Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7943/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Várbalog-Albertkázmérpuszta (HU) -Féltorony (Halbturn - AT) összekötő út kivitelezési munkáinak elvégzése
Hivatkozási szám: K850.01
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 8508. j. összekötő út mintegy 4,4 km hosszan kerül fejlesztésre a 8+130 kmsz. és a 12+537 km szelvények között. Az útszakasz Várbalogtól Albertkázmérpuszta településen keresztül éri el az osztrák oldalon levő Halbturn (Féltorony) települést. A projekt műszaki tartalma a magyar oldalon Várbalog településtől 490 m hosszan a meglévő burkolat átépítése, és 3.798 m hosszon a jelenlegi földút helyén 2x2,75 m aszfaltburkolatú országos közút (ívkorrekciókkal) kiépítése Albertkázmérpuszta településig. A koronaszélesség 8,0 m, a burkolat szélesség 5,5 m, padka szélessége 2x1,25 m.
Vízellátó vezeték kiváltása összesen 2,042 km hosszan, középfeszültségű villamos vezeték kiváltása 140 m hosszan, és kisfeszültségű villamos vezeték kiváltása 50 m hosszan.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5910 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A következő helyett:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre. Irányadó jogszabályok:
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.),
2013. évi V. törvény (Ptk.),
2017. évi CL. tv.,
2007.évi CXXVII.tv.,
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról.
Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja a tartalékkeret nélküli teljes nettó ellenszolgáltatás (nettó Vállalkozói Díj).
A pénzügyi finanszírozás tervezett forrása, típusa: európai uniós forrás (INTERREG V-A
Ausztria-Magyarország Együttműködési Program), hazai társfinanszírozással; kedvezményezetti finanszírozás (utófinanszírozás).
Előleg: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Az előleg igényelhető a nyertes ajánlattevő választása szerint az alábbi módok bármelyikén:
- a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett, vagy
- biztosíték nyújtása nélkül.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Amennyiben előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására sor kerül, úgy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegbekérővel egyidejűleg be kell nyújtani.
Biztosíték nyújtása nélküli (biztosítékmentes) előlegigénylés feltétele az előlegigénylő
nyilatkozathoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat, valamint a biztosíték mentességi nyilatkozat csatolása. Ezen nyilatkozatok mindennemű költségét a Vállalkozó viseli.
Az előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó)
közvetlenül igényelheti.
Amennyiben a Vállalkozó döntése alapján az előleg igénybevétele nem biztosítékmentesen, hanem előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellet történik, úgy az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától rendelkezésre kell állnia, és annak az előleg teljes visszafizetésének, az előleggel való teljes elszámolásnak az időpontjáig érvényesnek és lehívhatónak, érvényesíthetőnek kell lennie.
A Vállalkozó köteles a Megrendelő által biztosított előleget az előleg kifizetését követő első számlától kezdődően az egyes számlák összegéből arányosan levonni (visszavonni), úgy, hogy legkésőbb a Műszaki Átadás-átvételt megelőző számláig az előleg teljes összegének maradéktalanul visszafizetésre (a számlákból levonásra) kell kerülnie.
A Vállalkozó köteles feltüntetni a Bázis- vagy Aktualizált pénzügyi tervben az előleg
levonásának, visszafizetésének tervezett ütemezését. A Bázisdokumentáció/Aktualizált
Dokumentáció meghatározza a Vállalkozó részére nyújtott előleg visszafizetésének,
elszámolásának rendjét.
Az előleg igénylésével, felvételével, esetleges biztosítékával kapcsolatos részletes szabályokat, továbbá az előleggel való elszámolás/visszafizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Az előleg igényelhető mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
A kifizetésekre irányadó jogszabályi rendelkezések: Kbt.135. §, 2017. évi CL. tv., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B. §. A kifizetésekre irányadó továbbá a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés pénzneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról a nyertes ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján.
Szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik a
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) rendelkezései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót/Közreműködőt vesz igénybe, úgy az ellenszolgáltatás teljesítése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B. § alapján történik.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján, szerződéstervezetben rögzítettek szerint: ajánlatkérő havonta biztosít lehetőséget számla benyújtására, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm.r.32. §-ában foglaltakra (a résszámlák benyújtása és értéke tekintetében a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 32. § (4)-(5) bekezdései irányadók).
Vállalkozó részéről a számla kiállításának feltétele a Megrendelő által a Szerződéses Feltételek és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdései szerint aláírt Teljesítésigazolás.
A Kbt. 135. § (6) bekezdés irányadó.
A Tartalékkeret mértéke a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás (Vállalkozói Díj) 2 %-ának megfelelő összeg.
A tartalékkeret a Szerződéses Megállapodásban a Vállalkozói Díjon felül meghatározott azon keretösszeg, amely a Projekt teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges ellenérték elszámolására használható fel, a Szerződéses Feltételekben meghatározott eljárásrend szerint.
Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben.
Helyesen:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre. Irányadó jogszabályok:
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.),
2013. évi V. törvény (Ptk.),
2017. évi CL. tv.,
2007.évi CXXVII.tv.,
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról.
Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja a tartalékkeret nélküli teljes nettó ellenszolgáltatás (nettó Vállalkozói Díj).
A pénzügyi finanszírozás tervezett forrása, típusa: európai uniós forrás (INTERREG V-A
Ausztria-Magyarország Együttműködési Program), hazai társfinanszírozással; kedvezményezetti finanszírozás (utófinanszírozás).
Előleg: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, biztosítékmentesen.
A Vállalkozó köteles a Megrendelő által biztosított előleget az előleg kifizetését követő első számlától kezdődően az egyes számlák összegéből arányosan levonni (visszavonni), úgy, hogy legkésőbb a Műszaki Átadás-átvételt megelőző számláig az előleg teljes összegének maradéktalanul visszafizetésre (a számlákból levonásra) kell kerülnie.
Az előleg igénylésével, felvételével kapcsolatos részletes szabályokat, továbbá az előleggel való elszámolás/visszafizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Az előleg igényelhető mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
A kifizetésekre irányadó jogszabályi rendelkezések: Kbt.135. §, 2017. évi CL. tv., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B. §. A kifizetésekre irányadó továbbá a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés pénzneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról a nyertes ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján.
Szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) rendelkezései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe, úgy az ellenszolgáltatás teljesítése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B. § alapján történik.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján, szerződéstervezetben rögzítettek szerint: ajánlatkérő havonta biztosít lehetőséget számla benyújtására, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm.r.32. §-ában foglaltakra (a résszámlák benyújtása és értéke tekintetében a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 32. § (4)-(5) bekezdései irányadók).
Vállalkozó részéről a számla kiállításának feltétele a Megrendelő által a Szerződéses Feltételek és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdései szerint aláírt Teljesítésigazolás.
A Kbt. 135. § (6) bekezdés irányadó.
A Tartalékkeret mértéke a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás (Vállalkozói Díj) 2 %-ának megfelelő összeg.
A tartalékkeret a Szerződéses Megállapodásban a Vállalkozói Díjon felül meghatározott azon keretösszeg, amely a Projekt teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges ellenérték elszámolására használható fel, a Szerződéses Feltételekben meghatározott eljárásrend szerint.
Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/06/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2018/05/24
Helyesen:
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2018/06/01
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei - Dátum
A következő helyett
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/06/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen korrigendum keretében a közbeszerzési dokumentumok részét képező "I. kötet" és a „Vállalkozási Szerződéses Megállapodás” elnevezésű dokumentum módosításra kerül, melyet ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetővé tesz (az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott elérhetőségen).
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben