Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8219/2018
CPV Kód:45233141-9
Ajánlatkérő:Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Budapest XI. kerület, Eper utca (Törökbálinti út-Beregszász út közötti szakasz) és Gulyás utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIANOVA 87 Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK17005
Postai cím: Hamzsabégi út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák András
Telefon: +36 13727643
E-mail: deak.andras@ujbudaprizma.hu
Fax: +36 14669972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közhasznú Nonprofit Kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület, Eper utca (Törökbálinti út-Beregszász út közötti szakasz) és Gulyás utca útfelújítási feladatainak ellátása tekintetében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233141-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület, Eper utca (Törökbálinti út-Beregszász út közötti szakasz) és Gulyás utca útfelújítási feladatainak ellátása tekintetében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 159809820 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület, Eper utca (Törökbálinti út-Beregszász út közötti szakasz) és Gulyás utca útfelújítási feladatainak ellátása tekintetében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület, Eper utca (Törökbálinti út-Beregszász út közötti szakasz) és Gulyás utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület, Eper utca (Törökbálinti út-Beregszász út közötti szakasz) és Gulyás utca útfelújítási feladatainak ellátása tekintetében
Eper utca szakasz
A teljes felújításra kerülő út felület 5926 m2. A út teljes területén a kopóréteg cseréjét javasoljuk, ahol szükséges a vagy teljes pályaszerkezet cserét javasoljuk.
A helyszíni bejárás során jelöltük azokat a helyeket, ahol várhatóan teljes keresztmetszetű javítás szükséges. Előfordulhat, hogy a felső aszfaltrétegek bontása után nem lesz indokolt a teljes pályaszerkezet csere, mert a burkolati hibák csak a felsőbb szerkezeti részben jelentkeztek.
A kivitelezés során vagy a marás után előfordulhat egyéb helyeken is, hogy a burkolat állapota indokolttá teszi a teljes keresztmetszetű pályaszerkezet cserét.
A kivitelezőnek biztosítania kell az útépítés, aszfaltozás minden feltételének teljesülését.
Azokon a helyeken ahol kátyúk, repedések találhatóak, a teljes pályaszerkezet cseréjét javasoljuk.
A teljes pályaszerkezet cserével érintett terület nagysága várhatóan 3507 m2. A meglevő burkolat bontásával és aszfaltburkolat építésével érintett terület nagysága várhatóan 55 m2. A fennmaradó várhatóan 2364 m2 területen felületi burkolatjavítást irányzunk elő, a felületek mérete a feltárás után tapasztalhatók szerint változhat.
Felületi burkolatjavítás esetén megtartjuk a meglevő pályaszerkezetet, marás és kiegyenlítő réteg felrakása utána 4 cm AC 11 kopóréteget javasolt lefektetni. Ahol szükséges, oda kiegyenlítő réteget kell beépíteni. A kiegyenlítő réteget a kopóréteggel azonos anyagból kell beépíteni.
A teljes pályaszerkezet cseréhez, illetve az építéshez javasolt pályaszerkezet:
4 cm AC 11 kopóréteg
7 cm AC 22 kötőréteg
20 cm CKT cementstabilizációs alapréteg
20 cm homokos kavics védőréteg
meglevő burkolat bontása

A javasolt felületi javítás pályaszerkezete (a megbízó utasításainak megfelelően):
4 cm AC 11 kopóréteg
meglevő burkolat marása
meglevő pályaszerkezet
A beépítésre kerülő aszfaltrétegek és alaprétegek esetén a vastagság minősítésekor negatív eltérés nem elfogadható, a negatív tűréshatár 0 cm.
A bontott burkolatot és a mart burkolatot a beruházó által kijelölt lerakóba kell szállítani.
A közutat határoló szegélyek cseréje a helyszínrajzon jelölt helyeken javasolt, a helyszínrajzon nem jelölt helyeken is javasolt a szegélycserét elvégezni, ahol az műszakilag indokolt. A megsüllyedt szegélyköveket szintbe kell emelni, ahol szükséges a cseréjét is el kell végezni. Visszaépíteni csak jó állapotú szegélyt lehet. Ahol a szegélyek mentén a gyalogjárda burkolata hiányos, rossz állapotú, ott meg kell építeni a szegély gyalogjárdához való csatlakozását. A szegélyjavítás, csere esetén a szegélyt betongerendába kell fektetni, a szegély mögött a burkolat, zöldsáv helyreállítása szükséges.
Kiemelt szegélyt összesen 353 m hosszon, süllyesztett szegélyt 15 m hosszon, döntött szegélyt 90 m hosszon javasolunk cserére. Tervezett K szegély összesen 448 m hosszon készül.
A kivitelezési munkák során a szegélyköveket és az ágyazó beton gerendát meg kell vizsgálni, ahol szükséges, javításukat vagy cseréjüket el kell végezni.
A kivitelezéssel érintett létesítmények (gyalogjárdák, kapubehajtók, utak) csatlakozását a közúthoz meg kell építeni.
A tervezett beavatkozással az utcában haladó közművek burkolat alatti részei nem érintettek. Ahol a felújítás a közművek burkolatfelületen levő részét érinti, a fedlapokat, közműszerelvényeket szintbe kell helyezni. A tervezési területen 41 db közmű fedlap és 4 db víznyelő rács található, melyeket a tervezett pályaszintnek megfelelően szintbe kell helyezni.
A kiviteli munka megkezdése előtt az út kezelőjével, ill. az közművek kezelőivel egyeztetni szükséges a beavatkozásról.
A kivitelezés megkezdése előtt meg kell rendelni a kivitelezőnek a közmű üzemeltetőktől a szakfelügyeletet. A közművek megközelítésekor kiemelten fontos a közművek megfelelő védelme, és a rájuk vonatkozó előírások betartása. Kivitelezés előtt meg kell vizsgálni a meglevő aknafedlapok teherbíró képességét, amennyiben a szakfelügyelet során előírják, azokat megfelelő teherbírásúakra kell cserélni.
A közmű üzemeltetők, kezelők előírásainak be nem tartásából, a szakfelügyelet megrendelésének elmulasztásából adódó károkért a kivitelező felelős.
A közművek környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető, szakfelügyelet mellett. Az esetleges rongálási károk a kivitelezőt, vagy hiányos adatszolgáltatás esetén a közmű kezelőjét terhelik. Hiányos, vagy nem megfelelő adatszolgáltatás esetében sem számolható fel többletköltség. Ismeretlen tárgy, robbanótest észlelésekor azonnal értesíteni kell az illetékes szervezeteket (katasztrófavédelem, önkormányzat, rendőrség, honvédség). Az intézkedés megkezdéséig a kivitelező köteles gondoskodnia terület körbekerítéséről és őrzéséről.
Az építés megkezdése előtt minden olyan építményről (épületek, műtárgyak, üzemi létesítmények), amelynél a későbbiekben feltételezhető, hogy az állagromlás oka vitatható, illetve a kivitelezéssel, vagy építési forgalommal kapcsolatban veszélybe kerülhet, dátummal vagy egyéb azonosító jellel ellátott fényképes állapotfelvételi dokumentációt és jegyzőkönyvet kell készíteni a kivitelezőnek. Az állapotfelvételi dokumentáció részét képező jegyzőkönyvet, jegyzőkönyveket az érintett ingatlanok tulajdonosaival alá kell íratni. Az állapotfelvételi dokumentációt az építési tevékenység megkezdése előtt át kell adni a megrendelő részére. Az út-, és járdaburkolat eredeti állapotra történő visszaállításához az érintett útszakaszokon az útburkolatra és a közúti kapcsolatokra vonatkozóan is állapotfelvételt kell készítenie a kivitelezőnek, amit a megrendelőnek és a közútkezelőnek kell átadni az építési tevékenység megkezdése előtt.
A kivitelező, a közútkezelő és a közút fenntartójának képviselői közösen, a kivitelezési munka megkezdése előtt a közút és a járda eredeti állapotáról jegyzőkönyvet készítenek, melyben rögzítik azok állapotát, és a helyreállítás elvárt minőségét.
Amennyiben a kivitelezés alatt építményi (épületek, műtárgyak, üzemi létesítmények, utak, járdák) kár keletkezik, annak megtérítése a kivitelező kötelessége.
Kivitelezés előtt a közútkezelői- és a tulajdonosi hozzájárulásokat be kell szerezni.
Gulyás utca szakasz
A tervezett beavatkozások a 3. számú Részletes helyszínrajz és az 5. számú Mintakeresztszelvények c. rajzokon kerülnek bemutatásra.
Az út teljes területén a kopóréteg cseréjét terveztük, vagy ahol szükséges ott teljes pályaszerkezet cserét terveztünk.
A helyszíni bejárás során jelöltük azokat a helyeket, ahol várhatóan teljes keresztmetszetű javítás szükséges. A hibás pályaszerkezeti rétegeket ki kell cserélni.
A kivitelezőnek biztosítania kell az útépítés, aszfaltozás minden feltételének teljesülését.
Azokon a helyeken ahol kátyúk, repedések találhatóak, a teljes pályaszerkezet cseréjét terveztük.
A teljes pályaszerkezet cserével érintett terület nagysága 823 m2. A fennmaradó 1433 m2 területen felületi burkolatjavítást irányzunk elő.
Felületi javítás esetén megtartjuk a meglevő pályaszerkezetet, marás és kiegyenlítő réteg felrakása utána 4 cm AC 11 kopóréteget kell építeni. Az aszfaltozás során kiegyenlítő réteget kell beépíteni. A kiegyenlítő réteget a kopóréteggel azonos anyagból kell beépíteni.
A teljes pályaszerkezet cseréhez tervezett pályaszerkezet:
4 cm AC 11 kopóréteg
7 cm AC 22 kötőréteg
20 cm CKT cementstabilizációs alapréteg
20 cm homokos kavics védőréteg
meglevő burkolat bontása
A tervezett felületi javítás pályaszerkezete (a megbízó utasításainak megfelelően):
4 cm AC 11 kopóréteg
meglevő burkolat marása
meglevő pályaszerkezet
A beépítésre kerülő aszfaltrétegek és alaprétegek esetén a vastagság minősítésekor negatív eltérés nem elfogadható, a negatív tűréshatár 0 cm.
A bontott burkolatot és a mart burkolatot a beruházó által kijelölt lerakóba kell szállítani.
A nem megfelelő állapotú szegélyeket cserélni kell. A megsüllyedt szegélyköveket szintbe kell emelni, ahol szükséges a cseréjét is el kell végezni. Visszaépíteni csak jó állapotú szegélyt lehet. Ahol a szegélyek mentén a gyalogjárda burkolata hiányos, rossz állapotú, ott meg kell építeni a szegély gyalogjárdához való csatlakozását. A szegélyjavítás, csere esetén a szegélyt betongerendába kell fektetni, a szegély mögött a burkolat, zöldsáv helyreállítása szükséges.
Kiemelt szegélyt összesen 272 m hosszon, döntött szegélyt 6 m, süllyesztett szegélyt 124 m hosszon kell bontani és építeni.
A kivitelezési munkák során a rossz állapotú szegélyköveket és az ágyazó beton gerendát cserélni kell.
A kivitelezéssel érintett létesítmények (gyalogjárdák, kapubehajtók, utak) csatlakozását a közúthoz meg kell építeni.
A tervezett beavatkozással az utcában haladó közművek burkolat alatti részei nem érintettek. Ahol a felújítás a közművek burkolatfelületen levő részét érinti, a fedlapokat, közműszerelvényeket szintbe kell helyezni. A tervezési területen 16 db közmű fedlap található, melyeket a tervezett pályaszintnek megfelelően szintbe kell helyezni.
A kiviteli munka megkezdése előtt az út kezelőjével, ill. az közművek kezelőivel egyeztetni szükséges a beavatkozásról.
A kivitelezés megkezdése előtt meg kell rendelni a kivitelezőnek a közmű üzemeltetőktől a szakfelügyeletet, a szakfelügyelet előírásait be kell tartani. A közművek megközelítésekor kiemelten fontos a közművek megfelelő védelme, és a rájuk vonatkozó előírások betartása.
A közmű üzemeltetők, kezelők előírásainak be nem tartásából, a szakfelügyelet megrendelésének elmulasztásából adódó károkért a kivitelező felelős.
A közművek környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető, szakfelügyelet mellett. Az esetleges rongálási károk a kivitelezőt, vagy hiányos adatszolgáltatás esetén a közmű kezelőjét terhelik. Hiányos, vagy nem megfelelő adatszolgáltatás esetében sem számolható fel többletköltség. Ismeretlen tárgy, robbanótest észlelésekor azonnal értesíteni kell az illetékes szervezeteket (katasztrófavédelem, önkormányzat, rendőrség, honvédség). Az intézkedés megkezdéséig a kivitelező köteles gondoskodnia terület körbekerítéséről és őrzéséről.
Az építés megkezdése előtt minden olyan építményről (épületek, műtárgyak, üzemi létesítmények), amelynél a későbbiekben feltételezhető, hogy az állagromlás oka vitatható, illetve a kivitelezéssel, vagy építési forgalommal kapcsolatban veszélybe kerülhet, dátummal vagy egyéb azonosító jellel ellátott fényképes állapotfelvételi dokumentációt és jegyzőkönyvet kell készíteni a kivitelezőnek. Az állapotfelvételi dokumentáció részét képező jegyzőkönyvet, jegyzőkönyveket az érintett ingatlanok tulajdonosaival alá kell íratni. Az állapotfelvételi dokumentációt az építési tevékenység megkezdése előtt át kell adni a megrendelő részére. Az út-, és járdaburkolat eredeti állapotra történő visszaállításához az érintett útszakaszokon az útburkolatra és a közúti kapcsolatokra vonatkozóan is állapotfelvételt kell készítenie a kivitelezőnek, amit a megrendelőnek és a közútkezelőnek kell átadni az építési tevékenység megkezdése előtt.
A kivitelező, a közútkezelő és a közút fenntartójának képviselői közösen, a kivitelezési munka megkezdése előtt a közút és a járda eredeti állapotáról jegyzőkönyvet készítenek, melyben rögzítik azok állapotát, és a helyreállítás elvárt minőségét.
Amennyiben a kivitelezés alatt építményi (épületek, műtárgyak, üzemi létesítmények, utak, járdák) kár keletkezik, annak megtérítése a kivitelező kötelessége.
Kivitelezés előtt a közútkezelői- és a tulajdonosi hozzájárulásokat be kell szerezni
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember (fő) 2
2 Jótállás (hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasas u. 65-67
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1215
Ország: HU
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL) http://www.vianova.hu/
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 161000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 159809820
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasas u. 65-67
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1215
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129-2-43

Hivatalos név: PUHI-TÁRNOK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 34.
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2461
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549-2-13

Hivatalos név: GARDEN-SYSTEM Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móra Ferenc utca 87.
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2143
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13664529-2-13

Hivatalos név: AMBICIÓ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pomázi út 12. B. ép.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2011
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10435070-2-13

Hivatalos név: Bálványfa General Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 133.
Város: Göd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2132
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25048599-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges