Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:10009/2018
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés helye: hrsz: Pécs, Somogy-Vasas 46888;Pécs-Vasas 45767 hrsz;Pécs-Hird 48349 hrsz;Pécs 38686 hrsz;Pécs 15530 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 72514802
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gov.pecs.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000148382018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000148382018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000148382018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécs, Somogy-Vasas 46888, Pécs 45767, Pécs 48349, Pécs 38686, valamint Pécs 15530, helyrajzi számú ingatlanokon működő orvosi rendelők épületeit fel kívánja újítani a TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 5
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Pécs, Somogy-Vasas B. u. 1.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A teljesítés helye: hrsz: Pécs, Somogy-Vasas 46888
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 14 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 247 m2
födém hőszigetelése alulról álmennyezetben: 121 m2
padló hőszigetelése: 122 m2
gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 11 db
villamos:
lámpatest elhelyezése: 33 db
Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
1 akadálymentes WC
1 akadálymentes parkoló
megközelítés: 6,65 m hosszú rámpa kialakítása
akadálymentes vészcsengő
Tartószerkezeti megerősítési munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
meglévő fafödémet alátámasztó új acél pillérek és új acél mestergerenda, vonórudak létesítése, új acél pillérekhez új pontalapok létesítése
7db acél pillér, 7 pontalappal, 2db acél mestergerenda
meglévő padlószerkezetre új vasalt aljzat készül
válaszfalak és alapozásaik - Leier mesterfödém gerendái 18db
új nyílásáthidalások teherhordó falakban (áthelyezett nyílások, és új létesítése) 15 db nyílásáthidaló
Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és villamos feladatokkal.
belső falfestés: 565 m2
vakolási munkák: 190 m2
válaszfal építés: 196 m2
A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
utólagos talajnedvesség elleni vízszigetelés szakaszos falátvágással, PVC lemezszigeteléssel, habarcs résinjektálással: 57 m kerület
további 4 db parkoló kialakítása telken belül
Összes nettó hasznos alapterület: 132,16 m2
A projekt nem engedélyköteles.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bek-vel és Kbt. 113. § (4) bek-vel összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá
szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni,fotó- vagy videó dokumentációval
munkaterület őrzése;
ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli.
kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, üzempróbák lefolytatása;
minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,
az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolásának átadása,
átadási és megvalósulási terv elkészítése, használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció
bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása
Teljes leírás KDben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2 . A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 3.1.AF III.1.3. pont M.2.1. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 10
3 3.2. AF III.1.3. pont M.2.2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
4 3.3. AF III.1.3. pont M.2.3. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban megadva / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001
II.2.13) További információ
AF III.1.3) M.2. alpontban előírt alkalmassági követelmények igazolása során bemutatott szakemberek szakmai TÖBBLETTAPASZTALATOT tart. önéletrajzát kell az ajánlathoz csatolni, a Felolvasólapon tett megajánlás igazolására (a minőségi kritérium 3. értékelési részszempontok),ha Ajánlattevő fenti dokumentumokat az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatában nem csatolja az ajánlat érvénytelen!

II.2.1) Elnevezés: Pécs-Vasas Mázsaház u 25.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs-Vasas 45767 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 19 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 458 m2
padlásfödém hőszigetelése: 333 m2
padló hőszigetelése: 333 m2
gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 27 db
split klíma elhelyezése: 3 db
villamos:
lámpatest elhelyezése: 120 db
árnyékolók:
zsaluzia: 14 db
Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
3 db akadálymentes WC
1 db akadálymentes parkoló
megközelítés: összesen 40 fm hosszú rámpa kialakítása
2 indukciós hurok
akadálymentes vészjelző
Tartószerkezeti munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
új épület tartószerkezete: monolit vasbeton pillérekkel, új „E” gerendás béléstestes kettőzött gerendákkal készülő födémmel, beton sávalapozás, pillérek alatt tömbalapok, vasalt aljzat, 30 cm vtg. vázkerámia falazat, két állószékes új fedélszék
teherhordó fal építése: 171 m2
új nyílásáthidalások meglévő teherhordó falakban (új nyílások létesítése, meglévő megszűnése) 52 db nyílásáthidaló
meglévő padlószerkezet elbontása, egész épületben új vasalt aljzat készül 333m2
Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és villamos feladatokkal.
külső belső vakolási munkák: 687 m2
válaszfal építés: 242 m2
A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
további 14 db parkoló kialakítása telken belül
Összes nettó hasznos alapterület 275 m2
A projekt engedélyköteles.
Építési engedély: BA-04/E/00320-17/2017.
Jogerő 2017. november 13.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendben foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bek-vel és Kbt. 113. § (4) bek-vel összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá
szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni,fotó- vagy videó dokumentációval
munkaterület őrzése;
ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli.
kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, üzempróbák lefolytatása;
minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,
az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolásának átadása,
átadási és megvalósulási terv elkészítése, használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció
bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése, elszállítása
Teljes leírás KDben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)  10
2 3.1.AF III.1.3. pont M.2.1. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 10
3 3.2. AF III.1.3. pont M.2.2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
4 3.3. AF III.1.3. pont M.2.3. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban megadva / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001
II.2.13) További információ
AF III.1.3) M.2. alpontban előírt alkalmassági követelmények igazolása során bemutatott szakemberek szakmai TÖBBLETTAPASZTALATOT tart. önéletrajzát kell az ajánlathoz csatolni, a Felolvasólapon tett megajánlás igazolására (a minőségi kritérium 3. értékelési részszempontok),ha Ajánlattevő fenti dokumentumokat az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatában nem csatolja az ajánlat érvénytelen!

II.2.1) Elnevezés: Pécs-Hird Pázsit utca 6.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs-Hird 48349 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése:16 db
külső homlokzati fal hőszigetelése:155 m2
lapostető hőszigetelése:106 m2
gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel:10 db
villamos:
lámpatest elhelyezése:31 db
Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
1 db akadálymentes WC
1 db akadálymentes parkoló
akadálymentes vészcsengő
Tartószerkezeti munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
meglévő padlószerkezet ebontásával új vasalt aljzat készül
acélszerkezetű új előtető-árnyékoló
új nyílásáthidalások teherhordó falakban (áthelyezett nyílások, és új létesítése) 9 db nyílásáthidaló
teherhordó falazat: 11 m2
Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és villamos feladatokkal.
belső falfestés:239 m2
vakolási munkák:220 m2
válaszfal építés:35 m2
A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
további 3 db parkoló kialakítása telken belül
Összes nettó hasznos alapterület: 85 m2
A projekt nem engedélyköteles.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend-ben foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bek-vel és Kbt. 113. § (4) bek-vel összhangban módosítja.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
Nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. Korm. rendben foglaltakra is.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá
szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni,fotó- vagy videó dokumentációval
munkaterület őrzése;
ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli.
kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, üzempróbák lefolytatása;
minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,
az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolásának átadása,
átadási és megvalósulási terv elkészítése, használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció
bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése, elszállítása
Teljes leírás KDben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)  10
2 3.1.AF III.1.3. pont M.2.1. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 10
3 3.2. AF III.1.3. pont M.2.2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
4 3.3. AF III.1.3. pont M.2.3. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban megadva / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001
II.2.13) További információ
AF III.1.3) M.2. alpontban előírt alkalmassági követelmények igazolása során bemutatott szakemberek szakmai TÖBBLETTAPASZTALATOT tart. önéletrajzát kell az ajánlathoz csatolni, a Felolvasólapon tett megajánlás igazolására (a minőségi kritérium 3. értékelési részszempontok),ha Ajánlattevő fenti dokumentumokat az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatában nem csatolja az ajánlat érvénytelen!

II.2.1) Elnevezés: Pécs Bittner Alajos út 80.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs 38686 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
o építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 11 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 108 m2
padlásfödém hőszigetelése: 88 m2
padló hőszigetelése: 53 m2
pince mennyezet szigetelése: 16 m2
o gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 10 db
o villamos:
lámpatest elhelyezése: 36 db
- Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
 1 akadálymentes WC
 1 akadálymentes parkoló kialakítása telken kívül
 megközelítés: korlátlift elhelyezése
 akadálymentes vészjelző
- Tartószerkezeti megerősítési munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
o meglévő padlószerkezet elbontásával új vasalt aljzat készül
o új nyílásáthidalások teherhordó falakban (bejárati ajtó és egy belső ajtó kiszélesítése) 2-2 db acél kiváltó gerenda
- Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és villamos feladatokkal.
o belső falfestés: 250 m2
o vakolási munkák: 140 m2
o válaszfal építés: 10 m2
- A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
o padló talajnedvesség elleni vízszigetelése: 53 m2
- Összes nettó hasznos alapterület: 66 m2
A projekt nem engedélyköteles.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá
szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni,fotó- vagy videó dokumentációval
munkaterület őrzése;
ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli.
kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, üzempróbák lefolytatása;
minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,
az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolásának átadása,
átadási és megvalósulási terv elkészítése, használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció
bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése, elszállítása
Teljes leírás KDben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)  10
2 3.1.AF III.1.3. pont M.2.1. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 10
3 3.2. AF III.1.3. pont M.2.2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
4 3.3. AF III.1.3. pont M.2.3. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban megadva / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001
II.2.13) További információ
AF III.1.3) M.2. alpontban előírt alkalmassági követelmények igazolása során bemutatott szakemberek szakmai TÖBBLETTAPASZTALATOT tart. önéletrajzát kell az ajánlathoz csatolni, a Felolvasólapon tett megajánlás igazolására (a minőségi kritérium 3. értékelési részszempontok),ha Ajánlattevő fenti dokumentumokat az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatában nem csatolja az ajánlat érvénytelen!

II.2.1) Elnevezés: Pécs Mikszáth Kálmán utca 8.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs 15530 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
o építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 18 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 300 m2
padlásfödém hőszigetelése: 175 m2
padló hőszigetelése: 137 m2
pince mennyezet hőszigetelése: 175 m2
o gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 15 db
o villamos:
lámpatest elhelyezése: 64 db
- Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
 1 akadálymentes WC
 1 akadálymentes parkoló kialakítása telken belül
 megközelítés: 5 m hosszú rámpa kialakítása, épületen belül: korlátlift
 akadálymentes vészjelző
- Tartószerkezeti megerősítési munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
o új terasz: sávalapozással, lábazati falak 84m2 Leier zsaluzóelemből 98 m2, teraszfödém vasalt lemez 98m2, új monolit vasbeton teraszlépcső 14 m3
- Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és villamos feladatokkal.
o belső falfestés: 372 m2
o vakolási munkák: 241 m2
o szerelt válaszfal: 62 m2
- A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
o csapadékszigetelés teraszon: 35 m2
o utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés furatinjektálásos módszerrel
- Összes nettó hasznos alapterület: 118 m2
A projekt nem engedélyköteles.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá
szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni,fotó- vagy videó dokumentációval
munkaterület őrzése;
ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli.
kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, üzempróbák lefolytatása;
minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,
az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolásának átadása,
átadási és megvalósulási terv elkészítése, használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció
bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése, elszállítása
Teljes leírás KDben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 3.1.AF III.1.3. pont M.2.1. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 10
3 3.2. AF III.1.3. pont M.2.2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
4 3.3. AF III.1.3. pont M.2.3. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban megadva / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001
II.2.13) További információ
AF III.1.3) M.2. alpontban előírt alkalmassági követelmények igazolása során bemutatott szakemberek szakmai TÖBBLETTAPASZTALATOT tart. önéletrajzát kell az ajánlathoz csatolni, a Felolvasólapon tett megajánlás igazolására (a minőségi kritérium 3. értékelési részszempontok),ha Ajánlattevő fenti dokumentumokat az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatában nem csatolja az ajánlat érvénytelen!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részre:
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni.
Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni azzal, hogy a Kbt. 62.§ (1) bekezdés kb) alpontja alapján a szabályozott tőzsdén való jegyzés tekintetében nyilatkozat benyújtása nem szükséges, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontjában foglaltakkal ellentétben nyilatkozatot nem a már hatályon kívül lévő 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja vonatkozásában kell tennie, hanem a jelenleg hatályos és a Kbt.-ben is szereplő 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja tekintetében kell nyilatkoznia.
A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. A kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és a gazdasági szereplők által ezen adatbázisok elérhetőségének feltüntetése vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-a irányadó.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát a Kbt. 64. § rendelkezéseire is figyelemmel végzi.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezése alkalmazandó!
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatban a Kbt. 67. § (2) bek szerinti nyilatkozattal igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek-re. Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó de, ha gazdi szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tart. az alk igazolása tekintetében megkövetelt infokat. Csak az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) (6)bekezdése alapján felhívott, ajánlattevő: P.1./ Az Ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek c) pont alapján csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az AF feladását megelőző 3, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó ÁFA nélkül számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.Kbt. 65§(1)bek a); 321/2015 Korm. rend. 19§(1)bek c) és 19§(3),424/2017 korm rend 12§(2)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő alkalmatlanná minősíti az Ajánlattevőt, (vagy közös ajánlattevőket), ha:
P.1./ az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen
1. rész: a 25.000.000,- HUF (huszonötmillió forint) összeget.
2. rész: a 75.000.000,- HUF (hetvenötmillió forint) összeget.
3. rész: a 18.000.000,- HUF (tizennyolcmillió forint)összeget.
4. rész: a 15.000.000,- HUF (tizenötmillió forint) összeget.
5. rész: a 35.000.000,- HUF (harmincötmillió forint) összeget.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P.1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételi alkalmassági küszöbök nem adódnak össze, azaz a magasabb alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása elegendő.
A közbeszerzés tárgyán az Ajánlatkérő épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási kivitelezési munkákat érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: valamennyi részre
az ajánlatukhoz csatolják az alábbi dokumentumokat:
M/2. Szakemberek felelősök megnevezése, akiket az AF III.1.3.) pont M.2. alpontjában előírt alkalmassági követelmények igazolásaként bemutat, és csatolják a szakemberek II.2.5. pont 3. ért szempra tett megajánlásra a többlettapasztalatát igazoló szakmai önéletrajzát:
a) a szakember saját kezű aláírásával, mely az AF III.1.3. M.2./ pontban meghatározottakon felüli szakmai TÖBBLET tapasztalatot igazolja, (a többlettapasztalatát/gyakorlatát év/hónap pontossággal, és a szakember jelenlegi munkahelyét).
Ajánlatban a Kbt. 67. § (2) bek szerinti nyilatkozattal igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek-re. Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó de, ha gazdi szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tart. az alk igazolása tekintetében megkövetelt infokat.
Csak az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) (6)bekezdése alapján felhívott, ajánlattevő:
M.1./ az AF feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/2015 Korm. rend 22. § (3) bek szerint kiállított referenciaigazolást:
a) szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
b) építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását,
c) teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét;
d) műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött;
e) referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan)
f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
g) referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (2) bekezdés a) pont, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) és (5) bekezdés és 23. §]
M/2. az AF II.2.5.pontjban a 3.) értékelési szempont vonatkban megajánlott szakembereknek, felelősöknek a végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015 Korm. rendelet. 21. § (2) bek b) pont]csatolandó:
a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó, a 266/2013. Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza
- az M/2.1. szakember vonatk épület építési és /vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munka során;
- az M/2.2. szakember vonatk épületgépészeti munka megvalósítása során;
- az M/2.3. szakember vonatk épületvillamossági munka megvalósítása során
szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és– adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is.
b) szakemberek végzettséget igazoló okiratainak egyszerű másolata,
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok
A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe. A többlettapasztalat és ezen utólegos ig körében csatolandó, a jogosultság megszerzéshez szüks tap. bemutató önéletrajz projektjei között átfedés nem lehet! Előírt alk-i köv-eknek a Kbt. 65 § (7) bek szerinti más szerevezet v szem. kapacitására tám is megfelel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az AF közzétételétől visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:
1. rész: min. 80 m2 összalapterületű
2. rész: min. 165 m2 összalapterületű
3. rész: min. 50 m2 összalapterületű
4. rész: min. 45 m2 összalapterületű
5. rész: min. 70 m2 összalapterületű
épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkára vonatkozó referenciával, amely tartalmazott épületgépészeti és villamos szerelési munkákat.
Több részre történő ajánlattétel esetén a részek tekintetében az M.1./pontban rögzített előírások teljesíthetők ugyanazon referenciával, amennyiben az előírt műszaki tartalomnak megfelel, vagy teljesíthetők külön-külön referenciával is.
A magasabb elvárásnak (nagyobb négyzetméter értéket tartalmazó) megfelelő referencia bemutatásával az alacsonyabb elvárást tartalmazó (kisebb négyzetméter értéket tartalmazó) részekben is igazolható az alkalmasság.
A közbeszerzés tárgyán az Ajánlatkérő épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási kivitelezési munkákat érti.
Valamennyi rész esetén:
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
M.2.1/ 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. mell IV. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, v a hatályos átsorolás előtti 244/2006 Korm. rend szerinti szakirányú, v azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2/ 1 fő, aki építménygépészeti szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. mell IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 3. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 3. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelk, v a hatályos átsorolás előtti 244/2006 Korm. rend szerinti szakirányú, v azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.3/ 1 fő, aki építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 5. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint az 5. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, v a hatályos átsorolás előtti 244/2006 Korm. rend szerinti szakirányú, v azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Ha az értékelési alszempontok vonatkban ajánlattevő szakáganként több szakembert jelöl meg, az ajánlatkérő a bemutatott szakemberek vonatkban a nyilatkozatban a szakáganként első helyen megjelöltet veszi figyelembe az értékelés során.
Egy szakember részenként több pozícióba jelölhető.
Több részre történő ajánlattételnél az elfogadott ugyanazon szakember megjelölése az AF III. 1.3) pont M.2.1-M.2.3 alk-i min.követelményre.
A szakemberekre ajánlatkérő a vonatk, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszab szerinti szakirányú, v azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként.
Szerzkötés feltétele, h nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerz megkötésének időpontjára és szerz tart alatt az M.2. pontra ajánlott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. Kbt. 131. § (4)! M1/-M.2./pontban köv-nek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
424/2017 12. § (2)
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetén:
Kötbér:
1.1.A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
1. Késedelmi kötbér:
A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján az érdekkörében felmerült okból eredően a kivitelezési munkákat a szerződésben rögzített a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít, kötbér (késedelmi kötbér) fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes.
A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja:
A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás.
A késedelmi kötbér mértéke: 1,00 %/ naptári nap.
A késedelmi kötbér maximális mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 15 %-a.
A késedelmi kötbér napi tételének maximális értékét meghaladó késedelem esetén a nyertes ajánlattevő szerződésszegéséből eredő meghiúsulás következik be.
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy felróható késedelem esetén a késedelmi kötbér napi tételének maximális értékének elérése, túllépése esetén jogosult a szerződéstől indokolási kötelezettség nélkül elálljon (amennyiben a szerződés teljesítését vállalkozó nem kezdte meg), illetve azt felmondja, és a munkákat más vállalkozóval fejeztesse be
2. Meghiúsulási kötbér: A nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős az építési beruházás meghiúsul.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevőnek felróható késedelem a véghatáridőhöz képest eléri a megajánlott kötbérmértékhez tartozó késedelmes napok számának maximumát és a nyertes Ajánlattevő a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, megrendelő azt súlyos szerződésszegésnek minősíti és jogosult a Vállalkozási szerződést mások félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, mely esetben a nyertes ajánlattevőt meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli.
A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”), mely a vetítési alap a teljesítés arányában csökken.
Mértéke 15,00 %.
A meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás, mely a szerződéskötést követő módosítása esetén sem változik.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a nyertes Ajánlattevőt késedelmi kötbér nem terheli.
3. Teljes körű jótállás: Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően.
A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan.
A teljes körű jótállás mértékét - a meghatározott kezdő időponttól kezdődően - ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékelni kívánja (2. értékelési részszempont).
Mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de min. 36 hónap.
Ajánlatkérő az értékelés felső határaként 60 hónapot határozott meg. A fentiek alapján a 60 hónap feletti vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. [Kbt. 77. § (1) bekezdés]
Ajánlatkérő a 36 hónapot el nem érő jótállás mértékére irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
Szavatossági igények: A szavatossági igények érvényesítésére és a nyertes Ajánlattevő ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Ptk. rendelkezései irányadók.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentum rögzíti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész esetén:
Előleg
1.1. Az Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 millió (hetvenötmillió) forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. 322/2015 Korm. rend 30. § (1) alk.
Visszafizetése végszámlából az előleg 100 %-ának megfelelő összeg levonásával.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek
1. A szerződés finanszírozása a TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében történik, utófinanszírozással.
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat – az ajánlatkérő Műszaki ellenőre által igazolt - szerződésszerű rész vagy végteljesítést követően, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései szerint, a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti megutófinanszírozással.
Teljesítés igazolás kiadása tekintetében Kbt. 135. § (1)-(2)
Amennyiben a teljesítéshez az ajánlattevőként szerződő fél alvállalkozót vesz igénybe Kbt. 135. § (3) bek és 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32/B. §
Irányadók a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései
Az építési engedélyköteles részek tekintetében fordított ÁFA 2007. évi CXXVII. törvény, 142. §
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontját Ajánlatkérő alkalmazhatja.
A számlázási rend meghatározása
A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 31. § rendelkezése alapján a nyertes Ajánlattevő a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezetben, valamint a Megrendelői követelményekben foglalt feltételeknek megfelelően – az Ajánlatkérő műszaki ellenőre által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítés igazolást követően – 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.
1. rész-számla:
Esedékessége:a nettó szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege,
2. rész-számla:
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlában elszámolt összeggel.
3. rész-számla:
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel.
4. rész-számla (végszámla):
Esedékessége: a teljes projektre vonatkozóan a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a fennmaradó vállalkozói díj összege (az előlegszámla elszámolásra kerül a végszámlában).
A részszámlák/végszámla benyújtásának pontos időpontjait és összegét a nyertes Ajánlattevő által készített indikatív pénzügyi ütemtervben kell meghatározni, figyelemmel a nyertes Ajánlattevő által készített indikatív kiviteli ütemtervben foglaltakra.
Tartalékkeret: Ajánlatkérő az építési-kivitelezési munkák megvalósítására tartalékkeretet nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
A fizetés és az elszámolás részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok továbbá:
— az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet,
— a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
— az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet EKR-ben történik a bontás
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet EKR-ben történik a bontás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: nincs
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1 ért. részszempont (ár): fordított arányosítás, 2. ért részszempont (jótállás) arányosítás 3. ért részszempont (szakember tapasztalata) egyenes arányosítás, részletes szabályait dokumentáció tartalmazza
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1Lásd KD
2kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben, valamint a KD-ben foglaltak irányadók
A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik.
3Helyszíni bejárás: igen AF megjelenését követő harmadik munkanap Találkozás: rendelő bejárata mindegyik rész esetében
1. r Pécs (Somogy-Vasas), B. utca 1. Időpontja: 9:00 ó
2. r Pécs (Vasas), Mázsaház utca 25. Időpontja: 10:00 ó
3. r Pécs (Hird), Pázsit utca 6. Időpontja: 11:00 ó
4. r Pécs, Bittner Alajos utca 80. Időpontja: 12:00 ó
5. r Pécs, Mikszáth Kálmán utca 8. Időpontja: 13:00 ó
4Ajánlatok benyújtása: Az ajánlattételi határidőig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5Az ajánlat formai feltételei: Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Ajánlattevőknek (AT) árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell.
6Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal és figyelemmel a 424/2017 Korm. rendelet előírásaira.
7 AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a) Felolvasólapot
b) Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot
c) Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatot
d) NYILATKOZATot a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,nemleges nyilatkozat benyújtása is kötelező
8Nyilatkozatok: ATnek, valamennyi közös ATnek az ajánlatában csatolt nyilatkozatában meg kell jelölnie:
a)a közbeszerzésnek azon a munka részét, amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 66. § (6) bek a) pont]; Több részre történő ajánlattétel esetén részenként kell megjelölni az alvállalkozó bevonásával érintett munkarészeket.
b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bek b) pont];
c)azt a szervezetet, amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek és ebben az esetben meg továbbá - az AF vonatkozó pontjának megjelölésével - azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében AT vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kbt65§(7)bek
AT vagy közös AT számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65§(7)bek tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.
9Nyilatkozatok II.: AT-nek v Közös AT-nekcsatolnia kell:
a)nyilatk 321/2015 Korm. rendt 17. § (2) bek alapján, figy a Kbt67§(4) bek rendelkezéseire
b) szándéknyilatkozatot arról, hogy építési szerelési biztosítást köt v meglévőt kiterjeszti
c) szakember jelen AF M.2./ alpont) mely pozícióra kívánja megajánlani és nyil megajánlott szakember az előírtakkal összhangban a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog - elmaradása Kbt. 131 § (4)
d) kapacitást nyújtó szervezettel előszerz
10Igazolások: aláíró személy aláírási címpéldánya v aláírásmintája
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől meghat
11Dokumentumok formai kötöttsége: Kbt. 47. § (2) bek és EKR rend 10§
12Árazott költségvetés ajánlathoz csatolandó szakmai ajánlat.
13Informálódás a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján.
14Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb előírások III.1.2) P.1/ pont és III.1.3) M.1/ - M.2/ pont.
15Biztosítás:322/2015 korm rend 26§ alapján, mértéke részenként lásd kd
16AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
17FAKSZ:dr Turi Ákos lajstrsz:00416
Karakterkorlátozás miatt a rovat teljes tartalma KD-ben elhelyezett teljes AF-ben
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges