Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:8123/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Prügy Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3925 Prügy, Szabadság u. 2-1., 476/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Prügy Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK06470
Postai cím: Kossuth Lajos utca 3.
Város: Prügy
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3925
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 0647-572-311
E-mail: jegyzo@prugy.hu
Fax: 0647-572-317
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.prugy.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Prügy községben”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Prügy Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóságának döntése alapján Prügy Község Önkormányzatával konzorciumi partnerségben támogatásban részesült a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Prügy községben” című, TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00038 azonosító számú projektjének megvalósítása érdekében. Az Ajánlatkérő célja a központi orvosi rendelő felújítása, átalakítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Prügy községben”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45321000-3
45300000-0
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3925 Prügy, Szabadság u. 2-1., 476/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő épület az 1960-as évek végén épülhetett. Az eltelt időben nagyobb felújítás és átalakítás nem történt, csak a hibaelhárítási munkákat végezték el. Az épület már elhasználódott a burkolatok elkoptak, a gépészeti és elektromos hálózat már balesetveszélyesek. Az épület nincs akadály mentesítve, a helyiség kapcsolatok nem felelnek meg a kor előírásainak. Az egészség megelőzés, a gyógyítás már nagyon nehezen oldható meg az épületben, Az orvosoknak, asszisztenseknek, védőknek nincs öltözőjük, nincs személyzeti vizesblokkjuk. Összefoglalva az épületre már nagyon ráfér a felújítás, átalakítás valamint az akadálymentesítés.
Az átalakítás után:
Az épületben ldb házi orvosi rendelő, l db fogorvosi rendelő, l db védőnői tanácsadói rendelő és ldb gyermekorvosi rendelő található. A rendelőkhöz közös öltöző vizesblokkal, és teakonyha kapcsolódik.
Új közös bejáraton keresztül közelíthető meg az l db háziorvosi rendelő a fogorvosi rendelő+szoba a védőnői tanácsadói rendelő és a gyermekorvosi rendelő. A bejárathoz, a mozgáskorlátozottak részére rámpa készül.
Az épület Szabadság utca felé fedett külső bejárat készül. (itt lehet tárolni a babakocsikat)
A külső közlekedőre (gyógyszerkiadó felé) a fedett bejáraton keresztül jutunk az épület utcai oldalán (dél).
Az emeleti szolgálati lakás részen is a tető cserére, padlás hőszigetelésre és homlokzati hőszigetelésre is sor kerül.
Az épület déli főbejárati oldalán a mozgáskorlátozottak részre a egy férőhelyes parkoló készül. A fő bejárathoz új 5%-os rámpákat kell készíteni, kerékvetőkkel és korláttal, az épület déli oldalán.
A bejárati ajtó műanyag rendszerű, középen felnyíló szakipari fal, egyik szabadnyílása 90,00cm legyen a magassági mérete 210cm. Az ajtólap üvegezése a padlószinttől 30,00cm magasságban kezdődjön. Az üvegezett felületek 150cm magasságban elhelyezett kontrasztos jelzésekkel kell ellátni.
A küszöb 2,00cm magas és legömbölyített legyen. Az összes kezelőszerv 85,00cm és 110,00cm magasságban helyezkedjenek el.
A gyermekorvosi és felnőtt váróba a közös közlekedőn keresztül lehet bejutni a jobbra lévő közlekedő folyóson. Egyenesen a gyermek orvosi rendelő, jobbra a felnőtt orvosi rendelő közelíthető meg.
A közlekedő folyosóból nyílik a mozg.kor.+női wc(210x270cm), valamint a személyzeti öltöző és szociális blokk. A férfi wc egység is a közös közlekedőből nyílik.
Az l db fogorvosi rendelő és a védőnői rendelő egység a közös bejárattól egyenesen illetve balra található.
A várókat, előteret, fedett előteret és rámpákat vezetősávokkal kell ellátni.
A falsarkokra acél esztétikus sarokvédőket kell elhelyezni. Az előterekben információs táblákat kell elhelyezni.
A felújítás, átalakítás és az akadálymentesítés után egy korszerű, minden kor igényét kielégítő egészség komplexum j ön létre.
A terveknek megfelelően kivitelezett épület meg fog felelni a kor előírásainak és igényeinek.
Az épület tervezése során a rendezési tervben előírtakat betartottuk és próbáltuk az ezen a tájon évszázadok során használt anyagokat betervezni (kő, cserép, fa).
A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekben gépi szellőzés készül a lejtőn kívüli kivezetéssel.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt műszaki szakember (építésvezető) magasépítésben szerzett szakmai gyakorlati ideje (egész hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
2 Jótállás megajánlott időtartama (min. 36 hónap, max. 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00038
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Csákány és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Duna u. 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3528
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13752635-2-05

Hivatalos név: ARM INVESTRADE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Porcelán utca 3-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23024931-2-42

Hivatalos név: EMP TRADE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hajós Alfréd utca 6. 1/3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3524
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13585363-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívásban jelezte, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb Csákány és Társa Kft. ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.
A bírálatra nem került ajánlattevők cégneve, székhelye és az ajánlat értékelésre került tartalmi elemei:
Az ajánlat értékelési sorrendben elfoglalt helye: II.
Az Ajánlattevő cégneve: ARM INVESTRADE Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9.
Az ajánlat értékelési sorrendben elfoglalt helye: III.
Az Ajánlattevő cégneve: EMP TRADE Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3524 Miskolc, Hajós Alfréd utca 6. 1/3.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges