Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10672/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:SV GROUP Kft.
Teljesítés helye:Fony, Kertalja u. 23. Hrsz.: 30.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LAURIAN-TEAM Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SV GROUP Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25936
Postai cím: Kertalja utca 23
Város: Fony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3893
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sasák Viktor Ügyvezető
Telefon: +421 905964540
E-mail: sviktor@centrum.sk
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VP-3-4.2.1-15 kódszámú ”Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című pályázat keretében az SV GROUP Kft. számára a 1772981597 iratazonosító számú támogatással kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
VP-3-4.2.1-15 kódszámú ”Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című pályázat keretében az SV GROUP Kft. számára a 1772981597 iratazonosító számú támogatással kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 235529702 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: VP-3-4.2.1-15 kódszámú ”Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című pályázat keretében az SV GROUP Kft. számára a 1772981597 iratazonosító számú támogatással kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45443000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Fony, Kertalja u. 23. Hrsz.: 30.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a VP-3-4.2.1-15 kódszámú ”Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be 1772981597 iratazonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a VP-3-4.2.1-15 kódszámú „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című pályázat keretében a Fony, Kertalja u. 23. Hrsz.: 30. alatti ingatlanon lévő gyümölcsfeldolgozó kialakításával kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása.

A címben szereplő területen a meglévő épület felújításával és ahhoz kapcsolódó új épület építésével a Megbízó gyümölcsfeldolgozót kíván létrehozni.
A meglévő földszintes épület átalakítás után tetőtéri beépítéssel egészül ki, melynek földszintjén recepció, iroda, tárgyaló és közlekedő, a tetőtéri részen iroda, labor,étkező és szociális vizesblokk kerül kialakításra.
A terület adottságához illetve domborzatához illeszkedően az új építésű rész alsó szintjén hőközpont, hűtőkamra és raktárak, az I. emeleten technológiai és manipulációs tér, a II. emeleten - tetőtér - kétnemű öltözők és vizesblokkok kerülnek kialakításra.
Az épületek takarításához és a kapcsolódó vizesblokkok HMV ellátásának kalorikus igényét- nyári időszakban - 100%-os, éves szinten 55%-os fedezeti fokkal - megújuló energiaforrás figyelembevételével - napkollektor - irányoztuk elő.
A tervezett épület határolószerkezetei és a nyílászáró szerkezetek az érvényben lévő előirt hőtechnikai követelményeknek és a 7/2006.(V.24.)TNM rendelet illetve az azt módosító 39/2015.(IX.14.) MvM rendelet- Költségoptimalizált követelményszint - alapján meghatározott és dokumentált energetikai számítás alapján megfelelő.
A tervezési terület - szennyvíz-csapadékvíz kivételével - közműkapcsolatokkal rendelkezik.
TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁS ISMERTETÉSE
1.Vízellátás -csatornázás:
A tervezési terület víz közmûkapcsolattal rendelkezik
Az épület vízigénye önálló vízbelépésrõl biztosított, mely a közmûvezetékre csatlakozik.
A tervezett vízbelépést D40/SDR11 PN10 KPE mérettel és minõségben.irányoztuk elő.
A tervezett vízbelépés a hidegviz ellátáson kívül a melegvíz ellátás igényét is biztosítja.
A fogyasztói leágazás közelében BWT EuropafilterRS32 típusú központi vízszűrőt irányoztunk elő.
A fűtési rendszer feltöltésére és a pótvíz igény biztosítására a hőközponti helyiségben BWT gyártmányú AQUADIAL-Softlife -15 típusú vízlágyító kerül letelepítésre.
Az alapvezetékrõl biztosított a fogyasztó helyek ellátása.
A technológia napi vízigénye 5,8 m3,a szociális vízigény 0,62 m3 , az összesített vízigény 6,42 m3 /d, a csúcsfogyasztás várható értéke 57,2 l/min.
A HMV ellátást központilag irányozzuk elő a hőközponti helyiségben elhelyezésre kerülő Stibel Eltron SSB501 WP Sol típusú bivalens tárolójáról.
A nyári időszakban a HMV termelés 100%-ig a napenergiával tervezett.
A dupla hőcserélős tároló a hőszívattyú oldali utánfűtés lehetőségét biztosítja.
A tároló termikus fertőtlenítése heti gyakorisággal biztosított.
A tárolt víz térfogatváltozás kompenzálása REFLEX DE60 típusú tágulási tartállyal tervezett.
A HMV tároló hidegvízoldali csatlakozásánál HONEYWELL SG-160S-1AA típusú és méretű biztonsági szerelvénycsoport kerül beépítésre.
A csőlehűlés kompenzálása végett a HMV hálózat keringtetett, a cirkulációs szivattyú
idővezérelt, GRUNDFOS gyártmányú ,mely a hőközpontban kerül elhelyezésre.
A cirkulációs hálózat termikus kiegyensúlyozására DANFOSS gyártmányú MTCV cirkulációs szelep beépítésével számol a terv.
A fogyasztási igény figyelembevételével a letárolt melegvíz hőmérséklete tHMV = 70°C hőmérsékleten korlátozott.
A forrázás veszély kiküszöbölése végett a fogyasztói oldalba termikus keverőszelep kerül beépítésre, a fogyasztói hálózatba kerülő melegvíz méretezési hőmérséklete tHMV= 50°C.
Napenergia hiányában a HMV ellátás energia igényét a tervezett hőszivattyú biztosítja.
A hideg-melegvízellátást biztosító alap és ágvezetéket REHAU Rautitan stabil csõvezetékbõl irányoztuk elõ toldóhüvelyes kialakításban, Kaiflex PE csőhéjjal hőszigetelt kivitelben, szabadon, falhoronyban illetve padlóban történő elhelyezéssel.
Az épületek közötti csővezés REHAU Insulpex Duo és Uno előszigetelt HMV vezetékkel tervezett.
A fogyasztók kicsövezése az alapvezetékről kiépítésre kerülő ágvezetékekről tervezett.
A megszerelt rendszer üzembehelyezése előtt fertőtlenítendő és vízminta vételezendő.
A keletkező szennyvizek kivezetésére a keletkezési helyek közelében kilépést irányoztunk
elő, melynek mennyisége megegyezik a napi vízigénnyel.
Közmű hiányában a kommunális és technológiai szennyvizek külön tárolóban kerülnek bevezetésre.
A szennyvíz alap-ágvezetékek valamint a szellõzõvezeték szintén mûanyagból kivitelezendõk, igénytõl függõen PE csőanyagból hegesztett kivitelben illetve WAVIN gyártmányú ED-TECH és KG- PVC tokos csõvezetékbõl. A kiszellőző vezetékeket a tető fölé kell vezetni.
A csapadékvíz elvezetés részint külső rendszerű állványcsöves kalakítással illetve a zöldtetői részen belső rendszerű.
A vízszigetelő gallérok típusa és a tetőösszefolyók szükséges alkotóelemei a megrendelés előtt a HL képviselőjével egyeztetendők.
A csapadékvizek kivezetésére kettő kilépést irányoztunk elő.
A csapadékvíz alap és ejtő vezetékek GEBERIT PE csővezetékből kivitelezendõk hegesztett minőségben
3.Solarenergia hasznosítás
A tervezett gyümölcsfeldolgozó HMV ellátásának nyári kalorikus igényét 100%-os fedezeti fokkal megújuló energiaforrás figyelembevételével - napkollektor - irányoztuk elő.
A nyári 100%-os solarfedezet éves átlagban 55%-os fedezetet biztosít.
A tervezett rendszert 4db Sol 27 basic kollektorból, SSB501 WP Sol típusú bivalens tárolóból, SOKI7E Plus típusú keringtető egységből ésAG 50 típusú tágulási tartályból irányozzuk elő ,melyek Stiebel Eltron gyártmányok.A solar rendszer üresjáratának megelőzése végett külső tároló részére SWEP hőcserélős leválasztással az energia ellátás biztosított.
Ezzel a műszaki kialakítással a rendszer mindíg az igényekhez illeszkedik a tervezett kalorikus határokon belül.
A kollektorok a meglévő épület DNY-i tájolású tetőfelületén kerülnek elhelyezésre.
Az órai csúcs energia hozam 9,5kW,a napi max. nyereség nyári időben 47,6 kW.
A kedvezőtlen sugárzás esetén a HMV ellátás energia igényét a tervezett hőszivattyú
biztosítja.
A solar csővezeték hálózat félkemény rézcsőböl kerül kialakításra keményforrasztással,
utólagos hőszigeteléssel.
4.Hőellátás-fűtés :
A tervezett épület határolószerkezetei és a nyílászáró szerkezetek az érvényben lévő
7/2006.(V.24.)TNM rendelet illetve az azt módosító 39/2015.(IX.14.) MvM rendeletben - Költségoptimalizált követelményszint -előirt hőtechnikai követelményeknek megfelelnek.
A meglévő felújításra kerülő épület fűtési igénye:7,40 kW
A tervezett épület fűtési igénye: 22,65 kW
Összesen: 30,05 kW
Az energia ellátásnál - a telepítésre kerülő napelemek figyelembevételével -levegő -víz üzemű hőszivattyú telepítésével számolunk.
A kalorikus igény figyelembevételével a hőközpont ÉK-i falsíkjánál kültéri telepítéssel 2db WPL23 cool típusú hőszivattyú kerül letelepítésre kaszkád üzemre, melyek hőcserélős leválasztás közbeiktatásával SBP700E típusú és méretű puffertartályra csatlakoznak.
A hőszivattyú a hőcserélő részére 55°C hőmérsékletű fűtőközeget biztosít. A hőszivattyúk együttes teljesítménye csúcsban- elektromos kiegészítő fűtéssel -40,4kW, mely értékre méretezett a leválasztó hőcserélő. A forrasztott lemezes hőcserélő SWEP gyártmányú, a hőszivattyú és a puffer tároló STIEBEL ELTRON gyártmányok.
A hőszivattyús ellátású áramkörök - SWEP hőcserélő, HMV termelő - a fagyvédelem figyelembevételével 35%-os propilénglycol- víz keverékkel kerülnek feltöltésre.
A meglévő épület földszinti részét egységesen padlófűtéssel irányozzuk elő, a tetőtéri részen radiátoros fűtéssel számol a terv.
A puffertároló és a leválasztó hőcserélő közötti áramkörbe FLAMCO gyártmányú mágneses iszapfogó kerül beépítésre.
A tervezett üzemi épületnél szintén a padlófűtést irányozzuk elő, a II . emeleti ffi-női öltözők padlófűtései radiátoros fűtéssel egészülnek ki.
Az előirányzott szivattyús melegvizes központi fűtés zárt rendszerű, a padlófűtések részére előirányzott kevert fűtési körök időjárásfüggő hőmérséklet szabályozásúak, a radiátoros fűtés és a HMV hőellátás direkt kialakítású.
A HMV termelés előnykapcsolásban tervezett, mely igénynél a hőszivattyú emelt hőfokú fűtővízet biztosít és a kijelölt hőszivattyú direktben a HMV termelést hőellátását biztosítja.
Az áramköri beszabályozások biztosítására OVENTROP gyártmányú Hydro-controll szerelvényeket irányoztunk elő.
Az áramköri szivattyúk GRUNDFOS gyártmányok.
A hőszivattyú oldal illetve a hőellátó oldal szabályozása SIEMENS automatikával biztosított, melynek összeállításában a Kraft Vill Kft. volt az együttműködő partner.
A radiátoros köröket 50/40°C, a padlófűtés 36/30°C, a HMV termelés kiegészítő fűtését 60/50°C hőfoklépcsővel irányozzuk elő.
A tágulási tartályok REFLEX gyártmánok, forrás -hőszivattyús - oldalon NG-18 típusú, 1.5bar gáztöltet nyomással ,fogyasztói oldalon NG100 típusú, gáztöltet nyomása 1.0 bar és avatatlan elzárás ellen biztosított SU szerelvénnyel csatlakoznak a kompenzált rendszerhez.
A konvektív hőleadók DUNAFERR Lux Uni beépített szelepes radiátorok és BETATHERM BP illetve BR típusú törölköző szárítók.
A radiátorok DANFOSS RA-N szelepbetéttel, RLV-KS- H idommal, a törölköző szárítók RA-N térsarok termosztatikus szeleppel és RLV sarok szeleppel kerülnek beépítésre.
A thermosztátfej egységesen RA2920 típusú.
A tervezett padlófűtés áramkörei átfolyásmérővel szerelt REHAU HKV-D CrNi típusú osztó-gyűjtő csatlakozásúak, az osztó-gyüjtő egységek fali szekrényekben kerülnek elhelyezésre.
A készre szerelt - osztó- gyüjtő csatlakozású -fűtőmezőknél a bebetonozás előtt és alatt
3,5-4,0bar- os sűrítettlevegős nyomástartással biztosított a csődeformáció, alakváltozás bekövetkezésének kizárása.
A szabadon szerelt csõvezetékhálózat ST 37. szavatolt minőságű acélcsőből készül hegesztett és menetes kötésekkel, rozsdamentesítés és alapmázolás után hőszigetelve.
A padozatban és horonyban szerelt csővezetékek REHAU RAUTITAN stabil csöanyagból készülnek hőszigetelve.
Az épületek közötti térszint alatti csővezetékek előszigetelt REHAU Insulpex rendszerből kerül kivitelezésre. A falátvezetések - igény szerint víznyomásállóan - LINK SEAL gyűrűstömítéssel készülnek, a szerkezetépítés során elhelyezett védőcsövekkel.
A padlófűtési hálózat RAUTHERM S csővezetékből kerül kialakításra. A padlófűtési mezõk dilatáltatása biztosított., a dilatációs hézagon csőátvezetés védőcsőben történjen.
4.Szellőzés:
A tervezett épület helyiségei döntően természetes úton szellőztetettek.
A belső terű helyiségek - fürdő és WC - gépi elszívással egészülnek ki, mely a HELIOS MiniVent M1/100N/C ventilátoraival, mennyezetbe történő beépítéssel kerül kialakításra.
Az elszívó ventillátorok kézi - a világítással közös - illetve automatikus szakaszos szellőzést
biztosítanak.
Az elszívással tervezett helyiségek légpótlása a külső tér irányából biztosított AERECO EMM 716 típusú légbevezetővel..


Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap) 20
2 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című pályázat keretében VP-3-4.2.1-15 kódszámú projekt.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VP-3-4.2.1-15 kódszámú ”Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című pályázat keretében az SV GROUP Kft. számára a 1772981597 iratazonosító számú támogatással kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAURIAN-TEAM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 27.
Város: Fony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3893
Ország: HU
E-mail: ivetakm@gmail.com
Telefon: +36 421917912300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26102669-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 232529231
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 235529702
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LAURIAN-TEAM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 27.
Város: Fony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3893
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26102669-2-05

Hivatalos név: PODRÁCZKI és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 65.
Város: Forró
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3849
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11078933-2-05

Hivatalos név: PMG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sági út 8.
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2251
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115.§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos, amennyiben az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.
Jelen beszerzés becsült értéke: 232.529.231 Ft volt.
2. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás a Kbt. 115.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2018. április 14-én került megküldésre az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők számára.
3. Az ajánlattételi határidő 2018. május 8. 12.00 óra volt.
4. Az összegezés megküldésének az időpontja: 2018. június 8. volt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges