Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7794/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:Mosonmagyaróvári vár 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2. (313/10)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96613664
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://uni.sze.hu/kezdolap
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000060752018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000060752018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Felsoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mosonmagyaróvári vár felújítása
Hivatkozási szám: EKR000060752018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mosonmagyaróvári vár felújítása vállalkozási szerződés keretében – Földszint átalakítása, homlokzat felújítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése hatékonyabb
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Mosonmagyaróvári vár felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261300-7
További tárgyak:45261400-8
45262200-3
45310000-3
45320000-6
45324000-4
45330000-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Mosonmagyaróvári vár 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2. (313/10)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat: Kiviteli tervdokumentáció alapján történő műemléki épület felújítása, funkciós átalakítása az alábbi területeken:
- földszinti terek funkciós átalakítása: állandó kiállítás a földszint helyreállított tereiben az ehhez tartozó kiszolgáló helyiségcsoportokkal (mosdók, irodák), önállóan is működtethető múzeumpedagógiai helyiség és rendezvények lebonyolítására lehetőséget biztosító, alkalmanként részben lefedhető belső udvar kialakítása.
- külső homlokzaton a kő- és vakolatkeretes, kifelé-befelé nyíló többször átalakított nyílászárók jelentős részének rekonstrukciója, valamint a homlokzatok részbeni felújítása
Földszint átalakítása: A földszint felújításának keretében a DK-i szárny önálló helyiségeiben lesznek elhelyezve a kiállításhoz tartozó kis alapterület-igényű funkciók (múzeumpedagógiai foglalkoztató, jegypénztár, információ, „back office” terület). A DNy-i, ÉNy-i és ÉK-i szárnyakban a XX.sz.-i válaszfalak kibontásával visszaállított összefüggő termekben kell a kiállítás tereit kialakítani. Az ÉK-i szárnyban alakítandó ki egy új vizes helyiségcsoport. Az épület egyetemi szintekre vezető lépcsőházait a kiállítástól független meg-közelíthetőséggel meg kell tartani. Padlószerkezetek felújítása lépcsőházak kivételével mindenhol szükséges.
Főbb elvégzendő feladatok: szerkezetépítés, építészeti munkák, erős és gyengeáramú munkák, gépészeti munkák, farestaurálási munkák, utólagos falszigetelés
Földszinti nettó alapterület (bontással és építéssel érintett terület): 1200,22 m2
Kiállítóterek alapterülete: 397,58 m2
Homlokzatok területe: 3425 m2
Tető: 3036 m2, melynek előirányzottan 15 %-a kerül pótlásra
Közművek: Vízellátás kialakítása, Csapadékvízelvezetés kialakítása
Homlokzat felújítása: Korábbi felújítások elvét követve többségében didaktikus homlokzatfelújító és konzerváló anyaghasználat szükséges. A főhomlokzaton és belső udvari homlokzaton nyílászárók cseréje, illetve restaurálása.
Tetőszerkezet felújítása: jelenlegi feladatnak nem tárgya, ám kisebb beavatkozások, tető fennmaradásához szükséges beavatkozások elvégzése szükséges.
Akadálymentesség: Az épület és kert akadálymentessé tétele, akadálymentes közlekedő utak kialakításával. Földszinten akadálymentes bejárat, mosdó kiépítése.
Belső udvar: részben lefedhető, bontható szerkezetű felépítménnyel, rendezvények lebonyolítására alkalmas díszburkolattal kell ellátni.
Meglévő fűtési rendszer korszerűsítése (szabályozás kialakítása, földszinti fűtési rendszer átalakítása)
- Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben: 971,38 m2
- belső felületképzés: 6199,44 m2
- Reversion rendszerű utólagos szigetelés
Opció:
1.I. Építészeti és restaurátori munkák:
- Bontások: bádogos szerkezetek bontása
- Állványozás: homlokzatok állványozása
- Falazás: kémények/macskalépcső felújítása
- Műemléki homlokzat: homlokzati felületek felújítása
- Műemléki kő keretek felújítása: főkapu kivételével össze kőkeret
- Fa tetőszerkezet felújítása
- Tetőfedés: tetőfedés átrakása/pótlása; függőereszcsatorna-lefolyócsövek cseréje
- Homlokzati nyílászárók: földszint feletti nyílászárók felújítása
- Felületképzés: homlokzatok festése
- Információs táblák elhelyezése
- Piperetárgyak elhelyezése
- Egyéb: belső udvari díszkút felújítása; belső udvari kőpad felújítása; fa-acélhidak felújítása
4. IV. Külső vízközmű:
- Vízellátás: Terv szerinti víz gerinc vezeték cseréje
5. V. Környezetrendezés:
- Automata öntözőrendszer kiépítése
Műemléki azonosító szám: Műemléki törzsszám: M I. 3083, MJT 8700, MK 3027, 4270, 8700, 10874
Régészeti azonosító: 38957, 55887
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1) pontban bemutatott szakember alkalmasságon felüli műemléki védettségű épületen és/ vagy műemléki környezetben végzett épületfelújítás tárgyú szakmai tapasztalata (min. 0 hó max. 36 hó) 15
2 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű aj. ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 1.I. Építészeti és restaurátori munkák:
- Bontások: bádogos szerkezetek bontása
- Állványozás: homlokzatok állványozása
- Falazás: kémények/macskalépcső felújítása
- Műemléki homlokzat: homlokzati felületek felújítása
- Műemléki kő keretek felújítása: főkapu kivételével össze kőkeret
- Fa tetőszerkezet felújítása
- Tetőfedés: tetőfedés átrakása/pótlása; függőereszcsatorna-lefolyócsövek cseréje
- Homlokzati nyílászárók: földszint feletti nyílászárók felújítása
- Felületképzés: homlokzatok festése
- Információs táblák elhelyezése
- Piperetárgyak elhelyezése
- Egyéb: belső udvari díszkút felújítása; belső udvari kőpad felújítása; fa-acélhidak felújítása
4. IV. Külső vízközmű:
- Vízellátás: Terv szerinti víz gerinc vezeték cseréje
5. V. Környezetrendezés:
- Automata öntözőrendszer kiépítése
Opciós munkák megrendelésére vonatkozó előírások:
Az opció a teljes kivitelezés alatt lehívható, feltételek: több részletben lehívható.
az opció csak akkor kerül megrendelésre, amennyiben arra a forrás rendelkezésre áll.
A Kivitelező köteles az Opciós Mennyiség tekintetében, a Megrendelő külön írásbeli Lehívása esetén, a szerződés rendelkezéseiben, valamint a Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletekben és a Lehívásban meghatározottak szerint a Lehívás tárgyának teljes körű és szerződésszerű teljesítésére az előírt teljesítési határidőre. A Lehívással gyakorolható rendelési jogot a Megrendelő a Szerződés megkötését követően a teljesítési határidő lejártáig jogosult gyakorolni. Az utolsó opció lehívásától számított 6 hónap az opciós tételek teljesítésének határideje. Az Opciós Mennyiség teljesítésére minden egyéb tekintetben a Szerződésben az eredeti mennyiség teljesítésére vonatkozó rendelkezései vonatkoznak.
Karakterkorlát miatt igazolási mód folytatás:
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell legalább:
- a szakember nevét;
- a szakember végzettségét;
- a szakember által ellátott feladat időtartamát (év, hónap szerinti bontásban);
- a szakember által ellátott feladat tárgyát olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt valamennyi szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa – M.2.1. – M.2.4. műszaki-szakmai alkalmasság alapján – bemutatott szakemberek közül a fenti pozíciókra melyeket kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott szakemberek, akiknél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került megjelölésre a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.
A névjegyzékbe-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést.
Egy szakember az M.2.1 - M.2.4. alkalmassági minimumkövetelmények közül több minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is megjelölhető!
Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (7) bek irányadó
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00026
II.2.13) További információ
A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a teljesítés rendeltetésszerű használathoz, a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lefolytatása minden projektelem esetén, aminek legkésőbbi határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 6 hónap.
Egyösszegű ár = alapmennyiség 60-as súlysz + opciós ár 10-es súlysz

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
Ajánlattevőnek, az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § [6]).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvt.-ában, vagy rendelkezniük kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A nyilvt-ban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvt.-okban az adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvt. kivonatának, a nyilvt.-t vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvt.-ban szereplés tényét igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával igazolandó.
Kbt. 114. § irányadó, az előzetes igazolás tekintetében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő, illetve – amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy az adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani az alábbiak szerint: karakterkorlát miatt folytatás a minimumkövetelményeknél
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlattevő alkalmatlan, ha
P.1. saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
P.2. jelen felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület teljes körű kivitelezési feladatok ellátása) származó nettó árbevétele összesen nem éri el az 300.000.000,- Ft-ot.
A P.1.-P.2 pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdések szerint más szervezet kapacitására is támaszkodhat.
Igazolási mód folytatás:
P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. b) pontja alapján - ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét - csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás feladását megelőző 3 (három) – mérlegfordulónappal- lezárt üzleti év vonatkozásában.
Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző 3 lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában.
Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épület teljes körű kivitelezési feladatok ellátása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az általános forgalmi adó nélkül számított, működési ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a jelen felhívásban meghatározott értéket, azaz 300 000 000 Ft-ot.
P.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából származó (épület teljes körű kivitelezési feladatok ellátása) általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás megküldésének napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (épület teljes körű kivitelezési feladatok ellátása) árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgyából származó (épület teljes körű kivitelezési feladatok ellátása)) nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő, illetve – amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy az adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani az alábbiak szerint:
M.1.
M.1/
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, címe, teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja (év/hónap/nap), a teljesítés helye, az építési beruházás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. Kbt. 140. § (9) bek alkalmazandó.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – megnevezése, illetve végzettségének és képzettségének ismertetése az alábbiak szerint:
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles megnevezni az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos - jelen felhívásban meghatározott - számának megjelölésével együtt.
Amennyiben az M.2.1. – M.2.4. alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.
A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Ha a szakmagyakorlási jogosultságot – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot a gazdasági szereplő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni. karakterkorlát miatt folytatás a minimumkövetelményeknél
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
M.1.1) műemléki épületen végzett épületfelújítás tárgyú referencia, amely tartalmazott legalább 500 m2 WTA rendszerű szárítóvakolást
M.1.2) műemléki épületen végzett épületfelújítás tárgyú referencia, amely tartalmazott legalább 4000 m2 belső felületképzést
M.1.3) műemléki épületen végzett épületfelújítás tárgyú referencia, amely tartalmazott Reversion rendszerű utólagos szigetelést
Az M1.1-M1.3. referenciát Ajánlattevők maximum 4 db referenciából teljesíthetik. A referenciák között az átfedés megengedett.
Az egyenértékűség szempontjából AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1)-(2) alapján jár el.
M.2. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2/1. 1 fő a jogosults. megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É-M kategóriájú építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése műemlék építmény esetén felelős műszaki vezetői végzettséggel és szakm, gyakorl. idővel rendelk. szakember
M.2/2. 1 fő a jogosults. megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-ÉG kategóriájú (épületgépész) felelős műszaki vezetői végzettséggel és szakm, gyakorl. idővel rendelk. szakember
M.2/3. 1 fő a jogosults. megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-ÉV kategóriájú (épületvillamos) felelős műszaki vezetői végzettséggel és szakm, gyakorl. idővel rendelk. szakember
M.2.4 1 fő a 322/2015. (X.30.) Kr. szerinti műemléki farestaurátor (34. § bb) szakember
Folytatás igazolási módok:
Amennyiben az ajánlattevő által bemutatott szakember nem rendelkezik az M.2.1. – M.2.4. alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében meghatározott szakmagyakorlási jogosultságokkal, annak igazolása szükséges, hogy a bemutatott szakember megfelel a felelős műszaki vezetői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek, így különösen:
- az M.2.1. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a szakember rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉM” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés1. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, illetve az 1. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal;
- az M.2.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a szakember rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, illetve a 2. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal;
- az M.2.3. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a szakember rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, illetve a 2. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal;
- az M.2.4 alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a szakember rendelkezik a 322/2015. (X.30.) Kr. 34. § (3) b) pont szerinti műemléki farestaurátor képzettséggel képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését, és igazolja, hogy az érintett személyek (szervezetek) jogosultak a feladat ellátására
A fentiek szerinti végzettséget az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, míg a fentiek szerinti szakmai gyakorlatot az adott szakember vonatkozásában benyújtott, és az adott szakember sajátkezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajz csatolásával szükséges igazolni. karakterkorlát miatt
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér:
Ajánlatkérő az építési beruházás végteljesítésére, azaz a teljesítési határidejére vonatkozóan Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért ír elő, amely a nettó (Áfa nélküli) szerződéses ellenértékének 0,5 %-a/késedelmes naptári nap, de ennek teljes összege legfeljebb a nettó (Áfa nélküli) szerződéses ellenértékének 10 %-a.
Amennyiben az opció lehívásra kerül, akkor a kötbér alapja az opciókkal növel ellenszolgáltatás 0,3 %-a késedelmi naptári naponként. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, illetve meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetére Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért írt elő, melynek mértéke nettó (Áfa és tartalékkeret nélküli) szerződéses ellenértékének 20 %-a.
Jólteljesítési/jótállási biztosíték: az Áfa nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 1,5%-a.
A jólteljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően kell rendelkezésre állnia és a jótállási időszak végéig kell érvényben lennie. A jólteljesítési biztosítékot a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként köti ki az Ajánlatkérő.
A jólteljesítési biztosíték az Ajánlattevő választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint. Az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára átutalással történő befizetés esetén az Ajánlatkérő bankszámlájának száma: 10033001-01426706.
A nyertes Ajánlattevő a Kbt. 134. § (8) bekezdése alapján az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet.
A nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége esetén Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes Ajánlattevő aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a nyertes Ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni Ajánlatkérő követelését. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.
Jótállás: időtartama 36 hónap. A jótállás kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.
Ajánlattevők a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatukban kötelesek nyilatkozni arról, hogy az előírt biztosítékokat határidőben nyújtani fogják.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít!
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk.6:130.§(1)-(2), Kbt.135.§(1)-(3),(5)-(7) és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32.§, 32/A. § és 32/B. § szerint a teljesítést és annak igazolását követően a helyesen kiállított (rész)számla kifizetésre kötelezett általi kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ajánlatkérő havi számlázást biztosít.
Jótállási biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ár 1,5%-a.
Jótállás: 36 hónap, illetve az ajánlattevő ajánlatában vállalt ezen felüli időszak. (részletezve ld. a szerz.terv.-ben)
Előleg: A Kbt. 135. § (7 bekezdése alapján
Von.főbb jogszab.:
2015.évi CXLIII. tv
2013.évi V. tv
272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdésében foglaltak szerint a szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő mértékű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja Ajánlattevők részére előlegbekérő és előlegszámla alapján. Az előleg összegének kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ban foglaltak figyelembe vételével kerül sor. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő havi számlázást biztosít.
A számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a ,,Dokumentáció” részét képező Vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §-ában foglalt előírások figyelembevételével.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: Ft.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
A részletes fizetési feltételeket a ,,Dokumentáció” mellékletét képező Vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza.
A projekt utófinanszírozásos, a támogatás intenzitása: 100%.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
VI.3. pont folytatása :
19) Nyertes Ajánlattevő az építési beruházásokkal kapcsolatos 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) biztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) biztosítását kiterjeszteni legalább 100.000.000 - Ft/év és 100.000.000 - Ft/káresemény mértékre és építési tevékenységgel okozott károkra kiterjedően.
20) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az Ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az e-építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.
21) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a kiadott árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva. Az elektronikus adathordozón beadott ajánlatnak szerkeszthető (,,xls”) formátumban is tartalmaznia kell a beárazott mintaköltségvetést.
22) AK helyszíni bejárást tart jelen ajánlati felhívás közzétételét követő 10. munkanapon cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2. (313/10) Időpont: 11:00 óra nem konzultációs jelleggel. Helyszíni bejárás helye: a jelen közbeszerzési eljárásban érintett ingatlan. A helyszíni bejárás során megtekinthető a teljesítés helyszíne, illetve mérések végezhetők. Az eljárás iránt érdeklődésüket jelző, ajánlattételre felkért gazdasági szereplők a helyszíni bejárás során tapasztaltakkal kapcsolatos kérdéseiket a Kbt. 56. §, továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, kiegészítő tájékoztatáskérés formájában, írásban tehetik fel.
23) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a ,,Dokumentáció”-ban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az irányadóak.
24) Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
25) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. (2) e pontjában foglaltakat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Karakterkorlát miatt VI.3. Tov inform folytatás:
9) Az ajánlatban továbbá az Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
10) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az Ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
11) A III.1.2) P.1/ pont, valamint a III.1.3) M.1/ - M.2/ - M.3/ -M.4 pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12) A ,,Dokumentáció” rendelkezésre bocsátásának módja: EKR-en keresztül
A ,,Dokumentáció” Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A ,,Dokumentáció”-t ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie.
13) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
14) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és a ,,Dokumentáció”-ban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
15) Ajánlattevő köteles az ajánlatában csatolni a 2-3. számú értékelési részszempontra vonatkozó cégszerűen aláírt szakmai ajánlatát, valamint az 1. értékelési részszempont alapját képező árazott költségvetést a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24.§ (1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján, amelyet Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és a megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység minőségének értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál.
16) A Kbt. 56. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban és a ,,Dokumentáció”-ban foglaltakkal kapcsolatban az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet.
17) A bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelniük a kamarai névjegyzékben.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa – az ajánlati felhívás III.1.3) M.2..1-M.2.4 pontban meghatározott műszaki-szakmai alkalmasság alapján – bemutatott szakemberek közül a fenti pozíciókra melyeket kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott szakemberek, akiknél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került megjelölésre a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.
A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést.
18) Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a ,,Dokumentáció”-ban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az Ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
Folytatás a III.1.8 pontban karakterkorlát miatt
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. ért. szemp.Ajánlati ár: KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) fordított arányosítás; 2-3. ért szempontok: egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Az eljárás az elektronikus kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) alapján kerül megindításra.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
3) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot;
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű Ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felel. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az ajánlatban.
5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:
- a közös Ajánlatevők nevét;
- azon Ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös Ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;
- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől
6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a ,,Dokumentáció” és a Kbt. előír.
8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra von. FAKSZT: dr. Gyurcsik Nóra (lajstromszám: 00847)
Karakterkorlát miatt folytatás a III.2.2 pontban!
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges