Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2009/79
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos
Közzététel dátuma:2009.07.08.
Iktatószám:12709/2009
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Füzesabony
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2009.07.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 48.
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Laminé Antal Éva polgármester
Telefon: 36/542-510
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: 36/341-752
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Füzesabony, Ifjúsági és szabadidő park kialakítása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Füzesabony
NUTS-kód HU312
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés Füzesabony, Ifjúsági és szabadidő park kialakítására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Ifjúsági park kialakítása
- Bontási munkák, földlabdás fák, cserjék ültetése, gyepesítés, térkőburkolatok kialakítása, tereprendezés, kerti berendezések kihelyezése
Ifjúsági park kialakítása
- Bontási és irtási munkák
- Földlabdás fák ültetése 4 db
- Cserjék ültetése 1707 db
- Gyepesítés 1350 m2
- Térkőburkolatok kialakítása összesen 626 m2
- Tereprendezés 1350 m2
- Kerti berendezések kihelyezése összesen 30 db

Szabadidő park kialakítása
- Bontási munkák, földlabdás fák, cserjék ültetése, gyepesítés, térkőburkolatok kialakítása, tereprendezés, kerti berendezések kihelyezése
Szabadidő park kialakítása
- Bontási és irtási munkák
- Földlabdás fák ültetése 24 db
- Cserjék ültetése 3062 db
- Évelők ültetése 390 db
- Gyepesítés 1150 m2
- Térkőburkolatok kialakítása összesen 1200 m2
- Aszfaltburkolat kialakítása 220 m2
- Kavicsburkolat kialakítása összesen 650 m2
- Tereprendezés 1150 m2
- Kerti berendezések kihelyezése összesen 82 db
- Kerítés építése és javítása összesen 185 m
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2009/10/15 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállási kötelezettség, jótállási garancia a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelően
- Késedelmi kötbér: a nettó vállalási ár 0,5 %- a, de maximum 30 nap.
- Meghiúsulási kötbér: a teljesítés a vállalkozónak felróható magatartás miatti meghiúsulására, melynek mértéke a nettó vállalási ár 20 %-a.
- Jótállási biztosíték: a műszaki átadást követően teljes körű garancia biztosítása a nettó vállalási összeg 5 %- a vállalt jótállás időtartamának erejéig, az 53.§. (6) bekezdés a) pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a szerződésben rögzített pénzügyi ütemezés szerint fogadja be a vállalkozó szabályszerűen kiállított, leigazolt számláját. Az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát a Kbt 305. § (3) bek alapján átutalással egyenlíti ki. A fizetés a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítése alapján a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, 61 § (1) bekezdés d) pontjában és a 61 § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok.
- Ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, akire, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára vagy a számára erőforrást nyújtó szervezetre fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők), és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának valamennyi pénzforgalmi számlájáról, a számlát vezető banktól származó a számlaszámokat is tartalmazó, az ajánlat igazolt benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi kötelező tartalommal: mióta vezeti ajánlattevő a számláját, ajánlattevőnek volt-e sorban álló tétele a kiállítást megelőző elmúlt két évben.
2. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt három gazdasági év (2006, 2007, 2008.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása másolatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) ha:
1. Ajánlattevőnek vagy valamelyik a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a kiállítást megelőző elmúlt két évben bármelyik pénzforgalmi számláján volt sorban álló tétel.
2. Ajánlattevőnek vagy valamelyik a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt három gazdasági év (2006, 2007, 2008.) jogszabályok szerinti beszámolója alapján bármelyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az előző három évben (2006., 2007. és 2008.) befejezett, a közbeszerzés tárgyával azonos (parképítés, térburkolat készítés) építési és felújítási munkák rövid ismertetése, az ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés helyének, idejének, a másik szerződő fél nevének, címének és/vagy telefonszámának megadása, továbbá a beruházótól származó referencialevél csatolása másolatban a Kbt. 68.§.(2) bekezdése szerint.
 A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakemberek, illetve vezetők megnevezése, képzettségük ismertetése (Kbt. 67. § (2) bek. e) pontja alapján) szakmai önéletrajzuk csatolásával és a felelős műszaki vezetők kamarai névjegyzékbe való felvételének igazolásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
- Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:
ajánlattevők) és aAz ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 2006., 2007., 2008 években nem rendelkezik összesen legalább 1 db, közbeszerzés tárgyával megegyező (parképítés, térburkolat készítés) nettó 60 millió Ft értékű befejezett, pozitív visszaigazolású referencia munkával.
- Az ajánlattevő (közös esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékénekajánlattétel 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik a munkákat a helyszínen közvetlenül irányító, az illetékes kamara névjegyzékébe igazoltan felvett, legalább legalább 1 fő a 290/2007./X.31./ Kormány rendelet és a 244/2006. (XII.5.) Kormány rendelet előírásainak megfelelő „A” kategóriás rendelet szerinti felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel útépítési munkára vonatkozóan.(együttes megfelelés).
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
x
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
SzempontSúlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft)4
Teljesítés határidő (nap)3
Fizetési határidő (nap)2
Garancia (hó)1
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/07/29 (év/hó/nap ) Időpont: 10.30
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 187500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét ajánlatkérő OTP-nél vezetett 11739023-15380580 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/07/29 (év/hó/nap) Időpont: 10.30
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/07/29 (év/hó/nap) Időpont: 10.30
Helyszín : Füzesabony Város Önkormányzat Füzesabony, Rákóczi út 48.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§. (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen az ajánlatok bontásánál külön meghívás nélkül

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009.08.10. 10.30
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009.08.19.
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérő a Kbt. 128.§ (3) bekezdése alapján egyfordulós tárgyalást kíván az ajánlattevőkkel lebonyolítani. A tárgyalásra 2009. július 30-én 13.00-tól kerül sor. Ajánlatkérő ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. A tárgyalások, az ajánlatok benyújtási időpontjának fordított sorrendjében, egymást követően, azonos napon egy fordulóban kerülnek lebonyolításra. A tárgyalások lezárásáig az ajánlatok módosíthatóak. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre.
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció az ajánlatkérő nevében eljáró személynél munkanapokon 9.00-12.00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.30 óráig) vásárolható meg személyesen, illetőleg postai úton is megigényelhető és kérhető postai úton történő megküldése. Az ajánlati dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon (52- 502-557) történő megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet) és postai megkérés esetén postacímet, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt.
Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen az igénylést leadni, és a dokumentációt felvenni, továbbá az ajánlatokat leadni, csak munkanapokon 9.00 órától 12.00 óráig lehetséges (az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.30 óráig). A személyes igényléshez és leadáshoz előzetes időpont egyeztetés szükséges
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1,2,3,4 részszempont esetében értékarányosítás módszerét alkalmazza ajánlatkérő.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen
V.7) Egyéb információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget.
8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 13. § (4) bekezdése szerint a minősített ajánlattevőknek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát.
9. Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatot leadni csak munkanapokon 9.00 – 12.00 óráig lehetséges előzetes telefonon történő egyeztetés alapján, azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.30 óráig be kell érkeznie az ajánlatnak.
10. Az ajánlatkérő a Kbt. 91. § nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a§ (2) bekezdése alapján a második legjobb ajánlattevővel köti meg a szerződést.
11. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít 2009.07 14. 11.30 órai kezdettel, az alábbi címen: Füzesabony Polgármesteri Hivatal Füzesabony, Rákóczi u. 48.
12. Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a felhívás feltételeit elfogadja a Kbt. 70. § (2) bekezdése értelmében.
13. Az ajánlattevő ajánlatában jelölje meg a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)- b)-c) pontja szerinti adatokat.
14. Az ajánlatokat egy eredeti és három másolati példányban, példányonként külön fűzve, zárt, sértetlen borítékban kell leadni.
 Az ajánlat(ok) minden írott oldalát – folyamatosan növekvő – sorszámozással kell ellátni, valamint valamennyi írott oldalt ajánlattevő részéről - erre feljogosított - képviselő által kell szignálni.
- A csomagolásra rá kell írni: " Ifjúsági és szabadidő park kialakítása”, valamint „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”.
15. Az ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
16. Az ajánlatba becsatolandó ajánlattevő – az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi keltű cégkivonata hiteles másolati példányban – az aláírásra jogosultak megállapítására.
17. Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) másolatban.
18.Az ajánlatba becsatolandó a Felelős műszaki vezetők jogosultságát igazoló dokumentum, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/03 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Matrix Audit Kft.
Postai cím: Iparkamara u.8. fszt. 2.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Csaba
Telefon: 52/502-550
E-mail: matrixaudit@t-online.hu
Fax: 52/502-557
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Matrix Audit Kft.
Postai cím: Iparkamara u. 8. fszt. 2.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Csaba
Telefon: 52/502-550
E-mail: matrixaudit@t-online.hu
Fax: 52/502-557
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1 meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------