Közbeszerzési Hatóság

4. melléklet a 2015. évi CXLIII. törvényhez

A 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke

 • 87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről
 • 98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról
 • 29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról
 • 105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról
 • 138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról
 • 111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről
 • 100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazásáról
 • 182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről
 • bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli Jegyzőkönyve az ózonréteget lebontó anyagokról
 • a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény)
 • Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról
 • Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (1998. szeptember 10.) és annak három regionális jegyzőkönyve