Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/108
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.07.
Iktatószám:9024/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Máriapócs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Máriapócs, II. János Pál pápa tér hrsz.: 490/1, Dr. Bacsó Pál utca hrsz.: 510;Magyarország, Máriapócs, Kossuth tér 1. hrsz 26/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Andrame-bau Kft.;Andrame-bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Máriapócs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17988
Postai cím: Kossuth tér 2
Város: Máriapócs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4326
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Bertalan polgármester
Telefon: 06/42/554-501
E-mail: mariapocs@mariapocs.hu
Fax: 06/42/554-502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mariapocs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mariapocs.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Máriapócs 490/1 hrsz. alatti tér rekonstrukciójára, illetve nyilvános wc gazdasági egységgel, pódium és szobortalp kialakítására, kereskedelmi pavilonok felújítására és közművesítésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Máriapócs Város Önkormányzata a város területén meglévő közparkot rekonstruálja. A parkban térkőből kialakított sétány épül. A parkban már van egy fedett kemence és egy kilátó, melyekhez térkövezés is készült, ezek megmaradnak és csatlakozunk hozzá a tervezett tér arculatával. A közparkban nagy személyforgalom várható, ezért egy nyilvános wc csoport kerül kialakításra. Ehhez az épülethez csatlakozik egy gazdasági egység is. A téren elhelyezésre kerül egy nagyobb összefüggő térkövezés, előtte egy pódiummal, ami műsorok, megemlékezések és egyéb rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz. A téren helyet talál még egy játszótér, valamint egy napelemes rendszer is kiépítésre kerül. A teret két utca fogja közre, ezek mentén végig járda készül térkőből és innen lehet több úton is bejutni a térre. A téren padok, kandeláberek lesznek elhelyezve. A zöld felületek füvesítve lesznek, virágágyásokkal, sövényekkel, tujákkal színessé téve azt. A beruházás keretein belül kereskedelmi pavilonok felújítása és közművesítése is megtörténik. Az építési beruházás az ajánlattételi felhívás II.2. pontjában megjelölt részek vonatkozásában kerül megvalósításra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 176711884 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Máriapócs 490/1 hrsz. alatti tér rekonstrukciójára, illetve nyilvános wc gazdasági egységgel, pódium és szobortalp kialakítására
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111200-0
További tárgyak:45111100-9
45112420-5
45112700-2
45231100-6
45261300-7
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45261210-9
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45330000-9
45331000-6
45310000-3
45430000-0
45442100-8
45233228-3
45233260-9
09332000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Máriapócs, II. János Pál pápa tér hrsz.: 490/1, Dr. Bacsó Pál utca hrsz.: 510
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása
Máriapócs 490/1 hrsz. alatti tér rekonstrukciója, illetve nyilvános wc gazdasági egységgel, pódium és szobortalp kialakítása
Máriapócs 490/1 hrsz alatti tér rekonstrukciója nyilvános wc gazdasági egységgel való kialakítással összesen nettó 87,5 m2 alapterületen, akadálymentesítéssel, 1 db pódium és 1 db szobortalp kialakítással, közpark rekonstrukcióval, sétautak nyomvonal rekonstrukciójával, sétautak építésével, 22 db összesen 5,96 kW telepített teljesítményű napelem telepítéssel.
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 8
2 A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 12
3 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00020 „Zöld Város kialakítása Máriapócson”
II.2.9) További információ:
A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész, 115. § szerint a teljes beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.

II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Máriapócs 26/4 hrsz. alatti kereskedelmi pavilonok felújítására és közművesítésére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45112700-2
45231100-6
45261300-7
45262500-6
45410000-4
45261210-9
45320000-6
45421100-5
45330000-9
45310000-3
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Máriapócs, Kossuth tér 1. hrsz 26/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása
Máriapócs 26/4 hrsz. alatti kereskedelmi pavilonok felújítása és közművesítése
Máriapócs 26/4 hrsz. alatti kereskedelmi pavilonok belső felújítása és közművesítése összesen nettó 24,5 m2 területen gipszkarton válaszfal építéssel, nyílászáró beépítéssel, vizesblokk kialakítással.
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 20
2 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00020 „Zöld Város kialakítása Máriapócson”
II.2.9) További információ:
A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész, 115. § szerint a teljes beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés Máriapócs 490/1 hrsz. alatti tér rekonstrukciójára, illetve nyilvános wc gazdasági egységgel, pódium és szobortalp kialakítására
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Andrame-bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Donáti út 44. 1/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
E-mail: andramebaukft.@gmail.com
Telefon: +36202602107
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23134494-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 171.375.432.-
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 171.031.003.-
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Andrame-bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Donáti út 44. 1/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23134494-2-41

Hivatalos név: Divenire Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György tér 14. fszt. 4.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14916661-2-13

Hivatalos név: Turbau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke tér 9. II/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1214
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12365296-2-43

Hivatalos név: Sandhal Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai utca 11/A.
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14999824-2-15

Hivatalos név: Diamond-út Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád utca 12.21/b.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24927538-2-15

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés Máriapócs 26/4 hrsz. alatti kereskedelmi pavilonok felújítására és közművesítésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Andrame-bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Donáti út 44. 1/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
E-mail: andramebaukft.@gmail.com
Telefon: +36202602107
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23134494-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6.109.527.-
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5.680.881.-
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Andrame-bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Donáti út 44. 1/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23134494-2-41

Hivatalos név: Divenire Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György tér 14. fszt. 4.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14916661-2-13

Hivatalos név: Diamond-út Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád utca 12.21/b.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24927538-2-15

Hivatalos név: Sandhal Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai utca 11/A.
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14999824-2-15

Hivatalos név: Turbau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke tér 9. II/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1214
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12365296-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges