Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a Kbt. 20. § (7) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről

KÉ. 2011. évi 118. szám; 2011. október 10.

A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 379. §-a (2) bekezdésének k) pontjában foglalt hatáskörében az alábbi útmutatót bocsátja ki.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. módosítás) 2010. szeptember 15-i hatállyal a Kbt. 20. §-át új (7) bekezdéssel egészítette ki.

A Kbt. 20. §-ának (7) bekezdése értelmében az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek, az alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.

A Kbt. 20. §-ának (9) bekezdése alapján a Kbt. 20. § (7) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről a Közbeszerzések Tanácsa útmutatót ad ki, mely feladatául a Közbeszerzések Tanácsa a jelen útmutató kibocsátásával tesz eleget.

A Közbeszerzések Tanácsa előrebocsátja azonban, hogy a jelen útmutató a Kbt.-ben konkrétan nevesített nyilvántartásokat (ld. Kbt. 63. § (4)-(5) bekezdés), valamint azok elérhetőségét nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzések Tanácsának a Kbt. 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában kibocsátott módosított útmutatója ezen nyilvántartásokat tartalmazza.

Elöljáróban rögzítjük továbbá, hogy az ajánlatkérő feladata és felelőssége, hogy a konkrét beszerzés összes sajátosságának és körülményének ismeretében meghatározza az ajánlattételre vonatkozó feltételrendszerét, nevezetesen, hogy a Kbt. 60-63. §-aira tekintettel előírja az eljárásban alkalmazandó kizáró okokat, a Kbt. 66-69. §-aiban foglaltaknak megfelelően az ajánlattevők – pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai – alkalmasságának feltételeit és igazolását, valamint az ajánlattétel egyéb feltételeit.

n yilvántartások neve

n yilvántartást vezető szerv elnevezése

elérhetőség

1

Egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartása

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

www.nyilvantarto.hu

2

Tervezői, Felelős Műszaki Vezetői, Építési Műszaki Ellenőri és Szakértői Névjegyzék

Magyar Mérnöki Kamara

http://mmk.hu/

3

Tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek nyilvántartása, akik tűzvédelmi berendezés tervezését végezhetik

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

www.katasztrofavedelem.hu/

4

Nyilvántartás az új tűzoltó technikai eszközök és oltóanyagok gyártására, forgalmazására és a meglevők módosítására vonatkozó hatósági engedélyekről

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

www.katasztrofavedelem.hu/

5

Nyilvántartás a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet alapján az oktatásszervezők névsoráról, a regisztrált vizsgáztatókról és az érvényes szakvizsgával rendelkezőkről.

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

www.katasztrofavedelem.hu/

6

Nyilvántartás a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet alapján a hatóság a veszélyes ipari üzemekről

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

www.katasztrofavedelem.hu/

7

Nyilvántartás a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény alapján a polgári védelmi szervezetbe beosztottakról

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

www.katasztrofavedelem.hu/

8

Nyilvántartás a hatósági közvetítőkről

megyei kormányhivatalok

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hatosagikozvevtitok.html

9

Nyilvántartás a kölcsönbeadókról, illetve a magán-munkaközvetítőkről

Foglalkoztatási Hivatal

www.munka.hu

10

Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

www.munka.hu

11

Akkreditált intézmények nyilvántartása

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

www.nive.hu

12

Akkreditált programok nyilvántartása

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

www.nive.hu

13

Munkaügyi Szakértők Országos Névjegyzéke

Nemzetgazdasági Minisztérium

www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

14

Felnőttképzési szakértők országos névjegyzéke

Nemzetgazdasági Minisztérium

www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

15

Az egyenértékűnek elismert vizsgabizonyítványok jegyzéke

Nemzetgazdasági Minisztérium

www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

16

Nyilvántartás a munkabiztonsági szakértőkről

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

www.ommf.gov.hu

17

Nyilvántartás az egyéni védőeszközök

megfelelőségét vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezetekről

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

www.ommf.gov.hu

18

Nyilvántartás nukleáris anyagokról, radioaktív anyagokról és készítményekről

Országos Atomenergia Hivatal

www.oah.hu

19

Jogi segítői névjegyzék

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

www.kih.gov.hu/alaptev/nepugyvedje/nevjegyzek

20

Közvetítői névjegyzék

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-

miniszterium

21

Elektronikus hírközlési szolgáltatók és szolgáltatások nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

www.nmhh.hu

22

Postai szolgáltatók és szolgáltatások nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

www.nmhh.hu

23

Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségi követelményeinek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

www.nmhh.hu

24

Elektronikus hírközlési interfészek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

www.nmhh.hu

25

Jogerős elvi építési, építési, használatbavételi, fennmaradási és bontási engedélyek nyilvántartása (nyomvonal jellegű hírközlési hálózatok)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

www.nmhh.hu

26

Elektronikus hírközlési hálózatok kivitelezéséhez kapcsolódóan az építési műszaki ellenőrök, és felelős műszaki vezetői névjegyzék

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

www.nmhh.hu

27

Referenciaajánlatok nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

www.nmhh.hu

28

Elektronikus aláírási szolgáltatók nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

www.nmhh.hu

29

Elektronikus aláírási termék tanúsítására jogosult szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

www.nmhh.hu

30

Elektronikus aláírás létrehozó eszközök, és egyéb elektronikus aláírási termékek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

www.nmhh.hu

31

Minősített hitelesítés-szolgáltatók által kibocsátott hitelesítési, időbélyegzési és archiválási rendek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

www.nmhh.hu

32

Elektronikus aláírás szolgáltatáshoz kapcsolódó önkéntes akkreditációs rendszerek, szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

www.nmhh.hu

33

Elektronikus aláírás szolgáltatáshoz kapcsolódó akkreditált szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

www.nmhh.hu

34

Nyilvántartás az önkénteseket fogadó szervezetekről

www.civil.info.hu

35

Természetgyógyászattal kapcsolatos vizsgát tett személyek nyilvántartása

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet

www.eti.hu

36

Szakmai vizsgaengedélyek nyilvántartása

Oktatási Hivatal

www.oh.gov.hu

37

Felsőoktatási intézmények nyilvántartása

Oktatási Hivatal

www.oh.gov.hu

38

Külföldi felsőoktatási intézmények

nyilvántartása

Oktatási Hivatal

www.oh.gov.hu

39

Felsőoktatási diákotthonok nyilvántartása

Oktatási Hivatal

www.oh.gov.hu

40

Felsőoktatási intézmények közhasznú nyilvántartása

Oktatási Hivatal

www.oh.gov.hu

41

Felsőoktatási szervezetek nyilvántartása

Oktatási Hivatal

www.oh.gov.hu

42

Országos szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék

Oktatási Hivatal

www.oh.gov.hu

43

Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmények Jegyzéke

Oktatási Hivatal

www.oh.gov.hu

44

Pedagógus-továbbképzések jegyzéke

Oktatási Hivatal

www.oh.gov.hu

45

Közoktatási Tankönyvjegyzék

Oktatási Hivatal

http://tankonyv.kir.hu/

46

Hivatalos közoktatási intézménytörzs-egyszerű keresés

Oktatási Hivatal

http://www.kir.hu/intezmeny/kereses.asp

47

Hivatalos közoktatási intézménytörzs-összetett keresés

Oktatási Hivatal

http://www.kir.hu/intezmeny/okeres.asp

48

Hivatalos közoktatási intézménytörzs-térképes keresés

Oktatási Hivatal

http://www.kir.hu/intezmeny/kereses_egysz_terkep.asp

49

Közoktatási statisztikai rendszer (KIR-STAT)

Oktatási Hivatal

http://ohkir.gov.hu/kir_stat/

50

KIFIR tanulmányi terület kereső modul

Oktatási Hivatal

http://w3.kir.hu/kifir_tagkod_jegyzek/

51

KIFIR Felvételi tájékoztató megjelenítő modul

Oktatási Hivatal

http://w3.kir.hu/kifir_tagkod_jegyzek/tagkod_search_ol

d.asp

52

Közoktatási Tankönyvjegyzék a 2011/2012. tanévre

Oktatási Hivatal

http://tankonyv.kir.hu/kir_tkv_jegyzek/keres.asp

53

Óvodai és iskolai körzetek nyilvántartása

Oktatási Hivatal

http://w3.kir.hu/kir_iskolakorzet/

54

Az Országos szakértői és Országos vizsgaelnöki névjegyzék elektronikus rendszere

Oktatási Hivatal

http://www.ohkir.gov.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegy

zek/Szakerto/NevjegyzekSelector.aspx

55

Halászati Adattár

Halászati és Öntözési Kutatóintézet

http://www.haki.hu

56

Országos Barlangnyilvántartás

Vidékfejlesztési Minisztérium

www.termeszetvedelem.hu

57

Védett Természeti Területek és Értékek Törzskönyvei

Vidékfejlesztési Minisztérium

www.termeszetvedelem.hu

58

Természetvédelmi őrök nyilvántartása

Vidékfejlesztési Minisztérium

www.termeszetvedelem.hu

59

Szakértői névjegyzék

Vidékfejlesztési Minisztérium

http://www.vm.gov.hu/

60

FVM Országos Szakmai Vizsgáztatói Névjegyzék

Vidékfejlesztési Minisztérium

www.vm.gov.hu

61

Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék (a vidékfejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó szakképesítések tekintetében)

Vidékfejlesztési Minisztérium

http://www.vkszi.hu/cikk.php?id=283

62

Nyilvános agrár- és vidékfejlesztési támogatási adatok

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/kozerde

kmenu/kozerdeku_adatok

63

Géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartások

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont

http://www.abc.hu

64

Szaktanácsadói névjegyzék

Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási

Intézet

http://www.vkszi.hu/sqlcikk.php?id=12

65

Gyűjtőállomások / Assembly Centres

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

www.mgszh.gov.hu/a_hivatalrol/kozerdeku_adatok/letesit

menyek_es_laboratoriumo/aai_jegyzekei

66

Karanténlétesítmények vagy karanténközpontok / Quarantine facilities or centres

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

www.mgszh.gov.hu/a_hivatalrol/kozerdeku_adatok/letesit

menyek_es_laboratoriumo/aai_jegyzekei

67

Kereskedők / Dealers

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

www.mgszh.gov.hu/a_hivatalrol/kozerdeku_adatok/letesit

menyek_es_laboratoriumo/aai_jegyzekei

68

Szervezetek, intézmények és központok / Bodies, institutes and centres

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

www.mgszh.gov.hu/a_hivatalrol/kozerdeku_adatok/letesit

menyek_es_laboratoriumo/aai_jegyzekei

69

A 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett üzemek jegyzéke

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgsz

h_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/1774_2002

_EK_info.html

70

Nyilvántartott tojótyúk tartó telepek

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgsz

h_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/tojotyuktele pek.html

71

97/78/EK irányelv 12. cikkével összhangban jóváhagyott vámraktárak listája

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgsz

h_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/jovahagyott

_vamraktarak.html

72

Magyarország jóváhagyott állategészségügyi határállomásainak jegyzéke

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgsz

h_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hataro k.html

73

Állatkísérleti statisztikai adatok

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgsz

h_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/allatkiserlet i_statisztika.html

74

Állatgyógyászati készítmények (gyógyszerek, vakcinák)

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allat

gyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/torzskonyvezes/forgal mazhato

75

Gyógyhatású készítmények és ápolószerek

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allat

gyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/torzskonyvezes/apolos zerek

76

Nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allat

gyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/torzskonyvezes/nyilva ntartasba

77

Eseti forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező állatgyógyászati készítmények

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allat

gyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/torzskonyvezes/eseti_ engedelyek

78

Törölt állatgyógyászati készítmények

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allat

gyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/torzskonyvezes/torolt

79

Gyógyszergyártók

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allat

gyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/gyogyszergyartas/gyo gyszergyartok

80

Behozatali engedélyek

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allat

gyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/gyogyszergyartas/beh ozatali_engedelyek

81

Nagykereskedők

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allat

gyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/gyogyszerforgalmazas

/nagykereskedok

82

Kiskereskedők (nem közforgalmú gyógyszertárak)

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allat

gyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/gyogyszerforgalmazas

/kiskereskedok

83

Közforgalmú gyógyszertárak

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allat

gyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/gyogyszerforgalmazas

/kozforgalmu_gyogyszertarak

84

Alaki hibás készítmények

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allat

gyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/gyogyszerforgalmazas

/alaki_hibas

85

Palackozó üzemek H-kódja a 2004. évi XVIII. törvény (Bortörvény) szerinti nyilvántartás

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/obi/k

ozerdeku_adatok/palack

86

Engedélyezett élelmiszer-előállító létesítmények

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elel

miszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/elelmiszer_ uzemlistak

87

Engedélyezett és nyilvántartott takarmányipari létesítmények

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elel

miszer_takarmanybiztonsag/szakteruletek/takarmany_letesi tmeny

88

Talajvédelmi szakértői nyilvántartás

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/nove

ny _talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/talajv_szakerto

89

Növényegészségügyi nyilvántartás

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/nove

ny _talajvedelmi_ig/nyomtatvanyok_ntai

90

Növényvédő szer és termésnövelő anyag engedélyek

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/nove

ny _talajvedelmi_ig/kozerdeku_adatok

91

Magyarország erdőállományai

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti

Igazgatóság

http://www.mgszh.gov.hu/erdeszet_cd/index.htm

92

Növényvédelmi Gépek Jegyzéke

Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

http://www.fvmmi.hu/doc/hirek/1052_nov.pdf

93

PRTR-Nyilvántartás (Szennyezőanyag- kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

http://okir.kvvm.hu/prtr

94

EMAS (környezetvédelmi vezetési és hitelsítési rendszer

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

http://emas.kvvm.hu

95

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

http://okir.kvvm.hu/

96

Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

http://geo.kvvm.hu/hir/

http://okir.kvvm.hu/

97

Levegő-tisztaság védelmi Információs Rendszer

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

http://okir.kvvm.hu/

98

Felszíni vízminőségi lekérdező

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

http://okir.kvvm.hu/

99

Hatósági Nyilvántartó Rendszer

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

http://okir.kvvm.hu/

100

Regisztrált gumiabroncs hulladék kezelést koordináló szervezetek

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

101

Termékdíj-mentességi engedélyek

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

102

Környezetvédelmi, vízgazdálkodási szakértői névjegyzék

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

103

Természetvédelmi, tájvédelmi szakértői névjegyzék

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

104

Regisztrált elem, akkumulátor hasznosítást koordináló szervezetek

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

105

Regisztrált elem, akkumulátor 'gyártók'

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

106

Regisztrált e-berendezés gyártók

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

107

Regisztrált e-hulladék kezelését koordináló szervezetek

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

108

Regisztrált csomagolás gyártók

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

109

Regisztrált csomagolási hulladékok kezelését koordináló szervezetek

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

110

Car-Rec Kht. hulladékká vált gépjármű átvevőhálózata

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

111

Regisztrált gépjármű forgalmazók és kezelőszervezetek

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

112

Önállóan teljesítő gépjármű gyártók hulladékká vált gépjármű átvevőhálózata

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

113

Recycling Technologies Kft. hulladékká vált gépjármű átvevő hálózata

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

114

Regisztrált betétdíjas termék gyártók

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

115

Gépjármű vizsgáló állomások nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

www.nkh.hu

116

Gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti Intézet

www.ogyi.hu

117

Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező allopátiás és homeopátiás készítmények

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

118

Centralizált (az Európai Unió valamennyi tagállamára érvényes) forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

119

Az OGYI által kiadott véglegminta engedéllyel rendelkező, centralizáltan törzskönyvezett készítmények listája

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

120

Az OGYI által kiadott alaki hibás engedéllyel rendelkező törzskönyvezett készítmények listája (a lista a centralizált készítmények alaki hibás engedélyét is tartalmazza)

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

121

Parallel import engedéllyel rendelkező készítmények

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

122

Gyógyszertáron kívül kapható gyógyszerek listája

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

123

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

124

Helyettesíthetőségi lista

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

125

Törölt allopátiás gyógyszerkészítmények rendelhetőséggel

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

126

Kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

127

Gyógyszerek laktóz, glutén és benzoát tartalma

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

128

Az Ogyi által minősített klinikai vizsgálóhelyek- I-es fázis

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

129

Laboratóriumi vizsgálóhelyek jegyzéke (Nemzeti GLP program-2011)

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

130

Az OGYI által engedélyezett gyógyszergyártók listája

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

131

Az OGYI által engedélyezett gyógyszer-nagykereskedők listája

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

132

Indikáción túli gyógyszerrendelés-kérelmek publikus nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

133

Magisztrális gyógyszerek készítéséhez felhasználható gyógyszerhatóanyagok listája

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

134

Veszélyes Anyagok Magyarországi Jegyzéke

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

http://www.antsz.hu/portal/portal/kemiai_biztonsag.htm

l? m e nuid=59493977-5cf7-11db-bd33-5720736c94a3

135

Biocid termékek nyilvántartása

Országos Kémiai Biztonsági Intézet

http://www.okbi.hu/index.php/hu/biocidok

136

Kölcsönös elismerés szándéknyilatkozatok

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

http://www.antsz.hu/portal/down/kulso/kozegeszsegugy

/kemiaibiztonsag/Kolcsonos_elismeres_szandeknyilatk ozatok_20100922.pdf

137

A Közösségi Jegyzékbe felvett anyagok listája

Országos Kémiai Biztonsági Intézet

http://www.okbi.hu/old/bemutat/kjfag_lista.pdf

138

Közösségi Jegyzékbe adott terméktípusba fel nem vett hatóanyagok jegyzéke

Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyi szakterületének ágazati felügyelete alá tartozó intézmények

http://ec.europa.eu/environment/biocides/non_inclusion

s.html

139

Ivóvízellátásban és medencevíz kezelésére használható anyagok, berendezések, vegyszerek

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

http://www.antsz.hu/portal/portal/lista_2009_04.html

140

Ivó- és fürdővíz-fertőtlenítő, valamint algásodásgátló szerek engedélyeinek főbb adatai

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

http://www.antsz.hu/portal/down/kulso/kozegeszsegugy

/kemiaibiztonsag/ivo_furdoviz_fert_algasodasgatlo_sze rek_20110111.pdf

141

A felülvizsgálati programban szereplő hatóanyagok aktuális helyzete

Országos Kémiai Biztonsági Intézet

http://www.okbi.hu/old/bemutat/fva_akthelyz.pdf

142

Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott engedélyokiratok és kölcsönös elismerésről szóló okiratok

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

http://www.antsz.hu/portal/down/kulso/kozegeszsegugy

/kemiaibiztonsag/OTH_altal_kiadott_engedely_okirato k_20100422.pdf

143

Fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettsége

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

http://appserver.antsz.hu/tek/

144

Járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettsége

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

http://appserver.antsz.hu/jtek/ellatas

145

Tájékoztató a fekvő- és járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közfinanszírozott kapacitás adatairól

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

http://www.antsz.hu/portal/portal/kapacitas.html

146

Publikus GYSE és Gyógyszertörzs (PUPHA)

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,20982634&

_dad=portal&_schema=PORTAL

147

Indikációhoz kötött készítmények

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,21339700&

_dad=portal&_schema=PORTAL#lista

148

Különkeretes gyógyszerek

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,21340572&

_dad=portal&_schema=PORTAL

149

Szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartása

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

www.nefmi.gov.hu

150

Kulturális szakértők névjegyzéke

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

www.nefmi.gov.hu

151

Muzeális intézmények működési engedélyének nyilvántartása

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

www.nefmi.gov.hu

152

Nyilvános könyvtárak jegyzéke

Könyvtári Intézet

www.ki.oszk.hu

153

Közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak nyilvántartása

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárság, Közgyűjteményi Főosztály

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a- kozgyujtemenyi-foosztaly-dokumentumai

154

Magyarországi levéltárak név- és címjegyzéke

Magyar Országos Levéltár

www.mol.gov.hu

155

Régészeti nyilvántartás

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

www.koh.hu

156

Műemlékvédelmi nyilvántartás

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

www.koh.hu

157

Időszaki lapok nyilvántartása

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

www.koh.hu

158

Filmszakmai nyilvántartás

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda

www.nemzetifilmiroda.hu

159

Nyilvántartott Art-mozik és -mozitermek

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda

www.nemzetifilmiroda.hu

160

Gyártásra kerülő filmek

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda

www.nemzetifilmiroda.hu

161

Forgalmazásra kerülő filmek

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda

www.nemzetifilmiroda.hu

162

Filmgyártási költségek, kiadott támogatási összegek

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda

www.nemzetifilmiroda.hu

163

Előadó-művészeti szervezetek

Előadó-művészeti Iroda

http://www.eloadomuveszetiiroda.hu/index.php/nyilvan

os-adatok

164

Költségvetési támogatásra jogosult (költségvetési szervként vagy a külön törvény szerint közhasznúvá minősített szervezetként működő) előadó-művészeti szervezetek

Előadó-művészeti Iroda

http://www.eloadomuveszetiiroda.hu/index.php/nyilvan

os-adatok

165

A könyvviteli szolgáltatási, adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői, költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végző természetes személyek nyilvántartása

Nemzetgazdasági Minisztérium

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos- allamtitkarsag/hirek/

166

Adóalanyok listája

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://www.apeh.hu/ADATBLEKER

167

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott nyomdai nyugta és számla sorszámintervallumok nyilvántartása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://www.apeh.hu/szigoru

168

Nyilvántartás az adóhiánnyal, illetve hátralékkal rendelkező adózókról

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://www.apeh.hu/adoslista

169

A felfüggesztett, illetve törölt adószámú adózók nyilvántartása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://www.apeh.hu/felfuggeszt

170

Pénztárgépek, taxaméterek beszerelésére, javítására feljogosított szervizek

Országos Pénztárgép és Taxaméter Technikai Bizottság

http://www.apeh.hu/adoinfo/penztargep

171

Pénztárgépek és taxaméterek nyilvántartásának számítógépes rendszere

Országos Pénztárgép és Taxaméter Technikai Bizottság

http://www.apeh.hu/adoinfo/penztargep

172

A 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet 8/A § (4) bekezdésében meghatározott, lakóingatlan- árverés kiírására jogosult szervezetek és személyek

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

http://www.pszaf.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvant

artasok

173

Hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozások

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

http://www.pszaf.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantart

asok

174

Fióktelepek - határon átnyúló szolgáltatók

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

http://www.pszaf.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantart

asok

175

Külföldi székhelyű hitelintézetek magyarországi bankképviseletei

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

http://www.pszaf.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantart

asok

176

Pénzpiaci közvetítők

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

http://www.pszaf.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantart

asok

177

Bankgarancia nyújtására jogosult bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

http://www.pszaf.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantart

asok

178

Szakértői névjegyzék

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

http://www.pszaf.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvant

artasok

179

Költségvetési szervek nyilvántartása

Magyar Államkincstár

http://www.allamkincstar.gov.hu/rovat/59

180

Földtani szakértők névjegyzéke

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

www.mbfh.hu

181

Célkitermelőhelyek

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

www.mbfh.hu

182

Hites Bányamérők Névjegyzéke

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

www.mbfh.hu

183

Gázforgalmazók

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

www.mbfh.hu

184

Rendezett munkaügyi kapcsolatokkal nem rendelkező munkáltatók listája

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

www.mbfh.hu

185

Nyilvántartás az ügyvédekről, az alkalmazott ügyvédekről, az európai közösségi jogászokról, az alkalmazott európai közösségi jogászokról, a külföldi jogi tanácsadókról, az ügyvédjelöltekről, az ügyvédi irodákról és az irodákról

Magyar Ügyvédi Kamara

www.magyarugyvedikamara.hu

186

Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok, egészségügyi szakdolgozók nyilvántartása

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási

Hivatal

http://kereso.eekh.hu/index.php?tipus=1

187

Közjegyzők nyilvántartása

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

http://www.mokk.hu/

188

Kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

www.mkvk.hu

189

Társadalmi szervezetek (alapítványok) országos névjegyzéke

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala

http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=tarsszervsearc

h

190

Végrehajtók és a kirendelt tartós helyettesek névjegyzéke

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara

www.mbvk.hu

191

Igazságügyi szakértők névjegyzéke

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

www.miszk.hu

192

Egészségügyi közvetítők névjegyzéke

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

www.miszk.hu