Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7800/2018
CPV Kód:33690000-3
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: izsak.anita@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekek.aeek.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-012/2016/KM
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-018/2018/KM

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5556 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 166404
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok.
Az eljárásban - valamennyi rész tekintetében - nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a III.1.1)pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Kbt. 64. §. (1)-(2) bekezdésben előírtakra.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) -(3) bekezdései alapján az közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamin ta közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 2.-4. § illetve 6.§ és 7.§-a szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaltnyilatkozatot kell tennie az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról.
Akr. 3. §.(2) és (3) bek. alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös ajánlattevők mindegyikének külön kell benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Kbt. 69. § szerint ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni.
Ajánlattevő- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint- csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséheznem vesz igénybe Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Anyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozókmegjelölését.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az Akr. 15. §-a irányadó.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőnek, illetvealkalmasságigazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek Akr. 2. § - 16.§ szerint kell igazolnia - ajánlatkérőKbt. 69. § (4)bekezdése, illetve adott esetben 69. §. (6) bekezdése szerinti felhívása esetén - hogy nem tartozika Kbt. 62. §(1) és (2) bekezdéseiben előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:
a) ajánlatkérő köteles alkalmazni a Kbt. 74. § (1) bekezdésben foglaltakat;
b) ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdését;
c) a kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak e hirdetmény feladásának napjánál nem régebbikeltezésűeknek kell lenniük és jelen eljárásra vonatkozóan kell kiállítani őket, az Akr. 7. § és 16. § (2) szerintikivétellel.”
Helyesen:
Az eljárásban - valamennyi rész tekintetében - nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a III.1.1)pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Kbt. 64. §. (1)-(2) bekezdésben előírtakra.
Igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai (kivéve ib) pont) szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a (kivéve gb) pont) szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30) korm rendelet 8. § ib) és 10. § gb) pontjai esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:
a) ajánlatkérő köteles alkalmazni a Kbt. 74. § (1) bekezdésben foglaltakat;
b) ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdését;
Ajánlattevő előzetes igazolás körében köteles benyújtani Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megjelölését.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-012/2016/KM
Helyesen:
Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-018/2018/KM
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
a.) L01AA06 ATC jelű ifosfamid hatóanyagú, 1000 mg hatóanyagtartalmú por oldatos injekcióhoz, koncentrátumoldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből, 1020 üveg plusz 30 százalék opció.
Ajánlattevőnek e részben kötelező termékválasztékot biztosítani 500 mg hatóanyagtartalmú készítményből.E szállítási kötelezettség az összmennyiség maximum 20 százalékának erejéig áll fenn (az 1000 mg-osmennyiség terhére).
b.) L01AA06 ATC jelű ifosfamid hatóanyagú, 2000 mg hatóanyagtartalmú por oldatos injekcióhoz, koncentrátumoldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből, 1500 üveg plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
a) L01AA06 ATC jelű ifosfamid hatóanyagú, 1000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz, parenterális gyógyszerkészítményből, 1020 üveg plusz 30 százalék opció.
Ajánlattevőnek e részben kötelező termékválasztékot biztosítani 500mg hatóanyag-tartalmú készítményből. E szállítási kötelezettség az összmennyiség maximum 20 százalékának erejéig áll fenn (az 1000mg-os mennyiség terhére).
b) L01AA06 ATC jelű ifosfamid hatóanyagú, 2000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz, parenterális gyógyszerkészítményből, 1500 üveg plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
a.) L01AA06 ATC jelű ifosfamid hatóanyagú, 1000 mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz,koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből, 1020 üveg plusz 30 százalék opció.
Ajánlattevőnek e részben kötelező termékválasztékot biztosítani 500 mg hatóanyag-tartalmú készítményből.E szállítási kötelezettség az összmennyiség maximum 20 százalékának erejéig áll fenn (az 1000 mg-osmennyiség terhére).
b.) L01AA06 ATC jelű ifosfamid hatóanyagú, 2000 mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz,koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből, 1500 üveg plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
a.) L01AA06 ATC jelű ifosfamid hatóanyagú, 1000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz, parenterális gyógyszerkészítményből, 1020 üveg plusz 30 százalék opció.
Ajánlattevőnek e részben kötelező termékválasztékot biztosítani 500mg hatóanyag-tartalmú készítményből. E szállítási kötelezettség az összmennyiség maximum 20 százalékának erejéig áll fenn (az 1000mg-os mennyiség terhére).
b.) L01AA06 ATC jelű ifosfamid hatóanyagú, 2000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz, parenterális gyógyszerkészítményből, 1500 üveg plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
C01EA01 ATC jelű alprostadil hatóanyagú 20 mikrogramm (20 mikrogramm/ml) hatóanyag-tartalmúkoncentrátum oldatos infúzióhoz 5x ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1140 doboz plusz30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
C01EA01 ATC jelű alprostadil hatóanyagú 20mikrogramm (20mikrogramm/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz 5xkiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1140 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
C01EA01 ATC jelű alprostadil hatóanyagú 20 mikrogramm (20 mikrogramm/ml) hatóanyag-tartalmúkoncentrátum oldatos infúzióhoz 5x ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1140 doboz plusz30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
C01EA01 ATC jelű alprostadil hatóanyagú 20mikrogramm (20mikrogramm/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1140 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
B01AB01 ATC jelű heparin natrium hatóanyagú, 25 000 NE hatóanyagtartalmú.
Oldatos injekció 5 x 5 ml injekciós üveg.
Kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 25 800 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
B01AB01 ATC jelű heparin natrium hatóanyagú, 25 000 NE hatóanyagtartalmú
oldatos injekció 5 x 5 ml kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 25 800 doboz plusz 30 százalék opció
A csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
B01AB01 ATC jelű heparin natrium hatóanyagú, 25 000 NE hatóanyagtartalmú.
Oldatos injekció 5 x 5 ml injekciós üveg.
Kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 25 800 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
B01AB01 ATC jelű heparin natrium hatóanyagú, 25 000 NE hatóanyagtartalmú
oldatos injekció 5 x 5 ml kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 25 800 doboz plusz 30 százalék opció
B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
B02BX01 ATC jelű etamsylat hatóanyagú 250mg (125mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
B02BX01 ATC jelű etamsylat hatóanyagú 250mg (125mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció
A csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
B02BX01 ATC jelű etamsylat hatóanyagú 250 mg (125 mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
B02BX01 ATC jelű etamsylat hatóanyagú 250mg (125mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció
B csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
C01CA24 ATC jelű epinephrine (adrenalin) hatóanyagú, 1000 μg (1000 μg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatosinjekció 5x ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből, 15 000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
C01CA24 ATC jelű epinephrine (adrenalin) hatóanyagú, 1000µg (1000µg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből, 15 000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
C01CA24 ATC jelű epinephrine (adrenalin) hatóanyagú, 1000μg (1000μg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatosinjekció 5x ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből, 15 000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
C01CA24 ATC jelű epinephrine (adrenalin) hatóanyagú, 1000µg (1000µg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből, 15 000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
C07AB02 ATC jelű metoprolol hatóanyagú 5mg (1mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 6000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
C07AB02 ATC jelű metoprolol hatóanyagú 5mg (1mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 6000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 16
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
C07AB02 ATC jelű metoprolol hatóanyagú 5 mg (1 mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 6 000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
C07AB02 ATC jelű metoprolol hatóanyagú 5mg (1mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 6 000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
H02AB01 ATC jelű 2 mg betamezonnal egyenértékű és 5 mg betametazonnal egyenértékű hatóanyagottartalmazó injekció 5x1 ml ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 4 140 doboz plusz 30százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
H02AB01 ATC jelű 2 mg betamezonnal egyenértékű és 5 mg betametazonnal egyenértékű hatóanyagot tartalmazó injekció 5x1 ml kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 4 140 doboz plusz 30 százalék opció. A csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 18
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
H02AB01 ATC jelű 2 mg betamezonnal egyenértékű és 5 mg betametazonnal egyenértékű hatóanyagottartalmazó injekció 5x1 ml ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 4 140 doboz plusz 30százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
H02AB01 ATC jelű 2 mg betamezonnal egyenértékű és 5 mg betametazonnal egyenértékű hatóanyagot tartalmazó injekció 5x1 ml kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 4 140 doboz plusz 30 százalék opció. B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 19
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
M01AB05 ATC jelű diclofenac hatóanyagú 75mg/3ml hatóanyag-tartalmú oldatos intravénás injekció 5xampullában parenterális gyógyszerkészítményből 45 000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
M01AB05 ATC jelű diclofenac hatóanyagú 75mg/3ml hatóanyag-tartalmú oldatos intravénás injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 45 000 doboz plusz 30 százalék opció. A csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 20
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
M01AB05 ATC jelű diclofenac hatóanyagú 75 mg/3 ml hatóanyag-tartalmú oldatos intravénás injekció 5xampullában parenterális gyógyszerkészítményből 45 000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
M01AB05 ATC jelű diclofenac hatóanyagú 75mg/3ml hatóanyag-tartalmú oldatos intravénás injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 45 000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 21
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
M03BX19 ATC jelű guaifenesin hatóanyagú 500 mg/10ml hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x10ml ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
M03BX19 ATC jelű guaifenesin hatóanyagú 500 mg/10ml hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x10ml kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 22
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
M03BX19 ATC jelű guaifenesin hatóanyagú 500 mg/10ml hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x10ml ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
M03BX19 ATC jelű guaifenesin hatóanyagú 500 mg/10ml hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x10ml kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 23
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
N07AA01 ATC jelű neostigmin hatóanyagú 0,5 mg (0,5 mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5xüvegampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 40 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
N07AA01 ATC jelű neostigmin hatóanyagú 0,5mg (0,5mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 40 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 24
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
N07AA01 ATC jelű neostigmin hatóanyagú 0,5 mg (0,5 mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5xüvegampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 40 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
N07AA01 ATC jelű neostigmin hatóanyagú 0,5mg (0,5mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 40 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 25
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
N05BA01 ATC jelű diazepam hatóanyagú 10 mg (5 mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 9 000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
N05BA01 ATC jelű diazepam hatóanyagú 10mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 9 000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 26
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
N05BA01 ATC jelű diazepam hatóanyagú 10 mg (5 mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 9 000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
N05BA01 ATC jelű diazepam hatóanyagú 10mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 9 000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 27
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
H02AB02 ATC jelű dexamethason hatóanyagú 4 mg (4 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció 10 x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 19 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
H02AB02 ATC jelű dexamethason hatóanyagú 4 mg (4 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció 10 x kiszerelésű
parenterális gyógyszerkészítményből 19 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 28
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
H02AB02 ATC jelű dexamethason hatóanyagú 4 mg (4 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció 10 x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 19 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
H02AB02 ATC jelű dexamethason hatóanyagú 4 mg (4 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció 10 x kiszerelésű
parenterális gyógyszerkészítményből 19 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 29
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
V03AF01 ATC jelű mesna hatóanyagú 400mg (100mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 15x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1 140 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
V03AF01 ATC jelű mesna hatóanyagú 400mg (100mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 15x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1 140 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 30
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
V03AF01 ATC jelű mesna hatóanyagú 400 mg (100 mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 15x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1 140 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
V03AF01 ATC jelű mesna hatóanyagú 400mg (100mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 15x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1 140 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 33
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
A03FA01 ATC jelű metoclopramid hatóanyagú 10 mg (5 mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10xampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 35 400 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
A03FA01 ATC jelű metoclopramid hatóanyagú 10mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 35 400 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 34
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
A03FA01 ATC jelű metoclopramid hatóanyagú 10 mg (5 mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10xampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 35 400 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
A03FA01 ATC jelű metoclopramid hatóanyagú 10mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 35 400 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 37
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
L01CA01 ATC jelű vinblastin hatóanyagú 5 mg (1 mg/ml) hatóanyagtartalmú.Por és oldószer oldatos injekcióhoz 10 x.
Kiszerelésű porampulla és oldószer gyógyszerkészítményből 240 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
L01CA01 ATC jelű vinblastin hatóanyagú 5 mg (1 mg/ml) hatóanyagtartalmú
por és oldószer oldatos injekcióhoz 10 x
kiszerelésű gyógyszerkészítményből 240 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 38
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
L01CA01 ATC jelű vinblastin hatóanyagú 5 mg (1 mg/ml) hatóanyagtartalmú.
Por és oldószer oldatos injekcióhoz 10 x.
Kiszerelésű porampulla és oldószer gyógyszerkészítményből 240 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.f.
Helyesen:
L01CA01 ATC jelű vinblastin hatóanyagú 5 mg (1 mg/ml) hatóanyagtartalmú
por és oldószer oldatos injekcióhoz 10 x
kiszerelésű gyógyszerkészítményből 240 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 39
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
a.)J01DE01 ATC jelű cefepime hatóanyagú 1 g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz, por oldatosinjekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 1380 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
b.)J01DE01 ATC jelű cefepime hatóanyagú 2 g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz, por oldatosinjekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 3720 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
a.)J01DE01 ATC jelű cefepime hatóanyagú 1 g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagyinfúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 1380 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
b.)J01DE01 ATC jelű cefepime hatóanyagú 2 g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagyinfúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 3720 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 40
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
a.)J01DE01 ATC jelű cefepime hatóanyagú 1 g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz, por oldatosinjekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 1380 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
b.)J01DE01 ATC jelű cefepime hatóanyagú 2 g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz, por oldatosinjekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 3720 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
a.)J01DE01 ATC jelű cefepime hatóanyagú 1 g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagyinfúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 1380 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
b.)J01DE01 ATC jelű cefepime hatóanyagú 2 g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagyinfúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 3720 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 41
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
J01DB04 ATC jelű cefazolin hatóanyagú 1g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 50xinjekciós üveg kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 3000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
J01DB04 ATC jelű cefazolin hatóanyagú 1g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 50x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 3000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 42
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
J01DB04 ATC jelű cefazolin hatóanyagú 1g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 50xinjekciós üveg kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 3000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
J01DB04 ATC jelű cefazolin hatóanyagú 1g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 50x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 3000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 43
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
C01CA07 ATC jelű dobutamin hatóanyagú 250mg hatóanyag-tartalmú oldatos infúzió, por oldatos infúzióhozparenterális gyógyszerkészítményből 19 200 ampulla, porampulla plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
C01CA07 ATC jelű dobutamin hatóanyagú 250mg hatóanyag-tartalmú oldatos infúzió vagy por oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 19 200 ampulla, porampulla plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 44
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
C01CA07 ATC jelű dobutamin hatóanyagú 250mg hatóanyag-tartalmú oldatos infúzió, por oldatos infúzióhozparenterális gyógyszerkészítményből 19 200 ampulla, porampulla plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
C01CA07 ATC jelű dobutamin hatóanyagú 250mg hatóanyag-tartalmú oldatos infúzió vagy por oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 19 200 ampulla, porampulla plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 45
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
a.) N02AX02 ATC jelű tramadol hatóanyagú 50mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 25 800 doboz plusz 30 százalék opció.
b.) N02AX02 ATC jelű tramadol hatóanyagú 100mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 22 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
a.) N02AX02 ATC jelű tramadol hatóanyagú 50mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 25 800 doboz plusz 30 százalék opció.
b.) N02AX02 ATC jelű tramadol hatóanyagú 100mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 22 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 46
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
a.) N02AX02 ATC jelű tramadol hatóanyagú 50mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 25 800 doboz plusz 30 százalék opció.
b.) N02AX02 ATC jelű tramadol hatóanyagú 100mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampullakiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 22 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
a.) N02AX02 ATC jelű tramadol hatóanyagú 50mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 25 800 doboz plusz 30 százalék opció.
b.) N02AX02 ATC jelű tramadol hatóanyagú 100mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 22 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 47
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
J05AB01 ATC jelű aciclovir hatóanyagú 250mg (25mg/ml) hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhozvaló koncentrátumhoz vagy por oldatos infúzióhoz, 10x üveg, injekciós üveg kiszerelésű parenterálisgyógyszerkészítményből 1 500 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
J05AB01 ATC jelű aciclovir hatóanyagú 250mg (25mg/ml) hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 10x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1 500 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 48
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
J05AB01 ATC jelű aciclovir hatóanyagú 250mg (25mg/ml) hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhozvaló koncentrátumhoz vagy por oldatos infúzióhoz, 10x üveg, injekciós üveg kiszerelésű parenterálisgyógyszerkészítményből 1 500 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
J05AB01 ATC jelű aciclovir hatóanyagú 250mg (25mg/ml) hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 10x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1 500 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 49
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
B05XB02 ATC jelű N(2) - L- alanil- L- glutamin hatóanyagú 20g hatóanyag- tartalmú koncentrátum oldatosinfúzióhoz 100ml 10x üveg kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 720 doboz plusz 30 százalékopció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
B05XB02 ATC jelű N(2) - L- alanil- L- glutamin hatóanyagú 20g hatóanyag- tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz 100ml 10x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 720 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 50
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
B05XB01 ATC jelű arginin hidroclorid és glutaminsav hatóanyagú 15,805g és 11,03 g hatóanyag- tartalmúoldatos infúzióhoz 500ml parenterális gyógyszerkészítményből 10 800 infúziós üveg plusz 30 százalék százalékopció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
B05XB01 ATC jelű arginin hidroclorid és glutaminsav hatóanyagú 15,805g és 11,03 g hatóanyag- tartalmú oldatos infúzió 500ml parenterális gyógyszerkészítményből 10 800 infúziós üveg plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 51
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
J01AA12 ATC jelű tigecyclin hatóanyagú 50 mg hatóanyagtartalmú por oldatos infúzióhoz parenterális 10 xinjekciós üveg kiszerelésű gyógyszerkészítményből 960 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
J01AA12 ATC jelű tigecyclin hatóanyagú 50 mg hatóanyagtartalmú por oldatos infúzióhoz 10 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 960 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 52
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
M01AB55 ATC jelű 300 mg diclofenac és 120 mg orphenadrin hatóanyagtartalmú oldatos infúzió parenterális 10x üveg kiszerelésű gyógyszerkészítményből 24 000 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
M01AB55 ATC jelű 300 mg diclofenac és 120 mg orphenadrin hatóanyagtartalmú oldatos infúzió 10 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 24 000 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 53
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
N05CM18 ATC jelű dexmedetomidine hatóanyagú 200 μg (100 μg/ml) hatóanyagtartalmú koncentrátum oldatosinjekcióhoz parenterális 5 x ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 3480 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
N05CM18 ATC jelű dexmedetomidine hatóanyagú 200 μg (100 μg/ml) hatóanyagtartalmú koncentrátum oldatos injekcióhoz parenterális 5 x kiszerelésű gyógyszerkészítményből 3480 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 55
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
B06AB01 ATC jelű human hemin 250 mg (25 mg/ml) hatóanyagútartalmú koncentrátum oldatos infúzióhozparenterális 4 x ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 36 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
B06AB01 ATC jelű human hemin 250 mg (25 mg/ml) hatóanyagútartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 36 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 57
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
J01XB01 ATC jelű colistimethate sodium hatóanyagú 1 000 000 NE hatóanyagtartalmú por oldatos injekcióhoz,infúzióhoz vagy inhalációs oldathoz parenterális 10 x injekciós üveg kiszerelésű gyógyszerkészítményből 8400doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
J01XB01 ATC jelű colistimethate sodium hatóanyagú 1 000 000 NE hatóanyagtartalmú por oldatos injekcióhoz, infúzióhoz vagy inhalációs oldathoz 10 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 8400 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 58
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
N02AF02 ATC jelű nalbuphin hatóanyagú, 20 mg (10 mg/ml) hatóanyag tartamú oldatos injekció parenterális 10x ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 7200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
N02AF02 ATC jelű nalbuphin hatóanyagú, 20 mg (10 mg/ml) hatóanyag tartamú oldatos injekció 10 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 7200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 59
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
N02AF02 ATC jelű nalbuphin hatóanyagú, 20 mg (10 mg/ml) hatóanyag tartamú oldatos injekció parenterális 10x ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 7200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
N02AF02 ATC jelű nalbuphin hatóanyagú, 20 mg (10 mg/ml) hatóanyag tartamú oldatos injekció 10 x kiszerelésű parenterális
gyógyszerkészítményből 7200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 60
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
A02BA02 ATC jelű ranitidin hatóanyagú 50 mg (25 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció parenterális 5 xampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
A02BA02 ATC jelű ranitidin hatóanyagú 50 mg (25 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció 5 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 61
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
A02BA02 ATC jelű ranitidin hatóanyagú 50 mg (25 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció parenterális 5 xampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
A02BA02 ATC jelű ranitidin hatóanyagú 50 mg (25 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció 5 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 62
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
N01BB09 ATC jelű ropivakain hatóanyagú:
a) 40 mg (2 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésűgyógyszerkészítményből 1 080 doboz plusz 30 százalék opció;.
b) 150 mg (7,5 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésűgyógyszerkészítményből 540 doboz plusz 30 százalék opció;.
c) 100 mg (10 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésűgyógyszerkészítményből 840 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
N01BB09 ATC jelű ropivakain hatóanyagú:
a) 40 mg (2 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció 5 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1 080 doboz plusz 30 százalék opció;
b) 150 mg (7,5 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció 5 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 540 doboz plusz 30 százalék opció;
c) 100 mg (10 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció 5 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 840 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 63
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
N01BB09 ATC jelű ropivakain hatóanyagú:
a) 40 mg (2 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésűgyógyszerkészítményből 1 080 doboz plusz 30 százalék opció;.
b) 150 mg (7,5 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésűgyógyszerkészítményből 540 doboz plusz 30 százalék opció;.
c) 100 mg (10 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésűgyógyszerkészítményből 840 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
N01BB09 ATC jelű ropivakain hatóanyagú:
a) 40 mg (2 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció 5 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1 080 doboz plusz 30 százalék opció;
b) 150 mg (7,5 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció 5 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 540 doboz plusz 30 százalék opció;
c) 100 mg (10 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció 5 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 840 doboz plusz 30
százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 64
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
M03AC10 ATC jelű mivacurium chloride hatóanyagú 10 mg (2 mg/ml) hatóanyagtartalmú.
Oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésű.
Gyógyszerkészítményből 2 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
M03AC10 ATC jelű mivacurium chloride hatóanyagú 10 mg (2 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció 5 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 2 220 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 65
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
M03AC10 ATC jelű mivacurium chloride hatóanyagú 10 mg (2 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekcióparenterális 5 x ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 2 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
M03AC10 ATC jelű mivacurium chloride hatóanyagú 10 mg (2 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekció 5 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 2 220 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 66
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
L01DB01 ATC jelű liposzómába zárt doxorubicin komplex hatóanyagú, 50 mg hatóanyagtartalmú 2 x üveg por,diszperzió és oldószer diszperziós Infúzió készítéséhez kiszerelésű gyógyszerkészítményből 432 doboz plusz30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
L01DB01 ATC jelű liposzómába zárt doxorubicin komplex hatóanyagú, 50 mg hatóanyagtartalmú por, diszperzió és oldószer diszperziós infúzió készítéséhez szánt koncentrátumhoz 2 x kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 432 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 67
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
B05BC01 ATC jelű mannitol hatóanyagú 50 g/500 ml hatóanyagtartalmú oldatos infúzió parenterálisgyógyszerkészítményből 9600 zsák plusz 30 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 25 g/250 ml hatóanyagtartalmú készítményből.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
B05BC01 ATC jelű mannitol hatóanyagú 50 g/500 ml hatóanyagtartalmú
oldatos infúzió parenterális gyógyszerkészítményből
9600 zsák; üveg plusz 30 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 25 g/250 ml hatóanyagtartalmú
készítményből.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 68
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
B05BC01 ATC jelű mannitol hatóanyagú 50 g/500 ml hatóanyagtartalmú oldatos infúzió parenterálisgyógyszerkészítményből 9600 zsák plusz 30 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 25 g/250 ml hatóanyagtartalmú készítményből.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
B05BC01 ATC jelű mannitol hatóanyagú 50 g/500 ml hatóanyagtartalmú
oldatos infúzió parenterális gyógyszerkészítményből
9600 zsák, üveg plusz 30 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 25 g/250 ml hatóanyagtartalmú
készítményből.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 69
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
B05BC01 ATC jelű mannitol hatóanyagú 20 g/100 ml hatóanyagtartalmú oldatos infúzió parenterálisgyógyszerkészítményből 123 600 zsák plusz 30 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 50 g/250 ml vagy 100 g/500 ml hatóanyagtartalmú készítményből.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
B05BC01 ATC jelű mannitol hatóanyagú 20 g/100 ml hatóanyagtartalmú
oldatos infúzió parenterális gyógyszerkészítményből
123 600 zsák; üveg plusz 30 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 50 g/250 ml vagy 100 g/500 ml hatóanyagtartalmú
készítményből.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 70
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
B05BC01 ATC jelű mannitol hatóanyagú 20 g/100 ml hatóanyagtartalmú oldatos infúzió parenterálisgyógyszerkészítményből 123 600 zsák plusz 30 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 50 g/250 ml vagy 100 g/500 ml hatóanyagtartalmú készítményből.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
B05BC01 ATC jelű mannitol hatóanyagú 20 g/100 ml hatóanyagtartalmú
oldatos infúzió parenterális gyógyszerkészítményből
123 600 zsák; üveg plusz 30 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 50 g/250 ml vagy 100 g/500 ml hatóanyagtartalmú
készítményből.
B csoport szerinti teljesítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 1
Rész száma: 71
A módosítandó szöveg helye: Elnevezés:
A következő helyett:
Rocuronium-bromid
Helyesen:
Adszorbeált tetanusz vakcina
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 71
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
M03AC09 ATC jelű rocuroniumbromid hatóanyagú 50 mg (10 mg/ml) hatóanyagtartalmú oldatos injekcióparenterális 1 x ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 42 000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
Helyesen:
J07AM01 ATC jelű adszorbeált tetanusz vakcina hatóanyagú, legalább 40 NE /0,5 ml oltási dózist
tartalmazó szuszpenziós injekció parenterális gyógyszerkészítményből 70 000 előretöltött fecskendő vagy ampulla plusz 30 százalék opció.
2019. január 1-től 2019. július 31.-ig tartó teljesítés.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.
A 71. (Rocuronium-bromid) és 72. (Rocuronium-bromid) részek törlésre kerülnek. A 71. rész helyébe ennek megfelelően a korábbi 73. rész (Adszorbeált tetanusz vakcina) kerül. A közbeszerzési dokumentum részét képező részletes árajánlat excel ennek megfelelően módosításra kerül.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ