Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:12033/2018
CPV Kód:45233141-9
Ajánlatkérő:Dunaharaszti Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dunaharaszti közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hidrográd Víz és Közműépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaharaszti Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01918
Postai cím: Fő út 152.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fegyveres Tibor
Telefon: +36 24504400
E-mail: titkarsag@dunaharaszti.hu
Fax: +36 24370457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaharaszti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dunaharaszti.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Dunaharaszti város közútjainak karbantartása, üzemeltetése, felújítási feladatok 2018-2020”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233141-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Útfenntartás, amely fenntartása magában foglal síkosságmentesítést; a síkosságmentesítés fizikai létszámának készenléti díját, a munkagépek üzemi hőfokon tartását; hótolást; hóelszállítást; útfenntartás állandó, alkalmazotti kiadását (1 fő útellenőr, gépjármű, telefon, ügyfélszolgálat); szilárd burkolatú utak kátyúzását szélvágással; ingatlanhoz nem csatlakozó járdák tisztítását, hó eltakarítását, síkosság mentesítését; burkolat tisztítást kézi erővel; földutak portalanítását locsolással; földpatkák fenntartását; kiszoruló anyag elszállítását; nemesített padka (murva) építését; földutak anyaggal történő javítását; földkárok rendezését és tisztítását; KRESZ tábla kihelyezését oszloppal; KRESZ táblák helyreállítását; burkolati jelek felfestését; közúti űrszelvénybe eső növényzet eltávolítását; útfelület söprését önjáró, vízpermetes takarító géppel; kézi és gépi kaszálást; magas padkák nyesését; földutak gréderezését; repedésjavítást (aszfalt burkolaton); földutak stabilizációját, javítását, inert zúzalékkal; kézi és gépi terítéssel, hengeres tömítéssel; stabilizált felület javítását mart aszfalt terítéssel, hengeres tömítéssel; gépköltséget egyéb feladatra; NZ 5/11 zúzottkő szórását, gumi és vashengeres tömítését, bitumen emulzió permetezését, NZ 5/11 zúzottkő újbóli szórását, hengeres tömítését; kiemelt, vagy süllyesztett szegélykő rakását betongerendába; aszfalt kötőréteg bedolgozását AC-11 jelű aszfaltból; aszfalt kopóréteg bedolgozását; aszfaltburkolat marását javításoknál; CKT alapstabilizáció készítését földutaknál; aszfalt textília beépítését repedés javításához; kátyús felületre emulzió szórását javítási munkák végzése előtt; kerti szegély kialakítását, javítását; viacolor burkolat kialakítását (6cm viacolor, 3 cm ágyazat, 15 cm CKT); sérült útszegély bontását; kapubehajtók javítását; aszfalt és betonburkolat vágását és bontását; DN 160-as út alatti csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukcióját; DN 200-as út alatti csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukcióját; vasbeton fordítóakna rekonstrukcióját; DN 250-es út alatti csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukcióját; tisztítóidomok rekonstrukcióját.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 199.973.800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Dunaharaszti város közútjainak karbantartása, üzemeltetése, felújítási feladatok 2018-2020”
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233141-9
További tárgyak:45233142-6
45233120-6
45233200-1
45233294-6
45316110-9
45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Dunaharaszti közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A feladatok megnevezése: Mérték-egység - Becsült éves mennyiség
1.1 Útfenntartás állandó, alkalmazotti kiadása (1 fő útellenőr, gépjármű, telefon, ügyfélszolgálat) hónap 12
1.2 Síkosságmentesítés fizikai létszámának készenléti díja, munkagépek üzemi hőfokon tartása. alkalom 10
1.3 Szilárd burkolatú utak kátyúzása szélvágással t 140
1.4 Síkosságmentesítés szórt km/alk. 100×8 800
1.5 Hótolás tolt km/alk. 100×10 1000
1.6 Hóelszállítás m3 300
1.7 Ingatlanhoz nem csatlakozó járdák tisztítása, hó eltakarítása, síkosság mentesítése óra 1500
1.8 Burkolat tisztítás kézi erővel 1 m2 70
1.9 Földutak portalanítása locsolással km 15×10 150
1.10 Földpadkák fenntartása m3 1000
1.11 Kiszoruló anyag elszállítása m3 1000
1.12 Nemesített padka (murva) építése m3 300
1.13 Földutak anyaggal történő javítása m3 1100
1.14 Földárok rendezés, tisztítás fm 2 800
1.15 KRESZ tábla kihelyezése oszloppal db 90
1.16 KRESZ táblák helyreállítása db 90
1.17 Burkolati jelek felfestése m2 300
1.18 Közúti űrszelvénybe eső növényzet eltávolítása m3 300
1.19 Útfelület söprése önjáró, vízpermetes takarító géppel söpört m2 /alk. [100 000 ×10] 1 000 000
1.20 Kézi és gépi kaszálás kaszálás m2 /alk. [20 000 ×3] 60 000
1.21 Magas padkák nyesése m3 3 000
1.22 Földutak gréderezése m3 11 500
1.23 Repedésjavítás ( aszfalt burkolaton) fm 12 000
1.24 Gépköltség egyéb feladatra óra 10
1.25 Földutak stabilizációja, javítása inert zúzalékkal, kézi és gépi terítéssel, hengeres tömörítéssel m3 50
1.26 Stabilizált felület javítása mart aszfalt terítéssel, hengeres tömörítéssel m3 100
1.27 NZ 5/11 zúzottkő szórása, gumi és vashengeres tömörítése. Bitumen emulzió permetezése, NZ 5/11 zúzottkő újbóli szórása, hengeres tömörítése m2 100
1.28 Kiemelt, vagy süllyesztett szegélykő rakása betongerendába fm 50
1.29 Aszfalt kötőréteg bedolgozása AC - 11 jelű aszfaltból m3 20
1.30 Aszfalt kopóréteg bedolgozása m3 20
1.31 Aszfaltburkolat marása, javításoknál m2 150
1.32 CKT alapstabilizáció készítése földutaknál m3 10
1.33 Aszfalt textília beépítése repedés javításhoz m2 50
1.34 Emulzió szórása javítási munkák végzése előtt, kátyús felületre m2 500
1.35 Kerti szegély kialakítás, javítás fm 100
1.36 Viacolor burkolat kialakítása, 6 cm viacolor, 3 cm ágyazat, 15 cm CKT m2 50
1.37 Sérült útszegély bontása fm 100
1.38 Kapubehajtók javítása m2 50
1.39 Aszfalt és betonburkolat vágása fm 50
1.40 Aszfalt és betonburkolat bontása m2 50
1.41 DN 160-as út alatti csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukciója fm 25
1.42 DN 200-as út alatti csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukciója, fm 25
1.43 DN 250-es út alatti csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukciója fm 25
1.44 Vasbeton fordítóakna rekonstukciója db 5
1.45 Tisztítóidom rekonstrukciója db 20
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően vállalt 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő (minimum 0 hónap - maximum 36 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft/év) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Dunaharaszti város közútjainak karbantartása, üzemeltetése, felújítási feladatok 2018-2020”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hidrográd Víz és Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akácfa u. 2/a.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
E-mail: info@hidrograd.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14335556-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 200.000.000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 199.973.800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kiegészítő kézi munkavégzés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor D. u. 2. Infopark D épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14008850-4-43

Hivatalos név: Hidrográd Víz és Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akácfa u. 2/a.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14335556-2-13

Hivatalos név: Út-Ép-Ker ’97 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Izabella u. 27. A. ép. fsz. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11425902-2-42

Hivatalos név: Sziget Szilárd Út- és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty u. 2434/1.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10933255-2-13

Hivatalos név: DEPONÁTOR KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 73.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238433-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges