Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9900/2018
CPV Kód:66510000-8
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Katasztrófavédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák Zoltán
Telefon: +36 208200418
E-mail: zoltan.novak@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000207922018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000207922018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Katasztrófavédelem
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Casco és vagyonbiztosítás beszerzése 2018
Hivatkozási szám: EKR000207922018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Járóképes gépjárműalváz flotta casco biztosítása és gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, biztosítási szerződés keretében (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:458. § szerinti kárbiztosítási szerződés).
Gépjárműflotta mennyisége 108 db.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: BGN
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Casco és vagyonbiztosítás beszerzése 2018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66515200-5
További tárgyak:66514110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Járóképes gépjárműalváz flotta casco biztosítása, valamint gépek és berendezések összkockázatú (all risk) vagyonbiztosítása biztosítási szerződés (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:458. § szerinti kárbiztosítási szerződés) keretében.
A biztosítások 108 db járműre vonatkoznak.
I. Casco Biztosítás:
1. Fedezeti kör: elemi kár, töréskár, lopáskár, részlopás kár, rablás, üvegkár.
A CASCO biztosítás időtartama: 2018.08.01. napjától 2019.09.30. napjáig tart, mely időtartam az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával legfeljebb 2019.12.31. napjáig meghosszabbítható. (opció)
2. Biztosítandó gépjárművek: RÁBA R16 217 AF járóképes gépjárműalváz. A casco biztosítás díjszámításának alapját a járóképes gépjárműalváz bruttó vételára képezi (1 db RÁBA R16 217 AF gépjárműalváz bruttó értéke: 52 584 350 HUF). Területi hatály: Magyarország
II. Vagyonbiztosítás:
1. Fedezeti Kör: a biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben meghatározott és biztosítási összeggel megjelölt, gépjárműre épített, HEROS AQUADUX-X 4000 felépítmény és valamennyi, a gépjárműfecskendőre előírt, málhafelszerelése kapcsán bekövetkező biztosítási eseményekre és költségekre terjed ki. Kockázatok köre: minden kockázatra (külső és belső) kiterjedő (all risk).
2. Biztosítási díj: a megajánlott díjtétel és a biztosítási összeg (azoknak az eszközöknek a bruttó új értéke, melyekre az összkockázatú gépek, berendezések vagyonbiztosítása kiterjed) szorzatának eredménye. A vagyonbiztosítás díjszámításának alapját 1 db gépjármű felépítményének és annak málhafelszerelésének (HEROS AQUADUX-X 4000 felépítmény, 1 db: 58.538.212,-Ft, málhafelszerelések 1 db felépítményben: 21.338.438,-Ft) bruttó értéke képezi..
Területi hatály: Magyarország.
A vagyonbiztosítás időtartama: 2018.08.01. napjától 2019.09.30. napjáig tart, mely időtartam az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával legfeljebb 2019.12.31. napjáig meghosszabbítható. (opció) Részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi biztosítási díj / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötésig egyoldalú jognyilatkozattal jogosult eldönteni, hogy a biztosítási szerződések hatályát további 3 hónappal, legfeljebb 2019.12.31. napjáig meghosszabbítja. (opció)
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötésig egyoldalú jognyilatkozattal jogosult eldönteni, hogy a biztosítási szerződések hatályát további 3 hónappal, legfeljebb 2019.12.31. napjáig meghosszabbítja.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2015-00001
II.2.13) További információ A szerződések ellenértékét a KEHOP-1.6.0-15-2015-00001 projekt zárásáig, előreláthatólag 2018. december 31. napjáig a „Tűzoltó gépjármű-fecskendők rendszerbe állítása” című KEHOP-1.6.0-15-2015-00001 projekt keretében finanszírozzák.
A szerződések ellenértékét a KEHOP-1.6.0-15-2015-00001 projekt zárását, előreláthatólag 2019. január 1. napját követően a BM OKF költségvetéséből finanszírozzák.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a (közös) ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, vagy amely az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel (amivel) szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell dokumentumot benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a fenti kizáró okok. (adott esetben) Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerint bármely fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát a gazdasági szereplő (ajánlattevő) az ajánlattal egyidejűleg köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján ajánlatában csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél, referenciát adó neve és elérhetősége, a szerződés (szolgáltatás) tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a Kbt. 117.§-ára figyelemmel rögzíti, hogy az ajánlattevőknek az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésüket már az ajánlatban igazolniuk kell. Ajánlatkérő az eltérő eljárási szabályok alapján nem alkalmazza a Kbt.69.§-a szerinti felhívást az alkalmassági igazolások benyújtására, tehát ajánlatkérő az ajánlat alapján az alkalmasság tekintetében nem előzetes ellenőrzést végez. Az igazolások tekintetében hiány ill. hiányosság esetén hiánypótlást rendel el és/vagy felvilágosítást kér. Csak az alkalmasnak minősített ajánlattevő ajánlatát értékeli ajánlatkérő az értékelési résszempontok szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból
M/1.) amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik:
— legalább nettó 17.000.000 HUF ellenértékű casco biztosítási szerződéssel és
— legalább nettó 17.000.000 HUF ellenértékű, összkockázatú gépek, berendezések vagyonbiztosítási szerződéssel.
Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)].
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a Kbt. 117.§-ára figyelemmel rögzíti, hogy az ajánlattevőknek az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésüket már az ajánlatban igazolniuk kell. Ajánlatkérő az eltérő eljárási szabályok alapján nem alkalmazza a Kbt.69.§-a szerinti felhívást az alkalmassági igazolások benyújtására, tehát ajánlatkérő az ajánlat alapján az alkalmasság tekintetében nem előzetes ellenőrzést végez. Az igazolások tekintetében hiány ill. hiányosság esetén hiánypótlást rendel el és/vagy felvilágosítást kér. Csak az alkalmasnak minősített ajánlattevő ajánlatát értékeli ajánlatkérő az értékelési résszempontok szerint.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Díjfizetés és számlázási ütemezés: naptári negyedéves díjfizetés.
Teljesítés igazolása Kbt. 135. § (1) bek. szerint.
Számlázás HUF-ban Kbt. 135. § (5) bek. szerint.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) bek. szerint.
Számlák kiegyenlítése utólag, 30 napos fizetési határidővel (számlák kézhezvételétől), átutalással a 2013. évi V.törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek. szerint.
Késedelmes fizetés: késedelmi kamat/behajtási költségátalány Ptk. 6:155. § (1) bek. és 2016. évi IX. törvény szerint.
Pénzügyi fedezet a II.2.12)-13) pontok szerint.
Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az EKR karakterkorlátozása miatt ajánlatkérő ehelyett adja meg az eljárást megindító felhívás VI.3.4) További információk pontjában közzéteendő egyéb információkat.
(Folytatás:)
A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg az EKR-ben értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt.
c) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, lásd még III.1.3) pont.
d) Az ajánlatkérő által kiadott részletes ártáblázatot köteles ajánlattevő kitöltve ajánlatába becsatolni. E körben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. E körben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő nem tekinti nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának részletes ártáblázat bármelyik tétel mennyiségének, szövegének átírását, a tétel értékének „0”-val történő szerepeltetését, a tétel nem szerepeltetését vagy plusz tétel szerepeltetését.
8.Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy egy meglévő gépjárműflottára kíván biztosítást kötni és beszerzési tárgyak egymással szorosan összefüggnek. A biztosító, mint ajánlattevő, szolgáltatása a kár megfizetésében manifesztálódik és a szakmai tapasztalatok azt mutatják, hogy egy fizikai egységet képező járművet két külön társaságnál biztosítani, hátrányos ajánlatkérő részére,mert komoly kárrendezési anomáliákhoz vezet. Emellett a részekre bontás gazdaságilag ésszerűtlen, a részajánlattétel korlátozásával elérhető előnyök (flottakedvezmény által alacsonyabb biztosítási díj, kisebb adminisztrációs teher, a projektek ellenőrzéséhez kapcsolódó felügyeleti, ellenőrzési tevékenységek ellátása) jóval nagyobbak, mint a verseny korlátozásával járó hátrányok (kis- és középvállalkozások kiszorulása a versenyből).
9.Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ár szempont alapján történik. (Kbt.76.§ (2) bekezdés a) pontja). Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11.A III.1.3) M/1 pont szerinti alkalmassági feltétel a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/08/23 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.Az ajánlathoz csatolni kell:
-felolvasólapot a Kbt.66.§(5)bek. szerint (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
-ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)bek. szerint(Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
-ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(6)bek.a)-b)pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) (dokumentáció III.4.számú melléklete)
-ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.67.§(4)bek-re vonatkozóan (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
-a Kbt.62.§(1)bek.b),g)-k),m) és q) pontokban meghatározott kizáró okokra vonatkozó,a Kbt.67.§(1)bek. szerinti nyilatkozatot (Kbt. 114.§(2)bek.)(dokumentáció III.7.számú melléklete)
-a Kbt.62.§(1)bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozó,a Kbt.67.§(1)bek. szerinti nyilatkozatot (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
-ajánlattevő nyilatkozatát a műszaki és szakmai alkalmassági követelményekre vonatkozóan (dokumentáció III.9.számú melléklete);
-ajánlattevő referencia nyilatkozatát/vagy szerződést kötő másik fél által kiadott referencia igazolást(okat)(dokumentáció 10.számú melléklet)
-ajánlattevő nyilatkozatát Kbt.65.§(7)bek-re vonatkozóan (dokumentáció III.6.számú melléklete)
-részletes ártáblázatot (dokumentáció 11.számú melléklet)
2.Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
-ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),vagy a 2006.évi V.tv. 9.§(1) bek. szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen
dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt
tett okiratba foglalt aláírás-minta)
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást.
3.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozat is csatolandó! (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)).Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
4.Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ár szempont alapján történik. (Kbt.76.§(2)bek. a)pontja).
5.Eljáró FAKSZ:dr. Körmendi Miklós (00298)
6.Ajánlatkérő a Kbt. 73.§(6)bek c)pontja alapján az eljárást megindító felhívásban előre meghatározza azt az összeget,amelyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani,és az ajánlat ezen összeget meghaladja.Eszerint, amennyiben ajánlattevő által a felolvasólapon megadott Havi biztosítási díj 40.266 Ft összeget meghaladja,úgy ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné fogja nyilvánítani.
7.Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt.117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött,önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.A Kbt.117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.112. § (1) bek. b) pontja szerint jár el - hirdetménnyel induló nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
a)Ajánlatkérő a Kbt.113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
b)Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre,az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra,ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról,a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen az EKR-ben,közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. (folytatás III.2.2) pontban)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges