Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8365/2018
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:5054 Jászalsószentgyörgy, Csokonai út (286 hrsz.) alatt (Projekt fő helyszíne) további helyszínek: Akácfasor út (305,414,445 hrsz.), Arany János út (1060 hrsz.), Árpád út (1184 hrsz.), Balassa út (270 hrsz.), Délibáb út (183,393,461,535 hrsz.), Dózsa György út (199 hrsz.), Hunyadi út (430 hrsz.), Irinyi János út (1583, 1560 hrsz.), Kossuth út (306,129,92 hrsz.), Kölcsey út (368,127 hrsz.), Malom út (1603 hrsz.), Mikes út (514 hrsz.), Pacsirta út (198 hrsz.), Rákóczi út (764/1 hrsz.), Széchenyi út (128,482 hrsz.) Vadasi záportározó (1544/7 hrsz.), Vásár út (1430 hrsz.), Vízimalom út (1696 hrsz.), Vörösmarty út (782 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MALAJ CENTER Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK15767
Postai cím: Fő út 53/A
Város: Jászalsószentgyörgy
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szarvák Imre
Telefon: 57/556-025
E-mail: jegyzo@jaszalsoszentgyorgy.hu
Fax: 57/556-025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.jaszalsoszentgyorgy.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat részére a „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosító számú projekt keretében kivitelezési munkálatok elvégzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 119128355 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232451-8
További tárgyak:45232452-5
45232453-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Csokonai út (286 hrsz.) alatt (Projekt fő helyszíne)
további helyszínek: Akácfasor út (305,414,445 hrsz.), Arany János út (1060 hrsz.), Árpád út (1184 hrsz.), Balassa út (270 hrsz.), Délibáb út (183,393,461,535 hrsz.), Dózsa György út (199 hrsz.), Hunyadi út (430 hrsz.), Irinyi János út (1583, 1560 hrsz.), Kossuth út (306,129,92 hrsz.), Kölcsey út (368,127 hrsz.), Malom út (1603 hrsz.), Mikes út (514 hrsz.), Pacsirta út (198 hrsz.), Rákóczi út (764/1 hrsz.), Széchenyi út (128,482 hrsz.) Vadasi záportározó (1544/7 hrsz.), Vásár út (1430 hrsz.), Vízimalom út (1696 hrsz.), Vörösmarty út (782 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett vízi munkák létesítésének átfogó célja egyrészt a település belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, s a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A tervezett csapadékvíz elvezetés fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó - helyben nem hasznosítható- vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.
A fejlesztés tervezése során a vizek helyben tartásának megvalósítása fontos szempont.
A projekt a település belterületének védelmét szolgáló művek belterületi művek rekonstrukciójára és fejlesztésére irányul.
A tervezett vízelvezető hálózat vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, melynek száma:
836600/5799-8/2017.ált.
Vízikönyvi szám: Zagyva/2018
A burkolt árkok az alábbi öblözetekben, utcákban épülnek:
Csatorna jele Utcanév Helyrajzi szám Úthossz (m)
CS1-0-0 Csokonai út 286 320
CS2-0-0 Kossuth Lajos út (Akácfasor 306
út - Délibáb út) (Délibáb út) 183 364
Kossuth Lajos út 129
(Délibáb út - Rákóczi út) 92 466
CS2-1-0 Kossuth Lajos út 306 206
Pacsirta út 198 119
Dózsa György út 199 43
CS3-0-0 Balassa út 270 284
CS4-0-0 Kölcsey út 368
127 466
CS4-1-0 Kölcsey út 368 249
CS5-0-0 Hunyadi út 430 775
CS6-0-0 Mikes Kelemen út 514 550
CS7-0-0 Arany János út (Árpád-
József A. u.) 1060 396
CS7-1-0 Arany János út (Árpád út - 1060
Vörösmarty út) 782 400
CS8-0-0 Irinyi János út Malom út 1560
1603 376
CS9-0-0 Vásár út 1430 615
ÖSSZESEN: 5629
1. A Csokonai úti (Hrsz.: 286) CS1-0-0 jelű csatorna
Befogadó: A vízelvezető csatorna befogadója az 1 jelű tározó tó.
Az 1. jelű tó (Hrsz.: 300/1) területe: 7097 m2. A tópart szintje: 87,00-87,50 mBf.
Max. vízszint: 86,50 mBf.
Üzemi vízszint: 86,00 mBf.
A tározható vízmennyisége(max. vízszintnél 86,50 mBf.) : 93 800 m3
Üzemi vízszintnél (86,00 mBf.) 67 500 m3
A tóba való vízbevezetés ∅60 beton csatornával - a 86,06 mBf.
CS1-0-0 jelű csatorna helyszínrajzi kialakítása: Egyirányú lejtéssel épül.
A vízelvezető csatorna az út területén a közművek kikerülésével épül I40/40 jelű, könnyített mederburkoló elemekkel, az út páratlan számozású oldalán. A kapubehajtóknál L=6,00m hosszú ø40 beton átereszek készülnek, a tóba kötésnél ø60 beton áteresszel, L=24,0m hosszal, vasbeton támfalakkal.
A csatorna a végszelvénybe csatlakozó Fő úti útárok vizét is levezetheti, s levezeti a becsatlakozó
Balassa úti csapadékvizét is.
A csatorna első 24,00m-es ∅60 beton szakasza i=3% lejtéssel készül. A további L=296,00m -es szakaszon i=1,4‰ lejtésű.
2.1. A Kossuth Lajos úti (Hrsz.: 306) CS2-0-0 jelű Akácfa - Délibáb utak közti csatorna
Befogadó: A vízelvezető csatorna több irányba, több befogadóra lejt.
Az út É-i szakaszán kétoldali csatorna készül. (CS-2-0-0 jelű az út páratlan számozású oldalán, és a
CS2-1-0 jelű a páros számozású oldalon.
A CS2-0-0 jelű csatorna északi vége az 1. jelű tóba van bekötve L=40,00m hosszú, ø40 beton áteresszel.
A CS2-0-0 jelű csatorna a tóba vezető 40m-es csatornabekötés után TB40/70/50 elemekkel készül
L=186,00m hosszon. Ezután TB/30/30 elemekkel épül L=50,00m-en. Innen a 0+276 kilométerszelvénytől
az 1 számú tóra lejt a csatorna. Ezt követően L=80,00m-en PF20/200 padkafolyóka készül, mely
a Délibáb úti Lcs1-0-0 jelű csatornába van bekötve.
A befogadó csatorna a 0+357 kilométerszelvényben van.
A bevezetéshez egy 50*50cm-es vasbeton víznyelő aknából L=7,00 m-es Ø30cm-es beton csőáteresszel lesz bekötve. A víznyelő akna 48*48 cm-es nehéz kivitelű öv. rácsos fedlappal készül.
A TB elemes csatornára a kapubehajtóknál L=6,00m-es, 5 tonna terhelhetőségű TBF 40, és TBF30-as fedés készül.
Belterületi vízelvezető- hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön - kiviteli terv oldal 11
2.2. Délibáb -Vörösmarty úti csatornaszakasz
A CS2-0-0 jelű csatorna a Délibáb utcától délre a Széchenyi utcáig I20/40 könnyített árokburkoló
készül L=222,00m hosszon, a kapubehajtóknál L=6,00m hosszú ø30 beton átereszekkel, vasbeton
támfalakkal.
A Széchenyi úti CSV-2-0 jelű csatorna a befogadó, ahol L=7,00m-es bekötés készül, ø40 beton áteresszel, vasbeton támfalakkal.
A Délibáb utca utáni CS2-0-0 jelű csatorna első szakasza I40/40 árokburkolóval készül a 0+367-
0+628 kilométerszelvényig.
A kapubehajtóknál L=6,00m hosszú ø30 beton átereszek készülnek, vasbeton támfalakkal.
Az útcsatlakozásoknál ø40 beton átereszek készülnek, vasbeton támfalakkal.
A csatorna e szakaszán Széchenyi úti CSV4-0-0 jelű csatornára lejt i=2‰ lejtéssel. E szakasz Ø40
beton áteresszel lesz bekötve L=10,00m-e hosszal.
A következő szakasz is a Széchenyi úti csatornára lejt a 0+800 kilométerszelvénytől. E szakaszon
L=191,00m hosszon PF50/200 padka folyóka készül a Rákóczi útig, mely L=4,00m-es Ø30 beton áteresszel lesz bekötve. A 0+800 kilométerszelvénytől a Rákóczi útra lejt a padkafolyóka a 0+833 kilométerszelvényig.
Itt víznyelő akna készül, ahonnan a Rákóczi úti vízelvezetőbe kerül bekötésre. (A bekötő csatorna
a Rákóczi úti csatornaépítésnél került betervezésre.)
2.3. Kossuth Lajos úti CS2-1-0 jelű csatorna
A CS2-1-0 jelű csatorna befogadója a CS2-0-0 jelű csatorna 0+057 kilométerszelvénye. Az út alatti
átvezetés L=12,00m-es Ø30 beton csőáteresszel történik, i=0,5% lejtéssel.
A CS2-1-0 jelű csatorna folytatásaként a Kossuth útból a Pacsirta és a Dózsa György úton folytatódik.
A Balassa úti csatlakozásig I40/40 könnyített árokburkoló készül, a kapubehajtóknál L=6,00mes
Ø30 beton áteresszel.
A Balassa útcsatlakozásnál L=10,00m-es Ø40 beton áteresz készül.
Pacsirta úti szakasz:
Az ezt követő Pacsirta utcai szakaszon TB30/50/40 burkolóelem készül L=119,00m-en.
A kapubehajtóknál L=6,00m-en a TBF30 elemek kerülnek elhelyezésre.
Dózsa György úti szakasz:
Ezután a Dózsa György úti szakaszon L=43,00m-en TB20/30/30 árokburkoló készül. A kapubehajtóknál
L=6,00m-en a TBF20 elemek kerülnek elhelyezésre.
A CS2-1-0 csatorna a 0+005 kilométerszelvényre lejt a hossz szelvény szerint.
A vízelvezető csatorna az Pacsirta út területén a közút mellett, a közművek kikerülésével épül.
3. A Balassa úti (Hrsz.: 270) CS3-0-0 jelű csatorna
Befogadó: A vízelvezető csatorna befogadója a Csokonai úti tervezett elvezető csatorna 0+118
kilométerszelvénye, mely közvetlenül az 1 jelű tározó tóba vezeti a vizet.
Helyszínrajzi kialakítás: Kétirányú lejtéssel épül.
A vízelvezető csatorna A Csokonai utcai CS1-10-0 jelű csatornába L=6,00m-es ∅ 30 beton átereszszel kerül bekötésre. Ez követően L=90,00m hosszon, az út területén a közművek kikerülésével TB 20/30/30 jelű, árokburkoló elemekkel készül. A következő L=182,00m-es szakaszon PF50 / 200 padkafolyóka készül, mely a 0+253 kilométerszelvényig a zúzottkő útalap jobb oldalán halad, emelkedik. Innen az út bal oldalán épül a padkafolyóka, mely a Pacsirta úti CS2-1-0 j csatornára lejt. A bekötés L=6,00m-es ∅ 30 beton áteresszel történik a V1 jelű víznyelő aknán keresztül. Az akna 48*48cmes öv. rácsos, 50*50cm belméretű vasbeton akna.
4.1. A Kölcsey úti (Délibáb út - Széchenyi út) (Hrsz.: 368) CS4-0-0 jelű csatorna
Befogadó: A vízelvezető csatorna befogadója a Széchenyi úti CSV-2-0 jelű meglévő vízelvezető
csatorna, mely a 3. jelű tóba vezeti le a vizet.
E csatornára lejt L=319,00m-en a Délibáb úttól a Széchenyi útig terjedő szakasz, valamint a 0+408
kilométerszelvényig terjedő szakasz is. A 0+408 kilométerszelvényig TB20/30/30 burkolóelemek kerülnek beépítésre.
Ez követően L=38,00m-en PF50/200 padkafolyóka készül, a Rákóczi útra lejtetve. Utolsó szakaszon
L=20,00 m-en I20/40 könnyített árokburkoló készül. A bekötéshez víznyelő akna készül, valamint
L=6,00m-es Ø30 beton csatorna. Az 50*50 cm belméretű vasbeton víznyelő akna 48*48 cm-es nehéz kivitelű öv. rácsos fedlappal készül.
Helyszínrajzi kialakítás:
Az út e szakaszán kétoldali árok építése szükséges.
A tervezett vízelvezető csatorna az Kölcsey út területén a közút mellett, a közművek kikerülésével
épül
A Széchenyi út alatti átvezetéseknél L=6,00m, és L=12,00m-es ø40 beton átereszek kerülnek beépítésre.
4.2. A Kölcsey úti (Széchenyi út - Rákóczi út Hrsz.: 127) CS4-1-0 jelű csatorna
Befogadó: A CS4-1-0 jelű csatorna a CS4-0-0 jelű csatorna 0+258 kilométerszelvénybe kerül bekötésre.
A csatorna TB20/30/30 elemekkel készül. A 0+219 kilométerszelvényben van átvezetve a CS4-0-0
jelű csatornába. Előtte L=21,00m-en Ø30 beton áteresszel van a becsatlakozó út alatt átvezetve.
A csatorna utolsó szakasza is az átvezetésre lejt. A csatorna teljes hossza az átkötés nélkül: 239,00m
5. A Hunyadi János úti (Hrsz.: 430) CS5-0-0 jelű csatorna
A csatorna az Akácfasor utcai csatornára lejt a 0+205 kilométerszelvényre lejt két irányból, a 0+000 - 0+427 kilométerszelvények közti szakaszon.
A csatorna I20/40 könnyített árokburkolóval készül a teljes hosszon. A kapubehajtóknál L=6,00m-es Ø 30 betonátereszek készülnek.
Befogadó:
A vízelvezető csatorna két szakaszból áll.
5.1. Az első szakasz befogadója az Akácfasor utcán húzódó LCs-1-0 jelű csatorna. Ez a csatorna
a 3. jelű tóba vezeti a vizet. A 0+427 kilométerszelvényig terjedő szakaszról lejt ide a csatorna
i=1,5‰, és i=2‰ lejtéssel.
5.2. A második szakasz befogadója az Délibáb utcán húzódó burkolt árok, mely az LCs-1-0 jelű
csatornába köt be. Ide i két irányból, a 0+427- 0+553 kilométerszelvény. közti szakaszról fut le a víz, i=2‰ lejtéssel. A bekötő ∅40 betonátereszek i=5‰ lejtéssel készülnek.
A 0+553 kilométerszelvénytől a 0+770 kilométerszelvényig készül az I20/40 jelű könnyített árokburkoló i=2‰ lejtéssel a Széchenyi úti CSV-2-0 jelű főgyűjtőre.
A 0+770 szelvény után L=5,00m-en Ø40 cm áteresszel történik a bevezetés a Széchenyi úti CSV2-0-
0 jelű csatornába.
Helyszínrajzi kialakítás:
A vízelvezető csatorna az Hunyadi János út területén a közút mellett, a közművek kikerülésével
épül I 20/40 jelű árokburkoló elemmel.
A kapubehajtóknál L=6,00m hosszú ∅ 30 beton átereszek készülnek, vasbeton támfalakkal.
Az útcsatlakozásoknál L=6,00m-14,00m hosszú ∅ 40 beton átereszek készülnek, vasbeton támfalakkal.
6. A Mikes Kelemen úti (Hrsz.: 514) CS6-0-0 jelű csatorna
A csatorna az Akácfasor úttól a Széchenyi útig húzódik, keresztezve a Délibáb utat, az út páros
számozású oldalán halad.
Befogadó: Lcs-1-1, a Délibáb úti burkolt árok,(mely az Lcs-1-0 jelű csatornára lejt), Lcs-1-0 jelű főgyűjtő csatorna.
A vízelvezető csatorna lejtésviszonya három szakaszból áll.
Az tervezett első 200 m-es szakasz befogadója az Akácfasor utcai LCS-1-0 jelű belvíz elvezető csatorna, melyre i=1,5‰-kel lejt. A következő szakasz a Délibáb úti vízelvezető árokra lejt i=2‰-kel, mely a 0+249 kilométerszelvényben van. Ide lejt a következő szakasz is a 0+307 kilométerszelvényig i=1,5‰ lejtéssel.
Innen folyamatosan lejt a csatorna a Széchenyi úti CSV2-0-0 jelű belvízcsatornára i=1,5‰ lejtéssel.
A bekötésnél L=10,00m Ø40 beton áteresz kerül beépítésre i=5‰ lejtéssel. A végszelvény: 0+550
kilométerszelvény.
A csatorna anyaga I20/40 könnyített árokburkoló. Az bekötések ∅ 40 beton átereszek, a kapubehajtóknál
L=6,00m ∅ 30 beton átereszek épülnek vasbeton támfalakkal.
7.1. Az Arany János úti (Hrsz.: 1060, 782) CS7-0-0 jelű (József Attila út - Árpád út - Vörösmarty úti) csatorna
Befogadó: A vízelvezető csatorna befogadója az Árpád úti CSV-4-0 jelű meglévő vízelvezető csatorna.
A csatorna TBH 30/50/40 árokburkolóval, és ∅ 40cm-es beton átereszekkel épült, mely a települési
vízelvezető hálózat része, mely a 3. jelű tározótóba köt be.
Helyszínrajzi kialakítás:
József Attila-Árpád út közti szakaszon:
A vízelvezető csatorna az Arany János út területén a közút mellett, a közművek kikerülésével épül.
Az Árpád úttól TB30/50/40 jelű árokburkoló elemekkel a 0+270 kilométerszelvényig, majd az Ady
Endre utcai útcsatlakozástól a József Attila útig TB 20/30/30 jelű árokburkoló készül. A kapubehajtóknál L=6,00m hosszan TBF fedő vb. elemek kerülnek beépítésre.
Az út alatti átvezetéseknél ø40 beton átereszek kerülnek beépítésre L=6-14m hosszakkal.
Lejtésviszonyok: Az első L=154,00m-en i=2.5‰, majd a L=47,00,-en i=8,3‰, L=83,00m-en 1,5‰, végül az Ady Endre úti útcsatlakozástól a József Attila útig L=11,00m-en i=3,3‰ lejtéssel készül.
7.2. Arany János úti (Árpád-Vörösmarty utak közti) CS7-1-0 jelű csatorna
Befogadó: A vízelvezető csatorna első szakasza befogadója az Árpád úti CSV-4-0 jelű meglévő
vízelvezető csatorna.
A bekötés ∅ 40cm-es beton átereszekkel épül. A következő L=47,00m-en, i=1,7‰ lejtéssel, TB30/50/40 árokburkolat készül, majd kétirányú lejtéssel PF50/200 padkafolyóka a 0+361 kilométerszelvényig.
A padkafolyóka a 0+300 kilométerszelvénytől az előző TB30/50/40 árokburkolatra lejt
L=245,00m-en változó lejtésű szakaszokkal. (i= 1,7‰ L=25,00m-en, (i= 2,9‰ L=76,00m-en, (i= 1,2‰ L=45,00m-en, (i= 2,4‰ L=101,00m-en)
A 0+300 kilométerszelvény után a Vörösmarty útra lejt a padkafolyóka i=4,4‰ lejtéssel.
A 0+361 kilométerszelvénynél víznyelő akna épül, és L=12,00m-es ø30 b. áteresz köt be az Vörösmarty úton készítendő L=27,00m-es I40/40, q=2:1 oldalrézsűs, könnyített árokburkolóval készítendő csatorna szakaszba. Az 50*50 cm belméretű vasbeton víznyelő akna 48*48 cm-es nehéz kivitelű öv. rácsos fedlappal készül.
A Rákóczi úti befogadó:
Ez az új Rákóczi úti árokszakasz a meglevő I40/40 árokburkoló elemmel burkolt árokba köt be,
mely az Lcs4-0-0 jelű belvízcsatornába van bekötve, tehát a levezetés biztosított!
8. Az Irinyi János úti (Vízimalom út Hrsz.: 1696 - Irinyi út Hrsz.: 1560) CS8-0-0 jelű csatorna
Befogadó: A vízelvezető csatorna befogadója az Lcs4-0-0 jelű meglévő vízelvezető csatorna, mely
az 5. számú tóba köt be.
Az Lcs-4-0 jelű csatorna az érintett szakaszon ø 80cm-es beton átereszekkel épült, mely a települési
vízelvezető hálózat része.
A bekötés ennek nagyméretű 2*2m-es vasbeton fordító aknájába történik.
Helyszínrajzi kialakítás: Egyirányú lejtéssel épül.
A vízelvezető csatorna a Vízimalom út területén a közút mellett, a közművek kikerülésével épül, az
út páratlan számozású oldalán.
Az első 157,00m-es szakaszon TB TB60/100/80 jelű árokburkoló elemekkel, a kapubehajtóknál
L=6,00m-es ø60 cm beton átereszekkel, vasbetontámfalakkal.
A kapubehajtóknál L=6,00m hosszú ∅ 50-60 beton átereszek készülnek, vasbeton támfalakkal. a
Malom utcai átvezetésnél L=20,00m-es áteresz készül.
A 0+157 kilométerszelvény utáni szakaszon TB40/70/50 vasbeton elemek kerülnek beépítésre a
0+376 kilométerszelvényig.
A 0+326 kilométerszelvény után a csatorna 90 fokban jobbra fordulva a Malom úton épül.
Lejtésviszonyok: A csatorna a 0+000 - 0+308 kilométerszelvények között i=1,6‰ lejtéssel, majd a
Vízimalom úti L=68,00m-es szakasza i=9‰ lejtéssel készül.
9. A Vásár úti (Vörösmarty út Hrsz.: 782 - Építő út Hrsz.:1430,1453) CS9-0-0 jelű csatorna
Befogadó: A vízelvezető csatorna befogadója a Vörösmarty úti Lcs4-0 jelű vízelvezető csatorna,
mely az 5. jelű tóba vezeti a település felesleges vizeit.
A befogadó csatorna érintett szakasza I40/40/200 árokburkolóval, és ø60-80cm-es beton átereszekkel épült, mely a települési vízelvezető hálózat része.
Helyszínrajzi kialakítás: A vízelvezető csatorna a Vörösmarty - Vásár utcák területén, a páros számozású oldalon, a meglévő földmedrű árok vonalában, a közművek kikerülésével épül I40/40
árokburkoló elemekkel a 0+544 kilométerszelvényig. A kapubehajtóknál és út alatti átvezetésnél
ø40cm-es beton átereszekkel, vasbeton támfalakkal az Építő útig. Ezt követő szakaszon ø30 beton
átereszek kerülnek beépítésre.
Az utolsó (D-i) szakasz L=71,00m PF50/200 padkafolyóka elemekkel készül.
A csatorna első L=214,00m hosszon i=1‰ lejt a befogadóra, majd L=401,00m-en i=1,5‰ lejtéssel
készül.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció és a tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása nélkül.
Ajánlatkérő a dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére, Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tételes költségvetési kiírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, illetve, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.
A szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt. Ajánlattevő sem az ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokho 20
2 Előteljesítés időtartama (nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I/287/2018. Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MALAJ CENTER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth út 46.
Város: Jászladány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5055
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24876384-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 119133858
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 119128355
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-VZ felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Malaj Center Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth út 46.
Város: Jászladány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5055
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24876384-2-16

Hivatalos név: PAPS MÉLYÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sülyi út 15.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22721790-2-16

Hivatalos név: Omega-Zolas Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Miklós utca 13. 8. em. 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22638689-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges