Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8336/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balmazújváros Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4060. Balmazújváros, Bólyai János u. 57/A.. (Hrsz.: 3010/54.) 4060. Balmazújváros, Szabó Pál u. 2.. (Hrsz.: 3010/56.) 4060. Balmazújváros, Zrínyi Miklós út 24.. (Hrsz.: 4571/5.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TZ Thermobau Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balmazújváros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00645
Postai cím: Kossuth tér 4-5.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tiba István
Telefon: +36 52580102
E-mail: polgarmester@balmazujvaros.hu
Fax: +36 52370035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balmazujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balmazujvaros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, „Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, „Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 67028729 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, „Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111200-0
45223000-6
45223300-9
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45233228-3
45443000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060. Balmazújváros, Bólyai János u. 57/A.. (Hrsz.: 3010/54.)
4060. Balmazújváros, Szabó Pál u. 2.. (Hrsz.: 3010/56.)
4060. Balmazújváros, Zrínyi Miklós út 24.. (Hrsz.: 4571/5.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a TOP-1.4.1-15-HB1 azonosítószámú ”A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 azonosítószámon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat keretében TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
4060. Balmazújváros, Mesevár Óvoda külső- belső felújítása, a Zrínyi Miklós utcai játszóudvar kialakítása, valamint a Mesevár Óvoda játszóudvarának kialakítása.

1.1.1. Beépítési paraméterek
Épület rendeltetése:
Az épület funkcióját tekintve 75 férőhelyes óvoda. 3 db foglalkoztatóval, öltözővel, vizesblokkal. Az épületben melegítő konyha és kazánház van kialakítva a járulékos helyiségeivel együtt.
A jelenlegi épület 1980-ban épült az akkori tervezési előírásoknak megfelelően. Az épületben kazáncserét végeztek, az olaj kazánokat gázkazánokra cserélték 20 évvel ezelőtt. A konya korszerűsítve van. Az épületen átfogó felújítási munkát nem végeztek. A homlokzat, a pala tetőfedés, a nyílászárók, padlóburkolatok, gépészeti és elektromos rendszerek az eredetiek. Az épület jelenleg a energetikai, akadálymentesítési követelményeknek nem felel meg. Az épület műszakilag jó állapotban van. Szerkezeti meghibásodás nem tapasztalható. A vizesblokkoknál tapasztalható nedvesedés, melyek a gépészeti rendszer meghibásodásából erednek. Az épület gazdaságosan felújítható.

1.1.1. Beépítési paraméterek
Követelmény Tervezett
Építési övezet: KV-2
Építmény magasság: 4,50 m - 6,50 m 3,24 m
Beépítési % max: 40 % 17,29 %
Zöldterület min: 40 % 82,37 %
Telekméret: 4.124 m2 + 700 m2 = 4.824 m2
Utcai járda szint: -0,30 m
Rendezett terepszint: -0,05 m
Tervezett földszinti padlószint: +0,00 m,
Bruttó alapterület: 834,39 m2
Hasznos alapterület: 612,18 m2
Eresz magasság: +3,24 m
Gerincmagasság: + 8,67 m
A beépítési paraméterek nem változnak. A 3010/56 helyrajzi számú telek óvodához csatolásával a beépítési százalék és a zöldterület kedvezően változik.

Tervezett közművek:
A közművek kiépítettek az utcában. A bővítésük nem szükséges.

1.1.2. Energetika
Energetika: Az épület úgy került megtervezésre, hogy az a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges energiafelhasználás a lehető legkisebb lesz.
Az építmény térelhatároló szerkezetei és épületgépészeti berendezései - az energetikai, a hőtechnikai és a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően - együttesen alkalmasak a helyiségek rendeltetésének megfelelő, előírt légállapot biztosítására. Az épület terv szerinti megépítését követően meg fog felelni az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006.(V.24.) TNM rendelet vonatkozó előírásainak.
Az épület hő energia ellátását fűtési energiából állítjuk el. A fűtési hőenergia kondenzációs kazánnal kerül előállításra.

1.1.3. Építés
A felújítási munkák leírása:
Meglévő épület épületszerkezeti illetve tartószerkezeti ismertetése
A meglévő épület építésének ideje az 1980. Hagyományos építési technológiával, korának megfelelő kivitelezési technológiával készült. Az épületben kazáncserén és konyhatechnológia korszerűsítése más felújítási, korszerűsítési munkát nem végeztek.
- Alapozása: beton sávalap, beton tömb alap, válaszfalak alatt előregyártott áthidalókkal készült.
- Teherhordó és térelhatároló falazatok: az ablakok parapet magasságáig tömör vasbeton fal, főfalak B30-as téglából készültek.
- Födémek: az épület záró födéme PK paneles födém
- Áthidalók, kiváltók: falnyílások felett tégla boltöv, illetve előre gyártott vasbeton gerenda áthidalók készültek.
- Válaszfalak: 10 cm vastagságú válaszfallapokból huzal merevítéssel, illetve, 30/50 téglából készültek.
- Szigetelések: talajpára szigetelés bitumenes lemezből készült.
- Tetőszerkezet: nyeregtetős, hagyományos fa fedélszék készült, fedése azbeszt pala fedés. A folyosó felett lapostető vízszigeteléssel
- Külső vakolat: kőporos nemes vakolat.
- Ablakok: egyesített szárnyú fa szerkezetűek, síküvegezéssel
- Ajtók: gerébtokos ajtók, bejárati ajtók és a kazánház fém nyílászárói fém szerkezetűek, síküvegezéssel.
- Burkolatok: Padlóburkolatok mozaiklap burkolat, vizes helyiségekben 2,10 m magasságig csempe burkolat készült. A csúszásmentes burkolatok kőagyaglapból készültek. Parketta ragasztott kivitelű.
- Bádogos szerkezetek: horganyzott lemez szerkezetek

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítés területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap) 20
2 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat keretében TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú projekt.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, „Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TZ Thermobau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy András u. 49.
Város: Gomba
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2217
Ország: HU
E-mail: thermobau@monornet.hu
Telefon: +36 706334249
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682523-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67242610
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67028729
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TZ Thermobau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy András u. 49.
Város: Gomba
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2217
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682523-2-13

Hivatalos név: Andrame-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Donáti u. 44. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23134494-2-41

Hivatalos név: Fizoka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás u. 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12674408-2-42

Hivatalos név: DIVENIRE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György tér 14. fsz./4.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14916661-2-13

Hivatalos név: OPTEAM-ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szőlőkert u. 11.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4432
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25115596-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115.§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel
kapcsolatos,amennyiben az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.
Jelen beszerzés becsült értéke: 67.242.610 Ft volt.
2. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás a Kbt. 115.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2018. március 20-án került megküldésre az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők számára.
3. Az ajánlattételi határidő 2018. április 11. 11.00 óra volt.
4. Az összegezés megküldésének az időpontja: 2018. április 27. volt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges