Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:10577/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK10772
Postai cím: Ludovika tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-nke.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.nketervpalyazat.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: www.nketervpalyazat.hu (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NKE Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ tervpályázat
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervpályázat tárgya: A 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat 2. pont bb)-bc) alpontjaiban meghatározott feladat értelmében a Budapest VIII. kerület, az 36030 hrsz-ú telken - Lovarda és a Természettudományi Múzeum közötti területén - megvalósítandó Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ szükséges létesítményei.
A tervpályázat célja: Tervező(k) kiválasztása Budapest VIII. kerület, az 36030 hrsz-ú telken - Lovarda és a Természettudományi Múzeum közötti területén megvalósítandó Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ teljes körű tervezésére.
A beruházás nemzetgazdasági szempontból: Kiemelt
A pályázat minősített adatot nem tartalmaz!
Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ a 1379/2016 (VII.21.) kormányhatározatból adódó helyiség igénye, a részletes tervezési helyiségprogramban került megadásra. A rendelkezésre álló adatok alapján várhatóan 340 fő tantermi beleértve a speciális oktatási termeket is) oktatási kapacitás, 220 fő kollégiumi illetve 60 fő oktatói kapacitás kerül kiépítésre. A Ludovika Campus Projekt keretében döntés született a Park Orczy úti oldalán lévő szabadidős terület teljes megújításáról, egy új lakossági sportpark létesítéséről. Ezzel összefüggésben elbontásra kerül a park és épületek üzemeltetését kiszolgáló gazdasági (üzemeltetési) épület. Ezeknek a funkcióknak a pótlására illetve a teljes egyetemi campus egységes üzemeltetésének megvalósítására is megoldást kell adni.
Ebben az épületben, önálló rendeltetésű egységként helyezhető el az egyetemi üzemeltető szervezeti egység. Ezt az épületrészt az
épület tömbjében, de önálló bejárattal és teljes leválasztással szükséges kialakítani.
További információk a dokumentációban kerültek rögzítésre.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről, építészeti tervezési terület

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
1. Környezeti kialakítás
- Városképi beágyazottság, párbeszéd a szomszéd épületekkel
- Az épületek megközelítése
- tömegközlekedés, gépkocsi, gyalogos és kerékpár
- Beépítési paraméterek
- Tájolás, benapozás
- Belső közlekedési és gyalogos forgalom, kerékpáros útvonalak, parkolók
2. Építészet és tömegalkotás
- Az épület építészeti összhatása, tömegeinek aránya
- Az épület egyedi, innovatív külső és belső megjelenése, jellege
- Az épület tereinek építészeti minősége
- Az épület térkapcsolatai
- Épületszerkezetek, anyaghasználat
3. Tervezési program és funkció
- Tervezési programnak való megfelelőség
- Funkcionális kapcsolatok
- Közlekedési rendszerek
- Fenntarthatóság
- Energiahatékonyság
4. Gazdasági szempontok (Költségek)
- Az épület kivitelezésének várható költsége
- Az épület fenntartásának várható költsége
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 23:59 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A díj legnagyobb összege bruttó 12.000.000,- HUF, a megvétel legkisebb összege bruttó 1.500.000,- HUF (A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg bruttó 30.00.000,- HUF)
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok minősége alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A Bb megfelelő színvonalú pályaművek esetén a teljes díjat kifizeti.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: Prof. Dr. Patyi András
Társelnök: Tóth Csaba (Építész, KKBK Nonprofit Zrt.)
Tagok:
Dr. Finta József (Építész)
Iványi Gyöngyvér (Főépítész, VIII. kerületi Önkormányzat)
Szalay Tihamér (Építész, MÉK és MMA)
Pályázati titkár: Benczúr László (Építész)
Novák Ákos (Építész, KKBK Nonprofit Zrt.)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet, továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az elektronikus kommunikáció az EKR-től eltérő informatikai rendszerben történik.
2) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
3) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt - a továbbiakban Pályázó - aki/amely:
- a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
- azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
- a pályázat tervezési feladatának elkészítésére vállalkozik, és ehhez a külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkezik, vagy vállalja, hogy a külön jogszabályban előírt tervezési jogosultsággal rendelkező személyt bevon a tervezésbe,
- elfogadja, hogy a tervezési szakaszban a tervezési program egyes elemeit a Kiíró pontosíthatja,
- akivel szemben a 310/2015. Korm. rendelet 17. § (3) valamint a 18. § (4) bekezdése és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
4) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra.
5) A pályamű benyújtásával kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza.
6) A pályaművek minden dokumentuma elektronikusan nyújtandó be a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján az I.3) pontban megjelölt címre.
A 424/2017. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel - a tervpályázati dokumentációban foglaltak szerint - a tervlapok csomagját a Benczúr & Partner Építész Kft. 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 24.- címen kell benyújtani a dokumentációban szereplő címzéslap felhasználásával kizárólag postai vagy futár szolgáltatás igénybe vételével.
A pályamű benyújtásának időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a pályamű teljes egészében - elektronikusan és postai- vagy futárszolgáltatás útján is - beérkezett.
7) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a pályamű benyújtásának feltétele, a letöltő link (I.3) pont) a felhívás megjelenésétől fog élni.
8) Helyszíni bejárás: A Kiíró 2018.07.20. napján 10:00 és 13:00 óra között helyszíni bejárást tart. Találkozó: Természettudományi Múzeum Ludovika téri bejárata előtt. A szemlén a Kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. A helyszínen esetlegesen feltett kérdésekről jegyzőkönyv készül és Kiíró arra válasszal fog szolgálni a pályázati honlapon legkésőbb 2018.08.10-ig.
9) A tervpályázati kiírás dokumentációját beszerző Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket 2018. 08.03. 23:59 óráig a pályázat honlapjára tölthetik fel. A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró 2018. 08. 10-én 23:59 óráig megválaszolja.
10) Kiíró a hiánypótlást kizárja.
11) Ha az elektronikusan benyújtott és a benyújtott tervlapok nem egyeznek meg, ajánlatkérő a pályaművet kizárja.
12) A díjazásban és megvételben részesült pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályaművük beadásával a szerzői művükre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben