a kaposvári labdarúgó sportlétesítmény rekonstrukciós munkáinak kivitelezésére: lelátó fedések bővítése, épület felújítás-bővítés, természetes gyepborítású labdarúgó sportpálya építése, biogáz fűtés kiépítése, valamint a létesítménybiztonsági rendszer nyomvonal terve alapján a védőcsövezés kiépítése.
2. ajánlati rész:
Átalánydíjas vállalkozási szerződés a kaposvári labdarúgó sportlétesítmény rekonstrukciós munkáinak kivitelezése keretében parkoló építésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45300000-0
45210000-2
45311200-2
45350000-5
45223210-1
45223300-9
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
x valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Mennyiségi adatok:
1. ajánlati rész:
lelátó fedések - bővítés
É-i, 1280 férőhelyes lelátó lefedése
D-i lelátó bontása és 1440 férőhelyes lelátó építése
K-i, 424 férőhelyes lelátó lefedése
NY-i, 1326 férőhelyes lelátó lefedés kiegészítése
épület felújítás - bővítés
főépület átalakítása az MLSZ Infrastruktúra Szabályzata által meghatározott funkciók szerint (VIP-, sajtó-, sportszakmai funkciók kialakítása a dokumentációban részletezettek szerint)
természetes gyepborítású labdarúgó sportpálya építése automatikus öntözőrendszer és pályafűtés kialakítással, az élőfüves labdarúgó pálya kezelési és karbantartási utasításának elkészítése, továbbá 1 fő kezelési és karbantartási feladatokra történő oktatása
A kivitelezés során megvalósítandó munkák:
- Terület előkészítése 8946 m2-en.
- Szivárgó rendszer kialakítása: 80 mm PVC FF 1890 fm, 160 (150) mm PVC FF 366 fm, Homokfogós dréntisztító gyűjtőakna 1 db.
- Öntöző rendszer: 35 fejes automata öntözőrendszer építése komplett szereléssel.
- Pályafűtés kialakítása: pálya teljes felületén 30174 fm csővezetékkel, osztó-gyűjtő vezetékkel és a szükséges tartozékokkal.
- Előnevelt gyepszőnyeg terítése: 8.302 m2.
- Műfüves gyepszőnyeg terítése: 690 m2.
- Pályafűtéshez tartozó gépészeti rendszerek kialakítása, újonnan építendő kazánházban, biogáz fűtési rendszerrel, hozzá tartozó vezeték kiépítéssel.
2. ajánlati rész:
- keleti szilárd burkolatú parkolók kialakítása: 191 db normál parkoló, 4 db mozgáskorlátozott parkoló és 2 db buszparkoló, valamint a VIP parkolóban 15 parkoló állás
- nyugati gyeprács burkolatú parkolók kialakítása: 158 db normál parkoló, 4 db mozgáskorlátozott parkoló és 1 db buszparkoló.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 360 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1. ajánlati rész:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a garanciavállalás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki:
a) Hibás teljesítési kötbér
b) Késedelmi kötbér
c) Meghiúsulási kötbér
d) Teljesítési biztosíték
e) Jótállási kötelezettség
f) Jótállási biztosíték
g) Előleg-visszafizetési biztosíték
Hibás teljesítési kötbér:
Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit megsérti, az ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a tartalékkeret és általános fogalmi adó (áfa) nélkül számított nettó vállalkozói díj (vetítési alap) 5 %-a, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a nyertes ajánlattevő neki felróható módon a teljesítési idő tekintetében késedelembe esik, úgy az ajánlatkérő késedelmi kötbérigényt, illetve kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet.
A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj (vetítési alap) 1%-a naponta, de maximum a tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj (vetítési alap) 20 %-a. A késedelmi kötbér akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, vagy a fizetendő kötbér eléri a maximumát.
Meghiúsulási kötbér:
Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevőnek felróható okból a szerződés teljesítése elmarad, különösen, ha az ajánlatkérő a szerződéstől a nyertes ajánlattevő szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a szerződés meghiúsultnak tekintendő, és ajánlatkérő meghiúsulási kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj (vetítési alap) 30 %-a.
Teljesítési biztosíték:
A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötéskor az ajánlatkérő számára feltétel nélküli, a szerződés teljesítésének elmaradásával, illetőleg az egyéb vállalkozói (nyertes ajánlattevői) szerződésszegéssel kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a szerződés hatálybalépésétől az átadás-átvételi eljárás lezárásáig számított időtartamra a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a. Ennek elmulasztása a szerződésnek az ajánlatkérő általi azonnali felmondását vonja maga után. Ajánlattevő a biztosítékot teljesítheti a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint.
Ajánlattevőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2011 évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a teljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
Jótállási kötelezettség:
A Vállalkozó a Szerződés hiba- és hiánymentes teljesítéséért a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődően 24 (huszonnégy) teljes naptári hónap időtartamra jótállást vállal. A jótállás egységesen és azonos feltételekkel kiterjed a Vállalkozó minden szolgáltatására, ide értve a Szerződés teljesítése során beépített anyagokat és berendezéseket is.
Jótállási biztosíték:
A nyertes ajánlattevő köteles ajánlatkérő számára feltétel nélküli hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött jótállási biztosítékot nyújtani a jótállási időszakra, amelynek mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a, amelyet legkésőbb a teljesítés időpontjában kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Ennek elmulasztása a szerződésnek az ajánlatkérő általi azonnali felmondását vonja maga után. A biztosíték a teljesítés időpontjától a jótállási idő végéig számított időtartamra szól. A nyertes ajánlattevő a biztosítékot teljesítheti a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint.
Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a jótállási biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
Előleg-visszafizetési biztosíték:
A nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján jogosult a szerződésben foglalt áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint előlegként történő kifizetését kérni. Amennyiben nyertes ajánlattevő az előleget igénybe kívánja venni, ajánlatkérő a Kbt. 126.§ (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő által igényelt előleg összegével megegyező mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot köt ki a szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően.
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról (Kbt. 126.§ (5) bekezdés) ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegbekérővel együtt a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja eredeti példányban az előleg-visszafizetési biztosítékot is. Átutalás esetén szükséges az összeg ajánlatkérő számláján történő jóváírása is. Átutalás esetén ajánlatkérő azt tekinti eredeti előleg-visszafizetési biztosítéknak, amennyiben a nyertes ajánlattevő az átutalás megtörténtéről banki igazolást hoz. A biztosíték érvényességi ideje: az előlegbekérő benyújtásától kezdődően a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig. Az előleg-visszafizetési biztosíték, a nyertes ajánlattevő választása szerint - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján - nyújtható:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetésével (átutalással), vagy
b) a meghatározott összegre vonatkozó, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy
c) a meghatározott összegre vonatkozó banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
d) a meghatározott összegre vonatkozó, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A biztosítékok kedvezményezettje: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.

2. ajánlati rész:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a garanciavállalás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki:
a) Hibás teljesítési kötbér
b) Késedelmi kötbér
c) Meghiúsulási kötbér
d) Teljesítési biztosíték
e) Jótállási kötelezettség
f) Jótállási biztosíték
Hibás teljesítési kötbér:
A hibás teljesítési kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-a, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után.
Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 1% -a naponta, de maximum a teljes nettó Vállalkozói díj 20%-a. A késedelmi kötbér akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, vagy a fizetendő kötbér eléri a maximumát.
Meghiúsulási kötbér:
A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg esedékes.
Teljesítési biztosíték:
Mértéke a Szerződés hatálybalépésétől a Szerződésszerű teljesítésig terjedő időtartamra a Szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a. Nyertes Ajánlattevő a biztosítékot teljesítheti - választása szerint - a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint. A teljesítési biztosítéknak a jótállási idő kezdőnapjáig kell rendelkezésre állnia.
Jótállási kötelezettség:
Nyertes Ajánlattevő a Szerződés hiba- és hiánymentes teljesítéséért a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődően 12 (tizenkettő) teljes naptári hónap időtartamra jótállást vállal. A jótállás egységesen és azonos feltételekkel kiterjed a Vállalkozó minden szolgáltatására, ide értve a Szerződés teljesítése során beépített anyagokat és berendezéseket is.
Jótállási biztosíték:
Nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára feltétel nélkül lehívható, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a. Nyertes ajánlattevő a biztosítékot teljesítheti a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint.

Részletesen az ajánlattételi dokumentáció részeit képező szerződések szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
1. ajánlati rész:
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a szerződésben foglalt, tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 68 millió forint előleget biztosít a nyertes ajánlattevőnek. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlatkérő az előleget a nyertes ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni, az előlegbekérő és az előleg összegével azonos összegű, előleg visszafizetési biztosíték előzetes rendelkezésre bocsátása ellenében. Az előleg folyósításának feltétele az előleg visszafizetési biztosítéknak az ajánlatkérő részére történő nyújtása. Az előleg visszafizetési biztosítékot a nyertes ajánlattevő - választása szerint - nyújthatja a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában hivatkozott bármely biztosítéki formában ( lásd a felhívás III.1.1) pontját ). A nyertes ajánlattevő köteles a folyósított előlegről ajánlatkérő nevére előlegszámlát kiállítani.
Az előleg összege, amennyiben a nyertes ajánlattevő él az előlegigénylés lehetőségével, a végszámlából kerül levonásra.
A nyertes ajánlattevő hat részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint:
a) az első részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25 (huszonöt) százalékáról, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 25 (huszonöt) százalékos műszaki készültségét követően,
b) a második részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százalékáról, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 35 (harmincöt) százalékos műszaki készültségét követően,
c) a harmadik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százalékáról, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 45 (negyvenöt) százalékos műszaki készültségét követően,
d) a negyedik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százalékáról, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 55 (ötvenöt) százalékos műszaki készültségét követően,
e) az ötödik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százalékáról, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 65 (hatvanöt) százalékos műszaki készültségét követően,
f) a hatodik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százalékáról, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 75 (hetvenöt) százalékos műszaki készültségét követően.
A végszámla a műszaki előrehaladás 100 %-ának elérésekor, a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25 %-áról az előleg összegével csökkentve, valamint az esetlegesen felhasznált, a nettó vállalkozói díj maximum 2%-ának megfelelő összegű, tartalékkeret terhére elszámolható munkálatok ellenértékéről nyújtható be.
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján, az adott fizetési fázishoz kapcsolódó, a nyertes ajánlattevő által a szükséges engedélyek beszerzését és szerződésben rögzített műszaki tartalom teljes körű teljesítését követően, annak elismeréseként ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalással. Alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában rögzített szabályok szerint történik a kifizetés.
Ajánlatkérő 2% tartalékkeretet képez, mely a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatával összefüggő pótmunka igények ellenértékének elszámolására használható fel a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján.

2. ajánlati rész:
Nyertes ajánlattevő a vállalkozói díjról 1 (egy) darab számla kiállítására jogosult a Megrendelő Kbt. 130.§ (1) bekezdése szerint kiállított teljesítésigazolása alapján.
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján, az adott fizetési fázishoz kapcsolódó, a nyertes ajánlattevő által a szükséges engedélyek beszerzését és szerződésben rögzített műszaki tartalom teljes körű teljesítését követően, annak elismeréseként ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalással. Alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában rögzített szabályok szerint történik a kifizetés.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
-Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet.
-Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a.
-Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
1. ajánlati részre vonatkozóan:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt ISO 14001 környezetirányítási tanúsítványnak vagy EMAS rendszernek, ISO 9001 minőségirányítási, valamint MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási vagy ezekkel egyenértékűen működő rendszereknek megfelelően kell eljárnia, továbbá köteles a rendszerek érvényességét a szerződés hatálya alatt fenntartani.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint az 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak szerint kell igazolnia:
- Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint az 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
- Ajánlattevőnek választása szerint:
a) nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá,
vagy
b) be kell nyújtania az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozókra az a) pont szerinti ajánlattevői nyilatkozat mellett - valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy az alvállalkozó/más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira:
„A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” [KÉ 2014. évi 57. lapszám, kibocsátás dátuma: 2014.05.16.];
„ A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [KÉ 2012. évi 61. lapszám, kibocsátás dátuma: 2012.06.01.].
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál (felhívás V.5.) pontja) nem lehetnek korábbi keltezésűek.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolására az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
1. ajánlati rész esetében:
P1) Az ajánlattevő vagy jogelődje előző három lezárt üzleti évből származó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül ezen honlapon (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) bármelyik nem található meg, abban az esetben az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a saját vagy jogelődje eljárást megindító jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pontja) megelőző három lezárt üzleti éve számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező mérleg és eredmény kimutatás másolatát.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő nyilatkozatának csatolása szükséges az előző három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak után kezdte meg működését, az alkalmasságát a magas- és mélyépítési kivitelezési tevékenységből származó árbevételéről szóló nyilatkozatával jogosult igazolni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra is.

P2) A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító jelen felhívás feladását (felhívás V.5. pontja) megelőző három üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított -, illetve ugyanezen időszakban magas- és mélyépítési kivitelezési tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell a nyilatkozatnak tartalmazni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
A pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelménnyekkel összefüggésben a Kbt. 55. § (4) - (6) bekezdésében rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés c) pontja alapján vonható be.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Amennyiben tehát ajánlattevő az ajánlatkérő által elvárt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében más szervezetet von be, (más szervezet kapacitására támaszkodik) ajánlatkérő kéri az ajánlathoz csatolni ezen más szervezet Ptk. 6:419. §-a szerinti, kezesség vállalásra vonatkozó nyilatkozatát.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot - a kezességvállalásról szóló nyilatkozat kivételével (adott esetben) - egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.

2. ajánlati rész esetében:
P1) A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének az eljárást megindító jelen felhívás feladását (felhívás V.5. pontja) követően kiállított nyilatkozata az alábbi tartalommal:
• ajánlattevő fizetési számlaszáma(i),
• a fizetési számla/számlák megnyitásának időpontja,
• arra vonatkozó információ, hogy ajánlattevő bármely fizetési számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a jelen eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától (felhívás V.5.) pontja) visszafelé számított egy év (12 hónap) során,
attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
[Sorban állás jelentése: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval. (2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontja)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. ajánlati rész esetében:
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben:
- a saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pontja) megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan egynél több lezárt üzleti évben negatív,
- a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt magas- és mélyépítési kivitelezési tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 600 millió forint összeget.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító jelen felhívás feladását (felhívás V.5. pontja) megelőző három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 900 millió forintot valamint a magas- és mélyépítési kivitelezési tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el az eljárást megindító jelen felhívás feladását (felhívás V.5. pontja) megelőző három üzleti évben összesen a 600 millió forintot.
Alkalmatlan az újonnan piacra lépő ajánlattevő - amely nem rendelkezik három üzleti évvel - a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a tevékenységének megkezdésétől számítottan összesen legalább 700 millió forint összegű - általános forgalmi adó nélkül számított -teljes árbevétellel és ugyanezen időszakban összesen legalább 400 millió forint összegű - általános forgalmi adó nélkül számított - magas- és mélyépítési kivitelezési tevékenységből származó árbevétellel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P1), elegendő ha közülük csak egy felel meg.

Amennyiben ajánlattevő a P2) alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az árbevétel adatok összeadódnak.

2. ajánlati rész esetében:
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlattevő bármelyik fizetési számláján az eljárást megindító jelen felhívás feladásának időpontjától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított egy év (12 hónap) során 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolására az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
1. ajánlati rész esetében:
M1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító jelen felhívás feladásától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított 60 hónapban befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult) legjelentősebb magas- és mélyépítési kivitelezési tevékenységre vonatkozó referencia munkák ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján alkalmazandó (3) bekezdés szerinti módon kiállított referencia igazolással (igazolásokkal), melynek (melyeknek) tartalmazni kell az alábbi információkat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,
b) a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),
c) a teljesítés helye,
d) a referencia szerződés tárgya, az elvégzett munkák részletes ismertetése az M1)1 szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal,
e) teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja, legalább év, hó részletezettséggel,
f) a referencia szerződés szerinti ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) teljes általános forgalmi adó nélkül számított, nettó összege forintban,
g) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (forintban),
h) közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén - amennyiben a közösen teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével - a saját teljesítésre vonatkozó vállalkozói díj helyett nyilatkozat arról, hogy a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt-e és a közös ajánlattevői tagok egyetemleges felelősségvállalására került-e sor a teljesítés során, továbbá nyilatkozat arról, hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot,
i) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Más gazdasági szereplőkkel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolás(ok)nak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a referenciák elbírálásánál csak a saját teljesítést veszi figyelembe. Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező munka egészét minden egyes közös ajánlattevői tag saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt és a közös ajánlattevői tagok egyetemleges felelősségvállalására került sor, ezen tényekre a referencia igazolásban hivatkozni kell (lásd a h) pontot).
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített munkára vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett munka egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell az igazolás(ok)nak tartalmazni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia munka, amelynek műszaki átadás-átvételére a jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pont) megelőző 60 hónapban került sor.
Az alkalmassági minimumkövetelményekkel összefüggésben a Kbt. 55. § (4) - (6) bekezdéseiben rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. § (5) bekezdés és a (6) bekezdés b) pontja alapján vonható be.
A 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10 § (2) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10 § (2) bekezdésében előírtak alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az M1) szerinti referencia munkák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazolnak.


M2) A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak ( M2)1-M2)5 ) a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
- annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattételkor munkaviszonyban, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll (amennyiben a szakember mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni),
- amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel - a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve,
- amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.
- nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt ajánlattevő rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
- a szakemberek felsőfokú végzettségét igazoló okiratok másolatát, valamint
- a szakemberek által aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára a bemutatott szakembereknek szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építészeti Kamara nyilvántartásában, és rendelkezniük kell az alábbi szakterületi jogosultsággal az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. számú melléklete alapján:
- az M.2)1 pontban előírt szakember esetében a jogosultság jelölése MV-É,
- az M.2)2 pontban előírt szakember esetében a jogosultság jelölése MV-M,
- az M.2)3 pontban előírt szakember esetében a jogosultság jelölése MV-ÉG,
- az M.2)4 pontban előírt szakember esetében a jogosultság jelölése MV-ÉV,
- az M2)5 pontban előírt szakember esetében a jogosultság jelölése MV-VZ.
Amennyiben a bemutatott szakember már az ajánlattétel időpontjában szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, és az ezt igazoló névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot a nyilvántartó kamara nevével együtt az ajánlatban ajánlattevő megadja, ajánlatkérő a jogosultság meglétét a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában, a kamarai honlap(ok)on ellenőrzi.
Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult, a szerződés teljesítésébe bevont szakember vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. § -aiban foglaltakra.

M3). A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján magas és mélyépítés kivitelezési tevékenységre vonatkozó ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványa vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvány vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti környezetvédelmi intézkedések leírása és az egyenértékűség indokolása.

Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell az igazolás(ok)nak tartalmazni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az M2)-M3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményekkel összefüggésben a Kbt. 55. § (4) - (6) bekezdéseiben rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. § (5) bekezdés és a (6) bekezdés a) pontja alapján vonható be.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján a kapcsolódó alkalmassági minimumkövetelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot - az M.1. pont szerinti kezességvállalásról szóló nyilatkozat kivételével (adott esetben) - egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmassági minimumkövetelményekkel kapcsolatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
2. ajánlati rész esetében:
M1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító jelen felhívás feladásától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított 60 hónapban befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult) legjelentősebb, parkoló kivitelezési tevékenységre vonatkozó referencia munkák ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján alkalmazandó (3) bekezdés szerinti módon kiállított referencia igazolással (igazolásokkal), melynek (melyeknek) tartalmazni kell az alábbi információkat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,
b) a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),
c) a teljesítés helye,
d) a referencia szerződés tárgya, az elvégzett munkák részletes ismertetése az M1) szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal,
e) teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja, legalább év, hó részletezettséggel,
f) a referencia szerződés szerinti ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) teljes általános forgalmi adó nélkül számított, nettó összege forintban,
g) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (forintban),
h) közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén - amennyiben a közösen teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével - a saját teljesítésre vonatkozó vállalkozói díj helyett nyilatkozat arról, hogy a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt-e és a közös ajánlattevői tagok egyetemleges felelősségvállalására került-e sor a teljesítés során, továbbá nyilatkozat arról, hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot,
i) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Más gazdasági szereplőkkel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolás(ok)nak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a referenciák elbírálásánál csak a saját teljesítést veszi figyelembe. Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező munka egészét minden egyes közös ajánlattevői tag saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt és a közös ajánlattevői tagok egyetemleges felelősségvállalására került sor, ezen tényekre a referencia igazolásban hivatkozni kell (lásd a h) pontot).
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített munkára vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett munka egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell az igazolás(ok)nak tartalmazni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia munka, amelynek műszaki átadás-átvételére a jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pont) megelőző 60 hónapban került sor.
Amennyiben a referencia szerződés a gépjármű parkoló kivitelezési tevékenységen kívül más tevékenységet is tartalmazott, akkor meg kell bontani a szerződés szerinti munkákat és az ellenszolgáltatás összegét, azaz külön meg kell adni a gépjármű parkoló kivitelezési tevékenység szerinti munkákat és azok ellenszolgáltatási összegét.
Az alkalmassági minimumkövetelményekkel összefüggésben a Kbt. 55. § (4) - (6) bekezdéseiben rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. § (5) bekezdés és a (6) bekezdés b) pontja alapján vonható be.
A 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10 § (2) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10 § (2) bekezdésében előírtak alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az M1) szerinti referencia munkák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazolnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1.ajánlati rész esetében:
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem csatol az ajánlathoz a jelen felhívás feladásától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított 60 hónapban befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkákra vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított, és az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolást/igazolásokat:
M1)1 legalább 1 db - egy önálló szerződésből származó, egy önálló létesítményben végzett - referencia munka, amely legalább nettó 400 millió forint értékben teljesített lelátó kivitelezési munka, mely munka során a legalább 2.000 m2 alapterületű és legalább 3.000 fő befogadására alkalmas lelátóval együtt a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények kivitelezési munkái is megvalósultak.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatban az alábbi előírásoknak megfelelő szakembereket:
M2)1 legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik,
M2)2 legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik,
M2)3 legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” építményvillamossági szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik,
M2)4 legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” építménygépészeti szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik,
M2)5 legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” vízgazdálkodási építmények szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető meg.


M3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha ajánlattevő nem rendelkezik magas és mélyépítés kivitelezési tevékenységre érvényes ISO 14001 vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű érvényes környezetirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedések leírásával.


2.ajánlati rész esetében:
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem csatol az ajánlathoz a jelen felhívás feladásától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított 60 hónapban befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkákra vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított, és az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolást:

M1) legalább 1 db, legalább nettó 30 millió forint értékben teljesített, parkoló építésére vonatkozó referenciamunka.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF) 65
Fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) 25
Teljesítési időtartam a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva; minimum 290 naptári nap, maximum 360 naptári nap 10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
75-15-2455
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/06/30 (év/hó/nap ) Időpont: 13:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Kbt. 52.§ (2) bekezdése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen veheti át. A dokumentáció bruttó 63 500,- forint (nettó 50 000,- forint + ÁFA) ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet (nyertes ajánlattevő) köteles a szerződéskötés időpontjáig, az eljárást lebonyolító BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20260206-00003285 sz. számlájára történő átutalással kiegyenlíteni. Az átutalási megbízáson a jogcímet: „Dokumentáció ellenértéke - „Kaposvár NSP” és a „75-15-2455” hivatkozási számot fel kell tüntetni.
Az átutalásról szóló igazolás:
- átutalásnál: az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített (pénzintézeti bélyegző lenyomat + aláírás) példánya,
- E-bank használata esetén: a tranzakcióról készült nyomtatott visszaigazolás.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/06/30 (év/hó/nap) Időpont: 13:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/06/30 (év/hó/nap) Időpont: 13:00
Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 62. § rendelkezései az irányadók.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlat elkészítéséhez ajánlatkérő ajánlati dokumentációt készít, melyet díjmentesen bocsát az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére. Az ajánlati dokumentáció átvehető a jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 9:00-14:00 óra között (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-13:00 óra között (helyi idő szerint).
A dokumentáció ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó általi átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele.
A dokumentáció átvehető személyesen a BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 116. sz. iroda címen, vagy a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján kérhető a dokumentáció postai úton történő megküldése.
Az ajánlati dokumentáció a műszaki dokumentáció kivételével papír alapon, a műszaki dokumentáció elektronikus adathordozón - az .xls formátumú árazatlan költségvetés kivételével .pdf formátumban - kerül átadásra. Az ajánlatadás során a papír alapon átadott dokumentáció, valamint az elektronikusan .pdf formátumban átadott műszaki dokumentáció és a műszaki dokumentáció részeként .xls formátumban átadott tételes árazatlan költségvetés az irányadó. A szakmai ajánlat részét képező tételes árazott költségvetés elkészítése során ajánlatkérő a műszaki dokumentáció részét képező és .xls formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni és az előírtaknak megfelelően az ajánlatban benyújtani.
Ajánlatkérő biztosítja a dokumentációba történő előzetes betekintést munkanapokon 9:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-13:00 óra között a BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 114. sz. iroda címen.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Ajánlatkérő az 1. részajánlat esetében az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontot alkalmazza:
Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 1-100 pont.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő az 1. részajánlat esetében az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontot alkalmazza:
Az 1. (Nettó vállalkozási díj) és a 3. (Teljesítés időtartama) értékelési részszempont esetében a részszempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat, vagy legrövidebb teljesítési határidőt tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója, (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) alapján.
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a 3. bírálati részszempont esetében 290 naptári napot tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb (még rövidebb teljesítési időtartam) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (100 pont). A 360 naptári napnál hosszabb teljesítési időtartam megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.
A 2. (Fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások)) értékelési részszempont esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer alkalmazására kerül sor a dokumentációban részletezetteknek megfelelően. A módszer a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Útmutatója alapján került meghatározásra. A szakmai ajánlat ezen elbírálási részszemponttal függ össze, így az ezen részszemponttal összefüggő szakmai ajánlatot nem lehet módosítani, kiegészíteni hiánypótlás keretében (Kbt. 67.§ (7) bekezdés b) pont).

Ajánlatkérő a fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) esetében az alábbi tartalmi elemeket vizsgálja:
1. A munkavégzés során alkalmazott környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok felsorolása:
1.1. A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére
1.2. A kivitelezési helyszínen kívül tett intézkedések a közvetett környezetterhelés csökkentésére
2. A kivitelezéssel összefüggő környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontú szállítási feladatok bemutatása a szállítás környezeti hatásainak csökkentése érdekében
Ajánlatkérő az 1. jelű tartalmi elemhez 5 alszempontot tartalmazó, a 2. jelű tartalmi elemhez 4 alszempontot tartalmazó kritériumrendszert rendel, a pontozás során megvizsgálja, hogy a fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) egyes tartalmi eleménél a „típusokhoz” felsorolt 4 illetve 5 alszempont közül mennyi feleltethető meg az ajánlattevő fenntarthatósági tervének, ajánlattevő az adott tartalmi elemhez kapcsolódóan annak a típusnak a pontszámát kapja meg, amelyik típuson belül a legtöbb számú megfeleltetés valósítható meg.
Részletesen az ajánlati dokumentáció szerint.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
Az 1. részajánlat esetében: III.2.2) P1) - P2) pontok, valamint a III.2.3) M1)- M3) pontok. A 2. részajánlat esetében: III.2.2) P1) pont, valamint a III.2.3) M1) pont.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
1. részajánlat esetében:
Ajánlatkérő 10.000.000 Ft összegű ajánlati biztosíték vállalását írja elő, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell teljesíteni a Kbt. 59. § -ban foglaltaknak megfelelően. Átutalás esetén a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az OTP Bank Zrt. által vezetett 11743002-15398006-00000000 sz. számlájára történő utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell, mely lehet: az ajánlattevő bankjának igazolása a terhelésről (banki terhelési értesítő) egyszerű másolatban, vagy a bank vagy biztosító által vállalt garancia-levél eredeti példánya vagy hiteles másolata, vagy biztosítási szerződés eredeti példánya vagy hiteles másolata. A biztosító vagy bankgaranciáról szóló igazolást vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához, zárt borítékban/csomagolásban csatolni. Bank vagy biztosító által vállalt garancia nyújtás esetén a garancia érvényességének időtartama az ajánlattétel napjától számított minimum 60 nap legyen, kedvezményezettként az ajánlatkérő, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát kell megnevezni, a bankgarancia szövegezésének a Kbt. 59. § (4) bekezdése szerinti mindkét fordulatát tartalmaznia kell.
Az ajánlati biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé nem válhat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. § (5) bekezdésének, valamint a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjának rendelkezéseire.
2. részajánlat esetében:
Ajánlatkérő nem határoz meg ajánlati biztosítékot.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a felhívás II.1.2) pontjában megjelölt teljesítési hely tekintetében mindkét részajánlat esetében:
A helyszíni bejárás időpontja: 2015. június 15. 10:00 óra. Találkozás helyszíne: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 4.
A helyszíni bejárás során az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek nincs lehetőségük kérdéseket feltenni, kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint.
2.) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67. § (5) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
3.) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő), az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a eltelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
Amennyiben ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás az ajánlattétel időpontjában, abban az esetben az erre vonatkozó, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
5.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolni kell a nyilatkozatot).
6.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
7.) Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
8.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott elérhetőségre (fax, e-mail) küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési eljárást bonyolító BMSK Zrt.-t e-mailben vagy faxon tájékoztatni.

9.) Az ajánlatot mindkét részajánlat esetében papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban, valamint az árazott tételes költségvetést az ajánlatkérő által kiadott .xls formátumban is a költségvetés ajánlatkérő általi ellenőrzése céljából) az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal.
10.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.2.2.) és/vagy III.2.3) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés), úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet (személyt), valamint az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolnia az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Jelen pont kapcsán a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak is alkalmazandók.
11.) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. [Kivétel: Kbt. 67. § (3) bekezdés második mondatában foglalt fordulat!]
Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A megállapodásban a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül kijelölni egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt (közös ajánlattevők vezetője) az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, továbbá a közös ajánlattevők nevében - a szerződés aláírása kivételével - a jognyilatkozatok megtételére. A megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vezetőjének kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők vezetését elfogadja. A közös ajánlattevők közötti Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 26. §-a szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
12.) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
13.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 45. § és 122.§ (5) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevő írásban, az eljárást megindító felhívás „A” mellékletének I. pontjában megadott telefax útján (+36-1-471-4290) vagy e-mail útján (.pdf formátumban, Tamasi.Zsuzsanna@bmsk.hu címen) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító BMSK Zrt.-hez. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a Tamasi.Zsuzsanna@bmsk.hu e-mail címre .doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
15.) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseire.
16.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 77. §-a szerint.
17.) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
18.) A Kbt. 124.§ (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.
19.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján (figyelembe véve a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 5/A. pontját is), ha az ajánlat aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az indokoláskérést von maga után a Kbt. 69. § (2) bekezdéseiben meghatározott esetekben.
20.) Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
21.) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.
22.) Felelősségbiztosítás:
1. részajánlat esetében:
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § -ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen építőipari kivitelezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 100 millió Forint/káresemény és legalább 200 millió Forint/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt szakmai felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő szakmai felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
2. részajánlat esetében:
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § -ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen építőipari kivitelezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 5 millió Forint/káresemény és legalább 15 millió Forint/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt szakmai felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő szakmai felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
23.) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas vállalkozási szerződést kíván kötni.
A Kbt. 67. § (8) bekezdés értelmében átalánydíjas szerződés esetén hiánypótlás vagy felvilágosítás során a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek, vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi.
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés alkalmazása nélkül is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után:
a) az eredetileg kiadott árazatlan költségvetésben bármelyik költségvetési sorhoz (tételhez) tartozó mennyiségi adat átírása,
b) bármelyik teljes költségvetési sor (tétel) valamennyi költség cellájának (anyag és díj, esetleg gépköltség) „0”-val történő szerepeltetése,
c) bármelyik költségvetési sor (tétel) nem szerepeltetése vagy plusz költségvetési sor (tétel) szerepeltetése a költségvetésben,
amennyiben az nem az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásán alapul.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetés írásvédett cellákat tartalmaz mínusz jellel („-’’) ellátva, az írásvédett cellák feltörése és beárazása szintén az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
24.) Az 1. részajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell pénzügyi és műszaki ütemtervet Gantt-diagramm formában, valamint térbeli organizációs helyszínrajzot és a térbeli organizáció szöveges leírását (organizációs műszaki leírás), továbbá Fenntarthatósági tervet (környezetvédelmi vállalások).
25.) Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál az ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
26.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint.
27.) Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
28.) A nem magyarországi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban - felelős magyar fordításban - kell benyújtani. Felelős fordítás alatt Ajánlatkérő egyszerű magyar fordítást ért, amelyet a fordítást végző személy aláír.
29.) A Kbt. 125. § (7) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
30.) Ajánlattevő a Kbt. 80. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 80. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 80. § (2)-(4) bekezdései és a Kbt. 81. § rendelkezéseire is figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét.
31.) A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján - a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat kivételével - a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: kezességvállalásról szóló nyilatkozat, garancia) ajánlatkérő eredeti, vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani.
32.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, továbbá a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
33.) Ajánlatkérő a Kbt. 40.§ (3) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy mindkét ajánlati rész kivitelezésének megvalósítása érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. A Kbt. 40.§ (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés].
34. Az 1. ajánlati rész tekintetében az Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a sportlétesítményhez egy létesítménybiztonsági rendszert fog kiépíteni, amelynek részei: beléptető, jegyértékesítő, kamera és video rendszer. A jelen közbeszerzési eljárásnak nem tárgya a létesítménybiztonsági rendszer kiépítése, ugyanakkor a Nyertes Ajánlattevő feladata a rendelkezésre bocsátott létesítménybiztonsági kiviteli terv alapján a létesítménybiztonsági rendszer nyomvonalának kiépítése: védőcső nyomvonalának kiépítése, a szükséges fal-födém áttörések elvégzése és a védőcsövezés pontos és szakszerű végződtetése a kiírásnak megfelelő anyagok felhasználásával.
35. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje pontja az 1. ajánlati részre meghatározott teljesítési időtartamot tartalmazza.
A 2. ajánlati rész vonatkozásában a teljesítés időtartama: 55 nap.
36. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás IV. 2) Értékelési szempontok pontja AZ 1. ajánlati részre vonatkozó értékelési szempontot és értékelési résszempontokat tartalmazza.
A 2. ajánlati rész vonatkozásában az értékelés szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/06/04 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tamási Zsuzsanna
Telefon: +36 14714146
E-mail: Tamasi.Zsuzsanna@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tamási Zsuzsanna
Telefon: +36 14714146
E-mail: Tamasi.Zsuzsanna@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tamási Zsuzsanna
Telefon: +36 14714146
E-mail: Tamasi.Zsuzsanna@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés
1) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a kaposvári labdarúgó sportlétesítmény rekonstrukciós munkáinak kivitelezése:
1. ajánlati rész:
lelátó fedések bővítése, épület felújítás-bővítés, természetes gyepborítású labdarúgó sportpálya építése, biogáz fűtés kiépítése, valamint a létesítménybiztonsági rendszer nyomvonal terve alapján a védőcsövezés kiépítése.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45300000-0
45210000-2
45311200-2
45350000-5
45223210-1
3) Mennyiség
1. ajánlati rész:
lelátó fedések - bővítés
É-i, 1280 férőhelyes lelátó lefedése
D-i lelátó bontása és 1440 férőhelyes lelátó építése
K-i, 424 férőhelyes lelátó lefedése
NY-i, 1326 férőhelyes lelátó lefedés kiegészítése
épület felújítás - bővítés
főépület átalakítása az MLSZ Infrastruktúra Szabályzata által meghatározott funkciók szerint (VIP-, sajtó-, sportszakmai funkciók kialakítása a dokumentációban részletezettek szerint)
természetes gyepborítású labdarúgó sportpálya építése automatikus öntözőrendszer és pályafűtés kialakítással, az élőfüves labdarúgó pálya kezelési és karbantartási utasításának elkészítése, továbbá 1 fő kezelési és karbantartási feladatokra történő oktatása
A kivitelezés során megvalósítandó munkák:
- Terület előkészítése 8946 m2-en.
- Szivárgó rendszer kialakítása: 80 mm PVC FF 1890 fm, 160 (150) mm PVC FF 366 fm, Homokfogós dréntisztító gyűjtőakna 1 db.
- Öntöző rendszer: 35 fejes automata öntözőrendszer építése komplett szereléssel.
- Pályafűtés kialakítása: pálya teljes felületén 30174 fm csővezetékkel, osztó-gyűjtő vezetékkel és a szükséges tartozékokkal.
- Előnevelt gyepszőnyeg terítése: 8.302 m2.
- Műfüves gyepszőnyeg terítése: 690 m2.
- Pályafűtéshez tartozó gépészeti rendszerek kialakítása, újonnan építendő kazánházban, biogáz fűtési rendszerrel, hozzá tartozó vezeték kiépítéssel.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 360 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
1. Az 1. ajánlati rész vonatkozásában az értékelés szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
2. Felelősségbiztosítás:
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § -ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen építőipari kivitelezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 100 millió Forint/káresemény és legalább 200 millió Forint/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt szakmai felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő szakmai felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Vállakozási szerződés
1) Rövid meghatározás:
2. ajánlati rész:
- keleti szilárd burkolatú parkolók kialakítása: 191 db normál parkoló, 4 db mozgáskorlátozott parkoló és 2 db buszparkoló, valamint a VIP parkolóban 15 parkoló állás
- nyugati gyeprács burkolatú parkolók kialakítása: 158 db normál parkoló, 4 db mozgáskorlátozott parkoló és 1 db buszparkoló
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
3) Mennyiség
2. ajánlati rész:
- keleti szilárd burkolatú parkolók kialakítása: 191 db normál parkoló, 4 db mozgáskorlátozott parkoló és 2 db buszparkoló, valamint a VIP parkolóban 15 parkoló állás
- nyugati gyeprács burkolatú parkolók kialakítása: 158 db normál parkoló, 4 db mozgáskorlátozott parkoló és 1 db buszparkoló
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 55 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
1.) A 2. ajánlati rész vonatkozásában az értékelés szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
2.) Felelősségbiztosítás a 2. részajánlat esetében:
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § -ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen építőipari kivitelezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 5 millió Forint/káresemény és legalább 15 millió Forint/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt szakmai felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő szakmai felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------