Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Bírósági határozat KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7727/2018
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: Budai Központi Kerületi Bíróság
24.P.I.23.366/2017/15.

A Budai Központi Kerületi Bíróság
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó u. 5.) felperesnek a dr. Rozsnyai Gábor ügyvéd (1026 Budapest, Lupény u. 1/b.) által képviselt .
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány (1013 Budapest, Döbrentei tér 2.) I. rendű és Magyar Szakértői Holding Kft. (1115 Budapest, Ozorai u. 4.1. em. 1.) II. rendű alperesek ellen
szerződés érvénytelensége iránt indított perében meghozta az alábbi

ÍTÉLETET:

A bíróság megállapítja, hogy az I. rendű alperes mint megbízó és a II. rendű alperes mint megbízott között 2014. június 2. napján létrejött könyvvizsgálói szerződés érvénytelen.
A bíróság a kereseti illetéket 36.580 (harminchatezer-ötszáznyolcvan) Ft-ra mérsékli, és kötelezi egyetemlegesen az I. rendű és a II. rendű alperest, hogy az állam által előlegezett 36.580 (harminchatezer-ötszáznyolcvan) Ft kereseti illetéket az állam részére, az adóhatóság felhívására fizessék meg.
Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek a Fővárosi Törvényszékhez, a fellebbezést a Budai Központi Kerületi Bíróságnál kell benyújtani elektronikus úton.
A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a fellebbezési határidő lejártát megelőzően közösen kérhetik, hogy fellebbezésüket a Fővárosi Törvényszék tárgyaláson kívül bírálja el.
Amennyiben a fellebbezés csak a perköltség vagy az állam által előlegezett illeték viselésére vagy összegére vonatkozik; a teljesítési határidővel kapcsolatos, vagy csak az ítélet indokolása ellen irányul, a fellebbezés tárgyaláson kívül bírálható el, a felek a fellebbezésben tárgyalás tartását kérhetik.

INDOKOLÁS

Az I.r. alperes mint megbízó és a II.r. alperes mint megbízott 2014. június 2. napján - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - könyvvizsgálói szerződést kötöttek határozatlan időre havi 250.000 Ft + ÁFA díjazassal, amelyet 2015. január 1-től havi 400.000 Ft+ ÁFA-ra módosítottak. A szerződést az alperesek teljesítették, majd 2016. szeptember 30. napjával megszüntették.
A felperes 2017. augusztus 14-én hozott D.370/5/2017. számú határozatával megállapította, hogy az I.r. alperes köteles lett volna a szerződés megkötése előtt közbeszerzési eljárást lefolytatni, ennek mellőzésével az I.r. alperes megsértette a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 5. §-át. A határozat felülvizsgálatát az I.r. alperes nem kérte.
A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy az alperesek közti szerződés a Kbt. 127. § (1) bekezdésének a) pontja alapján érvénytelen.
Az I. r. és a II. r. alperes a keresetet elismerte.
A felperes által csatolt jogsértést megállapító határozatra és az alperesi elismerésre figyelemmel - a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 163. § (2) bekezdése alapján eljárva - a bíróság megállapította, hogy az alperesek közti szerződés a Kbt. 5. §-a által előírt közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése folytán a Kbt. 127. § (1) bekezdésének a) pontja alapján érvénytelen, semmis.
A felperes a per tárgyának értékét 10.400.000 Ft-ban jelölte meg, amely a szerződés alapján kifizetett megbízási díjak nettó összege. A bíróság a pertárgy értékét ettől eltérően a Pp. 24. § (2) bekezdés a) pontját alkalmazva a határozatlan idejű szerződésben egy évre kikötött legmagasabb összegű ellenszolgáltatás, azaz 400.000 Ft x 12 = 4.800.000 Ft + 27 % ÁFA, összesen 6.096.000 Ft összegben állapította meg.
A fenti pertárgyérték után fizetendő, az állam által előlegezett 365.760 Ft kereseti illetéket a bíróság az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 58.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján 10%-ra mérsékelte, a mérsékelt illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. §-a alapján az I. és a II.r. alperes egyetemlegesen köteles az állam részére megfizetni, az állami adóhatóság külön felhívására.
A felperes jogtanácsosi munkadíj címén érvényesített perköltségigényt, mivel azonban a felperesi keresetlevelet és beadványokat nem a megjelölt jogtanácsos, hanem a felperes más munkavállalója nyújtotta be, és azokat részben e munkavállaló, részben a felperes törvényes képviselője írta alá, igazolt jogtanácsosi tevékenység hiányában a Pp. 79. § (1) bekezdése szerint jogtanácsosi munkadíj perköltségként nem számítható fel.
A bíróság az ítéletet a Pp. 221. § (2) bekezdése szerint indokolta. Az ítélet elleni fellebbezési jog a Pp. 233. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2018. március 1.

dr. Erményi Kinga s.k.
bíró