Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:8067/2018
CPV Kód:45331000-6
Ajánlatkérő:Tatabányai Törvényszék
Teljesítés helye:Tatabányai Törvényszék, 2800 Tatabánya, Komáromi út 4., NUTS kód: HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kesztler Klíma Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabányai Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: AK18679
Postai cím: Komáromi út 4.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 34 311 026
E-mail: vargak@tatabanyait.birosag.hu
Fax: +36 34 311 026
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanyaitorvenyszek.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanyaitorvenyszek.birosag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tatabányai Törvényszék meglévő épületének klimatizálása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45331000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgya: „Tatabányai Törvényszék meglévő épületének klimatizálása”
Munkavégzés: munkanapokon, hétvégén is történhet munkavégzés, azzal a kitétellel, hogy a törvényszéki főmunkaidőben - 7:30-15:00 - az aktuálisan átadott munkaterületen kívül zaj, rezgés, por, bűz és egyéb káros környezeti tényezők nem jelentkezhetnek.
A részletes leírást a műszaki leírás (tervek, helyszínrajzok stb.) a részletes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 104382498 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tatabányai Törvényszék meglévő épületének klimatizálása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45331220-4
További tárgyak:42512000-8
45110000-1
45111000-8
45443000-4
45261400-8
45453100-8
45454100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabányai Törvényszék, 2800 Tatabánya, Komáromi út 4., NUTS kód: HU212
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgya: „Tatabányai Törvényszék meglévő épületének klimatizálása”
Munkavégzés: munkanapokon, hétvégén is történhet munkavégzés, azzal a kitétellel, hogy a törvényszéki főmunkaidőben - 7:30-15:00 - az aktuálisan átadott munkaterületen kívül zaj, rezgés, por, bűz és egyéb káros környezeti tényezők nem jelentkezhetnek.
A részletes leírást a műszaki leírás (tervek, helyszínrajzok stb.) a részletes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kesztler Klíma Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Beloiannisz út 118.
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: HU
E-mail: kesztlerklimakft@t-online.hu
Telefon: +36209440928
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12646197-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 104382498
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészet, elektromos
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kesztler Klíma Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Beloiannisz út 118.
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12646197-2-11

Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady E. u. 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035-2-07

Hivatalos név: GASPARTS-EUROPE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bozókvár u. 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12394364-2-43

Hivatalos név: Minker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alsóerdősor u. 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13878760-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
A Minker Kft. (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32., 13878760-2-42) Ajánlattevőt Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívás teljesítésére, ellentmondás feloldására hívta fel, amelynek az Ajánlattevő nem tett eleget:
„Az Ajánlattevő az ajánlat 16. oldalán csatolt egy aláírási címpéldányt. Az Ajánlatkérő észlelte, hogy az ajánlatban csatolt minden nyilatkozaton (tartalomjegyzék, felolvasólap, Ajánlattételi nyilatkozat, Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében, Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kc) alpontja tekintetében/I, Szándéknyilatkozat a kivitelezési felelősségbiztosítás megkötésére) az aláírás ettől eltér. Kérjük az ellenmondást szíveskedjen tisztázni, és az ellenmondás feloldása érdekében a megfelelő aláírási címpéldány/meghatalmazás csatolását, avagy a nyilatkozatok felülvizsgálatát és a csatolt aláírási címpéldány szerint a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozatok hiánypótlás keretében történő ismételt csatolását.”
Erre figyelemmel a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján az Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
2. Ajánlati ár: nettó 99411903,-Ft, Tartalékkeret összege (5%): nettó 4970595,-Ft
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges