Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9510/2018
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Polgár Lakatos- és Gumiipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:9800 Vasvár, Alkotmány u. 64.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Polgár Lakatos- és Gumiipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62829724
Postai cím: Paulay Ede Utca 39. 2. em. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polgár Gábor
Telefon: +36 309564800
E-mail: polagu@polgar-kft.hu
Fax: +36 94573131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.polgar-kft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000043892018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000043892018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jármű ülések gyártásához szükséges szerszámok
Hivatkozási szám: EKR000043892018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jármű ülések gyártásához szükséges szerszámok beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jármű ülések gyártásához szükséges szerszámok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
További tárgyak:42642500-3
42994000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás keretében – ajánlatkérőnél megvalósítandó fejlesztési célok megvalósítása érdekében - 15 db fröccsöntő szerszám (eszköz) kerül beszerzésre, mely alkalmas az ülésalkatrészek előállítására ARBURG 520C/2000-675, Synergy 6000 valamint Engel Duo 3550/1000 típusú présgépek használatával. A szerszámnál használni kívánt présgép megnevezése a műszaki követelményekben kerül feltüntetésre.
Vasúti ülések részegységeinek legyártásához szükséges szerszámok a következők:
1+1 fészkes műanyag fröccsöntő szerszám folyosóoldali jobb oldali, bal oldali belső lábburkolat elkészítéséhez
2 fészkes műanyag fröccsöntő szerszám folyosó oldali külső lábburkolat gyártására
1 fészkes műanyag fröccsöntő gyártószerszám felső héjazat gyártására
1 fészkes műanyag fröccsöntő szerszám alsó héjazat gyártására
1 fészkes műanyag fröccsöntő szerszám szemetes fiók gyártására
1+1 fészkes műanyag fröccsöntő szerszám ablak oldal alsó takaró/ ablak oldal felső takaró gyártására
1+1 fészkes műanyag fröccsöntő szerszám középső felső takaró alsó takaró/ középső alsó takaró gyártására
1+1 fészkes műanyag fröccsöntő gyártószerszám kapaszkodó gyártására
2 fészkes műanyag fröccsöntő gyártószerszám kartámasz zsanér takaró gyártására
2 fészkes műanyag fröccsöntő gyártószerszám sínállító kar gyártására
2 fészkes műanyag fröccsöntő gyártószerszám kartámasz gyártására
1 fészkes műanyag fröccsöntő gyártószerszám alsó tálca gyártására
2 fészkes műanyag fröccsöntő szerszám asztal zsanér gyártására
1 fészkes műanyag fröccsöntő gyártószerszám felső tálca gyártására
1+1 fészkes műanyag fröccsöntő szerszám újságtartó zseb/ front panel gyártására
Mennyiség: 1-1 db
Főbb követelmények:
Ülésgeometria szabvány: UIC 567 döntvény D melléklet, valamint Loc&Pass TSI, valamint PRM TSI előírásainak való megfelelés vagy azzal egyenértékű
Terhelés és beépítés vizsgálat: UIC 566 döntvény vonatkozó része vagy azzal egyenértékű
A tűzállósági szabvány: EN 45545-2 HL2, vagy azzal egyenértékű
Alak és helyzettűrésekre vonatkozó szabványkövetelmény: ISO 2768-k,vagy azzal egyenértékű
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevőknek vállalniuk kell, hogy az eszközök használatára ajánlatkérő által kijelölt személyeknek felkészítő oktatást biztosítanak.
A felkészítő oktatás célja, hogy szakmai végzettséggel rendelkező, de az eszköz kezelését, biztonságos működtetésében nem jártas személyzet számára a működtetés szükséges ismereteit betanítsa.
Az egyes eszközök esetében a betanításhoz szükséges időtartam eltérő lehet, de alapelv, hogy az oktatást legalább egy alkalommal, minimum 4, maximum 8 órás időtartamban, eszközönként legalább 2 fő részére, elméleti és gyakorlati tartalmú felkészítés keretében szükséges lefolytatni.
Felek az eszközök átadás-átvétele során elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek, ennek keretében az eszközökkel próbagyártást végeznek. A próbagyártást az eszközök leszállítását követő legkésőbb 15 napon belül kell elvégezni. Felek a próbagyártás során 20-20 db terméket állítanak elő. Az eszközök átadás-átvétele sikeres, amennyiben a próbagyártás során az előállított termékek hibátlanok. A próbagyártás elvégzését, valamint az eszközök sikeres átvételének tényét Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvbe feljegyzi. (Az eszközök sikeres átadás-átvétele időpontja.)
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jótállás tartama a jótállási időtartamon (24 hónapon) belül a leszállítandó eszközök által legyártott termékek ajánlattevő által megajánlott darabszámára vetítve (min. 100.000 db, max. 200.000 db)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP1.2.1-16-2017-00031
II.2.14) További információ:
Az elektronikus úton benyújtandó ajánlatot az ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR00004389018/reszletek címre, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján a III.1.3) M.2/ pontja szerinti 1 fészkes műanyag fröccsöntő gyártószerszám alsó tálca gyártására mintapéldányát az I.1) pontban meghatározott Lebonyolító szervezet címére kell benyújtani.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
- Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a Kbt. 67. § (2)-(3) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és 3. § (2) bekezdése foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. (előzetes igazolás)
- Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (előzetes igazolás)
- A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, amennyiben ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel, úgy azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban meg kell jelölnie, valamint annak mellékleteként csatolni kell az ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végleges határozatának, vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatának másolati példányát. (előzetes igazolás)
- Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
- A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) az EEKD elektronikus űrlapként áll rendelkezésre.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1/ A Kbt.65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése.
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5.§ (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet,illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet,amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül,az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet,az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő,illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél,a referenciát adó személy neve,elérhetősége,a szállítás (szerződés) tárgya,mennyisége,továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, e legfeljebb hat éven belül megkezdett, szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A referencia több szerződésből is teljesíthető.
M.2/ A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell 1 fészkes műanyag fröccsöntő gyártószerszám alsó tálca gyártására leírását, valamint a mintapéldányát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD-ben az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem kell megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,az ajánlati felhívásban előírt nyilatkozatokat (igazolásokat) az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta,az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti,mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be–és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M.1/ nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év összességében legalább 3 darab, jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti termék (járműülés gyártásához alkalmas szerszám, és/vagy fröccsöntő szerszám) szállítására (eladására) vonatkozó referenciával (referenciákkal).
M.2/ a megajánlott 1 fészkes műanyag fröccsöntő gyártószerszám alsó tálca gyártására a leírása és a mintapéldánya alapján nem felel meg jelen pontban meghatározott minimum szakmai követelményeknek.
1 fészkes műanyag fröccsöntő gyártószerszám alsó tálca gyártására mintapéldány minimális szakmai követelményei a következők:
Fröccsöntő gép típus (az ajánlatkérőnél rendelkezésre áll): Synergy 6000
Az előállítani kívánt munkadarab alapanyaga: PA6 GF30 Technylstar S60 G1 V30 natúr vagy azzal egyenértékű
Az előállítani kívánt munkadarabhoz szükséges szerszám mérete: 700 x 700 x 450 mm
Az előállítani kívánt munkadarabhoz szükséges szerszám súlya: 1750 kg
Alak és helyzettűrésekre vonatkozó szabványkövetelmény: ISO 2768-k, vagy azzal egyenértékű
A rajzokon fel nem tűntetett méretek tűréshatára: +-0,05 mm (speciális igénybevétel miatt)
Ülésgeometria szabvány: UIC 567 döntvény D melléklet, valamint Loc&Pass TSI, valamint PRM TSI előírásainak való megfelelés,vagy azzal egyenértékű
Terhelés és beépítés vizsgálat:UIC 566 döntvény vonatkozó része,vagy azzal egyenértékű
A tűzállósági szabvány:EN 45545-2 HL2, vagy azzal egyenértékű
Az eszköz (mintapéldány) műszaki rajzát P17103-1210-000 számon ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt.65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt.67.§ (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.Mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér:Mértéke a szerződés nettó ellenértékének 1%-a/nap,max.20%.
Meghiúsulási kötbér:Mértéke a szerződés nettó ellenértékének 20%-a.
Jótállás:A jótállás tartama a jótállási időtartamon(24 hónapon)belül a leszállított eszközök által legyártott termékek nyertes ajánlattevő által megajánlott darabszámára vetítve min.100.000db,max.200.000db.A jótállás tartama az eszközök Vevő által igazolt sikeres átadás-átvétele napjától veszi kezdetét.
2.Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:
2015.évi CXLIII.tv.
2013.évi V.tv.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.Az ajánlattétel,a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint(HUF).Nyertes ajánlattevő 1db végszámlát nyújt be ajánlatkérő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv,illetve teljesítésigazolás alapján.Fizetési határidő:30 nap.
A 272/2014.(XI.5.)Korm.rend.szerint a finanszírozás módja:utófinanszírozás.Támogatási intenzitás:100%.
A kifizetésre a 272/2014.(XI.5.)Korm.rend.szabályai megfelelően irányadó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Dr. Körmendi Miklós Ügyvédi Iroda
1117 Budapest, Baranyai tér 8. I/4.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra megadott hely a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján a III.1.3) M.2/ pontja szerinti 1 fészkes műanyag fröccsöntő gyártószerszám alsó tálca gyártására mintapéldány benyújtására irányadó. Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az E-Kr. 15. §-a tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő a Kbt.40.§ (1) bek. alapján az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint.
2.A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
3.Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.
5.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a 68.§ (4) bek. szerinti információkat.
6.Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
-ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),vagy a 2006.évi V.törvény 9.§(1) bek. szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
-a cégkivonatban nem szereplő aláíró(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást.
7.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell az ajánlathoz.
8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt.66.§(2) és (6)bek. szerinti nyilatkozatait.(A Kbt.66.§( 6)bek-re vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.)
9.A III.1.3) M.1/ és M.2/ pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10.Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik.(Kbt.76.§(2) bek. c)pontja)Adható pontszám:minden részszempont esetén 0-100 pont.Az értékelés módszere:1.részszempontnál(ár) fordított arányosítás,2.részszempontnál(jótállás) arányosítás.
11.Kbt.71.§ (6) bek. szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.
12.Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő szakmai ajánlatát(ennek részeként az eszközök konkrét típusmegjelölését,származási helyét) és a szakmai ajánlat részeként az árazott költségvetést.
13.Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként ajánlati biztosíték nyújtását köti ki.Az ajánlati biztosíték összege 2.000.000 HUF.Az ajánlati biztosítékot ajánlattevőnek a Kbt. 54. §-a alapján az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.További információkat a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.
14.Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja,figyelemmel arra,hogy ajánlatkérő egyforma felhasználási célú eszközöket kíván beszerezni és a műszaki-technikai egység ezt indokolja.
15.Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:dr.Körmendi Miklós(00298)
16.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
17.Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.végzi (http://nekszt.hu).
18.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az EKR-ben történő regisztrációt követően elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák