Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:8046/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Kölcse település közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hanley Service Kft. közös ajánlattevő (Hanley Service - Pureco Konzorcium);Pureco Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft. közös ajánlattevő (Hanley Service - Pureco Konzorcium)
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00029 azonosítószámú projekt keretében, Kölcse nagyközség szennyvíztisztító telepének bővítési és korszerűsítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00029 azonosítószámú projekt keretében, Kölcse nagyközség szennyvíztisztító telepének bővítési és korszerűsítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232423-3
További tárgyak:45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kölcse település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a KEHOP-2.2.2-15-2015-00029 azonosítószámú projekt keretében, Kölcse nagyközség szennyvíztisztító telepének bővítési és korszerűsítési feladatainak ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
Szennyvíztisztító telep helye: Kölcse település külterülete, 0161/6 hrsz.
Érintett ingatlan nagysága: kb. 156 m x 220 m 34320 m2
Hrsz: 0161/6 3162 m2
A meglévő technológiai sor bemutatása
A szennyvíztisztító telep Kölcse község külterületi határának közelében, a Petőfi utcában 0161/6. hrsz.-ú telken került megvalósításra. A község csatornahálózata elválasztott, gravitációs rendszerű. Az összegyűjtött szennyvíz D90 KPE nyomóvezetéken max. 12 l/s-os hozammal érkezik a településtől 500 m - re fekvő BIO-CLEAR-102 típusú egylépcsős biológiai tisztítású telepre.
A telep területe 50m x 43m, kerítéssel körbekerített, belső úttal és járdával ellátott. A szippantott szennyvizek fogadására egy 3 mm-es pálcaközű finomráccsal védett előkezelő műtárgy szolgál, mely magában foglalja a szennyvíz feladását szolgáló átemelőt is.
A tisztítást követően a tisztított víz DN200-as vezetéken a befogadóba távozik.
A szennyvíz kezelési technológia során keletkező fölös aerob stabilizált iszap elvezetése szakaszosan az előkezelő műtárgy ülepítőjének egy leválasztott terében történik, és elhelyezés előtt itt gyűjtik.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Meglévő szennyvíztisztító telep technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet fejlesztését is) és korszerűsítése:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 2628 LE
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlati dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlati felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
CPV kód(ok):

CPV-kód Megnevezés:
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232423-3
45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1 Szennyvízszivattyú-állomás építése
Szennyvíztisztítómű építési munkái
Szennyvízkezelőmű építési munkái
Szennyvíztelepi berendezések
Szennyvíztisztító-telepi berendezések
Mérnöki tervezési szolgáltatások
Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
A részletes feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 730
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00029

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11032 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00029 azonosítószámú projekt keretében, Kölcse nagyközség szennyvíztisztító telepének bővítési és korszerűsítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/09/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hanley Service Kft. közös ajánlattevő (Hanley Service - Pureco Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
E-mail: lacza.zsolt@hanleyservice.hu
Telefon: +360202124512
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Pureco Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft. közös ajánlattevő (Hanley Service - Pureco Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rét-köz utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 235307100
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232423-3
További tárgyak:45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kölcse település közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vállalkozó a dokumentáció 3/4 Kötet Megrendelői követelmények Projekt Specifikus Előírásainak megfelelően a meglévő kezelő épület felújítására tett ajánlatot. A Vállalkozó a munkaterület átadás- átvételi eljárásán, bejárás alkalmával szembesült azzal a ténnyel, hogy a Vállalkozói javaslatban megajánlott műszaki megoldás, azaz a meglévő kezelő épület felújítása műszaki állapota miatt csak nagy értékű anyagi ráfordítással lenne biztosítható. A Vállalkozó a Mérnök utasítása alapján elvégezte a szennyvíztisztító telepen végzendő munkálatok összehasonlító tételes költségkimutatását. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételi eljárást, illetve a tételes költségkimutatásokat követően megállapította, hogy a Vállalkozói javaslatban megajánlott műszaki megoldás, azaz a telepen meglévő kezelő épület felújítása és egy új kezelő épület létesítése között kimutatható költség különbözet nettó 890.795 Ft költség növekményt foglal magába, ezért a Vállalkozó új kezelő épület létesítését javasolta.
Vállalkozó az 1. sz. Ésszerűsítési Javaslatában részletesen bemutatta a műszaki tartalmat. A tervezett műszaki tartalom 890.795 Ft költség növekményt foglal magába a szerződésben vállalt műszaki tartalomhoz képest, melytől a Vállalkozó a továbbiakban eltekint.
A Mérnök a fentiekben részletezett műszaki tartalmat jóváhagyta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 730
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 269296595
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hanley Service Kft. közös ajánlattevő (Hanley Service - Pureco Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
E-mail: lacza.zsolt@hanleyservice.hu
Telefon: +36 202124512
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Pureco Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft. közös ajánlattevő (Hanley Service - Pureco Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rét-köz utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó az 1. sz. Ésszerűsítési Javaslatában részletesen bemutatta a műszaki tartalmat. A tervezett műszaki tartalom 890.795 Ft költség növekményt foglal magába a szerződésben vállalt műszaki tartalomhoz képest, melytől a Vállalkozó a továbbiakban eltekint.
A Mérnök a fentiekben részletezett műszaki tartalmat jóváhagyta.
2.3 A Felek rögzítik, hogy a KEHOP-2.2.2-15-2015-00029 azonosítószámú projekt keretében a kivitelezésre összesen 33 989 495 Ft áll rendelkezésre, a Vállalkozó a szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a rendelkezésre álló 33 989 495 Ft összegből 100%-ban teljesíti a vállalt beruházást, és a fennmaradó 1 210.505 Ft-ról lemond. A többlet műszaki tartalom ellenértéke a benyújtandó végszámlában kerül elszámolásra.
2.4 Tekintettel arra, hogy a szerződés ilyen módosítása a szerződés értékének változásával (az ellenérték növekedésével) jár, a Felek a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pont alapján módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó a dokumentáció 3/4 Kötet Megrendelői követelmények Projekt Specifikus Előírásainak megfelelően a meglévő BIO-CLEAR tisztító egység fölösiszap sűrítő műtárgyként való használatára és új biológiai tisztítási vonal létesítésére tett ajánlatot. A Vállalkozó a munkaterület átadás- átvételi eljárásán, bejárás alkalmával szembesült azzal a ténnyel, hogy a Vállalkozói javaslatban megajánlott műszaki megoldás, azaz a telepen meglévő egyes acél tartályok felhasználása az új tisztító technológiában -azok műszaki állapota miatt - felújítást követően sem lehetséges, illetve nem biztosítható a rendeletben meghatározott élettartam.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 235307100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 269296595 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben