Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9610/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gyémántkapu Idősek Otthony Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:3900 Szerencs, Molnár I. u. 20. sz. Hrsz.:1182.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:4 WORK Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyémántkapu Idősek Otthony Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25885
Postai cím: Csalogány út 5
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pazonyi Zoltán
Telefon: +36204366111
E-mail: zoltan.pazonyi@gmail.com
Fax: +3647560080
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyemantkapu.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyemantkapu.com
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében szociális otthonban építési, szerkezeti, szakipari gépészeti munkálatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében szociális otthonban építési, szerkezeti, szakipari gépészeti munkálatok ellátása
Nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
Zsaluzás és állványozás
Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, fa zsaluzattal,3 m magasságig
Síklemez zsaluzása alátámasztó állvánnyal, fa zsaluzattal, 3 m magasságig
Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül
Irtás, föld- és sziklamunka
Gyomirtás
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással,200,1-400,0 m között
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban dúcolás nélkül 3,0 m2 szelvényig
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel,talajosztály I-IV.
Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe
Síkalapozás
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával
Szerelőbeton készítése
Helyszíni beton és vasbeton munka
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból,4-10 mm átmérő között
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe
Vasbetonfal, vasbeton koszorú készítése
Lépcső, betonaljzat, járda készítése

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig,

Falazás és egyéb kőművesmunka
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, feles elem felhasználásával, falazó, cementes mészhabarcsba falazva
Válaszfal építése
Ácsmunka
Fa tetőszerkezetek
Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel
Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá
Deszkázás
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal
Vakolás és rabicolás
Égéstermék-elvezető rendszerek
Hátsó szellőzésű, hőszigetelt kémény egy kürtővel, szellőzőkürtővel,18-20 cm belső átmérő között SCHIEDEL kémény egy kürtő, szellőzőkürtővel, UNI PLUS 20L
Tetőfedés
Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél,taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel,gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 43x25/21,5 cm, engóbozott
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
Bádogozás
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással),MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,6,00 m kerületig
Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm
Felületképzés
Szigetelés
Felületképzés
Nyertes ajánlattevő a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni.
Nyertes ajánlattevő az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni, és köteles biztosítani a használatbavételi engedély megszerzéséhez a kivitelezői nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházás építési engedély köteles.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
CPV:
45000000-7 Építési munkák
45262700-8 Épületátalakítási munka
45350000-5 Gépészeti szerelések
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 101889764 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében szociális otthonban építési, szerkezeti, szakipari gépészeti munkálatok ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3900 Szerencs, Molnár I. u. 20. sz. Hrsz.:1182.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében szociális otthonban építési, szerkezeti, szakipari gépészeti munkálatok ellátása
Nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
Zsaluzás és állványozás
Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, fa zsaluzattal,3 m magasságig
Síklemez zsaluzása alátámasztó állvánnyal, fa zsaluzattal, 3 m magasságig
Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül
Irtás, föld- és sziklamunka
Gyomirtás
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással,200,1-400,0 m között
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban dúcolás nélkül 3,0 m2 szelvényig
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel,talajosztály I-IV.
Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe
Síkalapozás
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával
Szerelőbeton készítése
Helyszíni beton és vasbeton munka
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból,4-10 mm átmérő között
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe
Vasbetonfal, vasbeton koszorú készítése
Lépcső, betonaljzat, járda készítése

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig,

Falazás és egyéb kőművesmunka
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, feles elem felhasználásával, falazó, cementes mészhabarcsba falazva
Válaszfal építése
Ácsmunka
Fa tetőszerkezetek
Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel
Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá
Deszkázás
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal
Vakolás és rabicolás
Égéstermék-elvezető rendszerek
Hátsó szellőzésű, hőszigetelt kémény egy kürtővel, szellőzőkürtővel,18-20 cm belső átmérő között SCHIEDEL kémény egy kürtő, szellőzőkürtővel, UNI PLUS 20L
Tetőfedés
Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél,taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel,gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 43x25/21,5 cm, engóbozott
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
Bádogozás
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással),MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,6,00 m kerületig
Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm
Felületképzés
Szigetelés
Felületképzés
Nyertes ajánlattevő a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni.
Nyertes ajánlattevő az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni, és köteles biztosítani a használatbavételi engedély megszerzéséhez a kivitelezői nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházás építési engedély köteles.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
CPV:
45000000-7 Építési munkák
45262700-8 Épületátalakítási munka
45350000-5 Gépészeti szerelések
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (a minimum jótállási időszakon (12 hónap) felüli többlet jótállás- maximálisan figyelembe vehető: 24 hónap) (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében szociális otthonban építési, szerkezeti, szakipari gépészeti munkálatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 4 WORK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király utca 32. 6. em. 6.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13330950-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 110000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 101889764
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: 4 WORK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király utca 32. 6. em. 6.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13330950-2-05

Hivatalos név: RAY-MODUL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József körút 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26273598-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges