Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9741/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Mikepércs település közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BÓLEM Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A KEHOP-2.2.2-15-2015-00023 azonosítószámú projekt keretében, Mikepércs község szennyvízcsatorna-hálózatának bővítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A KEHOP-2.2.2-15-2015-00023 azonosítószámú projekt keretében, Mikepércs község szennyvízcsatorna-hálózatának bővítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
További tárgyak:45232410-9
45232411-6
45232420-2
45233223-8
45233228-3
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Mikepércs település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Házi bekötések száma: 182 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 4021 fm
Nyomóvezetékek hossza: 640 fm
3db közterületi átemelő, 3db házi beemelő a nyomott gerincvezetéken.
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlati dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlati felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
A részletes feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00023 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13047 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00023 azonosítószámú projekt keretében, Mikepércs község szennyvízcsatorna-hálózatának bővítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/10/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Őszi u. 3.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 314500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232410-9
További tárgyak:45232411-6
45232420-2
45233223-8
45233228-3
71320000-7
71322000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Mikepércs település közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Házi bekötések száma: 182 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 4021 fm
Nyomóvezetékek hossza: 640 fm
3db közterületi átemelő, 3db házi beemelő a nyomott gerincvezetéken.
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlati dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlati felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
A részletes feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 323194749
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Őszi u. 3.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti feltétel:
A Szerződéses Ár 314.500.000.- forint, azaz háromszáztizennégymillió-ötszázezer forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével.
A Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség legfeljebb 50 %-ának megfelelő, 157.250.000.- forint, azaz százötvenhétmillió-kétszázötvenezer forint előlegre tarthat igényt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alapján előlegbiztosíték ellenében vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. pontjában foglaltak („Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállítónak felróható, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja az előleg visszafizetésére. Ha a szállító a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot, egyidejűleg kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító adószámának törlését.”) alkalmazásának tudomásul vétele esetén (ebben az esetben a Vállalkozónak előleg-visszafizetési biztosíték nyújtási kötelezettsége nem áll fent). Az előlegbiztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 10%-ával. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a KEHOP Irányító Hatóság, mint támogató felé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak mellett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében írt biztosítéki formákban is teljesíthető. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez előlegbekérő dokumentum is szükséges. A biztosítékot a Vállalkozó az előleg - külön előlegbekérő okiratban történő - igénylésével köteles közvetlenül a KEHOP Irányító Hatóság részére benyújtani a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KEHOP Irányító Hatóság részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó minden egyes részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben számolhatja el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Vállalkozónak az előleget a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla össszegéből kell levonnia az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül, ugyanakkor az adott részszámla és a végszámla maximum 50% - át számolhatja el előlegként.. Az előlegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlen szállítói kifizetéssel kerül kifizetésre.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A Vállalkozó - a végszámlát is ide értve - 4 db részszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák (Közbenső kimutatások) az alábbi ütemezésben nyújthatóak be:
Megrendelő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozási díj (egyösszegű ajánlati ár nettó érték) 25%-ának megfelelő mértékben az alábbi ütemezésben:
1. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 25%-os teljesítettsége.
2. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 50%-os teljesítettsége.
3. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 75%-os teljesítettsége.
Végszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződés teljesítésében az Átadás-átvételi Igazolás a Mérnök részéről kiadásra került.
A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni.
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
Az ÁFA megfizetése az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 426 napos időtartamon belül köteles teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben - erre vonatkozó hatósági előírás esetében - a próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül.

Módosított feltétel:
A Szerződéses Ár 323.194.749.- forint, azaz háromszázhuszonhárommillió-százkilencvennégyezer hétszáznegyvenkilenc forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár és a Mérnök által 2017.11.27 napján MIK-320-64/2017 iktatószámon kibocsátott 1. sz. változtatási utasításban foglalt elfogadott ellenérték összegével.
A Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség legfeljebb 50 %-ának megfelelő, 157.250.000.- forint, azaz százötvenhétmillió-kétszázötvenezer forint előlegre tarthat igényt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alapján előlegbiztosíték ellenében vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. pontjában foglaltak („Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállítónak felróható, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja az előleg visszafizetésére. Ha a szállító a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot, egyidejűleg kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító adószámának törlését.”) alkalmazásának tudomásul vétele esetén (ebben az esetben a Vállalkozónak előleg-visszafizetési biztosíték nyújtási kötelezettsége nem áll fent). Az előlegbiztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 10%-ával. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a KEHOP Irányító Hatóság, mint támogató felé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak mellett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében írt biztosítéki formákban is teljesíthető. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez előlegbekérő dokumentum is szükséges. A biztosítékot a Vállalkozó az előleg - külön előlegbekérő okiratban történő - igénylésével köteles közvetlenül a KEHOP Irányító Hatóság részére benyújtani a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KEHOP Irányító Hatóság részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó minden egyes részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben számolhatja el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Vállalkozónak az előleget a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla össszegéből kell levonnia az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül, ugyanakkor az adott részszámla és a végszámla maximum 50% - át számolhatja el előlegként.. Az előlegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlen szállítói kifizetéssel kerül kifizetésre.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A Vállalkozó - a végszámlát is ide értve - 5 db részszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák (Közbenső kimutatások) az alábbi ütemezésben nyújthatóak be:
Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alap szerződésben foglalt vállalkozási díj (egyösszegű ajánlati ár nettó érték) 25%-ának megfelelő mértékben az alábbi ütemezésben:
1. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 25%-os teljesítettsége.
2. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 50%-os teljesítettsége.
3. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 75%-os teljesítettsége.
4. résszámla benyújtásának időpontja: az alap vállalkozási szerződés műszaki tartalmára vonatkozó teljesítésében az Átadás-átvételi Igazolás a Mérnök részéről kiadásra került .
Végszámla benyújtásának időpontja: jelen vállalkozási szerződésmódosításban foglalt, -Mérnök által 2017.11.27 napján MIK-320-64/2017 iktatószámon kibocsátott 1. sz. változtatási utasításban elrendelt műszaki tartalom- teljesítésében az Átadás-átvételi Igazolás a Mérnök részéről kiadásra került.
A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni.
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
Az ÁFA megfizetése az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A Vállalkozó az alap szerződésben foglalt Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 426 napos időtartamon belül köteles teljesíteni, jelen vállalkozási szerződésmódosításban foglalt, -Mérnök által 2017.11.27. napján MIK-320-64/2017 iktatószámon kibocsátott 1. sz. változtatási utasításban elrendelt műszaki tartalom- megvalósítását a szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 41 napos időtartamon belül köteles teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben - erre vonatkozó hatósági előírás esetében - a próbaüzem lejártát követő (rész)műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül.
Műszaki tartalom, költségvetés és határidő
Felek a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és költségvetését a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Kbt. 141.§ (3) bekezdésére tekintettel a (2) bekezdés alapján a módosítással érintett műszaki tartalommal együtt a szerződés mellékletét képező költségvetés szerint fogadják el.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a Vállalkozási szerződésben lévő vállalkozási díj (ellenérték) változása, tekintettel az alábbi körülményekre:
a) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a Vállalkozási szerződés összegének (ellenértékének) növekedése nem éri el az uniós értékhatárt,
b) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a Vállalkozási szerződés összegének (ellenértékének) növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének a 15 %-át.
c) a módosítás egyáltalán nem érintette a Vállalkozási szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a Vállalkozási szerződés célja a szerződés tárgyában meghatározott építési beruházás teljesítése az ott meghatározott feltételekkel),
d) a módosítás teljes egészében illeszkedik a Vállalkozási szerződés jellegéhez, hiszen az építési beruházás feltételei nem változtak, azok érintetlenek maradtak.
Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozási szerződés tárgyi, személyi hatálya nem változik a Vállalkozási szerződés módosításával.
Ezen indokok alapján a Feleknek a vállalkozói díj összegének (ellenértékének) módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést.
Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmának meghatározása a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetre tekintettel történt.
A műszaki tartalom módosítására azért került sor, mert Megrendelőnél lakossági jelzés alapján új szennyvízcsatorna bekötési igények merültek fel. A Mérnök által 2017.11.27. napján MIK-320-64/2017 iktatószámon kibocsátott 1. sz. változtatási utasításban elrendelte az új műszaki tartalom (új szennyvízcsatorna bekötések) megvalósítását.
A műszaki tartalom módosítása miatti feladatok az eredeti műszaki tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó munkanemek kerülnek alkalmazásra).
A 3.2. pontban megjelölt műszaki tartalom módosítások maguk után vonták a Vállalkozási szerződés költségvetésének, számlázási ütemezésének és a befejezési határidő módosítását is.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 314500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 323194749 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben