Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/134
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.13.
Iktatószám:11860/2018
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:3h Építésziroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15889
Postai cím: Szőlő utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján "Király Gyógyfürdő felújításának tervezési munkái"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés alapján "Király Gyógyfürdő felújításának tervezési munkái"
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 54000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján "Király Gyógyfürdő felújításának tervezési munkái"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján "Király Gyógyfürdő felújításának tervezési munkái"
A teljes épületegyüttesre kiterjedő, komplex rekonstrukció, hagyományait magas színvonalon helyreállított értékeiben őrző, mégis korszerű török-fürdő, valamint napjaink elvárásának megfelelő új, modern wellness egység megtervezése a cél. Jelenleg a beépített bruttó szintterület 3002 m2, a hasznos területek: pince 73 m2, földszint 1260 m2, emelet 785 m2, tetőtér 84 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott személyi állomány alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 043 - 094162
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Király Gyógyfürdő felújításának tervezési munkái"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 3h Építésziroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ferenc körút 37. 4 em. 2. sz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 80000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületvillamossági tervezés, épületgépészeti és közműtervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az érvényes ajánlatot tevők
3h Építésziroda Kft. (1094 Bp., Ferenc krt 37. 4 em. 2. sz.) 11135041-2-43
1. Nettó aj. ár: 54M Ft
2.1. Építész tervező (M/2.1): Gunther Zsolt;jogosultság: 1996.08.
2.1.1. 60 hó
2.1.2. 2 db
2.2. Vill. tervező (M/2.2): Kelemen Ferenc;jogosultság: 2009.02.
2.2.1. 60 hó
2.2.2. 2 db
2.3. Gépész tervező (M/2.3): Bukovics János;jogosultság: 2004.07.
2.3.1. 60 hó
2.3.2. 2 db
Az ajánlat érvényes.
MG Építész Kft. (1125, Bp. Szarva u 42/A al. 1.) 13079909-2-43
1. Nettó aj. ár: 82.780.000,-Ft
2.1. Építész tervező (M/2.1): Dr. Márkus Gábor;jogosultság: 2001.03.19.
2.1.1. 60 hó
2.1.2. 2 db
2.2. Vill. tervező (M/2.2): Csányi István; jogosultság: 1998.05.06.
2.2.1. 60 hó
2.2.2. 2 db
2.3. Gépész tervező (M/2.3): Kocsis János; jogosultság: 2005.02.28.
2.3.1. 60 hó
2.3.2. 2 db
Az ajánlat érvényes.
Global Terv Kft. (1135, Bp., Szegedi út 37-39.) 14541744-2-41
1. Nettó aj. ár: 72.950.000,-Ft
2.1. Építész tervező (M/2.1): Szécsi Zsolt; jogosultság: 2010.02.
2.1.1. 77 hó
2.1.2. 2 db
2.2. Vill. tervező (M/2.2): Sándor Dávid; jogosultság: 2013.07.
2.2.1. 57 hó
2.2.2. 2 db
2.3. Gépész tervező (M/2.3): András-Tövissi Balázs; jogosultság: 2013.08.
2.3.1. 56 hó
2.3.2. 2 db
Az ajánlat érvényes.
Top Kvalitás Kft. (2800, Tatabánya Bakony u. 1/1.) 11474762-2-11
1. Nettó aj. ár: 103.290.000,-Ft
2.1. Építész tervező (M/2.1): Ruskó Tamás; jogosultság: 2000.01.31.
2.1.1. 141 hó
2.1.2. 16 db
2.2. Vill. tervező (M/2.2): Iszak Lajos; jogosultság: 1987.03.25
2.2.1. 140 hó
2.2.2. 16 db
2.3. Gépész tervező (M/2.3): Dr. Schultz Andrea; jogosultság: 1991.05.27.
2.3.1. 145 hó
2.3.2. 16 db
Az ajánlat érvényes.
Gereben Marián Építészek Kft. (1026 Bp. Pasaréti út 49. sz.) 14527089-2-41
1. Nettó aj. ár: 60M Ft
2.1. Építész tervező (M/2.1): Marián Balázs; jogosultság: 2000.05.10.
2.1.1. 320 hó
2.1.2. 2 db
2.2. Vill. tervező (M/2.2): Sindelyesné Balla Krisztina; jogosultság: 2000.06.19.
2.2.1. 216 hó
2.2.2. 2 db
2.3. Gépész tervező (M/2.3): Mészáros Olivér; jogosultság: 2007.03.05.
2.3.1. 204 hó
2.3.2. 2 db
Az ajánlat érvényes.
Az érvénytelen ajánlatot tevők
ABC Group Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. sz.) 13098030-2-43
Az AT a Kbt. 69. § (2) bek. szerinti hp., és árindokolás kérésnek részlegesen tett eleget, ezért az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján: nem nyújtottak be az AT részéről aláírási címpéldányt, vagy aláírásmintát; az AT, és az alk. igazolásába bevonni kívánt gazd. társ-ok által benyújtott ESPD-k egyike sem tartalmazza az M/2 alk. szempont keretében bevonni kívánt szakembereket, így nem állapítható meg, hogy az M/2-nek az AT hogyan kíván megfelelni.
Budapest Építőművészeti Műhely Kft. és GEON Építész Stúdió Kft. közös ajánlattevők (1073 Budapest, Erzsébet krt. 17. és 1026 Budapest, Ervin u. 5.) 13400802-2-42 és 12291412-2-41
Az AT a Kbt. 69. § (2) bek. szerinti hp. felhívásnak nem tett eleget, ezért az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján: az AT, és az alk. igazolásába bevonni kívántak részéről nem csatoltak aláírási címpéldányt, vagy aláírás mintát; az ajánlatban egyetlen dokumentum sem tartalmaz cégszerű aláírást; az AT, és az alk. igazolásába bevonni kívántak egyike sem töltötte ki megfelelően az ESPD IV. részét, ezért nem állapítható meg, hogy az alk. követelményeknek hogyan kívánnak megfelelni; az alk. igazolásába bevonni kívántak vonatkozásában csatolt előszerződések nem megfelelőek (nem tartalmazzák egyértelműen, hogy milyen konkrét munkanemekre kerülnek bevonásra, a szerz. teljesítéséhez szükséges erőforrások hogyan állnak majd rendelkezésre; az értékelés körében megjelölt szakemberek esetén sem kerültek becsatolásra a rendelkezésre állási nyilatkozatok, és a csatolt szakmai önéletrajzokból sem derül ki, hogy a bevonni kívánt szakemberek kivel állnak munkaviszonyban, és milyen jogcímen vennének részt a teljesítésben.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)