Közbeszerzési Hatóság

9

IV./1. Az Elnök

9

A Hatóságot egyszemélyi felelősséggel az Elnök vezeti. Az Elnök öt évre történő kinevezéséről a Tanács a jelen levő tagok kétharmados szótöbbségével dönt. Az Elnök felett a munkáltatói jogokat a Tanács gyakorolja. A Tanács által átruházott hatáskörben a Kbt. 181. § (3) bekezdésének értelmében a főtitkári jogkört gyakorló vezető jogosult az Elnök illetményének minden év február hónapban történő megállapítására, kinevezés-módosítási okmányainak elkészítésére és aláírására.

1.1.    Az Elnök felelős

a)    az alapító okiratban előírt tevékenységek, jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben, illetve a költségvetésben foglaltak által közvetlenül meghatározott követelmények és feltételek megfelelő biztosításáért;

b)    a Hatóság működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért;

c)    a költségvetési keretek és a kötelezettségvállalások összhangjáért;

d)    a Hatóság vagyonkezelésébe és használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért;

e)    a belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért;

f)     a Hatóság által kezelt adatok védelméért, amelyben az információbiztonsági felelős, a biztonsági vezető és az adatvédelmi tisztviselő a feladatköreikben eljárva támogatja;

g)    a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért;

h)    az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, önként vállalt feladatok teljesítésének biztosításáért.

1.2.    Az Elnök feladatai

a)    ellátja a Kbt. 180. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá

b)    ellátja Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, az Országgyűlés költségvetési fejezet Közbeszerzési Hatóság cím felügyeletét;

c)    gondoskodik a központi költségvetési szerv vezetőjének az államháztartás rendjéről szóló, valamint egyéb jogszabályokban előírt feladatai ellátásáról és gyakorolja az ez alapján őt megillető jogosítványokat, jóváhagyja a cím éves költségvetési javaslatát és zárszámadását, amelyről a Tanács ülésén beszámol;

d)    javaslatot tesz állami elismerésekre, kitüntetésekre; jogosult szakmai elismerés, cím alapítására;

e)    a Tanács elé terjeszti a közbeszerzési biztosokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyeket, amennyiben a közbeszerzési biztos az összeférhetetlen helyzetet nem szünteti meg;

f)     a közbeszerzésekkel és a Tanács működésével közvetlenül kapcsolatos jogszabálytervezetekről a Tanács tagjait tájékoztatja;

g)    kezdeményezi a Döntőbizottság hivatalból való eljárását a Kbt. 152. § (1) bekezdés a) pont és a Kbt. 153. § szerinti esetekben;

h)    a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően a Hatóság nevében határozatot hoz a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételről, illetve a jegyzékből való törlésről és kiadja a hivatalos jegyzék szerinti igazolást a minősített ajánlattevő részére;

i)     döntést hoz a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vétellel, megújítással, törléssel kapcsolatos ügyekben;

j)     gondoskodik a Hatóság jogszabályoknak megfelelő működéséről, a feladatok szakszerű és összehangolt ellátásáról;

k)    irányítja a Hatóság szervezeti egységeit és a szakmai felelősöket;

l)     gondoskodik a normatív utasításoknak és a Hatóság belső szervezetszabályozó dokumentumainak elkészítéséről, folyamatos karbantartásáról és kiadja azokat;

m)   a jóváhagyott költségvetés keretei között gondoskodik a Hatóság zavartalan működéséről, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról;

n)    gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, irányítja a belső ellenőrök tevékenységét, jóváhagyja a belső ellenőrzés éves munkatervét és számonkéri annak végrehajtását;

o)    gyakorolja a kiadmányozási jogot, e jogkörét a jelen Szabályzatban, belső szervezetszabályozó dokumentumban, továbbá egyedi írásbeli intézkedéssel részben vagy egészben átruházhatja;

p)    létrehozza, működteti és fejleszti a belső kontrollrendszer részét képező kockázatkezelési és nyomon követési rendszert;

q)    szükség szerint munkaértekezletet tart;

r)     ellátja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a Hatóság belső szervezetszabályozó dokumentumaiban, valamint a munkaköri leírásában meghatározott egyéb szakmai és vezetői feladatokat;

s)    az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról szóló 26/2013. (X. 21.) KIM rendeletben (a továbbiakban: képzési rendelet) foglalt kötelezettségét a képzési rendelet 2. § 4. pontja szerinti kijelöléssel valósítja meg;

t)     gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő Plusz havi rendszerességgel történő megjelentetéséről.

1.3.    Az elnök közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek és szakmai felelősök:

a)    Elnöki Kabinet;

b)    Főtitkár;

c)    Belső Ellenőr;

d)    Adatvédelmi tisztviselő (dpo);

e)    Integritás Tanácsadó;

f)     Információbiztonsági felelős (elektronikus információs rendszerek védelméért felelős személy).