Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11667/2018
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Csolnoky Ferenc Kórház
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csolnoky Ferenc Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91003052
Postai cím: Kórház Utca 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Illésné Szilágyi Szilvia
Telefon: +36 7030741007
E-mail: szilagyi.szilvia@vmkorhaz.hu
Fax: +36 88556252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000299042018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000299042018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CSFK_KDCentrum_karb. és szervízszolg. biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000299042018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Csolnoky Ferenc Kórház részére diagnosztikai eszközök garancia időn túli karbantartási és szervízszolgáltatásának biztosítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: CSFK_KDCentrum_karb. és szervízszolg. biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50420000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Képalkotó Diagnosztikai Centrumában található radiológai diagnosztika eszközeinek garancia időn túli karbantartási és szervízszolgáltatásának biztosítása az alábbiakban meghatározottak szerint:
A szolgáltatásba bevont eszközök
Készülék típusa Fő gyári száma Üzembe helyezés napja Garancia vége
Seno CARE mammográfiás készülék + IDI 634274BU5 2013.11.20 2015.05.19
Innova 530 IGS angiográfiás készülék + 20 KVA Fluoro UPS + AW munkaállomás 631442BU 2013.10.28 2015.04.27
1.5T MR Hdxt MR készülék + AW munkaállomás R9321 2013.09.23 2015.03.22
Revolution GSI CT + AW LowTier szerver 443554CN1 2015.12.29 2017.06.28
Brivo 850 C-arm sebészeti képerősítő 98463HL3 2013.11.07 2015.05.06
A fenti eszközök teljes körű karbantartása (full szerviz), szervizelése, kötelező időszakos felülvizsgálata és minden olyan, ezekhez tartozó tevékenység, amely az adott berendezés üzemszerű, biztonságos és a rendeletekben előírt módon történő üzemeltetéséhez szükséges, valamint a 4/2009 (III. 17) EüM rendeletben leírt eszközök kötelező időszakos felülvizsgálata, a szükséges eszközök kalibrálása, hitelesítése.
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95%) (előny a nagyobb) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel kizárása: Ezen eszközök – ugyan önállóan működőképes részek, de megyei kórházi szinten ezen önállóan működtethető egységeket összekapcsoltuk-, azaz rendszerszerűen működnek – mindegyik a közös PACS szerverünkre dolgozik, oda adja át a képi információkat. Az egyes gépek nemcsak központi szerverünkhöz illesztettek, hanem egyenként egymáshoz is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (1)-(5) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8.§ és 10.§-a, valamint a 12-16.§-a szerint kell igazolnia, ennek során az ajánlattevőknek
- az ajánlat benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 67. § (1) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 4.§-ának (1), (3) és (4) bekezdése alapján kell kitölteni;
- majd a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - a gazdasági szereplőknek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 8.§-a és 10.§-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t az EKR generálja. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek is külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtaniuk, melyet az EKR rendszeren keresztül kell kitölteni és benyújtani. Az ajánlatkérő a Korm. rendelet 2.§-ának (2) bekezdését nem alkalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
Öntisztázás: a Kbt.64. § alapján.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében már az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
A Kbt.67.§ (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, mely alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α szakaszának („az összes kiválasztási szempont általános jelzése”) kitöltése.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P.1.
Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év saját vagy jogelődje, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (amennyiben nyilvánosan elérhető adatbázisból megismerhető, abban az esetben külön csatolása nem szükséges).
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (7), (8) és (11) bekezdéseiben foglaltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a P.1. pont szerinti alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (orvostechnikai és/vagy diagnosztikai eszközök/berendezések karbantartása, szervízelése) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év közül több mint egy évben negatív volt. Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha a közbeszerzés tárgyából származó (orvostechnikai és/vagy diagnosztikai eszközök/berendezések karbantartása, szervízelése) nettó árbevétele nem éri el legalább: 300.000.000 HUF-ot
Amennyiben ajánlattevő önálló és konszolidált pénzügyi beszámoló adatokkal is rendelkezik, úgy Ajánlatkérő az ajánlattevő önálló számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának mérleg szerinti eredményét vizsgálja.
A P1. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
Ajánlattevőnek csatolnia kell:
a) A 321/2015. (X. 30.) Korm r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, egészségügyi intézmény részére nyújtott közbeszerzés tárgya szerinti (orvostechnikai és/vagy diagnosztikai eszközök/berendezések karbantartása, szervízelése) szolgáltatásairól szóló, megfelelő referenciaigazolás(oka)t. Ajánlatkérő – a KR 21. § (3) bek. a) pontja alapján - teljesítés alatt a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél és a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, ellenszolgáltatás összege, a szolgáltatás tárgya (milyen eszközökre vonatkozott), a karbantartott berendezések darabszáma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlattevő olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia alkalmasságát.
b) A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, szerviz tevékenységére vonatkozó ISO 9001:2008 és ISO 13485 minőségirányítási rendszer bevezetését igazoló tanúsítvány egyszerű másolata, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), legfeljebb 2 különböző egészségügyi intézmény részére végzett közbeszerzés tárgya szerinti (orvostechnikai és/vagy diagnosztikai eszközök/berendezések karbantartása, szervízelése) szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolással, melyek teljes körű karbantartására, szervizelésére vonatkoztak.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses értékeket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Ajánlattevő jelen referencia követelményt több, de legfeljebb két szerződés bemutatásával teljesítheti.
b) alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerviz tevékenységére ISO 9001:2008 és ISO 13485 tanúsítvánnyal vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt a) alkalmassági követelménynek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, míg a b) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni. Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok között ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet; 4/2009. (III. 17.)
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződést biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítésre megállapított kötbér alapja a késedelemmel érintett hónapra vonatkozóan a havi díj nettó ellenértékének 1%-a/nap.. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a 20%-ot, onnantól a meghiúsulási kötbérre vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a meghiúsult szolgáltatásra vonatkozó nettó szerződéses ár 20%-a.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A számlák kiegyenlítése havonta egyenlő részletekben a teljesítési igazolás alapján kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással. Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. vonatkozó rendelkezései szerint.
Folytatás a VI.4.3. pontjában
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le.
2) A közbeszerzési dokumentumok – EKR rendszeren keresztüli - letöltése és az ennek tényét igazoló regisztráció megtétele az eljárásban való részvétel és az érvényes ajánlat feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentum letöltését követően az érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa ajánlatkérőt az EKR rendszeren keresztül. az esetleges kiegészítő tájékoztatások megküldése végett is, amelyben szerepel ajánlattevő neve, székhelye, levelezési címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, a kapcsolattartó személy neve. Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy kiegészítő tájékoztatás kérés, továbbá az arra adott ajánlatkérői választ kizárólag az EKR rendszeren keresztül történik.
3) Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján] történik. Az ért. módszere a 1. ért. szempont tekintetében: Ajánlatkérő a nettő ajánlati ár részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása fordított arányosítás módszerével történik. Ajánlatkérő a második értékelési szempont tekintetében: A Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95%) bírálati részszempont esetében a legjobb ajánlat (legmagasabb) a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat.
4). Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 67.§ (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. része vonatkozásában, azaz elegendő ez estben az „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene tölteni.
5) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
6) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.2) P.1. és III.1.3) M.1. pontja.
7) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§ (2) (eredetiben csatolandó, EKR rendszer generálja), és (6) bekezdésében foglaltak szerint. Nemleges nyilatkozat is csatolandó a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozat vonatkozásában.
Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 10. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
8) Ajánlatkérő felhívja a t. ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
9) Az ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, sem közös ajánlattevők, sem egyéni ajánlattevők esetében.
10) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama IV.2.6. pontja alapján: 2 hónap, azaz 60 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
11) Az eljárásba bevont közbeszerzési tanácsadó: dr. Nagy-Zvér Ildikó, lajstromszáma: 00670.
12) Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
Folytatás a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Felhívás III.2.2. pontjához: Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek ismertetését részletesen a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Folytatás a felhívás VI.3. pontjához:
13) „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák