Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9668/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u. 1. 0294/2.,15049., 15050., 15052, 0280.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KELET-ÚT Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524/116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése kapcsán új látogatóközpont kialakítása, műtárgy tárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatási és igazgatási központ kialakítása, műtárgy épületek rekonstrukciója, továbbá szabadtéri színpad nézőtér és közönségforgalmi vizesblokk kialakítása, továbbá egyéb infrastruktúra fejlesztések (út- és parkoló hálózat, meglévő utak felújítása, víz- szennyvíz,- csapadékvíz- és gázhálózat rekonstrukciója, térvilágítás kiépítése) az építési engedélyekben, vállalkozási szerződésben és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint .
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 509313529 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u. 1. 0294/2.,15049., 15050., 15052, 0280.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Új látogatóközpont kialakítása - 313,78 m2 A tervezési program építészeti - műszaki megvalósítása: A meglévő fogadóépület tetőszerkezet elbontásra kerül. Az épület keleti és déli oldalához új épületrész épül, illetve új tetőkontúr alatt beépíthető területrészek kerülnek kialakításra. Az új térszerkezetű épület mértani tengelyében helyezkedik el a főbejárat előcsarnok-recepció-pénztár funkcionális elem. A főbejárat előtt tornác létesül. Az interaktív kiállító és rendezvénytér közvetlenül csatlakozik az előcsarnokhoz, de alkalmanként szeparálható a csatlakozó térrészektől. A közönségforgalmi vizes csoportok az előcsarnokból nyílnak. A Múzeumfalu területére beléptető rendszeren keresztül lehet bejutni. A Múzeumfaluból való távozás útvonalvezetése olyan, hogy az érinti a múzeumshopot. A jelenlegi fogadóépület lépcsőházi terében új lépcső létesül. ezen keresztül lehet megközelíteni a tetőtérben kialakított biztonsági szolgálat, teremőr öltözőcsoportokat, valamint a háttér iroda-tárgyaló helyiséget. Az új, használható kontúrral épülő tetőtérben az egyes helyiségek megvilágítását tetőtéri ablakok biztosítják. Az új előcsarnok felett könnyűszerkezetes födémszerkezetet kell építeni a jelenlegi nagy belmagasság megosztására. A látogatóközpont új gépészeti, erős és gyengeáramú rendszerek épülnek ki. Az épület tömeg és homlokzatformálásának alapelve az egyszerű, tiszta szerkesztés, a népi építészet jellemzőinek - a tömör és üres felületek arányának a tetőhajlás jellemző szögének ahol lehet az anyag használatának és felületképzésének - a megidézése. Telekre vonatkozó adatok, paraméterek: A Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn lévő 15049 helyrajzi számon nyilvántartott telket a Ki 711844 kódszám alatt szabályozza. A tervezett fejlesztés nem lépi túl az övezeti besorolás szerinti beépítési lehetőségét, építési magasságot, a beépítési mód megfelelő. A telek területe:16826,00 m2 A telekre vonatkozó előírások: Ki 711844 Különleges közhasználatú építményi zóna 7 - egyéb építészeti karakter 1 - nem kialakult kategória 1 - szabadonálló-telepszerű beépítési mód 8 - min. 4000 m2 teleknagyság (újonnan kialakítható) 4 - <=30% beépíthetőség 4 - megengedett építménymagasság: 7,5 m Zöldterületi fedettség: min. 40% Beépített terület a fejlesztés után:1889,19 m2 Beépítettség:1889,19 / 16826,00 = 11,23 % - megfelel! Zöldfelület:13345,67 m2 Zöldfelületi mutató:13345,67 / 16826,00 = 79,32 % - megfelel! Építménymagasság:4,55 m Építmények távolsága: A tervezéssel érintett épülettől 11,49 m-re található, a legközelebbi épület, ugyanazon a 15049-es hrsz.-ú telken.
Az épület tervezett +-0,00 szintje a földszinti padlóvonallal egyezik meg, mely a 102,22 mBf abszolút magasságnak felel meg! Parkoló szükséglet: Az új funkcionális igények által generált, új parkolóhely kialakításával érintett funkcionális területrészek kimutatása, figyelembe véve a meglévő és elbontandó funkcionális egységeket is: ÚJ LÁTOGATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA Az OTÉK 4. számú melléklete alapján figyelembe vett ÚJ funkcionális területrészek: •Múzeumshop 48,76 m2/10 m2/parkoló=5 parkolóhely •Kiállítási tér 26,35 m2/50 m2/parkoló=1 parkolóhely •Háttériroda 15,39 m/20 m/parkoló=1 parkolóhely ÖSSZESEN:7 parkolóhely A meglévő, elbontásra kerülő funkcionális egységekre vonatkozó parkolóhely kimutatás: •Kiállítási tér21,79 m/50 m/parkoló=1 parkolóhely •Iroda11,56 m/10 m/parkoló=2 parkolóhely •Iroda9,39 m/10 m/parkoló=1 parkolóhely •Iroda18,67 m/10 m/parkoló=2 parkolóhely •Iroda9,53 m/10 m/parkoló=1 parkolóhely ÖSSZESEN:7 parkolóhely Az új funkcionális egységekhez szükséges parkolószám: 7 parkolóhely A meglévő és elbontásra kerülő funkcionális egységekhez tartozó parkolószám:7 parkolóhely Tartószerkezeti, épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj- és rezgés elleni védelmi megoldások, az energetikai követelmények teljesítésének módja: Az épület elemeire vonatkozó követelmények teljesítésének módját az egyes szakági tervdokumentációk részletesen tartalmazzák. 5. A közlekedési útvonalak akadálymentesítése: A tervezett építmény földszintjén az akadálymentes közlekedés biztosított. A tervezett állapot szerint az épület akadálymentes rámpákon megközelíthető. A belső közlekedő hálózat kialakítása funkcionális és kényelmi szempontokon kívül, a kerekesszék használatával, süket és nagyothallók akadályoztatásával összefüggő technikai és fizikai problémák megoldását is figyelembe veszi - színezési környezet kialakítására, burkolatrajzolati és anyaghasználati sajátosságok megvalósítása. 6. Az építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemzők: Alapozás: A talajviszonyok ismeretében síkalapozás készül. Monolit beton sávalapok, vasalt talpgerendák statikai terv szerint, igazodva a meglévő alapozási síkhoz. Pontos paramétereket a tartószerkezeti tervek és műszaki leírás tartalmaz. A kivitelezés előtt a jelenlegi alapozási sík feltárása szükséges. Függőleges teherhordó szerkezetek: Meglévő 38 cm vtg. falszerkezet, új Porotherm 30 Klíma falszerkezet készül, dryfix ragasztóhabbal, statikailag meghatározott helyeken vasbeton pillér merevítéssel. A falazóelem tulajdonságai: méret:30*25*24,9 cm nyomószilárdság: 10,0 N/mm2 súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám RW (dB): 39 hőátbocsátási tényező (W/mK): 0,27 egyenértékű hővezetési tényező (W/m2K): 0,092 tűzállósági határérték: REI 180 (2*1 cm-es vakolattal) tűzvédelmi osztály: A1 tömeg: 13,8 kg Vízszintes teherhordó szerkezetek: Meglévő vasbeton födémszerkezet, új födémszerkezet acél gerendákra terhelő, trapézlemezre öntött, méretezett födém statikai terv szerint. A trapézlemez födém pontos méretezését a tartószerkezeti tervek és műszaki leírás tartalmazza. Válaszfalak: Földszinten és az emeleten Porotherm 10 téglafalazatok vakolva. Az épület egyes földszinti és tetőtéri válaszfalai (előtétfalai) gipszkarton válaszfalak lesznek 10,0 és 12,5 cm vastagságban CW50 és CW75 profilvázra szerelve, 2 réteg gipszkartonnal. A tűzvédelmi műszaki leírásban előírt helyeken tűzgátló (RF) gipszkarton lemezekkel. A megfelelő hanggátlás elérése érdekében a profilvázak Isover Akusto hangszigetelő réteggel lesznek ellátva. Hőszigetelések: Az épület földszinti padlószerkezetében legalább 10,0 cm vastagságban hőszigetelés készül. A betervezett termék: Austrotherm AT-N100 Jellemzői: nyomófeszültség (kPa):>=100 hővezetési tényező (W/mK):0,037
páradiffúziós ellenállási szám:30-70 páradiffúziós tényező (mg/Pahm): 0,024-0,010 Az épület emeleti padlószerkezetében legalább 3,0 cm vastagságban lépéshang-szigetelés készül. A betervezett termék: Rockwool Steprock HD Az épület tetőszerkezetében kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre. Javasolt termék: Rockwool Airrock LD 20,0 cm vastagságban. Az épület külső falán, lábazat mentén a terveken jelölt magasságig 10 cm vastag extrudált polisztirolhab hőszigetelés kerül dűbelezéssel és ragasztással rögzítve. A tervezett termék típusa: Austrotherm XPS Top P Az épület homlokzatán, a lábazat felett 10 cm vastagságban expandált polisztirolhab hőszigetelés készül dűbelezéssel és ragasztással rögzítve. A tervezett termék típusa: Austrotherm GRAFIT 80 Vízszigetelések: Az épület padlószerkezetében talajnedvesség elleni szigetelés készül. A tervezett típus Icopal E-PV 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez. A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot, a belőle keletkezett hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak. Az emeleti vizes helyiségekben kétkomponensű, cementbázisú kent szigetelés készül. Nyílászárók: Az épület külső nyílászárói korszerű műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű ablakok, illetve ajtók. A műanyag nyílászárók szerkezetei a külső oldalon fóliázással ellátva. A nyílászárók három rétegű fokozottan hőszigetelő üvegezést kapnak Argon gázas töltéssel(4low-e-14-4-14-4low-e + Ar). Ug=0,6 W/m2K. Parapet alatti, illetve alacsonyan lévő üvegezés esetén kívül edzett üveggel, belül ragasztott biztonsági üvegezéssel. Az ablakok kívül alumínium párkányt, belül műanyag könyöklőt kapnak. A tetőtérben Velux ablakok kerülnek elhelyezésre. A épületen belül elhelyezett ajtók, a fal vastagságától függően acél átfogó vagy sarok tokos szerkezetűek lesznek. Az ajtólapok furatolt faforgácslap betétes, farost lemez burkolatú HPL kivitelben készülnek, 40 mm-es vastagságban. Egyes ajtók a tűzgátló, illetve hanggátló kivitelben készülnek, konszignáció szerint. Burkolatok: A tervezett épület közösségi, közlekedő helyiségeiben hidegburkolatként, a padlón nagy teherbírású 0,7-0,8 mm vastagságú 60*30, 30*30 és 20*20 cm méretű greslap v. kerámialap burkolat készül. A vizes helyiségekben csúszásmentes R11-R12 kivitelben. A falakon a vizes helyiségekben ajtómagasságig csempeburkolat készül. A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben (iroda) nagy kopásállóságú 0,8 cm vastag laminált parketta burkolat készül, alátét habfóliával. Az öltözőhelyiségben PVC padlóburkolat készül ragasztással. Az egyes helyiségekben megrendelői igényeknek megfelelően kerülnek kiválasztásra a burkolatok. Külső felületképzés: A hőszigetelt falakra üvegszövet hálón, glettelt felületen dörzshatású nemesvakolat kerül törtfehér színeben, illetve a színezési terveken jelölt színekkel, a lábazaton lábazati márványvakolat készül szürke színben. Az egyes színek véglegesítése próbafestés után történhet meg. Tetőszerkezet: A tervezett épület fa szerkezetű nyeregtetőt kap. A fa szerkezetek gomba és rovarkár elleni szerrel kezeltek. Pontos méretezésük a fedélszéktervnek megfelelően történik. Tetőhéjazat: A nyeregtetőkre előkorcolt fémlemez fedés készül (pl. Lindab SRP Click) világosszürke színben. Álmennyezetek: Az épület egyes helyiségeiben szakipari álmennyezet készül. Az álmennyezet a födémhez, illetve a tetőszerkezethez függesztővel rögzített monolit gipszkarton lapokból áll. A tetőszerkezetre rögzített gipszkarton mennyezet két rétegű, RF15 (EI-30) tűzgátló lapból és RB12,5 sík gipszkarton lapokból áll. A Kiállító és rendezvénytér ferde tetőfelületén a belső gipszkarton perforált, akusztikus gipszkarton. Az előcsarnok tető mennyezetén, a tetőtéri ablakok sávjában szintén perforált akusztikus gipszkarton lesz a belső réteg, 120 cm szélességben. Az égéstermék-elvezetés megoldási módja: Az építmény fűtése kondenzációs fali gázkazánokról történik. A gépészeti terveknek megfelelően 1 db Saunier Duval ThemaCondens 25-AS típusú kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. A tervezett kazán maximális teljesítménye 5,1-25,5 kW. A kazán levegő/füstgáz elvezető rendszere zárt, függőleges kialakítású NA 80/125 PPS anyagú. Bontási technológia leírása: A meglévő épület bontási munkáival külön bontási műszaki leírás foglalkozik. A meglévő épület részleges bontására kerül sor. A bontási munkák során a meglévő, megmaradó szerkezetek állékonyságát minden körülmények között biztosítani kell. Falat dönteni, borítani tilos! A munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani. A bontási munkák során veszélyes hulladék nem keletkezik. Közművesítettség, közművesítés megoldása: A telek teljesen közművesített. Minden közműbeállás megtalálható. Tűzvédelem: Az új Látogató Központ kialakítására vonatkozóan készült külön szakági tűzvédelmi műszaki leírás, mely tartalmazza a tűzvédelemre vonatkozó előírásokat.
z építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50.§ (3) bekezdése alapján: Az építményt és annak részeit, szerkezeteit, beépített berendezéseit és vezetékrendszereit úgy terveztük, az építési anyagokat, épületszerkezeteket úgy választottuk meg, hogy az építmény a rendeltetési célja szerint megfelel az OTÉK 50.§ (3) bekezdésében maghatározott követelményeknek. Az egyes szakági műszaki megoldások külön szakági tervdokumentációkban szerepelnek. ÚJ LÁTOGATÓKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FELMÉRÉSI-BONTÁSI TERV BONTÁSI MUNKÁI ÉS TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS A bontással érintett épület: Az épület bontási munkái a funkcionális átalakítás miatt belső és külső tereket egyaránt érint. A felmérés alapján az épület meglévő állapot szerinti helyiségei: Helyiség szinte Helyiség neve Terület (m2) Földszint Fogadótér és pénztár 39,88 Földszint Kiállítási tér 21,79 Földszint Raktár 4,11 Földszint Előtér 1,50 Földszint Előtér 1,35 Földszint WC 1,26 Földszint Teakonyha-Pihenő 11,69 Földszint Lépcsőház 6,48 Földszint Iroda 11,56 Földszint Iroda 9,39 Földszint összesen: 109,01 Tetőtér Szoba 18,67 Tetőtér Közlekedő 6,14 Tetőtér Teakonyha 9,69 Tetőtér Közlekedő 2,32 Tetőtér Fürdőszoba 3,28 Tetőtér Tároló 1,58 Tetőtér Szoba 9,53 Tetőtér Előtér 1,98 Tetőtér összesen: 53,19 MINDÖSSZESEN: 162,20 Az épület földszintjén minden nyílászáró és válaszfal elbontásra kerül. A keleti és déli irányú bővítések miatt tartószerkezeti falak is bontásra kerülnek. Nyílásbontásra kerül sor tartófalakban az épület keleti, déli és nyugati homlokzatán. A nyugati oldalon lévő pillérek és a felette lévő előtető elbontásra kerülnek. A lépcsőházi lépcső acél tartószerkezete megmarad. Technológiai szempontból, ha szükséges ideiglenes elbontására sor kerülhet, de felújítás után vissza kell építeni. Az épület körüli járdát, rámpát, illetve betonozott felületeket el kell bontani. A külső járda térburkolatok elbontandók. A földszinti teljes padlórétegződést vissza kell bontani a tömörített feltöltésig. Az eredeti alapozási sík megállapításához feltárást kell végezni legalább két helyen. Az épület tetőtéri szintje az új funkcionális kialakítás miatt teljes egészében elbontásra kerül. A külső határoló falak, a tetőszerkezet és héjalás, a válaszfalak és nyílászárók bontandók. A falakat a földszint feletti koszorúig vissza kell bontani. A padlórétegződést a nyers födémszintig el kell bontani. A tetőtér északi és déli felét összekötő acél szerkezetű hidat el kell bontani. II. MŰTÁRGY TÁROLÁS KORSZERŰ FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA ÉS OKTATÁSI ÉS IGAZGATÁSI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA - 1050,89 m2 Tervezési program építészeti-műszaki megvalósítása: A 0294/2. hrsz-ú telken, annak északkeleti területrészén lévő gazdasági-raktározási épületek elbontásra kerülnek. A Múzeumfalú 0294/2 hrsz.-ú telkén tervezett fejlesztések funkcionális tartalmához méretezett út és parkolóhálózat a telek északi és keleti részén épül ki. A szükséges űrszelvények megtartása után fennmaradó területrészen kerül telepítésre az épületegyüttes, tömbösített, de tagolt tömegformálással. A raktározási területrészek két, földszint és 1. emeletes épületrészben kerültek elhelyezésre. A vertikális gazdasági- áruforgalmi kapcsolatot teherlift biztosítja. Az irodai szárny a raktárépületrészekre merőlegesen, kelet-nyugati tájolással van telepítve. A belső funkcionális tagozódás a Megrendelői- Használói elvárásokhoz igazodik, az épületegység önálló működését biztosítja. Az épület-együttes tagolt tömegformálású, földszint és 1. emelet, illetve földszintes épületrészek egységeit foglalja magában. Az építészeti-formai megformálás törekszik az egyszerűségre, a Múzeumfaluban meglévő műtárgyépületek tömeg és homlokzatformálási hagyományainak megidézésére, de a funkcionális tartalom és az időbeli távolság miatt az azoktól való jól felismerhető eltérőség és építészeti formanyelv használat bemutatása mellett. Fontos koncepcionális elem volt a létékbeillesztés, az új, nagy légtérfogatú épületegyüttes megbontása, a környező műtárgyépületek arányaihoz igazított - lazított, több építészeti elem kompozíciójaként megfogalmazott beépítési struktúra létrehozása. Az épületegyüttes nyugati oldalán, telken belül üzemi út létesül, amely a műtárgyforgalmi funkciót biztosítani tudja. III. SZABADTÉRI SZÍNPAD NÉZŐTÉR ÉS KÖZÖNSÉGFORGALMI VIZESBLOKK KIALAKÍTÁSA - 277,05 m2 A tervezési program építészeti - műszaki megvalósítása: A jelenlegi meglévő földbástyás nézőtérre kerül illesztés a lépcsőzetesen kialakított, szilárd burkolatú nézőtér. A nézőtér északnyugati kereszttengelyre szerkesztett, enyhe emelkedésű építmény, a bejárati részen sík nézőtéri fogadótérrel egészül ki. a nézőtérre felépítménnyel keretezett lépcsősor vezet rá. A nézők számához igazított vizes csoport tömege a pontfalba süllyesztett módon kerül kialakításra a terepépítmény északkeleti sarkában. A vizes csoport beton zsalukőfalazattal és könnyűszerkezetes födémmel készül. Vizes csoport méretezése az OTÉK 99. § (a) bek. szerint: 200 fő összlétszámig 30 fő nő létszámra 1 wc fülke, 80 fő férfi létszámra 1 wc fülke és 1 vizelde biztosítása szükséges. Az akadálymentes wc mindkét nem számára beszámítható illemhelynek minősül. Jelen fejlesztéssel megvalósul: -3 db női wc, 2 db kézmosó az előtérben -2 db férfi wc, 3 db pissoár és 2 db kézmosó az előtérben -1 db akadálymentes illemhely -1 db takarító helyiség Az illemhelycsoport nyári üzemmódú, télen nem működik, ezért a vizes berendezési tárgyak leürítési lehetőségét biztosítani kell. Az építmény rendeltetése: Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn, a 0294/2-es hrsz.-ú telek a Tölgyes utca és a vasúti sínpálya ölelésében fekszik, Délről és északról is a Múzeumfalu egyéb területei határolják. Ez egyike azon telkeknek, melyeken a Sóstói Múzeumfalu terül el. Ezen a területen kerül kialakításra egy új raktár épület, mely igazgatási, oktatási szárnyat is magában foglal. A jelenlegi elavult állapotú raktárépület elbontásra kerül. A szabadtéri színpadhoz új, állandó jellegű nézőtér és hozzá kapcsolódóan közönségforgalmi vizesblokk kerül kialakításra. A tervezett építmények építési engedélyezési eljárása lezajlott. A fejlesztés, 2017. január 9-én az SZ-10/106/00120-1/2017. (ÉTDR azonosító: 201600083211) iktatószámú határozatban megkapta az építési engedélyt. A telekre vonatkozó adatok, paraméterek: A Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn lévő 0294/2 helyrajzi számon nyilvántartott telket a Ki 711844 kódszám alatt szabályozza. A tervezett fejlesztés nem lépi túl az övezeti besorolás szerinti beépítési lehetőségét, építési magasságot, a beépítési mód megfelelő. A telek területe: 48816,00 m2 A telekre vonatkozó előírások: Ki 711844 Különleges közhasználatú építményi zóna 7 - egyéb építészeti karakter 1 - nem kialakult kategória 1 - szabadonálló-telepszerű beépítési mód 8 - min. 4000 m2 teleknagyság (újonnan kialakítható) 4 - <=30% beépíthetőség 4 - megengedett építménymagasság: 7,5 m Zöldterületi fedettség: min. 40% Beépített terület a fejlesztés után:4585,01 m2 Beépítettség:4585,01 / 48816,00 = 9,39 % - megfelel! Zöldfelület:38648,72 m2 Zöldfelületi mutató:38648,72 / 48816,00 = 79,17 % - megfelel! Építménymagasság:6,81m (raktár) 3,57m (nézőtér és vizescsoport) Építmények távolsága: A tervezéssel érintett raktárépülettől 12,30 m-re található, a legközelebbi épület, ugyanazon a 0294/2-es hrsz.-ú telken. A szabadtéri színpad nézőtérhez a legközelebbi épület 5,92 m-re található, ugyanazon a telken. Raktár: A +-0,00 szint a tervezett épület földszinti padlóvonala, mely a 101,80 mBf abszolút magasságnak felel meg! Nézőtér és vizes csoport: A +-0,00 szint a tervezett épület földszinti padlóvonala, mely a 102,20 mBf abszolút magasságnak felel meg! Parkolószámítás - egyenleg kimutatás: Az új funkcionális igények által generált, új parkolóhely kialakításával érintett funkcionális területrészek kimutatása: A Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása - oktatási és igazgatási központ kialakításával érintett funkcionális területrészek kimutatása: Raktárak -bútorraktár 174,60 m2 / 1.500 m2 / parkoló = 1 parkolóhely -installációs raktár 47,69 m2 /1.500 m2 / parkoló = 1 parkolóhely -átmenő műtárgyak raktár 47,69 / m2 / 1.500 m2 / parkoló = 1 parkolóhely -általános raktár 8,34 m2 /1.500 m2 / parkoló= 1 parkolóhely -kisgép és kerti szerszám raktár 31,99 m2 / 1.500 m2/ parkoló= 1 parkolóhely -textil és viselet raktár 32,97 m2 / 1.500 m2 /parkoló= 1 parkolóhely -mesterségek tárgyai raktár 46,58 m2 / 1.500 m2 / parkoló = 1 parkolóhely -háztartások tárgyai raktár 50,05 m2 / 1.500 m2 / parkoló= 1 parkolóhely - fonás és szövés eszközei raktár 96,63 /1.500 m2 / parkoló = 1 parkolóhely 9 parkolóhely Raktárak kialakításával kapcsolatos a 0294/2 hrsz-ú telken kialakítandó parkolóhelyek száma:9 db Irodák könyvtár és tárgyaló 19,73 m2 / 10 m2 / parkoló= 2 parkolóhely -iroda 9,23 m2 / 10 m2 / parkoló = 1 parkolóhely -iroda 9,23 m2 / 10 m2 / parkoló = 1 parkolóhely -iroda 9,23 m2 / 10 m2 / parkoló = 1 parkolóhely -iroda 9,23 m2 / 10 m2 / parkoló = 1 parkolóhely -iroda 9,23 m2 / 10 m2 / parkoló = 1 parkolóhely -iroda 14,29 m2 / 10 m2 / parkoló = 2 parkolóhely -iroda 8,65 m2 / 10 m2 / parkoló = 1 parkolóhely -iroda 8,65 m2 / 10 m2 / parkoló = 1 parkolóhely - iroda 19,94 m2 / 10 m2 / parkoló = 2 parkolóhely 13 parkolóhely Az irodák kialakításával kapcsolatos a 0294/2 hrsz-ú telken kialakítandó parkolóhelyek száma:13 db Tervezett aszfaltos út építése: 201 fm Szabadtéri színpad nézőtér kimutatása: A 198 fős nézőtér és a 2 fős akadálymentes ülőhellyel rendelkező nézőtérre vonatkozó számítás szerint: -200 fő / 5 fő / parkoló= 40 parkolóhely A szabadtéri színpad nézőterének kialakításával kapcsolatos, a 0294/2 hrsz-ú telken kialakítandó parkolóhelyek száma 40 db A Múzeumfalu 0294/2 hrsz-ú telkén tervezett fejlesztésekhez szükséges, telken belül kialakítandó parkolóhelyek száma összesen: 9+13+40 = 62 db parkolóhely Meglévő, elbontásra kerülő funkcionális egységekre vonatkozó parkolóhely kimutatás Meglévő és elbontandó raktári és irodaház (felmérési és bontási terv szerint) Raktárhelyiségek -irat és ruhatár 42,84 m2 / 1.500 m2 / parkoló = 1 parkolóhely -raktár 79,56 m2 /1.500 m2 / parkoló = 1 parkolóhely -raktár 81,77/ m2 / 1.500 m2 / parkoló = 1 parkolóhely -raktár 183,08 m2 /1.500 m2 / parkoló= 1 parkolóhely -raktár 10,13 m2 / 1.500 m2/ parkoló= 1 parkolóhely - raktár 24,87 m2 / 1.500 m2 /parkoló = 1 parkolóhely 6 parkolóhely Meglévő raktárhelyiségekhez tartozó parkolószám:6 db Irodahelyiségek -iroda 12,81 m2 / 10 m2 / parkoló = 2 parkolóhely -iroda 11,87 m2 /10 m2 / parkoló = 2 parkolóhely -iroda 10,13/ m2 / 10 m2 / parkoló = 2 parkolóhely -iroda 10,20 m2 /10 m2 / parkoló= 2 parkolóhely -iroda 22,29 m2 / 10 m2/ parkoló= 31 parkolóhely - iroda 11,11 m2 / 10 m2 /parkoló = 2 parkolóhely 13 parkolóhely Meglévő irodahelyiségekhez tartozó parkolószám:13 db A jelenleg meglévő funkciókhoz biztosított parkolószám: 6+13 = 19 db parkolóhely Parkolóegyenleg - számítás -Az új funkcionális igényekhez szükséges parkolószám:62 db parkolóhely -A meglévő és elbontandó funkcionális egységekhez tartozó parkolószám: 19 db parkolóhely A 0294/2 hrsz.-ú telken tervezett fejlesztéshez biztosítandó parkolóegyenleg: 62 db parkolóhely - 19 db parkolóhely = 43 db parkolóhely szükséges. A szükséges parkolóhelyek telken belül kialakíthatók a 0294/2 hrsz.-ú telek keleti részein. A parkolóból 2 db akadálymentes parkoló, amelyek a gazdasági főbejárat közelében helyezkednek el, a telekre való bejutás akadálymentesen biztosítható. A terv szerint kialakított parkolószám: 50 db parkoló Tartószerkezeti, épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj- és rezgés elleni védelmi megoldások, az energetikai követelmények teljesítésének módja: Az épület elemeire vonatkozó követelmények teljesítésének módját az egyes szakági tervdokumentációk részletesen tartalmazzák. A közlekedési útvonalak akadálymentesítése: A tervezett raktárépület földszintjén az akadálymentes közlekedés biztosított. A tervezett állapot szerint az épület akadálymentes rámpákon megközelíthető. Az építmény nem közhasználatú. A szabadtéri színpad nézőterénél mozgáskorlátozottak számára biztosított helyek a nézőtéri első sor előtt kerülnek kialakításra. A közönségforgalmi vizesblokkban külön mozgáskorlátozottak számára kialakított vizesblokk is készül. Az építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemzők (RAKTÁRÉPÜLET): Alapozás: A talajviszonyok ismeretében síkalapozás készül. Monolit beton sávalapok, vasalt talpgerendák statikai terv szerint. Az egyes pillérek alatt pontalapok készülnek. A pontos paramétereket a tartószerkezeti tervek és műszaki leírás tartalmazzák.Függőleges teherhordó szerkezetek: Új Porotherm 30 Klíma falszerkezet készül, dryfix ragasztóhabbal, statikailag meghatározott helyeken vasbeton pillér merevítéssel. Az épület raktár területén acél pillérek készülnek HEA szelvényekből, a tartószerkezeti terveknek megfelelően. A falazóelem tulajdonságai: méret:30*25*24,9 cm nyomószilárdság: 10,0 N/mm2 súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám RW (dB): 39 hőátbocsátási tényező (W/m2K): 0,27 egyenértékű hővezetési tényező (W/mK): 0,092 tűzállósági határérték: REI 180 (2*1 cm-es vakolattal) tűzvédelmi osztály: A1 tömeg: 13,8 kg Vízszintes teherhordó szerkezetek: Az épület raktár területén statikailag méretezett IPE acélgerendákon, kibetonozott trapézlemez födém készül. Az irodai szárnyban előregyártott körüreges födémpanelek alkotják a födémet. Az épület tetőszerkezetét acél tartóváz alkotja. A pontos méretezését a tartószerkezeti tervek és műszaki leírás tartalmazza. Válaszfalak: Földszinten Porotherm 10 téglafalazatok vakolva. Az épület tetőtéri válaszfalai gipszkarton válaszfalak lesznek 10,0 és 12,5 cm vastagságban CW50 és CW75 profilvázra szerelve, 2-2 réteg gipszkartonnal. A tűzvédelmi műszaki leírásban előírt helyeken tűzgátló (RF) gipszkarton lemezekkel. A megfelelő hanggátlás elérése érdekében a profilvázak Isover Akusto hangszigetelő réteggel lesznek ellátva. Vizes helyiségekben az egyes gipszkarton lapok impregnált változatai kerülnek alkalmazásra. Hőszigetelések: Az épület földszinti padlószerkezetében legalább 10,0 cm vastagságban hőszigetelés készül. A betervezett termék: Austrotherm AT-N200 Jellemzői: nyomófeszültség (kPa):>=200 hővezetési tényező (W/mK):0,033 páradiffúziós ellenállási szám:40-100 páradiffúziós tényező (mg/Pahm): 0,018-0,007 Az épület emeleti padlószerkezetében legalább 3,0 cm vastagságban lépéshang-szigetelés készül. A betervezett termék: Rockwool Steprock HD Jellemzői: névleges testsűrűség kg/m3140 hővezetési tényező (W/mK):0,038 páradiffúziós ellenállási tényező:1 olvadáspont:>1000°C tűzvédelmi osztály:A1 Az épület tetőszerkezetében kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre. Javasolt termék: Rockwool Airrock LD 20,0 cm vastagságban. Jellemzői: hővezetési tényező (W/mK):0,037 páradiffúziós ellenállási tényező:1 olvadáspont:>1000°C tűzvédelmi osztály:A1 Az épület külső falán, lábazat mentén a terveken jelölt magasságig 10 cm vastag extrudált polisztirolhab hőszigetelés kerül dűbelezéssel és ragasztással rögzítve. A tervezett termék típusa: Austrotherm XPS Top P Jellemzői: nyomófeszültség (kPa):>=200 hővezetési tényező (W/mK):0,036 páradiffúziós ellenállási szám:70-100 páradiffúziós tényező (mg/Pahm): 0,01-0,007 éghetőség:B1 - nehezen éghető Az épület homlokzatán, a lábazat felett 10 cm vastagságban expandált polisztirolhab hőszigetelés készül dűbelezéssel és ragasztással rögzítve. A tervezett termék típusa: Austrotherm GRAFIT 80 Jellemzői: nyomófeszültség (kPa):>=80 hővezetési tényező (W/mK):0,031 páradiffúziós ellenállási szám:20-40 tűzvédelmi osztály:E A tűzvédelmileg indokolt, illetve a szerelt fém homlokzatburkolat mögött 5,0 illetve 6,0 cm vastagságban kőzetgyapot szigetelés kerül beépítésre. A tervezett termék típusa: Rockwool Fixrock Jellemzői:hővezetési tényező (W/mK):0,039 páradiffúziós ellenállási tényező:1 olvadáspont:>1000°C tűzvédelmi osztály:A1 Vízszigetelések: Az épület padlószerkezetében talajnedvesség elleni szigetelés készül. A tervezett típus Icopal E-PV 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez. A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot, a belőle keletkezett hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak. Az emeleti vizes helyiségekben kétkomponensű, cementbázisú kent szigetelés készül. Nyílászárók: Az épület külső nyílászárói korszerű műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű ablakok, illetve ajtók. A műanyag nyílászárók szerkezetei a külső oldalon fóliázással ellátva. A nyílászárók három rétegű fokozottan hőszigetelő üvegezést kapnak Argon gázas töltéssel(4low-e-14-4-14-4low-e + Ar). Ug=0,6 W/m2K. Parapet alatti, illetve alacsonyan lévő üvegezés esetén kívül edzett üveggel, belül ragasztott biztonsági üvegezéssel. Az ablakok kívül alumínium párkányt, belül műanyag könyöklőt kapnak. A tetőtérben Velux ablakok kerülnek elhelyezésre. A épületen belül elhelyezett ajtók, a fal vastagságától függően acél átfogó vagy sarok tokos szerkezetűek lesznek. Az ajtólapok furatolt faforgácslap betétes, farost lemez burkolatú HPL kivitelben készülnek, 40 mm-es vastagságban. Egyes ajtók a tűzgátló, illetve hanggátló kivitelben készülnek. Burkolatok: A tervezett épület közösségi, közlekedő helyiségeiben hidegburkolatként, a padlón nagy teherbírású 0,7-0,8 mm vastagságú 30*30 cm méretű greslap v. kerámialap burkolat készül. A vizes helyiségekben csúszásmentes R11-R12 kivitelben. A falakon a vizes helyiségekben ajtómagasságig csempeburkolat készül. A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben (iroda) nagy kopásállóságú 0,8 cm vastag laminált parketta burkolat készül, alátét habfóliával. A raktárakban a szálerősített beton aljzatokra kéregerősítő bevonat készül. Az egyes helyiségekben megrendelői igényeknek megfelelően kerülnek kiválasztásra a burkolatok. Külső felületképzés: A hőszigetelt falakra üvegszövet hálón, glettelt felületen dörzshatású nemesvakolat kerül törtfehér színben, a lábazaton lábazati márványvakolat készül szürke színben. Az egyes színek véglegesítése próbafestés után történhet meg. Tetőszerkezet: A tervezett épület acélváz szerkezetű nyeregtetőt kap, statikai méretezés szerint. Pontos méretezésük a tartószerkezeti kiviteli tervekben történik meg. Tetőhéjazat: A nyeregtetőkre előkorcolt fémlemez fedés készül (pl. Lindab SRP Click) világosszürke színben. Álmennyezetek: Az épület egyes helyiségeiben szakipari álmennyezet készül. Az álmennyezet a födémhez, illetve a tetőszerkezethez függesztővel rögzített monolit gipszkarton lapokból áll. Álmennyezeti tervek szerint, egyes helyeken látszóbordás, akusztikai perforált gipszkarton lapokkal kiegészítve készül. A vizes helyiségekben látszóbordás kazettás álmennyezet készül. A tetőszerkezetre rögzített gipszkarton mennyezet egyrétegű, RF15 (EI-30) tűzgátló lapból készül. Az építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemzők (SZABADTÉRI SZÍNPAD NÉZŐTÉR): Alapozás: A talajviszonyok ismeretében síkalapozás készül. Monolit beton sávalapok, vasalt talpgerendák statikai terv szerint. A pontos paramétereket a tartószerkezeti tervek és műszaki leírás tartalmazzák. Függőleges teherhordó szerkezetek: Mivel a vizesblokk alapvetően nyári üzemű lesz, így nincs különösebb szigetelési igény. A vizesblokk falai Leier FF20 beton falazóelemből épülnek. A nézőtérre vezető fedett lépcsőház függőleges falai ZST 20 zsalukő falazóelemből készülnek a rajzokon jelölt magasságig. A felett statikailag méretezett acél tartóváz készül, mely a favázas tetőszerkezetet tartja. Vízszintes teherhordó szerkezetek: A vizes blokk teteje statikailag méretezett acél tartóvázból áll. Vízszigetelések: A vizes blokk padlószerkezetében talajnedvesség elleni szigetelés készül, mely a falak mentén felhajtásra kerül. A tervezett típus Villas E-PV 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez. A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot, a belőle keletkezett hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak. Hőszigetelések: A tetőszerkezetben kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre. Javasolt termék: Rockwool Hardrock Max 10,0 cm vastagságban. Nyílászárók: Az épület nyílászárói korszerű műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű ablak, illetve ajtó. A műanyag nyílászárók szerkezetei a külső oldalon fóliázással ellátva. A nyílászárók két rétegű fokozottan hőszigetelő üvegezést kapnak Argon gázas töltéssel(4-16-4low-e + Ar). Ug=1,0 W/m2K. Parapet alatti, illetve alacso nyan lévő üvegezés esetén kívül edzett üveggel, belül ragasztott biztonsági üvegezéssel. Az ablakok kívül alumínium párkányt, belül műanyag könyöklőt kapnak. A épületen belül elhelyezett ajtók, a fal vastagságától függően acél átfogó vagy sarok tokos szerkezetűek lesznek. Az ajtólapok furatolt faforgácslap betétes, farost lemez burkolatú CPL kivitelben készülnek, 40 mm-es vastagságban. Burkolatok: A tervezett vizesblokk helyiségeiben hidegburkolatként, a padlón nagy teherbírású fagyálló és csúszásmentes 10 mm vastagságú 30*30 cm méretű greslap v. kerámialap burkolat készül. A falakon ajtómagasságig csempeburkolat készül. A nézőtér burkolata tömörített homokágyazatba fektetett beton térkő elemekből épül fel. Külső felületképzés: A beton falak külső oldalon, deszkaaljzatra készített, LINDAB PLX korcolt fémlemezfedést kapnak. Tetőszerkezet: A tervezett vizesblokk acélváz szerkezetű félnyeregtetőt kap. Tetőhéjazat: A tetőkre korcolt fémlemez fedés készül, LINDAB PLX, világosszürke színben. Álmennyezetek: A vizesblokk helyiségeiben szakipari álmennyezet készül. Az álmennyezet a tetőszerkezethez függesztővel rögzített monolit gipszkarton lapokból áll. Az égéstermék-elvezetés megoldási módja: A raktár épület fűtése kondenzációs fali gázkazánokról történik. A gépészeti terveknek megfelelően 1 db Saunier Duval ThemaCondens 25-AS típusú, valamint 1 db Saunier Duval ThemaCondens 30-AS típusú kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. A tervezett kazán névleges teljesítménye 5,1-25,5 kW, illetve 6,1-30,6 kW. A kazánok levegő/füstgáz elvezető rendszere zárt, függőleges kialakítású NA80/125 PPS anyagú. A szabadtéri színpad nézőteréhez és vizesblokkjába nem kerül beépítésre fűtő berendezés. Bontási technológia leírása: A területen földmunkán kívül nem kerül sor bontásra. Közművesítettség, közművesítés megoldása: A telek teljesen közművesített. A telken minden közműbeállás megtalálható, de a szabadtéri színpad nézőtér területéig a szennyvízcsatorna vezetékét el kell vezetni. Tűzvédelem: Az új Raktár épület, valamint a szabadtéri színpad nézőterének kialakítására vonatkozóan készült külön szakági tűzvédelmi műszaki leírás, mely tartalmazza a tűzvédelemre vonatkozó előírásokat. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50.§ (3) bekezdése alapján: Az építményt és annak részeit, szerkezeteit, beépített berendezéseit és vezetékrendszereit úgy terveztük, az építési anyagokat, épületszerkezeteket úgy választottuk meg, hogy az építmény a rendeltetési célja szerint megfelel az OTÉK 50.§ (3) bekezdésében maghatározott követelményeknek. Az egyes szakági műszaki megoldások külön szakági tervdokumentációkban szerepelnek. BONTÁSI MUNKÁK: A területen három épületet kell lebontani: 1. jelű raktár-iroda épület 2. jelű raktár épület 3. jelű nyitott szín 1. jelű raktár-iroda épület Az épület jelenleg raktárként és irodaként funkcionál. Raktár területeinek nagy részén nincs födém. Az iroda funkciót öltöző, zuhanyzó, wc és karbantartó műhely egészíti ki. Szerkezete, hagyományos falazott és könnyűszerkezetes acél rendszerű. Az épület bruttó területe: 759,65 m2 Az épület nettó területe: 686,58 m2 Az épület legmagasabb szintje: 6,11 m Alapozás: Beton pont és sávalapok. Függőleges tartószerkezet, homlokzati falak: Acél tartólábak, tégla kitöltő falazatok. Vízszintes tartószerkezet, födémek: Födém csak részben található, mely csak felső gyalult deszkázattal borított gerendafödém, felülről hőszigetelve. Tetőszerkezet, tetőfedés: Acél oszlopokra terhelő acél rácsostartó a tetőszerkezet. A tetőfedés acél szelemenekre készített hullámpala fedés. Bádogos szerkezetek:Horganyzott lemez csapadékvíz elvezető függő és lefolyó ereszcsatornák. Nyílászárók: Homlokzati fa ablakok, fa és fém ajtók. Belső fa ajtók. Belső válaszfalak: Hagyományos falazott téglaszerkezetek. Belső burkolatok: Simított aljzatbeton készült a raktárakban. Az öltözők, irodák padlóburkolata mozaiklap, hajópadló, laminált parketta. A zuhanyzókban és vizes blokkok egyes felületein csempe falburkolat készült. Belső felületképzések: Meszelés és diszperzit felületek találhatóak. Homlokzati felületképzések a homlokzati rajz szerint. Elektromos ellátás: Az épület az elektromos rendszerbe be van kötve. Víz, szennyvíz: Az épület a víz, szennyvíz rendszerre rá van kötve. Fűtés: Központi fűtés gázkazánokkal, radiátorokkal (nem minden helyiség fűtött) 2. jelű raktár épület Az épület hagyományos szerkezetű, tégla falazattal, fa tetőszerkezettel, raktár funkcióval. Az épület bruttó területe: 74,25 m2 Az épület nettó területe: 60,96 m2 Az épület legmagasabb szintje: 2,95 m Alapozás: Beton sávalap Függőleges tartószerkezet, homlokzati falak: Az épület tartószerkezete, homlokzati főfala, hagyományos szerkezetű falazott tégla szerkezetek. Vízszintes tartószerkezet, födémek: - Tetőszerkezet, tetőfedés: Fa szarufázat, fa lécezésre készített hullámpala fedés. Bádogos szerkezetek: - Nyílászárók: Homlokzati fa ablakok, fém ajtó. Belső fa ajtó (lap nélkül). Belső válaszfalak: Hagyományos falazott téglaszerkezetek. Belső burkolatok: Beton burkolat Belső felületképzések: Meszelt felületek találhatóak. Homlokzati felületképzések a homlokzati rajz szerint. Elektromos ellátás: Az épület az elektromos rendszerbe be van kötve. Víz, szennyvíz: - Fűtés: - 3. jelű nyitott szín Az épület helyiséget nem tartalmaz, csak fedett tároló funkcióval rendelkezik. Fa és acél tartószerkezettel rendelkezett, melyből az acél szerkezettel kombinált tartószerkezetű terület már megsemmisült. A maradék fa tartószerkezetű terület fa tetőszerkezettel,hullámpalával fedett nyitott raktárként funkcionál. Az építmény nettó, bruttó területe: 40,09 (87,58 eredeti állapot) m2 Az építmény legmagasabb szintje: 3,42 m Alapozás: Beton pontalapok. Függőleges tartószerkezet, homlokzati falak: Fa és acél oszlopok Vízszintes tartószerkezet, födémek: - Tetőszerkezet, tetőfedés: Fa tetőszerkezet, fa lécezésre készített hullámpala fedés Bádogos szerkezetek: - Nyílászárók: - Belső válaszfalak: - Belső burkolatok: Simított aljzatbeton Belső felületképzések: - Homlokzati felületképzések a homlokzati rajz szerint. Elektromos ellátás: - Víz, szennyvíz: - Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat:A szerződés teljesítésében részt vevő,az M.2.1. pontban előírt alkalm. köv.-t igazoló szakember projektvezetői szakmai többlet tapasztalatának időtartama(hónap)(min.0 hó,max 48 hó)  15
2 A felújításra és átalakításra vállalt előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama. (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002 azonosító számú, Sóstói Múzeumfalu fejlesztése c. projekt
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételére, mely szerint az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig a 2011. évi CXCV. törvény 55. §-a szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály más feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18760 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KELET-ÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bujtos u. 14.
Város: Nyíregyháza,
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: keletutmr@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 429395387
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 509313529
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bontási munkák
- előkészítő munkák
- földmunkák
- építőmesteri munkák
- szakipari munkák
- épületgépészeti munkák
- erős és gyengeáramú munkák
- közműépítés
- útépítési munkák
- felelős műszaki vezetés
- kertépítészet
- felvonó létesítése
- geodézia
- hulladékszállítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327-2-44

Hivatalos név: KELET-ÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bujtos u. 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447-2-15

Hivatalos név: INOX-THERM Kft. - V.MÓZ 28. TRADE Kft. Közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: INOX-THERM Kft.: Honvéd u. 8. I.em.2., V.MÓZ 28. TRADE Kft.:Baross u. 103. fsz
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054, 1083
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): INOX-THERM Kft.:13992477-2-41, V.MÓZ 28. TRADE Kft.: 26201586-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges