Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8178/2018
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest, Főváros X. kerület Újhegyi sétány (a Mádi utca és Harmat utca közötti szakasz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mátra-Fuvar-Sped Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK15790
Postai cím: Szent László tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Aziz-Malak Nóra
Telefon: +36 14338250
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kobanya.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem” címen benyújtott pályázat alatt futó Budapest X. kerület Újhegyi sétány (a Mádi utca és Harmat utca közötti szakasz) bontási, építési, felújítási, kivitelezési munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TÉR-KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2016. évi pályázata „A” jelű - Közterületek komplex megújítása keretében a „Kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem” címen benyújtott pályá-zat alatt futó (Projektszám: FPH 059/1394-1/2016 iktatószámon benyújtott 18. pályázati azonosító szá-mú) - „Budapest X. kerület Újhegyi sétány (a Mádi utca és Harmat utca közötti szakasz) bontási, építési, felújításai, kivitelezési munkái”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 260595948 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem” címen benyújtott pályázat alatt futó Budapest X. kerület Újhegyi sétány (a Mádi utca és Harmat utca közötti szakasz) bontási, építési, felújítási, kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
További tárgyak:71222000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Főváros X. kerület Újhegyi sétány (a Mádi utca és Harmat utca közötti szakasz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TÉR-KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2016. évi pályázata „A” jelű - Közterületek komplex megújítása keretében a „Kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem” címen benyújtott pályá-zat alatt futó (Projektszám: FPH 059/1394-1/2016 iktatószámon benyújtott 18. pályázati azonosító szá-mú) - „Budapest X. kerület Újhegyi sétány (a Mádi utca és Harmat utca közötti szakasz) bontási, építési, felújításai, kivitelezési munkái”
Fő CPV-kód:
45212100-7 (Szabadidős létesítmények kivitelezése)
Kiegészítő CPV-kód:
(71222000-0 (Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások)
Főbb mennyiségek:
A „Budapest X. kerület Újhegyi sétány (a Mádi utca és Harmat utca közötti szakasz) bontási, építési, felújításai, kivitelezési munkái” a Lépték-Terv Tájépítész Iroda (1132 Budapest, Visegrádi u. 9.) Generáltervező, Kiviteli tervdokumentációja alapján valósul meg.
A fejlesztés főbb pontjai a Mádi utca és a Harmat utcai szakaszon:
- Gyalogátkelőhely áthelyezés történik a Mádi utcánál
- Megújul a játszótér 2-12 éves korosztály számára, új játékelemekkel, kerítéssel
- A játszótérhez kapcsolódva köztéri WC és pelenkázó létesül, akadálymentes egységgel
- Sétány végpontját jelölő térplasztika - „Jel” kialakítása
- Megújul a Spar előtti rész, közösségi/találkozó hely létesül
- A Spar előtti területen páraoszlop installáció létesül
- Megújul a Csodafa Óvoda kerítése és bejárata
- Tereprendezés, vízelvezetés (vízellátás-csatornázás)
- Térburkolatok felújítása
- Közvilágítás felújítása
- Új utcabútorok kihelyezése
- Automata öntöző rendszerrel ellátott zöldfelületek létesítése
- Útcsatlakozás épül a Spar gazdasági bejárójához
-A területen favédelem, fakivágás, fapótlás, növénytelepítés, kertépítés, fenntartási munkák
A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során folyamatosan biztosítania kell 1 db zárható irodakonténert, amely egyidejűleg 3 személy párhuzamos munkavégzésre és további 4 személy "le-ülésre" alkalmas módon, fűtés-hűtéssel és széles sávú internetkapcsolattal rendelkezik.
Az Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során biztosítania kell a helyszíni kooperációhoz szüksé-ges tárgyaló helyiséget.
Ajánlatkérő előírja a nyertes Ajánlattevő részére, hogy a használatbavételhez az építési hatósági tudomásulvételi eljárást lefolytassa, a használatbavételi engedély hatósági bizonyítványának meg-szerzése feltétele a teljesítésnek.
A nyertes Ajánlattevőnek az építési hatósági tudomásulvételi eljárás során és a hatóságok, közmű-vek által esetlegesen feltárt észrevételezett hibákat, hiányosságokat a hatóságok és /vagy az Aján-latkérő által előírt határidőig meg kell szűntetnie. Az építési hatósági tudomásulvételi eljárás során észrevételezett hibák, hiányosságok megszűntetése során a nyertes Ajánlattevő köteles a felhívás g) pontjában meghatározott befejezési határidő megtartására figyelemmel lenni.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumen-tumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az azzal egyenértékű ajánlatot elfogadja. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia oly módon, hogy abból az egyenértékűség Ajánlat-kérő részére egyértelműen megállapítható legyen.
A további részleteket, előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege - amely magában foglalja a nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő tartalékkeret fedezetét is - nettó: 241.000.000,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattételi felhívás n) pont M.1.1. alpontjában előírt szakember szakmai tapasztalata 5
2 Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama 15
3 A szavatossági időszakra az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani kívánt szavatossági biztosíték mértéke, %-ban meghatározva  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (tartalékkeret nélkül megad-va, nettó HUF-ban)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mátra-Fuvar-Sped Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem utca 2/D.
Város: Nagykökényes
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3012
Ország: HU
E-mail: molnar.attila.mfs@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23280739-2-10
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 260595948
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közműépítés, díszvilágítás, vízgépészet, öntözőrendszer és felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mátra-Fuvar-Sped Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem utca 2/D.
Város: Nagykökényes
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3012
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23280739-2-10

Hivatalos név: SWIETELSKY MAGYARORSZÁG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327-2-44

Hivatalos név: Wizler-Aqua Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty utca 12. B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10516991-2-42

Hivatalos név: MEGA-SPED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szolnoki hegy 118.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Karakterkorlátozásra tekintettel a hirdetmény II.2.5) Értékelési szempontok pontja teljes szövegezéssel:
Értékelési részszempontok:
1. Ajánlati ár (tartalékkeret nélkül megadva, nettó HUF-ban) (költségvetés szerinti elnevezés Nettó költség összesen)
2. Az ajánlattételi felhívás n) pont M.1.1. alpontjában előírt, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-É, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember jogosultság megszerzését követően szerzett, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő elérését követően szerzett szakmai tapasztalata. (egész számmal, hónapokban, megadva; a nem egész számra vonatkozó megajánlást tartalmazó ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti) (maximum 84 hónap)
3. Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (egész számmal, hónapokban megadva; a nem egész számra vonatkozó megajánlást tartalmazó ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek minősíti) (maximum 24 hónap)
4. A szavatossági időszakra az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani kívánt szavatossági biztosíték mértéke, %-ban meghatározva (a göngyölített végszámla nettó értékének minimum 1,5% - maximum 3%-a)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges