Közbeszerzési Hatóság

4. §

4. §

(1)  A 15. § (1) bekezdése szerinti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési szerződés, illetve építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében az 5-7. §-ban ajánlatkérőként meghatározott szervezetek az e törvény szerinti közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást kötelesek lefolytatni.
(2) A közbeszerzési szerződés megkötésére közbeszerzési eljárást, építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötésére koncessziós beszerzési eljárást kell lefolytatni.
(3)  Az 5. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése és a 7. § (1) bekezdése szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti értékhatárt - ahol ilyen értékhatár nem kerül meghatározásra [15. § (4) bekezdés], a 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értékhatárt - el nem érő értékű, a 8. § (2)-(6) bekezdése szerinti szerződéseik megkötésekor kötelesek az e törvény végrehajtási rendeletében foglalt követelményeknek megfelelően a 2. § (1)-(5) bekezdésében foglalt alapelveket érvényesíteni. Ezekre a beszerzésekre e törvény rendelkezéseit kizárólag annyiban kell alkalmazni, amennyiben e törvény végrehajtási rendelete azt előírja.