Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7839/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:4361. Nyírbogát, Rákóczi u. 9. (Hrsz.: 723.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18121
Postai cím: Hunyadi út 7.
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereznyákné Dr. Bényei Bernadett Jegyző
Telefon: +36 42286133
E-mail: jegyzo.nyirbogat@t-online.hu
Fax: +36 42586003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirbogat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042 azonosítószámú, „Szociális Szolgáltató Központ építése Nyírbogáton” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042 azonosítószámú, „Szociális Szolgáltató Központ építése Nyírbogáton” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042 azonosítószámú, „Szociális Szolgáltató Központ építése Nyírbogáton” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45233228-3
45443000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4361. Nyírbogát, Rákóczi u. 9. (Hrsz.: 723.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a TOP-4.2.1-15-SB1 azonosítószámú ”Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042 azonosítószámon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretében TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
4361. Nyírbogát, Rákóczi u. 9. (Hrsz.: 723.) alatti ingatlan alatti Szociális Szolgáltató Központ építése.

Tervezett beépítési mutatók:
- Telek területe: 7932 m2
- Beépített terület: 534,74+444,83=979,57 m2
- Beépítettség: 12,35 %
- Zöld felületi arány: 5915,21 / 7932 = 74,5 %
- Építmény magasság: 4,64m

Építmény számított értéke:
245/2006. (XII.05.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
Lakó, üdülő, kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, egészségügyi, szociális, igazgatási
rendeltetésre szolgáló épület, épületrész
Mértékegység: E Ft/m2 Egységár: 140
356,30 m2 x 140 E Ft/m2 = 49.882.000 Ft
-0,00 és -0,30 szint: a tervezett épület körüli járda szintje.
+0,02 és +0,60 szint: a tervezett épület földszinti padlóvonalának szintje.
+3,70 szint: a tervezett épület ereszvonalának szintje.
+7,22 szint: a tervezett épület jellemző gerincvonalának a szintje
Telepítés:
Az épület a Rákóczi Ferenc utca 9. sz. 723 hrsz. alatt településközponti vegyes terület (Vtk.) építési övezetben található. A tervezett épület egy telken található az idősek otthona épületével. A tervezett nappali ellátás és gyermekjóléti szolgálat a meglévő idősek otthona épülettől 39,33 méterre a telek nyugati részén az útra merőleges, É-D hossz-tengellyel kerül telepítésre.
Telekre vonatkozó előírások:
A telek adottságai lehetővé teszik, hogy a meglévő idősek otthona, illetve a nappali ellátás és gyermekjóléti szolgálat épülete közösen üzemeljenek. A gépjármű várakozó helyek és teherrakodás céljából többletterületet biztosítunk.
A telket több funkcióra tagoljuk, így kialakítunk közlekedő, parkoló területeket, gazdasági udvart, és pihenő udvart.
Megközelítés:
Az épület megközelítése a Rákóczi Ferenc utca felől, meglévő gyalogos kapubejárón, ill. gépjármű bejáraton keresztül közelíthető meg. Itt lett kialakítva az épülethez szükséges 11 db parkoló.
Az új épületben kialakításra kerül egy gyermekjóléti szolgálati iroda, négyszemközti megbeszélő, nappali, étkező, melegítő konyha, pihenők és iroda helyiség, kazánház és szociális helyiségek (wc, mosdó, öltöző, akadálymentes wc+fürdő+mosdó). Az épület komplett akadálymentesítéssel készül. A kazánház helyiségben kiépítésre kerül 1 db Vaillant típusú kondenzációs gázkazán és 1 db Viadrus 22 vegyes tüzelésű kazán, amelyekkel felváltva történik az épület fűtése. Továbbá beépítésre kerül 1db Schiedel Uni Plus 20 és 1 db PPS 60/100 füstelvezető, szakági műszaki leírás szerint. Az épület megközelítése a keleti homlokzaton kialakított, hagyományos nyeregtetős tetőszerkezettel kiugratott bejáraton, míg az akadálymentes megközelítés a déli végében kialakított 5 % -os lejtésű akadálymentes rámpán keresztül történik. Az épület déli végében kapott helyett a gyermekjóléti iroda és négyszemközti megbeszélő és a hozzá tartozó szociális helyiségek, míg a pihenők, iroda, személyzeti öltöző és az ehhez tartozó szociális helyiségek az épület közepén helyezkednek el. A két helyiségcsoport között nincs közvetlen kapcsolat, azokat külön bejáratról a fedett
teraszról lehet megközelíteni. Az északi-déli irányú közlekedőn keresztül lehet megközelíteni a nappali és étkező helyiséget, amihez egy melegítő konyha kapcsolódik, az azt kiszolgáló helyiségekkel. A konyhai egységet külön kialakított gazdasági bejáraton keresztül lehet megközelíteni.
Az épület déli végében az akadálymentes bejárat közelében 6 db parkoló lesz kialakítva amiből 1db mozgáskorlátozottak számára is használható lesz, illetve a főbejárattal szemben további 5 db parkoló kerül elhelyezésre.

SZERKEZETEK:
· Alapozás: A falazatok alatt beton sávalap és talpgerendák készülnek. A vb. pillérek alatt pontalapok készülnek. Az alapozásról a statikai műszaki leírás és számítás rendelkezik.
· Főfalak: A főfalak 44 cm vtg. POROTHERM KLÍMA falazóblokkból rendszerhez tartozó falazóhabarccsal.
· Válaszfalak: A válaszfalak a 10cm vtg. kerámia válaszfal lapokból falazottak, minden harmadik sorban 3mm vtg. lágyvas huzallal erősítve, tetején 10x20cm vb. koszorúval lezárva.
· Födémszerkezet: Az épület észak-keleti bővítése felett egyedi, előre gyártott, fa rácsos tartó, tetőszerkezet alsó öve képezi a helyiségek vízszintes lezárásának tartószerkezetét.
· Tetőszerkezet: Az épület egyedi, előre gyártott, gangneil rácsostartós, fenyő tetőszerkezetet kap (vagy alternatívaként keményfacsapos tetőszerkezet), nyeregtetős kivitelben 25°-os tetőhajlással. A tűzvédelem céljából Hensotherm égéskésleltető szert használunk. Gombamentesítés céljából TETOL fb. és TETOL rkb. szereket kell alkalmazni. A vegyszerek 50-50%-os keverékéből 30%-os vizes oldatot kell készíteni.
A faanyag védőszerekből az előírtak szerint oldatot kell készíteni, majd az fóliával bélelt földárkokba tölteni és abba a faanyagot belemártani. Veszélyes anyagok használatakor a 2000. évi XXV. Kémiai Biztonsági törvény és végrehajtási
rendeleteiben foglaltakat kell betartani! A teherhordó szerkezetek kialakítását statikai kiviteli terv alapján kell elkészíteni.
· Tetőfedés: Tondach "Hornyolt táska" kerámia tetőcserép fedést kap antracit színben, a kialakításhoz igazodó kiegészítő elemekkel (szellőző, hófogó, stb.) A fedés alatt 25x50 mm mérető tetőléc aljzatot, alatta 25x50mm méretű ellenécet kell tenni amivel az alátéthéjazatot rögzítik. A ereszburkolat gyalult, hornyolt ereszdeszkázat Caparol pácal „ebenholz” színben 2 rtg.-ben.
· Aljzatbetonok: Az aljzatbetonok C12/15-X0-32-F1 minőségű betonból készülnek saját levében simítva.
· Hőszigetelések: A padlóban 12,0 cm polysztirol hab lépésálló hőszigetelés készül. A koszorúk hőhídmentességét 14 cm Herratekta, ill. EPS lemezzel kell megvalósítani. A külső nyílászárók-falcsatlakozás kapcsolatánál a koszorúk előtti hőszigetelést tovább eresztve, 15,0 cm EPS hőszigetelést kapnak. Az épület lábazata 14,0 cm vtg. XPS hőszigetelést kap a járdaszinttől mérve 1,0 m magasságig.
· Vízszigetelések: Az épület talajnedvesség elleni szigetelését 1 rtg. VILLAS bitumenes vastag lemezszigetelésből kell megépíteni teljes felületen ragasztva. Vizes helyiségek üzemi használati víz elleni szigetelése 2 rtg. MAPEI kent szigeteléssel történik.
· Nyílásáthidalások, koszorúk: A nyílásáthidalások és koszorúk monolit,ill. előregyártott vasbetonból készülnek, a beton és a betonacélok minőségét statikus tervező határozza meg. Teherhordó szerkezetek kialakítását statikai kiviteli terv
alapján kell elkészíteni.
· Nyílászáró szerkezetek: A külső nyílászárók Schüco típusú műanyag ajtók, illetve ablakok UWvmin.=1,15 W/m2k hőátbocsátási tényezővel, külső oldalon fa mintázattal készülnek. Az ablakok bukó kivitelűek, rejtett vasalattal ellátottak. Elhelyezésük a vakolás után „Z” alakú rögzítő karmokkal történik. A mélyen üvegezett ajtókat
kétoldali biztonsági fóliával kell ellátni. A belső ajtók fém tokkal készülnek wenge színben ill. wenge színű papírrácsbetétes, 1,5 mm vtg. acéllemez burkolatú porszórt festéssel ellátott ajtólapokkal, min. 3pontos rögzítéssel, ajtók körül kontrasztos, színben eltérő keretezéssel. (pl.: Porta Door) A pontos méreteket a helyszínen ellenőrizni kell. A nyílászárók gyári beállításúak, azokat pászítani TILOS!
· Bádogos szerkezetek: Lindab, v. Rukki függőeresz és lefolyócsatornák készülnek antracit színben, félkör szelvényű keresztmetszettel. A csatorna lejtése a lefolyó irányában 3-5 ‰, a függőeresz csatorna mérete 150 mm, a lefolyócsatorna keresztmetszeti mérete150 mm. A kéményeknél, szellőzőknél a szabványnak megfelelően készülő bádogozás antracit színben.
Az ablakok belső könyöklői a rendszerhez tartozó fehér műanyag profilból készülnek.
Ablakpárkányok külső lefedései Lindab ill. Rukki lemezből készülnek antracit színben.
· Burkolatok: A csempe falburkolatok készítésekor nagyobb összefüggő felület esetén kerülni kell a „nullhézagos” felrakást, célszerű 1,5-2,0 mm-es fugát tartani. A vizesblokkokban 2,1 m magasságig fel kell vinni. A burkolat széleihez csatlakozó más szerkezetek peremvonalához a csempét nem szabad szorosan illeszteni. A csatlakozó hézagot 2-3 mm-es rugalmas fugatömítő anyaggal kell tömíteni. (Pl. FUGASZIL.)
Nagyobb, összefüggő felületek fali és padlóburkolatait táblásítva 12-16,0 m²-es mezőkben mozgási hézagokkal kell kialakítani. Egy mező max. 3,6x4,8 m méretű lehet. A mozgási hézagok 3-4 mm-es szilikonos tömítőanyaggal kitöltött fugával készülnek. Az ajtó és padlócsatlakozásoknál megoldható 3 mm szilikon kaucsukkal kitöltött fugával. A csempézést ragasztott kivitelben hálós kivitelben kell a kellően simított vakolatra felvinni. A kiálló falsarokra fém élvédőt szerelünk. A konyha és kiszolgáló helyiségeiben a fal és padlócsatlakozásnál íves kialakítású alumínium
profilt kell beépíteni.
A pvc burkolatok 34-es kopásállóságúak (pl.: Grabo Fortis). A közlekedők, és az előtér kerámia burkolatot kapnak. Vizes helyiségekben csúszásmentes kerámiaburkolat épül. Külső teraszokon előlépcsőkön fagyálló csúszásmentes kerámia burkolat készül. Az épület összes kerámia burkolatának minimum PEI IV. kopásállósággal kell rendelkeznie. A nappali, pihenő és iroda helyiségek laminált parketta burkolatot kapnak, AC 5 kopásállósággal.
· Felületképzések: Általánosan belső falakon 3 rtg. műanyag bázisú mosható, falfesték készül pasztellszínben. Vizes helyiségekben és azok előtereiben 2,0 méterig kerámia burkolat, felette 3 rtg. műanyag bázisú, mosható falfesték készül. A közlekedőkben 1,20m-ig kerámia falburkolat készül felette 3 rtg. műanyag bázisú mosható, falfesték készül pasztellszínben. Melegítőkonyhában 2,00m-ig kerámia falburkolat készül felette 3 rtg. műanyag bázisú mosható, falfestés. A csoportszobákban 1,20m-ig laminált hornyolt műanyag bevonatos bútorlap, párnafákra rögzítve, felette 3 rtg. műanyag bázisú mosható, falfesték készül pasztellszínben. Az épület külső falai Caparol Carbon homlokzatvakolatot kapnak fehér színben. Az épület lábazata Caparol műgyanta lábazatvakoltból készül coffeebraun színben. A homlokzat egyes részein 10mm vtg.30x60cm méretű travertin kőburkolat készül, ragasztott kivitelben.
Az épület faszerkezetei Caparol pácot kapnak „ebenholz” színben 3 rtg.-ben.
· Korlátok: A fa anyagú korlátok 3 rtg. Caparol páccal lesznek ellátva „ebenholz” színben. A pontos méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
· Rámpák, Járdák: 10 x 20 x 6 cm méretű, szürke, illetve vörös VIACOLOR-ból, max. 5%-os lejtéssel, a térkő alatt 4 cm folyami homok és 20 cm tömörített kavicságyazattal, rámpa kerékvetői, illetve ezek alapjai C10-32/KK betonból. A rámpa betonszerkezeteit (kerékvetők) Caparol műgyanta lábazat vakoltottal kell ellátni coffeebraun színben. A tömörítést géppel kell végezni Trγ95%-ig.
· Út, Pakolók: Szakági munkarészek szerint készül.
· Kémény: Az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában egyeztetés történt az érintett kéményseprő-ipari közszolgáltatóval, a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés nem vált indokolttá, a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás nem került betervezésre. A kazánház helyiségben lesz kialakítva 1 db Schiedel Uni Plus 20 és egy PPS 60/100 méretű füstgáz elvezető kémény.
· Közművek: Az érintett ingatlan víz, gáz, szennyvíz, elektromos áram közművesítéssel rendelkezik. Az új épülethez szükséges esetleges energia többletigényeket a szolgáltatók biztosítani tudják.
Kertépítés: Jelenleg ezen területen nem biztosítottak az öregek nyugalmához nélkülözhetetlen pihenés eszközei. A tervezés során ezen hiányosságok a helyszínrajzi kialakításnak megfelelően orvosolva lesznek. Kialakítunk egy megfelelően füvesített, parkosított, padokkal és árnyékot adó fákkal ellátott udvart.
Kerítés alapozása, falazata:
A kerítés monolit vasbeton sávalapozással készül C16/15-X0-32-F1 betonminőséggel.
Falazata 20 cm vtg. zsalukőből készül. A zsalukő falazat cementsimítást, majd Caparol Carbon Spachtel glettelést kap.
Az így előkészített felületre Caparol Carbosol lábazatfestést kell felvinni 1660 színben.
A falazat 6-8 cm vtg. előregyártott, fehér műkő fedkövet kap.
Kerítés fémszerkezete:
A kerítés 50x50x3 mm méretű acél zártszelvényekből készül. A kerítés fém szerkezetét lecsiszolni, portalanítani majd alapozását követően fehér színre kell mázolni. A festéshez alapozót + 2 rtg. Supralux Orkán korrózió gátló zománc fém
festéket kell használni. A kapukat meg kell építeni, azok fémszerkezeteit a fenti módon kell felület kezelni. A fémszerkezetre d=10 mm acélpálca kerül rögzítésre, 8,0 cm tengelytávval. Az acél pálcák festése alapozóval+2 rtg. Supralux Orkán korroziógátló festéssel készül fehér színben.

Betervezett építési anyagok műszaki specifikációi:
Az építészeti tervek szerint a főfalakban található nyílások befalazása 44 cm vtg. POROTHERM K falazóblokkokkal u=0,24 W/m2k történik rendszerhez tartozó hőszigetelő falazó ill. vakoló habarccsal.
A külső nyílászárók SCHÜCO típusú műanyag ajtók, illetve ablakok min. uw=1,15 W/m2k hőátbocsátási tényezővel készülnek.
A fa födémszerkezeteknél URSA DF 39 25 cm vtg. (hővezetési tényező λD = 0,032 W/mK) hőszigetelés készül.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítés területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretében TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042 azonosítószámú projekt.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042 azonosítószámú, „Szociális Szolgáltató Központ építése Nyírbogáton” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kiker Building Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi u. 28.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23724545-2-09

Hivatalos név: TZ Thermobau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy András u. 49.
Város: Gomba
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2217
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682523-2-13

Hivatalos név: Sandhal Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 11/A.
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14999824-2-15

Hivatalos név: EURO-MÁDI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 1.
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14805918-2-13

Hivatalos név: Deconim Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György u. 41.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14123245-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115.§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel
kapcsolatos,amennyiben az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.
Jelen beszerzés becsült értéke: 97.960.000 Ft volt.
2. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás a Kbt. 115.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2017. december 8-án került megküldésre az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők számára.
3. Az ajánlattételi határidő 2018. január 12. 11.00 óra volt.
4. A Kbt. 70.§ (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő 2018. március 6. napján 60 nappal az ajánlati kötöttséget 2018. május 12-ig meghosszabbította.
5. Az összegezés megküldésének az időpontja: 2018. május 9. volt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges