Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7920/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bott Pince Szőlészeti és Borászati Kft.
Teljesítés helye:Bodrogkeresztúr, Dózsa György út 1-3, Hrsz.: 298.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ujvári Vilmos Egyéni Vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szőlőbor termelése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bott Pince Szőlészeti és Borászati Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25979
Postai cím: Kossuth utca 89.
Város: Bodrogkisfalud
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3917
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodó Jozef Ügyvezető
Telefon: +36 202400764
E-mail: jozsef.bodo@bottpince.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.procurementauditkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szőlőbor termelése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VP3-4.2.2-16 kódszámú ”Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című pályázat keretében „A Bott Pince Kft. borászati fejlesztése” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: 1 / 2018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
VP3-4.2.2-16 kódszámú ”Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című pályázat keretében „A Bott Pince Kft. borászati fejlesztése” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 231308314 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: VP3-4.2.2-16 kódszámú ”Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című pályázat keretében „A Bott Pince Kft. borászati fejlesztése” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45443000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Bodrogkeresztúr, Dózsa György út 1-3, Hrsz.: 298.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a VP3-4.2.2-16 kódszámú ”Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be 1809176707 iratazonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a VP3-4.2.2-16 kódszámú „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című pályázat keretében a Bodrogkeresztúr, Dózsa György út 1-3, Hrsz.: 298. alatti ingatlanon lévő borászati épületegyüttes kialakításával, meglévő épületek átalakításával és bővítésével kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása.

Építési munkák leírása:
Tüzivíz tároló:
Tüzivíz tárolására a meglévő 3 rekeszes tárolót szeretnénk használni, amivel kapcsolatban az alábbi munkák elvégzése szükséges:
A rekeszek közötti 2 db. ~30cm vtg. falat át kell törni és ~30/30cm-es áttörést kell készíteni. Az 1-2rekesz körött az áttörés a fenékszinttől mért 32cm magasságban legyen a 2-3 rekesz között az áttörés a fenékszinten készül. A tároló belső vízzárására belső vízzáró vakolat készül az élek mentén hajlatok kialakításával, aminek sugara ~4cm legyen. A vakolat vastagsága min 1cm anyaga pl.: Izonil vízzáró vakolat vagy vele műszakilag egyenértékű termék. Az akna tetejére földtakarást terveztünk, ezért az akna ajtókat a tervezett térszínre kell emelni. Ezt egy kis kürtő betonozásával kívánjuk megoldani. A vízzáró vakolat a tároló fölső síkjában is elkészül és az aknalejáró magasítás függőleges falán is szintén hajlattal csatlakozva. A vízzáró vakolaton vízmegtartó drénlemez 4cm vtg.ban pl.:Diadrain 40, töltési térfogat 14,2l/m2. A drén réteg fölött geotextília terítés készül az oldalfalakon lehajtogatva 30-30cm-t. A termőföld erre a rétegre kerül ~30cm vastagságban.
A vízkivételi rendszer 2 NA100 szívócsonk kiszolgálásából áll. Az egyik hossza vízszintesen 6,25m, a másik 10,65m. A szívócsonkok elhelyezése a helyszínrajzon látottak szerint történik. A szívócsonkok egymástól min. 5m távolságban vannak, és az épülethez nem lehetnek 5m-nél közelebb.
2. Csapadékvíz tároló:
A lakóépület belső udvarában található meglévő tárolót kívánjuk erre a célra használni, amivel kapcsolatban az alábbi munkák elvégzése szükséges:
A tároló belső vízzárására belső vízzáró vakolat készül a fent már részletezett eljárás szerint. Hasonlóan a térszínre kell magasítani az akna lezáró ajtaját. A lejárást hágcsóval kell megoldani. amennyiben ez korábban nem készült el, akkor jelen ütemben kell megvalósítani. Az akna tetején szintén a fent írtak szerint kell eljárni. (megjegyzés: a korábbi tervfázisban a technológiai víz került az épített tárolóba és a csapadékvíz a két kisebb (2500 literes) műanyag tárolóba. A várható igénybevétel azonban szükségessé tette a két rendszer felcserélését.) A kapcsolódó rendszerek ismertetését lásd a gépészeti műszaki leírásban és a tervlapokon.
3. Borászati technológiai víz tároló:
A BVM csarnok udvari oldalán a borászati feldolgozó tér előtt két 2500 literes műanyag technológiai víz tárolót terveztünk. (megjegyzés: a korábbi tervfázisban a csapadékvíz került ebbe a két kisebb tárolóba és a technológiai szennyvíz a nagyobb épített tárolóba. A várható igénybevétel azonban szükségessé tette a két rendszer felcserélését.) A kapcsolódó rendszerek ismertetését lásd a gépészeti műszaki leírásban és a tervlapokon.
- a beépítésre kerülő építési termékek meghatározása a vonatkozó rendelet szerint az elvárt műszaki teljesítmények alapján, összhangban az engedélyezési tervben szereplő építési termékek elvárt műszaki teljesítményével;
Nyílászárók (2. termékkör) Külső ablakok, ajtók: háromütközéses, ragasztott fa szerkezetű nyílászárók, 3rétegű, low-e bevonatos, nemesgáz töltetű, hőszigetelő üvegezéssel, gumi profilos hézagzárással Légzáróság: L4, Vízzáróság: 9A, Szélállóság: C4, Hőszigetelés: U≤ 1 W/(m2K)
Vízszigetelések (3. termékkör) Talajpára elleni szigetelés padlóban: 4 mm vastag APP modifikált vízszigetelő lemez 1 rétegben, Polyglass Trend VS vagy vele műszakilag egyenértékű termék
Hőszigetelések (4. termékkör) Padlószerkezet hőszigetelés: EPS hab lépésálló táblás hőszigetelés Austrotherm Grafit 150, vagy vele műszakilag egyenértékű termék (λ ≤ 0,03 W/(mK))
Homlokzat, lábazati hőszigetelés: E PS, i lletve X PS h ab t áblás h őszigetelés Austrotherm Grafit , ill. Austrotherm XPS TOP P, vagy vele műszakilag egyenértékű termék (λ ≤ 0,032, illetve λ ≤ 0,036 W/(mK))
Padlásfödém hőszigetelése: ásványgyapot hőszigetelés, KNAUF Nobasil MPN, vagy vele műszakilag egyenértékű termék (λ ≤ 0,038 W/(mK))
Gipsztermékek (7. termékkör) Bevilágító aknák belső burkolata: 2*12.5 mm vastag gipszkarton lemez Rigips RF, vagy 1*15mm Rigips RF vagy vele műszakilag egyenértékű termék
Szerkezeti faanyagok (13. termékkör) Tervezett tetőszerkezet alapanyaga: előszárított, fűrészelt fenyőáru, I. oszt. lucfenyő (C24), láng és gombamentesítő szerrel hatékonyan kezelve.
Falazatok és segédanyagaik (17. termékkör) vázkitöltő falak: 30 és 20 cm vtg. blokktégla: Porotherm 20 és 30 N+F, illetve 20 cm vtg. Ytong falazat, vagy velük műszakilag egyenértékű termék. A hosszhomlokzat vonalában a 20 cm vtg. téglaszerkezet sávjában 23cm vtg. kisméretű belső térből látszó tégla falazat készül bontott téglából telibe vagy ~2mm mély fugákkal.
Padlóburkolatok (19. termékkör) Beltéri padlóburkolatok: mázas, vagy máz nélküli gres padlólapok: Zalakerámia termékek, vagy vele műszakilag egyenértékű termékek, illetve ipari műgyanta padló.
A műgyanta padlók a hajlatokban ívesen készülnek a hajlat sugara 2,5-3cm. A falra a burkolatot 12-15cm magasságig kell fölvezetni.
Egyszerű műgyanta padlóburkolat készítése impregnálással, ahol megmarad az aljzat struktúrája készülhet kisebb igényű belső terekben a rétegfelépítés:
- csiszolás, portalanítás, - Alapozás pld.: STO Pox epoxigyantával (0,3kg/m2) - Fedőréteg pld.: STO Pox Dv 100 epoxigyantával(0,4kg/m2)
Csúszásmentes műgyanta padlóburkolat készítése, ahol a nedves burkolatra víz kerülhet a felépítése:
- Csiszolás, portalanítás
- Alapozás Sto Pox UGE epoxigyantával (0,4kg/m2)
- Felületkiegyenlítés Sto Pox BB-os epoxigyantával (0,6kg/m2)
- Simítóglettelés Sto Pox BB-os epoxigyantával (0,5kg/m2)
- Csúszásmentesítés 0,1-0,6 mm-es kórund hintéssel
- Fedőréteg Sto Pox BB-os epoxigyantával (0,5kg/m2)
A műgyanta burkolat készítésénél a homokszínű felület kialakítása a cél, és ez helyszíni minta, vagy anyagminta alapján választható ki.
Belső falburkolatok (19. termékkör) Beltéri falburkoló lapok: mázas kerámia falburkoló lapok: Zalakerámia termékek, vagy vele műszakilag egyenértékű termékek.
Természetes kőburkolat készül a lakóépülettel határos belső falon egészen a meglévő vb. gerendáig. A kőfal anyaga a közelben bányászott sárgás barnás pl. mádi kő, vagy hasonló. A pinceátjáró belső burkolata 11 cm vtg. egri tufa. A belső felületek kialakítása a munkák elkezdődésével valószínűleg folyamatosan finomodni fognak. Tervezői művezetések alkalmával újra lehet egy-egy anyag használatát gondolni.
A belső mosható felületek kialakításának egyszerű módja lehet a Héra Premium Clean mosható dörzsálló falfesték alkalmazása.
Tetőfedés (22. termékkör) Hagyományos ácsolatú fa magastető héjalása: fémlemez fedés pl. Prefa 0,7mm vtg. alumínium fedés, vagy vele műszakilag egyenértékű, és azonos megjelenésű termék a szeglemezes tartók fölött szintén ez a tetőfedés készül.
• valamennyi födém-, padló-, tető- és falszerkezet rétegrendje, amely tartalmazza a réteges szerkezeteket felépítő anyagok megnevezését, minőségét és méreteit - ezeket a rétegrendeket vagy szerepeltetni kell a tervlapokon is, vagy egyértelműen utalni kell azok helyére az iratanyagban.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap) 20
2 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című pályázat keretében VP3-4.2.2-16 kódszámú projekt.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VP3-4.2.2-16 kódszámú ”Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című pályázat keretében „A Bott Pince Kft. borászati fejlesztése” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ujvári Vilmos Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Klapka utca 50.
Város: Bodrogkisfalud
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3917
Ország: HU
E-mail: vujvari@gmail.hu
Telefon: +36 204205022
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60532347-2-25
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 231285709
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 231308314
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bodrog Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: hrsz 0224/5.
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3916
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10301089-2-05

Hivatalos név: Ujvári Vilmos Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Klapka utca 50.
Város: Bodrogkisfalud
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3917
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60532347-2-25

Hivatalos név: Industria 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 101.
Város: Vajdácska
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3961
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467666-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115.§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel
kapcsolatos, amennyiben az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.
Jelen beszerzés becsült értéke: 231.285.709 Ft volt.
2. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás a Kbt. 115.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2018. április 5-én került megküldésre az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők számára.
3. Az ajánlattételi határidő 2018. április 25. 11.00 óra volt.
4. Az összegezés megküldésének az időpontja: 2018. május 4. volt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges