Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10927/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU212, HU211, HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TOP Kvalitás Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében
Hivatkozási szám: 2017/S 142-292344
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223, HU222, HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1., 3/1. hrsz., 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5., 2716. hrsz., 7400Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32., 739. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes ajánlattevő feladata valamennyi építési helyszín esetében: a) tervezéshez szükséges minden neműalapadat beszerzése, felmérése; felmérési dokumentációk készítése a felújítással érintett szakterülethezkapcsolódóan (építészet, épületgépészet, elektromos hálózat, gyengeáramú hálózat, tűzoltó hálózat) fényképesdokumentációk készítése; ajánlatkérő igényeinek részletes műszaki feltárása tervkészítés előtt és annakelőrehaladása során; végleges tervezési program egyeztetése ajánlatkérővel és annak elkészítése; azépítőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki, technológiai dokumentáció elkészítése; vázlattervkészítése; minden egyéb, szükséges szakvélemény, dokumentum beszerzése, elkészítése; engedélyezésiszintű tervdokumentáció / engedélyezési tervdokumentáció elkészítése Zala Megyei Szent Rafael Kórház(ZMSZRK) műtő építés esetében; kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban) elkészítése; árazatlanés árazott költségvetési kiírás elkészítése; tervezői művezetés; a műszaki leírásban meghatározottközbeszerzési eljárások bonyolítása során közreműködés; ajánlatkérői igényekhez igazítottan szükségesséváló a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos feladatok elvégzése. Az építésügyi hatóságieljárásban való részvétel.
b) Az a) pontban meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletekés a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainakfigyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
c) A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, 1/2017.(01.13.) sz. MÉK elnökségi határozat, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerint, továbbá olyan mélységgel ésrészletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt,megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden különmagyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
A ZMSZRK esetében a nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes alapterület:177m2.
A szükséges átalakítási, felújítási munkák belső, építészeti átalakítások (falak bontása, építése, ajtók bontásaés beépítése, vizesblokkok kialakítása); gépészeti átalakítások (vizesblokkok kialakítása /beteg és személyzetiWC-k, kézmosók, szükség esetén fürdők/, orvosi gázrendszer kiépítése a kórtermekbe (O2, vákuum);padlóburkolatok cseréje; helyiségek kifestése; kórtermi ajtók beépítése; szükség szerinti elektromos átépítések(erős- és gyengeáram).
A ZMSZRK esetében az építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes alapterület: 205m2.A bővítés során meg kell tervezni a műtő bővítés építészeti kivitelezését; a gépészeti (vízbekötések, szennyvízelvezetések), elektromos rendszer (erős és gyenge áram/, orvosi gáz rendszer, vákuum rendszer, légkezelőrendszer) kivitelezést; a lapos-tetőre telepített jelenlegi légtechnikai berendezések áttelepítését; a műtőblokkjelenlegi légkezelését ellátó berendezések kapacitásának átalakítását, szükség esetén új légkezelő berendezésbeépítését; az új épületrész integrálását a jelenlegi tűzjelző és épületfelügyeleti rendszerbe.A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház esetében a nem építési engedély köteles tevékenységgel érintetttervezés összes alapterület: 529,11m2. A szükséges felújítási munkák: 30 ágyas egység kialakítása, 10 ágyasegység kialakítása, 10 műtő és kiszolgáló helyiségeinek a kialakítása.
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház esetében a nem építési engedély köteles tevékenységgel érintetttervezés összes alapterület:451m2. A szükséges felújítási munkák:2. emelet Fül-orr-gégészeti műtőblokk: műtőátalakítás, felújítás; Dél-keleti épületszárny 2. emelet egy része: 4db 2 ágyas fürdőszobás kórterem +1 db 1ágyas akadálymentes kórterem +1db adminisztrációs helyiség átalakítás, felújítás. A részletes feladatleírást aműszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 027 - 059110

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés alapján tervezési szolgáltatás beszerzése a Fejér Megyei Szent György Egyetemi OktatóKórház, a Szent Borbála Kórház és Szent Lázár Megyei Kórház vonatkozásában
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TOP Kvalitás Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bakony utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 18700000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A a szerződés módosítás időpontja: 2018.06.20.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: LU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212, HU211, HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., 5737/8. hrsz., 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3., 8404. hrsz., 3100 Salgótarján, Fülekí út 54-56., 2302. hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata valamennyi építési helyszín esetében az alábbiakban felsorolt
dokumentumok elkészítése: a) Tervezéshez szükséges minden nemű alapadat beszerzése, felmérése. Felmérési dokumentációk készítése a felújítással érintett szakterülethez kapcsolódóan (építészet, épületgépészet, elektromos hálózat, gyengeáramú hálózat, tűzoltó hálózat) fényképes dokumentációk készítése; Ajánlatkérő igényeinek részletes műszaki feltárása tervkészítés előtt és annak előrehaladása során; Végleges tervezési program egyeztetése Ajánlatkérővel és annak elkészítése; Az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki, technológiai dokumentáció elkészítése; Vázlatterv készítése; Minden egyéb, szükséges szakvélemény, dokumentum beszerzése, elkészítése; Engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése; Kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban) elkészítése; Árazatlan költségvetési kiírás és árazott költségvetési kiírás elkészítése; Tervezői művezetés; A műszaki leírásban meghatározott közbeszerzési eljárások bonyolítása során közreműködés; Ajánlatkérői igényekhez igazítottan szükségessé váló, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos feladatok elvégzése.
b) Az a) pontban meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
c) A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, 1/2017. (01.13.) sz. MÉK elnökségi határozat, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerint, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Szent Borbála Kórház: A nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes területe: 549 m2. Az egynapos sebészet fejlesztése az „L" ép IV. emelet, jobb szárnyában található Onkológiai O. átalakításával valósul meg. Felújítási munkák: kórtermek festése, mázolása, a fürdőhelyiségek szükség szerinti felújítása, IV. emelet fölötti terasz szigetelésdiagnosztikai vizsgálata.
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház: A nem építési engedély köteles tevékenységgel
érintett tervezés összes területe: 966 m2. Az egynapos sebészet fejlesztés a Szülészet-Nőgyógyászat- Csecsemő és Gyermeko. / „B" ép 3. szintjén valósul meg, ahol a műtők és kiszolgáló
helyiségei (3+1 műtő) 611 m2 + kórtermek (8 db kórterem) 228 m2 + orvosi szobák, vizsgáló, kezelő, nővérállás 127 m2 (7 darab) kapnak helyet. Fejlesztés tárgya: 3. szint műtők és kórtermek mobília és belsőépítészeti átalakítása, kórtermek: belsőépítészeti felújítás és átalakítás.
Szent Lázár Megyei Kórház: A nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes területe 300 m2. Az egynapos sebészet fejlesztése az intézmény Rendelőintézetének, északi szárnyának 3. emeletén valósul meg 2 új műtő és kiszolgáló helyiségek, valamint 8 ágyas fektető részleg kialakításával. A felújítás során szükséges munkák: belső, építészeti átalakítások (falak bontása, építése, ajtók bontása és beépítése, vizesblokkok kialakítása), gépészeti átalakítások (vizesblokkok kialakítása /beteg és személyzeti WC-k, kézmosók, szükség esetén fürdők/, orvosi gázrendszer kiépítése, padlóburkolatok cseréje, helyiségek kifestése, szükség szerinti elektromos átépítések.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Teljesítési részhatáridők: felmérési tervdokumentáció: szerződéskötéstől 20 nap, engedélyezési szintű tervdokumentáció: szerződéskötéstől 60 nap, kiviteli tervdokumentáció: szerződéskötéstől 130 nap, tervezői művezetés az építési munkák megkezdésétől a sikeres műszaki átadás - átvételi eljárás lezárásáig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 18700000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TOP Kvalitás Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bakony utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés V.3. pontjában rögzített telj. részhatáridőket a Kórház vonatkozásában a 2.részfeladat engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a 3.részfeladat a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vonatkozásában az alábbiak szerint módosítják a Tervezési Szerződés VIII.1.pontja és a Kbt.141.§(4)bek.c) pontja alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történik:
„b) az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének-Megrendelő esetleges véleményének, észrevételezéseinek átvezetésével-és Megrendelő részére történő leszállításának határideje legkésőbb a szerződés módosítás aláírásától számított 60nap. Teljesítést alátámasztó dokumentum: Megrendelő által elfogadott engedélyezési szintű dokumentáció.
c) A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének - Megrendelő esetleges véleményének, észrevételezéseinek átvezetésével - és Megrendelő részére történő leszállításának határideje legkésőbb a szerződés módosítás aláírásától számított 130nap Teljesítést alátámasztó dokumentum: Megrendelő által elfogadott kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetés.”
A közbeszerzési eljárásban kiadott, valamint a Tervezési Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak módosulnak a tervezési helyszín változása következtében a Kbt.141.§(6)bek. alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, mivel a módosítás nem lényeges, tekintettel arra, hogy a szerződés módosítása az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg:
Eredeti állapot (Műszaki leírás III. rész):
A Szent Lázár Megyei Kórház vonatozásában az „Aktív fekvőbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével” című projekt megvalósításához szükséges, felmérési tervek, vázlattervek, engedélyes szintű és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a jelen műszaki leírásban foglalt tervezési programban részletezettek szerint. A munkákkal érintett megadott alapterületeknél, minden esetben bruttó m2 értendő.
Az egynapos sebészet fejlesztése a Szent Lázár Megyei Kórház, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., 2302 hrsz. alatt az intézmény Rendelőintézetének, északi szárnyának 3. emeletén valósul meg 2 új műtő és kiszolgáló helyiségek, valamint 8 ágyas fektető részleg kialakításával.
• belső, építészeti átalakítások (falak bontása, építése, ajtók bontása és beépítése, vizesblokkok kialakítása),
• gépészeti átalakítások (vizesblokkok kialakítása /beteg és személyzeti WC-k, kézmosók, szükség esetén fürdők/, orvosi gázrendszer kiépítése (O2, vákuum)
• padlóburkolatok cseréje,
• helyiségek kifestése,
• szükség szerinti elektromos átépítések (erős- és gyengeáram).
A kialakítani kívánt terület összesen: 300 m²
Változtatást követő állapot:
A Szent Lázár Megyei Kórház vonatozásában az „Aktív fekvőbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével” című projekt megvalósításához szükséges, felmérési tervek, vázlattervek, engedélyes szintű és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a jelen műszaki leírásban foglalt tervezési programban részletezettek szerint. A munkákkal érintett megadott alapterületeknél, minden esetben bruttó m2 értendő.
Az egynapos sebészet fejlesztése a Szent Lázár Megyei Kórház, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., 2302 hrsz. alatt az intézmény A3 épület 3. emeletén, valamint a C épület IV. és V. emeletén valósul meg az alábbiak szerint. Az egynapos sebészeti ellátáshoz rendelt két műtő és kiszolgáló helyiségei a C épület IV. és V. emeletén kerülnek kialakításra. A fektető rész az A3 épület 3. emeletén történő fejlesztéssel valósul meg.
• belső, építészeti átalakítások (falak bontása, építése, ajtók bontása és beépítése, vizesblokkok átalakítása),
• gépészeti átalakítások (vizesblokkok átalakítása /beteg és személyzeti WC-k, kézmosók, szükség esetén fürdők/, orvosi gázrendszer fejlesztése (O2, vákuum)
• padlóburkolatok cseréje,
• helyiségek kifestése,
• szükség szerinti elektromos átépítések (erős- és gyengeáram).
A kialakítani kívánt terület összesen: 300 m2
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vázlatterv készítésekor a T.vel lefolytatott szakmai egyeztetések alapján megállapításra került, hogy az eredetileg kijelölt tervezési területen a szükséges helyigény miatt nem megoldható az orvostechnológiai igényeket maradéktalanul kielégítő 2új műtő és kiszolgáló egységei, valamint a 8ágyas fektető kialakítása. Az A3 épület 3.em.én, új tervezési területen a betegszobák kialakítása egynapos osztályként megoldható. Az egynapos sebészeti ellátást szolgáló egyik műtő kialakítása a C ép.5.em.én, jelenleg ébredőként funkcionáló helyiségből valósulhatna meg. Tervezési munkával továbbá még egy meglévő műtő érintett a Cép.4.em., amely kisebb fejlesztéssel lehetővé teszi az egynapos sebészeti ellátást. A nem lényegi változás feltárása, illetve annak Megrendelői oldalról történő teljes körű kivizsgálása a szerződésben szereplő, egyes részfeladatokra rögzített időtartam növekedést idézi elő, mivel a végleges döntés meghozataláig a T., szerződésben rögzített feladatait nem tudja elvégezni.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 18700000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 18700000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben