Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2012/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma:2012.08.13.
Iktatószám:12115/2012
CPV Kód:71220000-6;71322000-1
Ajánlatkérő:Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2012.08.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Postai cím: Szent István tér 7.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Krisztián
Telefon: +36 66 445885
E-mail: naturpark@globonet.hu
Fax: +36 66 445885
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kerékpárút engedélyezési és ajánlatkérési tervdokumentációjának elkészítése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelye
NUTS-kód: HU332
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Kerékpárútra vonatkozó engedélyezési és ajánlatkérési tervdokumentáció elkészítése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71322000-1
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
55km kerékpárút az alábbiak szerint: e-UT 03.04.10 „Kerékpárutak tervezése” és a e-ÚT 03.04.11 „Kerékpáros-forgalmi létesítmények tervezése” című Útügyi Műszaki Előírás betartása kötelező.
I. szakasz. A kerékpárút a Köröstarcsai kikötőtől indulna a Kettős-Körös bal oldali töltésén egészen a dobozi Kettős-Körös hídig, ahol csatlakozna a Békéscsaba Bánya-tavak Méhkeréki határátkelő között vezető turisztikai célú kerékpárút nyomvonalába. Közben érintve Köröstarcsa, Mezőberény, Békés, Doboz közigazgatási területét. Ezen a szakaszon a Békési kishajó kikötőtől Békés belvárosba bevezető nyomvonal megtervezése is a munka része.
II. szakasz. Békéscsaba közigazgatási területén az alábbi nyomvonalon: Békés és Békéscsaba közötti hivatás forgalmú kerékpárút folytatásaként a békési úti zsilipnél (Nádas-sor) indulna a nyomvonal és az Élővíz-csatorna jobb oldalán (Ligeti Károly soron, érintve a Körösök Völgye Látogatóközpontot) a Malom téren keresztül, egészen a Gyulai útig vezetne, ahol csatlakozna a Békéscsaba és Nagyszalonta között kiépülő kerékpárút ezen szakaszához. Tovább az Árpád sor – Bánszky utca – Dózsa György út – Corvin utca nyomvonalon haladna egészen a Lencsési út Ilosvai utca kereszteződéséig, ahol az Ilosvai utcával párhuzamos körtöltésen haladna a Felső-Körös sorig. Innen az Élővíz-csatorna bal oldalán végig a Felső-Körös soron, majd a Körte sortól tovább a jobb oldalon egészen Vesze-ig. Onnan a Póstelekre vezető úton ki Póstelekre. Póstelektől Gyula féle a hajdani kisvasút nyomvonalán vezetne a kerékpárút nyomvonala a Gyulai közigazgatási határig.
III.szakasz. Gyula közigazgatási területén az alábbi nyomvonalon: Pósteleki utca – (Ajtósfalva) Halácsy utca – Sarkadi út – (Máriafalva) Hunyadi utca – Kisökörjárás mellett vezet a nyomvonal Gyulavárin keresztül a Fekete-Körös bal oldali töltésén hagyja el az országhatárt.
Az ajánlatkérési dokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy az megfeleljen az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti előírásainak.
A tervezési feladatok elsősorban összefüggő, folyamatos szelvényezésű, új nyomvonalon tervezett kerékpárút, valamint új nyomvonalon tervezett, folyamatos szelvényezésű, árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút tervezésre vonatkoznak.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 158267 Pénznem: EUR
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/09/21 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/02/28 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér nettó tervezési díj 0,1%-a/nap.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 50%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A szolgáltatás ellenértéke az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen, a teljesítést követően kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 130. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak betartásával, átutalással történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) aki a Kbt. 56 § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek, a Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56 § (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12 §-ban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni kőteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a) pontja alapján köteles csatolni valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, az alábbi tartalommal:
- számlaszáma(i),
- mióta vezeti a bankszámlát,
- a számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben (12 hónapban) 15 napon túli sorban állás jelentkezett-e.
P2. Az eljárás megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan, a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának egyszerű másolata (kiegészítő mellékletek nélkül), illetve az azt tartalmazó elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetősége, ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a pénzügyi beszámolója internetes elérhetőségét nem adja meg, úgy nyilatkozni szükséges arról, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzügyi beszámolók megegyeznek a cégbírósághoz benyújtott beszámolókkal. Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámoló közzétételét vagy az ajánlattevő azért nem rendelkezik a P/2 pontban meghatározott irattal az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak után kezdte meg a működését, úgy ajánlattevő cégszerűen köteles nyilatkozni a jelen pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmények megállapításához szükséges adatokról.
P3. Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő alkalmasság követelményeknek megfelelhet a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva, figyelembe véve a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltakat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Ajánlattevő alkalmatlan ha, bármely bankszámláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző egy éves (12 hónapos) időszakban 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Kormány rend. 14. § (2) bekezdésének fennállása esetén, alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (tervezés) származó –általános forgalmi adó nélkül számított-árbevétele nem éri el a 43.000.000 HUF-ot.
P3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év teljes nettó árbevétele összesen nem érte el az évi 43.000.000 HUF-ot és közbeszerzés tárgya szerinti (tervezés) árbevétele nem érte el összesen a nettó 43.000.000.- Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevő) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben, jelen eljárás tárgyával megegyező (tervezési szolgáltatások), legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő), a szerződést kötő másik fél megnevezést, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ismertetést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(5)-(6) bekezdéseiben foglaltak.
M2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása cégszerű nyilatkozat formájában, a szakemberek megnevezésével, végzettségének, képzettségének bemutatásával. A szakemberek végzettségének és képzettségének ismertetésével (a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz (amelyben a szakmai tapasztalat –tól -ig határok között kerül megadásra) és a végzettséget igazoló okirat [tervezők esetében a tervezői névjegyzékbe való felvételről szóló érvényes határozat] másolatának becsatolásával). A szakmai jogosultság (névjegyzékbe vétel) igazolása a kért okiratok benyújtásán kívül teljesíthető elektronikus nyilvántartásra történő hivatkozással is (pontos internetes elérhetőség megjelölésével).
M3. Ajánlattevő 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja alapján csatolja az tervezési tevékenység végzésére vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítványt, vagy a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentumot, ennek hiányában az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait
M4. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján nyilatkozat formájában mutassa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket.

Ajánlattevő alkalmasság követelményeknek megfelelhet a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva, figyelembe véve a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltakat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Ajánlattevő alkalmatlan ha, nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen az alábbi tárgyú tervezésekre vonatkozó referenciával:
a) Legalább 1 db összefüggő, folyamatos szelvényezésű, minimum 40 km hosszúságú, új nyomvonalon tervezett út, vagy kerékpárút engedélyes és ajánlatkérési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referencia, melynek engedélyezési eljárása lezárult és amely referencia tartalmazott csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tervezési feladatokat is, valamint amelynek értéke meghaladta a nettó 20 millió forintot.
b) Legalább 1 db, minimum 15 km hosszúságú, új nyomvonalon tervezett, folyamatos szelvényezésű, árvízvédelmi töltésen vezetett út-, vagy kerékpárút engedélyes tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referencia, melynek engedélyezési eljárása lezárult és amely referencia tartalmazott csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tervezési feladatokat is, valamint amelynek értéke meghaladta a nettó 10 millió forintot.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- legalább 2 fő felsőfokú végzettségű, KÉ-T jogosultságú szakemberrel, akik rendelkeznek legalább 5 éves mélyépítési tervezési szakmai gyakorlattal.
- Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, KÖ-T jogosultságú szakemberrel
- Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, VZ-T jogosultságú szakemberrel
- Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, GT-T jogosultságú szakemberrel
- Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, VZ-SZ jogosultságú szakemberrel.
- Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű KÉ-T Vasúti közlekedési létesítmények tervezése
jogosultságú szakemberrel
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendezik tervezési tevékenység végzésére vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a 310/2011 (XII.23.) Korm rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal, ennek hiányában az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

M4. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 db jogtiszta, út-, kerékpárút tervezési feladatok elvégzésére alkalmas tervező szoftverrel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Ajánlati ár (nettó EURO-ban)50
2. Vállalt teljesítési határidők30
2.1. Engedélyezési terv benyújtására vállalt teljesítési időtartam (nap)15
2.2. Ajánlatkérési dokumentáció elkészítésére vállalt teljesítési időtartam (nap)15
3. Projekt szervezet projekthez illesztettsége10
4. Projektterv megfelelősége10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/08/28 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 12700 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Átutalással Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. vezetett 11784009-20601342-000000000 vezetett számú számlájára. Az ellenérték: 10.000 + ÁFA. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „Kerékpárút tervezés – dokumentáció vételára” kifejezést
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2012/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: Körösök Völgye Naturpark Egyesület (5600 Békéscsaba, Széchényi liget 810 hrsz.) Réthy Zsigmond terem
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdés alapján meghatározott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
HURO/1001/0008/1.1.3
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció elektronikusan megküldésre kerül, illetőleg igény esetén papíralapon átvehető az ellenértékének megfizetését igazoló dokumentum bemutatása után a Corex Consulting Kft. irodájában (1071 Budapest, Városligeti fasor 23. II. emelet 6.) hétfőtől-péntekig 9.00-14.00 óráig. A dokumentáció az ajánlattételi határidő napján 8.00-11.00 óráig rendelkezésre áll. Elektronikus vagy papíralapú megküldés kérése esetében az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot faxon vagy e-mailen meg kell küldeni az A. melléklet II. pontjában meghatározott cég részére, megadva ajánlattevő nevét, székhelyét, elérhetőségét és azt az elektronikus címet, ahova a dokumentáció megküldését kéri. Elektronikus és papíralapú megküldés esetében irányadó a Kbt. 50 § (3) bekezdése. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia, át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. és 2. bírálati szempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (KÉ 2010. évi 152. szám) III/A/1.ba) pontja szerinti relatív értékelési módszer, az „értékarányosítás” módszere, 3. és 4. bírálati szempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (KÉ 2010. évi 152. szám) III/A/2. pontja szerinti relatív értékelési módszer, a „sorbarendezés” alkalmazása
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. P1., P2 és P3 pontja
III.2.3. M1., M2, M3 és M4 pontja
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1.) A szerződéskötésre az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő 11. napon 10.00 órakor kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
2.) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, valamint formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti és 3, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelni kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A borítékon/dobozon a „Kerékpárút tervezése – Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni. Az ajánlatot 1 példányban jelszó nélkül olvasható .pdf vagy azzal egyenértékű formátumban, elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. Az ajánlatot állagsérelem nélkül nem oldható módon (ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen), valamennyi szöveget tartalmazó oldalát folyamatosan növekvő oldalszámmal ellátva szükséges benyújtani.
3.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza.
4.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
5.) Kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevő a Kbt. 45. §-ában foglaltak szerint kérhet az A. melléklet I. pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton.
6.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
7.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza továbbá közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
8.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
9.) Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 67. §-a szerint engedi meg.
10.) Az ajánlathoz csatolni kell:
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozóan;
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésére vonatkozóan;
- ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozatát valamennyi számlavezető pénzügyi intézményéről és valamennyi vezetett pénzforgalmi számlájáról;
- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját egyszerű másolatban;
- amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva;
- amennyiben változásbejegyzési eljárás van, folyamatban úgy a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §)
- ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus adathordozón található anyag mindenben megegyezik az ajánlat eredeti példányával, és jelszóvédelemmel nincs ellátva;
- ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatba becsatolt idegen nyelvű dokumentumok fordítása teljes egészében megfelel az eredeti dokumentum tartalmának
11.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése].
12.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az M/4. pontban megjelölt tervezői szoftvereszközök jogtiszták.
13.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.
14.) Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl - az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan – az ajánlat megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratokban megnevezett dokumentumokat jelentkezésükhöz csatolniuk kell.
15.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő a Kbt. 72.§-a alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/08/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Corex Consulting Kft.
Postai cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@corex.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Corex Consulting Kft.
Postai cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@corex.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------