Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:8289/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:4622 Komoró Ungvári út (291 hrsz.), az Úttörő utca (327 hrsz.) kiszolgáló út
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nyír-Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: AK23271
Postai cím: Ady Endre utca 4.
Város: Komoró
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Béláné polgármester
Telefon: +36 (45) 449-001
E-mail: polgarmester@komoro.hu
Fax: +36 (45) 449-001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.komoro.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoró községben”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoró községben” tárgyban kivitelezési munkálatok elvégzése a megkötendő Vállalkozási szerződésben foglalt feltételekkel
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34249167 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoró községben”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4622 Komoró Ungvári út (291 hrsz.), az Úttörő utca (327 hrsz.) kiszolgáló út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Úttörő utca:
Az utca csapadékvíz elvezetése jelenleg szakaszosan kialakított szikkasztóárkokkal történik. A kapubejárók némely esetben változatos méretű, anyagú átereszekkel kialakítottak, máshol áteresz nélküliek. A jellemző talajszerkezet miatt az árkok medre rendszeresen becsúszik, bemosódik, feliszapolódik. Ennek eredményeként a szikkasztóárkok térfogata rendszerint lecsökken, nem képes befogadni a mértékadó csapadékvizeket. Az árkokat a lakók és az önkormányzat igyekszik lehetőség szerint karbantartani, de ahhoz, hogy a műszakilag szükséges keresztmetszet tartós legyen, szükséges beavatkozásokat tenni. Ennek keretében a meglévő szikkasztóárkok nyomvonalán TB 30/50/40 előregyártott mederburkoló elemek segítségével tervezünk kialakítani állandó keresztmetszetű medret.
Kapubejáróknál az ehhez az elemhez kialakított TBF30 fedlappal biztosítanánk az átjárást, kétoldali támfalas stabilizálással. Ezeken a helyeken a bordákkal erősített, nagyobb teherbírású elemek kerülnének beépítésre. Az utca páratlan oldalán az 1-9 házszámig jelenleg nincsen megoldva a csapadékvíz elvezetés. Bár a 7-es házszám előtt található vízválasztó miatt a víz a meglévő szikkasztó felé folyik, mivel ezt az útpadkán teszi, amelyet ezáltal alámoshat, ez az állapot hosszú távon nem szerencsés. Ennek kiküszöbölésére az útpadkához közvetlenül beépítve padkafolyóka kiépítését tervezzük ezen a szakaszon, amely már lehetővé tenné a szabályozott csapadékvíz elvezetést ezen a szakaszon is. A 7 - 9 házszámok előtt a TB elemes csapadékvíz elvezető árokba vezetné, az 1 -
7 házszámok elől az Ungvári utca szikkasztó árok rendszerébe a keletkező vizeket. Az utca páros oldalán hasonlóan kerülne kiépítésre a vízelvezető rendszer a páratlan oldalihoz, azzal a különbséggel, hogy itt nincs szükség padkafolyóka kiépítésére, mivel a lejtésviszonyok az érintett szakaszon egyértelműen a páratlan oldal felé viszik a lehulló csapadékvizeket. Az ezen az oldalon összegyűjtött csapadékvizet az utca végén, a 46-os házszámú ingatlan előtt „A” teherbírású fedlappal ellátott TB elemekkel juttatjuk a szemközti oldalra, ahonnan együttesen haladnak tovább a 329 hrsz.-ú ingatlanon kialakításra kerülő szikkasztó tározó felé.
A fentiekben felvázolt beavatkozásokkal elérhetjük az utca megfelelő víztelenítését belvízveszélyes időszakokban, ugyanakkor a csapadékvizek a közvetlen közelben kerülnek beszivárogtatásra, elpárologtatásra.
Ungvári utca:
A tervezési terület a Dózsa György úti kereszteződéstől tart az utca végén lévő vasúti átjáróig. Az utca csapadékvíz elvezetése jelenleg szakaszosan kialakított szikkasztóárkokkal történik. A kapubejárók némely esetben változatos méretű, anyagú átereszekkel kialakítottak, máshol áteresz nélküliek. A jellemző talajszerkezet miatt az árkok medre rendszeresen becsúszik, bemosódik, feliszapolódik. Ennek eredményeként a szikkasztóárkok térfogata rendszerint lecsökken, nem képes befogadni a mértékadó csapadékvizeket. Az árkokat a lakók és az önkormányzat igyekszik lehetőség szerint karbantartani, de ahhoz, hogy a műszakilag szükséges keresztmetszet tartós legyen, szükséges beavatkozásokat tenni. Mivel itt a változatos lejtésviszonyok miatt nem kedveznek az adottságok a csapadékvíz egyirányú elvezetésére és tározó kialakítására sem adódik megfelelő helyszín, ezért a meglévő szikkasztóárkos rendszer átépítését tervezzük. Ennek keretében a szikkasztóárkok mederkeresztmetszetének stabilizálását gyeprács lehelyezésével tervezzük biztosítani. Ez megőrzi a meder kialakított profilját, ugyanakkor lehetővé teszi a beszivárgást. Annak érdekében, hogy a szikkasztóárkokba kerülő csapadékvizek (engedve a gravitációnak) ne gyűljenek össze az alacsonyabb fekvésű ingatlanok előtt, szakaszosan megszüntetjük a szikkasztó-rendszer folytonosságát. A felújításra szoruló áteresz támfalak cseréjét beterveztük. A kapubejárók alatti átereszek (zárt csatornák) nem kerülnek átépítésre.
Összegzés:
- A beruházás eredményeként belvízi elöntéstől megvédett terület nagysága: 51 169 m2
- Átépített árok meder (TB elemmel stabilizált): 821,05 fm
- Átépített árok meder (gyepráccsal): 701,30 fm
- Épített támfal (TB elemhez): 100db
- Épített támfal (gyeprácsos szikkasztóárokhoz): 118db
- Épített TBF30 fedlap TB elemekhez: 234 fm
- Épített TBF30 fedlap „A” terhelésű, TB elemekhez: 7 fm
- Épített szikkasztótározó gyepráccsal, geotextíliával: 360 m2 / 330,80 m3
- Épített 50/200 vb. padkafolyóka elem: 128,15 fm
A tervezett beavatkozások meglévő, funkciójukban a tervezettel azonos létesítmények átépítését tűzték ki célul, így semmilyen természeti, vagy épített környezeti értéket nem károsítanak. Az Ungvári utcában a kapubejárók alatti átereszek (zárt csatornaszakaszok) nem kerülnek átépítésre. Az Úttörő utcában tervezett szikkasztó tározó és a hozzá vezető CS-1 nyílt árok helyén jelenleg lakóingatlan van. A kivitelezéssel semmilyen természeti, vagy épített környezeti értéket nem ér káros hatás ezen az ingatlanon sem. A tervezett beruházás illeszkedik a település belvízelvezető, és csapadékvíz-gazdálkodási terveihez. A fejlesztés a természetben bekövetkező vagy ésszerűtlen emberi beavatkozások által kiváltott változások által eredményezett környezeti problémák megoldásához, vagy csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy biztosítja a csapadékvíz elvezetés feltételeit vízvisszatartás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hónap - maximum 36 hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. rész-szempont: Nettó vállalkozási díj (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyír-Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budai Nagy Antal u. 14/A.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34251969
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34249167
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Siposgép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szalkai út 65.
Város: Nyírmeggyes
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4722
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25905029-2-15

Hivatalos név: Horváth Szabolcs egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Balassi Bálint u. 38.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66941145-2-35

Hivatalos név: Nyír-Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budai Nagy Antal u. 14/A.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges