Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8008/2018
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Zsolt
Telefon: +36 12053512
E-mail: dr.szabo.zsolt@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nif.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nif.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz kapacitásbővítése előkészítésének folytatása és megvalósítása tárgyában (PST: K054.02.73).
Hivatkozási szám: PST: K054.02.73
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz kapacitásbővítése előkészítésének folytatása és megvalósítása tárgyában (PST: K054.02.73).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 8770174593 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz kapacitásbővítése előkészítésének folytatása és megvalósítása tárgyában (PST: K054.02.73).
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:45111100-9
45233124-4
45233128-2
45111290-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megye, Kecskemét, az 54. számú főút M5 autópálya és az 5. számú főút közötti szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés az 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz kapacitásbővítése előkészítésének folytatása és megvalósítása tárgyában (PST: K054.02.73).
5,7 km hosszú 2x1 sávos útszakasz 2x2 sávosra történő bővítése, ~7 km egyesített szerviz- és kerékpárút (északi oldal), ~4,5 km földút (déli oldal), 5 db turbó körforgalom (ebből 3 db új, 2 db esetében a meglévő egyszerű körforgalom kerül bővítésre) és 5 db műtárgy (kerékpárút feletti hidak; ezek közül 4 db új, 1 db esetében pedig a meglévő kerül meghosszabbításra), valamint a kapcsolódó közműlétesítési és -kiváltási munkák megvalósítása. A fentieket megelőzően engedélyezési terv készítése és a szükséges jóváhagyások, hozzájárulások, engedélyek beszerzése az egyesített szerviz- és kerékpárút, valamint a földút bizonyos szakaszai (Daimler út és 541. sz. főúti körforgalom Mercedes ága között, valamint a földút M5 autópálya felőli vége), továbbá az egyik, az építési engedélyben is kiemelt (B020. jelű) műtárgy vonatkozásában, amely esetében bontási terv készítése is szükséges.
Továbbá kiviteli tervek készítése a teljes megvalósítandó létesítményre, közműtervekkel együtt, beleértve a közművek megvalósításához szükséges összes jóváhagyás, hozzájárulás, engedély beszerzését. Amennyiben az organizáció során szükségessé válik, akkor a szokásostól eltérő forgalomterelési terv („Teljes zárás célforgalom megengedésével”) készítése a hatályos előírások figyelembe vételével és az ehhez kapcsolódó plusz munkák elvégzése.
A felsoroltakon felül minden egyéb, konkrétan nem megemlített, de a projekt megvalósítása során szükségessé váló olyan tervezési és kivitelezési munka elvégzése a nyertes ajánlattevő feladata, amely szükséges a fenti létesítmények rendeltetésszerű használatához és a szükséges forgalomba helyezési engedélyek megszerzéséhez.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a jogerős építési engedélyt is.
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata  15, ezen belül:
2 2.1 A felhívás III.1.3) M.2.a) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmasság körében előírt 36 hónapon felül (+ hónap, max. + 36 hónap) 5
3 2.2 A felhívás III.1.3) M.2.b) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmasság körében előírt 36 hónapon felül (+ hónap, max. + 36 hónap)  5
4 2.3 A felhívás III.1.3) M.2.c) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmasság körében előírt 1 db-on felül (+ db, max. + 3 db)  3
5 2.4 A felhívás III.1.3) M.2.d) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmasság körében előírt 36 hónapon felül (+ hónap, max. + 36 hónap) 2
6 3. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték)  10
7 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, max. 5 fő)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A műszaki tartalom és a beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 243 - 505334
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés az 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz kapacitásbővítése előkészítésének folytatása és megvalósítása tárgyában (PST: K054.02.73).
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszekécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7700017025
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8770174593
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - tervezési feladatok
- felelős műszaki vezetés
- a kezelői lehatárolás terve
- üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése
- tervezői művezetés
- előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról
- Fémmentesítés (Tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás)
- régészeti szakfelügyelet
- szakfelügyeletek
- geodézia
- környezetvédelmi monitoring

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma, és kkv szerinti besorolása:
1. Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.
Ajánlattevő címe és adószáma: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., 11426628-4-03, nem kkv
2. Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.
Ajánlattevő címe és adószáma: 1113 Budapest, Bocskai út 73., 14904134-2-44, nem kkv
3. Ajánlattevő neve: DS Konzorcium, amelyet a Dömper Kft. és a Subterra-Raab Kft. közös ajánlattevők alkotnak
Közös ajánlattevő neve: Dömper Kft.
Közös ajánlattevő címe és adószáma: 2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz.: 1605/2, 10229105-2-11, kkv
Közös ajánlattevő neve: Subterra-Raab Kft.
Közös ajánlattevő címe és adószáma: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5., 24824040-2-08, nem kkv
4. EuroAszfalt Kft. (2225 Üllő, belterület hrsz. 3753), 13125811-2-44, nem kkv
5. SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.), 14300327-2-44, nem kkv
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma, és kkv szerinti besorolása:
1. EuroAszfalt Kft. (2225 Üllő, belterület hrsz. 3753), 13125811-2-44, nem kkv
2. SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.), 14300327-2-44, nem kkv

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
- tervezési feladatok
- felelős műszaki vezetés
- a kezelői lehatárolás terve
- üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése
- tervezői művezetés
- előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról
- Fémmentesítés (Tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás)
- régészeti szakfelügyelet
- szakfelügyeletek
- geodézia
- környezetvédelmi monitoring rendszer
- ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyeztetés
- ideiglenes forgalomterelés építés, bontás
- biztosítékok és biztosítások
- hírközlő vezetékek, üzemi hírközlés kiváltásának, meglévő áthelyezésének, védelembe helyezésének, építésének egyes részfeladatai
- villamos vezetékek bontásának, kiváltásának, építésének, védelembe helyezésének egyes részfeladatai
- térvilágítás bontás, építés, védelembe helyezés egyes részei
- vízellátó vezetékek bontásának, kiváltásának, építésének egyes részfeladatai
- gázvezetékek bontásának, építésének, védelembe helyezésének, kiváltásának egyes részfeladatai
- irtási munkák egyes részei
- előkészítő és földmunkák egyes részei
- útépítés és egyéb pályaszerkezet építés egyes részfeladatai
- szegélyépítési munkák egyes részei
- forgalomtechnikai létesítmények kiépítésének egyes részfeladatai
- vízépítési munkák egyes részfeladatai
- térkő és burkolatépítés
- közművezetékek
- híd- és műtárgyépítés egyes részfeladatai
- növénytelepítési, környezetvédelmi feladatok egyes részei
Alvállalkozók megnevezése, adószáma:
Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.), 11081423-2-03
VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.) 12308161-2-03

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)