Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:3810/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Szombati Gáborné
Teljesítés helye:Újszentmargita 0802/3. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GENERÁLÉP-3 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombati Gáborné
Nemzeti azonosítószám: AK24151
Postai cím: Kiscserepes tanya 000802/3
Város: Újszentmargita
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 309358820
E-mail: cserepestanya@gmail.com
Fax: +36 52792543
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): -
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Állattartó telep felújítási munkái”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Állattartó telep felújítási munkái”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Újszentmargita 0802/3. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szombati Gáborné egyéni vállalkozó az Újszentmargita 0802/3 hrsz-ú külterületi ingatlanon betonozott kifutót kíván építtetni.
A tervezett beruházás műszaki leírása:
Az állattartó telepen jelen beruházás keretében betonozott kifutók valamint földmedrű árkok kerülnek kialakításra. Az elvégzendő felújítási munkák a 312/2012 (IX. 18.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint építési engedély nélkül végezhető tevékenységek közé tartozik.
A tervezett munkák rövid leírása:
A telephelyen belül betonozott kifutók kerülnek kialakításra. Kifutók összes területe: 5134 m2.
A kifutók 0,5%-os lejtésben kerülnek kialakításra.
A karám szélein a karámkorlát fogadására alkalmas betonozott fogadóval kerül kialakításra.
A síkbeton karámterület kialakításával olyan módon történik, hogy sármentessége és szivárgásmentessége révén csapadékos időjárás esetén is megfelel az állathigiéniával, a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak.
A karámterület burkolata szulfátálló C 25-24 KK-s betonból csúszásmentes kivitelben, #8 20/20-as háló erősítéssel készül.
Telepítés, elhelyezés:
Telek területe: 5 7249 m2
Beépített terület: 7 697 m2
Burkolat területe: 1980 m2
Burkolandó felület: 5 134 m2
Zöldfelület: 71%
Az építmény és annak részeit a rendeltetési céljának megfelelően, és a helyszíni adottságok figyelembevételével lesz megvalósítva úgy, hogy az
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
b) a tűzbiztonság,
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
d) a biztonságos használat és akadálymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékosság és hővédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti erőforrások fenntartható használata
alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak eleget tesz.
Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával, vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító megoldással lehet teljesíteni.
Építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szabad. Az építmények és azok részei, szerkezetei, beépített berendezései és vezetékrendszerei úgy lett tervezve és úgy lesz megvalósítva, hogy azok karbantartás, korszerűsítés, esetleges csere céljából - a csatlakozó szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül - hozzáférhetők legyenek, valamint azok a magyar nemzeti szabványok által megkövetelt biztonsággal
1. feleljenek meg a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak megfelelő biztonsággal - az állékonyság és a mechanikai szilárdság, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek,
2. nyújtsanak védelmet a várható hatások okozta ártalmak ellen az építmény rendeltetésszerű használata során, és feleljenek meg és álljanak ellen a várható mértékű terhelésnek, hatásoknak.
A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés során keletkezett hulladék elszállítása is.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
Opciós rész:
A közbeszerzési eljárásban opció alkalmazására kerül sor, mely szerint Ajánlatkérő a síkbeton karámterület kialakítása vonatkozásában csurgaléklé akna kialakítását rendelheti meg a Nyertes Ajánlattevőtől.
Az 50 m3-es csurgalékvízgyűjtő aknák kialakítása a 312/2012 (IX. 18.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint építési engedély nélkül végezhető tevékenységek közé tartozik.
A tervezett munkák rövid leírása:
A karámban keletkezett csurgalékvíz elvezetése érdekében 2 db csurgalékakna került kialakítása.
Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával, vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító megoldással lehet teljesíteni.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/11/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-4.1.1.6-15.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15717 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés állattartó telep felújításának kivitelezési munkái tárgyában
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GENERÁLÉP-3 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac u. 3.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: HU
E-mail: genep.csikos@t-online.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) http://www.generalep-3.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 92104116
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Újszentmargita 0802/3. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szombati Gáborné egyéni vállalkozó az Újszentmargita 0802/3 hrsz-ú külterületi ingatlanon betonozott kifutót kíván építtetni.
A tervezett beruházás műszaki leírása:
Az állattartó telepen jelen beruházás keretében betonozott kifutók valamint földmedrű árkok kerülnek kialakításra. Az elvégzendő felújítási munkák a 312/2012 (IX. 18.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint építési engedély nélkül végezhető tevékenységek közé tartozik.
A tervezett munkák rövid leírása:
A telephelyen belül betonozott kifutók kerülnek kialakításra. Kifutók összes területe: 5134 m2.
A kifutók 0,5%-os lejtésben kerülnek kialakításra.
A karám szélein a karámkorlát fogadására alkalmas betonozott fogadóval kerül kialakításra.
A síkbeton karámterület kialakításával olyan módon történik, hogy sármentessége és szivárgásmentessége révén csapadékos időjárás esetén is megfelel az állathigiéniával, a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak.
A karámterület burkolata szulfátálló C 25-24 KK-s betonból csúszásmentes kivitelben, #8 20/20-as háló erősítéssel készül.
Telepítés, elhelyezés:
Telek területe: 5 7249 m2
Beépített terület: 7 697 m2
Burkolat területe: 1980 m2
Burkolandó felület: 5 134 m2
Zöldfelület: 71%
Az építmény és annak részeit a rendeltetési céljának megfelelően, és a helyszíni adottságok figyelembevételével lesz megvalósítva úgy, hogy az
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
b) a tűzbiztonság,
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
d) a biztonságos használat és akadálymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékosság és hővédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti erőforrások fenntartható használata
alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak eleget tesz.
Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával, vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító megoldással lehet teljesíteni.
Építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szabad. Az építmények és azok részei, szerkezetei, beépített berendezései és vezetékrendszerei úgy lett tervezve és úgy lesz megvalósítva, hogy azok karbantartás, korszerűsítés, esetleges csere céljából - a csatlakozó szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül - hozzáférhetők legyenek, valamint azok a magyar nemzeti szabványok által megkövetelt biztonsággal
1. feleljenek meg a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak megfelelő biztonsággal - az állékonyság és a mechanikai szilárdság, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek,
2. nyújtsanak védelmet a várható hatások okozta ártalmak ellen az építmény rendeltetésszerű használata során, és feleljenek meg és álljanak ellen a várható mértékű terhelésnek, hatásoknak.
A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés során keletkezett hulladék elszállítása is.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
Opciós rész:
A közbeszerzési eljárásban opció alkalmazására kerül sor, mely szerint Ajánlatkérő a síkbeton karámterület kialakítása vonatkozásában csurgaléklé akna kialakítását rendelheti meg a Nyertes Ajánlattevőtől.
Az 50 m3-es csurgalékvízgyűjtő aknák kialakítása a 312/2012 (IX. 18.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint építési engedély nélkül végezhető tevékenységek közé tartozik.
A tervezett munkák rövid leírása:
A karámban keletkezett csurgalékvíz elvezetése érdekében 2 db csurgalékakna került kialakítása.
Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával, vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító megoldással lehet teljesíteni.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/11/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 92104116
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GENERÁLÉP-3 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac u. 3.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: HU
E-mail: genep.csikos@t-online.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) http://www.generalep-3.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/12/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a Vállalkozási szerződést állattartó telep felújításának kivitelezési munkái tárgyában a teljesítési határidő tekintetében módosítják.
A módosítás alapján a kivitelezés végső befejezésének időpontja: 2018. október 15.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Azon körülményt, hogy a kifizetési kérelmet a Magyar Államkincstár határidőben nem bírálja el, illetve csak rendkívül jelentős csúszással bírálja el a szerződéskötés időpontjában Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 92104116 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 92104116 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben