Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9729/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat
Teljesítés helye:Magyarország, 1192 Budapest, Pannónia út, Nádasdy utca és Gutenberg krt. által határolt terület (160773 Hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zöld Ház Építő Kft.;PaN-Manfa Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK01258
Postai cím: Városház tér 18-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Emődi Katalin
Telefon: +36 13477446
E-mail: drpajka.katalin@hivatal.kispest.hu
Fax: +36 13474977
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kispest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kispest.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Budapest XIX. Kerület Pannónia út, Nádasdy u és Gutenberg körút által határolt 1600773 hrsz.-ú ún. Wekerle kispiac felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Elvégzendő műszaki feladatok:
- Meglévő épületszerkezetek bontása 642 m³,
- Új épület építése 475,62 m² földszinti területtel és 232,74 m² emelettel, magas tetőépítéssel,
- Szerkezetek Vasbeton sávalap, tégla felmenő szerkezet, vasbeton és fa födém, hagyományos fa szerkezet cserépfedéssel,
- Fa nyílászárókkal, hagyományos belső és külső homlokzatvakolattal, elektromos szereléssel, és gépészettel,
- Udvaron 381 m² udvari burkolattal,
- Fakerítés építéssel
A piac területén 5db különböző méretű árusító üzlet kerül megépítésre 130,46 m², kis termelők részére fedett 106,50 m² és 347,02 m² nyitott terület lesz biztosítva.
A szerződés teljesítése alatt ellátandó feladatok részletesen az ajánlati dokumentációban.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, a szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint):
Fő tárgy: 45453100-8 [Felújítás]
Egyéb tárgyak: 45111100-9 [Bontási munka]
45421132-8 [Ablak beszerelése]
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 160536111 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Budapest XIX. Kerület Pannónia út, Nádasdy u és Gutenberg körút által határolt 1600773 hrsz.-ú ún. Wekerle kispiac felújítása”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45421132-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország, 1192 Budapest, Pannónia út, Nádasdy utca és Gutenberg krt. által határolt terület (160773 Hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő műszaki feladatok:
- Meglévő épületszerkezetek bontása 642 m³,
- Új épület építése 475,62 m² földszinti területtel és 232,74 m² emelettel, magas tetőépítéssel,
- Szerkezetek Vasbeton sávalap, tégla felmenő szerkezet, vasbeton és fa födém, hagyományos fa szerkezet cserépfedéssel,
- Fa nyílászárókkal, hagyományos belső és külső homlokzatvakolattal, elektromos szereléssel, és gépészettel,
- Udvaron 381 m² udvari burkolattal,
- Fakerítés építéssel
A piac területén 5db különböző méretű árusító üzlet kerül megépítésre 130,46 m², kis termelők részére fedett 106,50 m² és 347,02 m² nyitott terület lesz biztosítva.
A szerződés teljesítése alatt ellátandó feladatok részletesen az ajánlati dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap) (hónap) 20
2 Késedelmi kötbér napi összegének mértéke (Ft/ naptári nap) (ajánlati elem mértéke: 200.000 Ft/naptári nap; de maximum 300.000 Ft/naptári nap) (A megajánlott összeg tízzel osztható legyen)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Budapest XIX. Kerület Pannónia út, Nádasdy u és Gutenberg körút által határolt 1600773 hrsz.-ú ún. Wekerle kispiac felújítása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zöld Ház Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aranyeső u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1184
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23298451-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: PaN-Manfa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Máramaros u. 27.
Város: Gyömrő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2230
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14177196-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 170080000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 160536111
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Zöld Ház Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aranyeső u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1184
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23298451-2-43

Hivatalos név: PaN-Manfa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Máramaros u. 27.
Város: Gyömrő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2230
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14177196-2-13

Hivatalos név: Megépít-Felújít Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke tér 7. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24264020-2-41

Hivatalos név: Dor-Novum Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kisviola u. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1194
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12751837-2-43

Hivatalos név: CSŐSZER Project Engineering Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csorba u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1204
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13875626-2-43

Hivatalos név: Multi- Will Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1184
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23914052-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Érvényes ajánlatot tevők:
I.
Ajánlattevő neve: Megépít-Felújít Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.
Ajánlattevő adószáma:24264020-2-41
II.
Ajánlattevő neve: Dor-Novum Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1194 Budapest, Kisviola u. 36.
Ajánlattevő adószáma:12751837-2-43
III.
Ajánlattevő neve, konzorciumvezető: Zöld Ház Építő Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8.
ajánlattevő adószáma: 23298451-2-43
Ajánlattevő neve, konzorciumi tag: PaN-Manfa Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2230 Gyömrő, Máramaros u. 27.
ajánlattevő adószáma:14177196-2-13
IV.
Ajánlattevő neve: CSŐSZER Project Engineering Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1204 Budapest, Csorba u. 1.
ajánlattevő adószáma:13875626-2-43
V.
Ajánlattevő neve: Multi- Will Hungary Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1184 Budapest, Fáy u. 2.
ajánlattevő adószáma:23914052-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges