Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/141
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2016.12.07.
Iktatószám:15070/2016
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:1149 Budapest, Angol u. 65.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CheBio Fejlesztő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajánlatkérő
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva ügyvezető
Telefon: +36 12200300
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.fina-budapest2017.com
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajánlatkérő
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A „2017-es úszó-világbajnokság” megvalósítása tekintetében mobilapplikációs igények felmérése, fejlesztések előkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „2017-es úszó-világbajnokság” megvalósítása tekintetében mobilapplikációs igények felmérése, fejlesztések előkészítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A „2017-es úszó-világbajnokság” megvalósítása tekintetében mobilapplikációs igények felmérése, fejlesztések előkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1149 Budapest, Angol u. 65.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mobilapplikációs igények felmérése, fejlesztések előkészítése a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság tekintetében.
Funkcionális követelmények meghatározása
A funkcionális követelmény specifikáció leírja a termék működését teljesen a felhasználó szemszögéből. A funkcionális követelmények meghatározása az adott üzleti-szakmai folyamat mentén történik. Ennek során az üzleti-szakmai folyamatot szét kell bontani olyan lépésekre, amelyek a tervezett informatikai rendszerben az egyes tranzakciókhoz (adatrögzítés, módosítás, lekérdezés, stb.) hozzárendelhetők és az így kapott folyamatlépés-tranzakció együtteshez határozzuk meg a funkcionális követelményeket.
Ennek következtében a fejlesztő-rendszerszervező olyan leíráshalmazt kap kézhez, amelyből a rendszertervezéshez szükséges információk teljes mértékben rendelkezésre állnak, illetve a leendő felhasználói csoportok is felismerhetik azokat a folyamatokat, amelyeket az IT megoldás fog támogatni.
A funkcionális követelmények meghatározzák:
• Az adott modulban elérhető tranzakciókat, azok funkcionális követelményeit
• Az információ feldolgozására vonatkozó feldolgozási műveleteket és algoritmusokat, beleértve a különböző döntési mechanizmusokat is.
• Az információ bevitelére és megjelenítésére vonatkozó követelményeket
Kiemelten fontos feladat, hogy a rendszernek ne csak a felhasználói funkcióit, hanem az üzemeltetéshez szükséges támogató funkcióit is meg kell határozni.
Nem funkcionális követelmények meghatározása
Minőségi követelmények
Egy szoftverrendszer legfontosabb minőségi jellemzői a funkcionalitáson túl a megbízhatóság, a használhatóság, a hatékonyság, a karbantarthatóság és a hordozhatóság.
Feladat a fenti minőségi tényezők mérőszámok mentén történő meghatározása, funkciók szerinti megjelölése a specifikációs dokumentumban.
Biztonsági követelmények
Ebben a feladatban kerülnek rögzítésre azok a követelmények, amelyek a tervezett informatikai megoldás adatainak védelmét szolgálják. Ebben a feladatban az alábbi követelménycsoportok kerülnek kidolgozásra
• Bizalmassági követelmények
• Hozzáférési követelmények, felhasználói és adminisztrátori szerepkörök szétválasztására vonatkozó követelmények.
• Kommunikációs csatornák titkosítási követelményei
• Sértetlenségre vonatkozó követelmények
• Írási-módosítási jogok és követelmények a rendszerben
• Adatbeviteli kontrollok megléte
• Naplózási követelmények
• Rendelkezésre állási követelmények
• Alkalmazás és eszközrendszer megbízhatóságára vonatkozó követelmények
• Adatmentési és pótlási, valamint archiválási követelmények
• Projekttervezést (idő és erőforrás-számvetést, stb.)
Dokumentálási követelmények
Egy fejlesztés során a beszállítótól olyan dokumentációt követelünk meg, amely segíti a hibadetektálási folyamatokat, a normál üzemeltetési folyamatokat, illetve támogatja a felhasználókat az információs rendszer elsajátításában, használatában.
A jelenleg már látható alkalmazásigények:
• Projektmenedzsment rendszer a BP2017 Nonprofit Kft. számára
• CRM rendszer
• Irányítási és menedzsment rendszer az Önkéntesek számára
• Fesztivál, rendezvény információs applikációs rendszer a világbajnokság eseményeire vonatkozóan
• Humeda (egészségügyi-informatikai adatbázis)
• Mobil applikációs kutatások:
• egyszerűbb kérdőíves kutatások
• etnográfiai kutatások: a résztvevők fényképet vagy videót készíthetnek, ami kielemezhető és sok információ kinyerhető belőlük pl. mennyien vannak a közelben, milyenek a körülmények, milyen termékeket fogyasztanak, milyen a hangulat stb.
• naplós vagy időzített kutatások: adott időponthoz vagy eseményhez kötődően lehetséges egyszeri vagy ismétlődő kutatási kérdéseket feltenni pl. járt egy helyszínen - pár óra múlva megkérdezzük hogyan érezte magát, adott napszakban kérdés az előző időszakra vonatkozóan (melyik versenyt nézte meg, milyen programokon volt, látott-e reklámot, vásárolt-e valamit, hogyan érzi magát stb.)
• hely alapú kutatások:
• bejárt útvonal: az alkalmazás kültéren GPS segítségével, beltéren pedig saját hely alapú Bluetooth eszköz telepítését követően válaszadó beleegyezésével képes a bejárt útvonalat rögzíteni. Az összesített útvonalakból hőtérképek készíthetők, amelyek szocio-demográfiai profil mentén szűrhető adott időszakokra is
• adott helyszínhez köthető kutatás: GPS alapján vagy Bluetooth jeladók segítségével "körülkerített" hely - ha a válaszadó érinti ezt a helyet, akkor bevonjuk a kutatásba (ez lehet egyszerű kérdőíves, etnográfiai vagy akár naplós kutatás is - pl. adott épületet meglátogatók elégedettségi felmérése). Versenyhelyszínekre történő irányítás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98.§ (2) bekezdés e) pontja alapján. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A jelen beszerzés a 2015. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzésnek, illetőleg közbeszerzési eljárásnak minősül.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A „2017-es úszó-világbajnokság” megvalósítása tekintetében mobilapplikációs igények felmérése, fejlesztések előkészítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CheBio Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Thököly út 172.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail: dezso@chebio.net
Telefon: +36 209427481
Internetcím(ek): (URL) www.chebio.net
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23456141-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Magyar Fejlesztési Intézet Nonprofit Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Őrlő utca 1. C. ép. 02. em. 09.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14708976-2-41
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 24620000 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CheBio Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Thököly út 172.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23456141-2-42

Hivatalos név: Magyar Fejlesztési Intézet Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Őrlő utca 1. C. ép. 02. em. 09.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14708976-2-41

Hivatalos név: Noispot Innovations Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pulz utca 33.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24148744-2-06

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/10/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges