Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:20456/2014
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Teljesítés helye:1068 Budapest, Városligeti fasor 4. (Budapest VI. Kerület Derkovits Gyula Általános Iskola) 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. (Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola) 1063 Budapest, Szív u. 19-21. (Budapest VI. Kerület Tóth Aladár Zeneiskola) 1064 Budapest, Vörösmarty u. 49. (Budapest VI. Kerület Vörösmarty Mihály Általános Iskola)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.11.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Postai cím: Eötvös utca 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Mogyorósi Sándor
Telefon: +36 1 3517965
E-mail: mogyorosi.sandor@terezvaros.hu
Fax: +36 13518934
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.terezvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés önkormányzati intézmények takarítási feladatainak ellátására.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 14
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1068 Budapest, Városligeti fasor 4. (Budapest VI. Kerület Derkovits Gyula Általános Iskola)
1065 Budapest, Pethő S. u. 4. (Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola)
1063 Budapest, Szív u. 19-21. (Budapest VI. Kerület Tóth Aladár Zeneiskola)
1064 Budapest, Vörösmarty u. 49. (Budapest VI. Kerület Vörösmarty Mihály Általános Iskola)
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés önkormányzati intézmények takarítási feladatainak ellátására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
x valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Az önkormányzati intézmények épületeiben napi, heti és kettő nagytakarítási feladat elvégzése az alábbi helyszíneken:
- Budapest VI. Kerület Derkovits Gyula Általános Iskola 1068 Budapest, Városligeti fasor 4. alatti épülete 2529 m2, valamint 1300 m2 üvegfelület,
- Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. alatti épülete 4020 m2, valamint 2184 m2 üvegfelület,
- Budapest VI. Kerület Tóth Aladár Zeneiskola 1063 Budapest, Szív u. 19-21. alatti épülete 1826,81 m2, valamint 756 m2 üvegfelület,
- Budapest VI. Kerület Vörösmarty Mihály Általános Iskola 1064 Budapest, Vörösmarty u. 49. alatti épülete 3730 m2, valamint 800 m2 üvegfelület.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Hibás teljesítés esetén járó kötbér, mértéke: 30.000,-Ft/esetenként. Késedelmi kötbér, mértéke: minden megkezdett órai késés esetén 30.000,-Ft fizetendő a szerződésben foglaltak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ellenérték megfizetésére havonta kerül sor ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás alapján ajánlattevő részéről benyújtott számla szerint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései alapján.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A kifizetés és az elszámolás pénzneme a HUF.
A közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá tartozik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
A Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, valamint nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), f) pontokban meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlatban, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint kell nyilatkozatot benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), f) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá, továbbá a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Korm. rendelet 2. § (i) pont ib) alpontja és a 4. § (f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell a dokumentumok csatolásával igazolnia. Az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint arról, hogy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58. § (3)bekezdés).
Az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Ajánlattevő(k) a Kbt. 55. § (1) bekezdése, illetve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi - a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két évről szóló nyilatkozata arról,hogy mióta vezeti bankszámláját, bármely bankszámláján volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorban állás; attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2. Ajánlattevő csatolja az alkalmassági minimumkövetelményei között meghatározott felelősségbiztosítás fennállását igazoló okiratot mely lehet a biztosító által kiállított fedezetigazolás vagy a biztosítási kötvény másolata [a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pont].
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló jogi jellegtől függetlenül a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelmények esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha bármely a cégkivonatában szereplő, pénzügyi intézménynél vezetett bankszámláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított két éven belül 15 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik érvényes, takarítási munkára vonatkozó olyan felelősségbiztosítással, melynek kárértéke káreseményenként legalább 1 millió forint, éves kárértéke pedig legalább 50 millió forint.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az eljárást megindító felhívás feladásától - visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése [310/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet. 15. § (3) bekezdés a) pont]. Az ismertetést a 310/2011.(XII. 23.) Korm. r. 16. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat illetőleg igazolás benyújtásával kell teljesíteni.
M.2. Azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 15. § (3) bekezdés d) pont]. A képzettség ismertetését az iskolai és iskolán kívüli egyéb képzési formában szerzett végzettséget igazoló, az adott oktatási intézmény által kiállított okirat másolatának benyújtásával, a szakmai tapasztatalatot a szakmai önéletrajz benyújtásával kell igazolni. A teljesítésben személyesen résztvevők, csak bejegyzés nélküli erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező személyek lehetnek. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát. Az érintettek erkölcsi bizonyítványát a nyertes ajánlattevőnek a teljesítés megkezdése előtt át kell adnia.
M.3. A minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírása [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 15. § (3) bekezdés f) és i) pont]. A leírás teljesíthető az ajánlattevő érvényes MSZ EN ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 szabványoknak megfelelő tanúsítványai egyszerű másolatának benyújtásával vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, a felsoroltakkal egyenértékű tanúsítvány benyújtásával, illetőleg az egyenértékű minőségbiztosítási, valamint környzetirányítási intézkedések részletes bemutatásával, leírásával.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből részajánlatonként legalább 1 db, minimum 1.800 m2 szintterületű épület takarítására vonatkozó olyan referencia munkával, melyet legalább 6 hónapig teljesített(ek), minimum 2.000.000 Ft ellenértékben.
M.2./ Nem rendelkezik
M.2./1 legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű, minimum 5 éves takarítási gyakorlattal rendelkező szakmai vezetővel;
M.2./2 részajánlatonként legalább 2-2 fő, OKJ 31789903 vagy azzal egyenértékű végzettségű, valamint legalább 1 éves takarítói munkatapasztalattal, továbbá bejegyzés nélküli erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező takarító szakemberrel, akik a teljesítésben személyesen részt vesznek.
M.3. Nem rendelkezik takarítási szolgáltatási tevékenységre vonatkozóan MSZ EN ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 szabványoknak megfelelő tanúsítványokkal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, a felsoroltakkal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy a felsoroltakkal egyenértékű minőségbiztosítási, valamint környezetirányítási intézkedésekkel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/11/10 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció, az eljárást megindító felhívás közzétételétől kezdődően beszerezhető az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2014. november 10-én 10:00 óráig. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni. A dokumentáció árát, a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15506007 számú számlájára átutalással lehet megfizetni. A dokumentáció ellenértéke nettó módon került meghatározásra.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/11/10 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/11/10 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 1067 Budapest, Eötvös u. 3.; Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, V. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő, ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2015. szeptember
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció, az eljárást megindító felhívás közzétételétől kezdődően beszerezhető az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2014. november 10-én 10:00 óráig. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni. A dokumentáció árát, a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15506007 számú számlájára átutalással lehet megfizetni. A dokumentáció ellenértéke nettó módon került meghatározásra.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P1.-P2.; M1.-M3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
2. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
3. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte(Kbt. 124. § (4)).
4. A hiánypótlás a Kbt. 67. § szerint biztosított.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6. Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban kell benyújtani ajánlatkérő, jelen felhívás I.1. pontjában megadott címére közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus másolati példány benyújtását. A postán feladott ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A csomagoláson fel kell tüntetni a következő feliratot: „Önkormányzati intézmények takarítása 2015.”. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel.
7. Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az Ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
8. Ajánlattevőknek be kell nyújtani egy nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az ajánlatában megnevezett pénzügyi intézményeken túl, más pénzügyi intézménynél nem vezet bankszámlát.
9. A Kbt. 2. §-ra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatában -nyilatkozattal - vállalnia kell a környezetvédelmi, zöld szempontok érvényesítését a teljesítés során:
- a teljesítés során a kommunikációban az elektronikus csatornák alkalmazásának elsődlegessége,
- újrahasznosított termékek pl: újrahasznosított papír alkalmazása,
- kétoldalas nyomtatás előtérbe helyezése,
- a hulladékok szelektív kezelése.
10. Az ajánlattevő a Kbt. 80. §-a értelmében az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Amennyiben az ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, úgy arról az ajánlattevőnek a fentiek szerint külön kell nyilatkoznia (és abban meghatároznia az ajánlat üzleti titoknak minősülő részeit az ajánlat oldalszámának megjelölésével). Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arra vonatkozóan is, hogy az ajánlata nem tartalmaz üzleti titkot.
11. Ajánlatkérő helyszíni konzultációt és helyszíni bejárást biztosít részenként az alábbi időpontokban:
2014. október 20. 10 óra 1068 Budapest, Városligeti fasor 4. Budapest VI. Kerület Derkovits Gyula Általános Iskola
2014. október 20. 14 óra 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Terézvárosi Magyar-Angol és Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola
2014. október 21. 10 óra 1063 Budapest, Szív u. 19-21. Budapest VI. Kerület Tóth Aladár Zeneiskola
2014. október 21. 14 óra 1064 Budapest, Vörösmarty u. 49. Budapest VI. Kerület Vörösmarty Mihály Általános Iskola
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/09 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Budapest VI. Kerület Derkovits Gyula Általános Iskola 1068 Budapest, Városligeti fasor 4.
1) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés önkormányzati intézmények takarítási feladatainak ellátására.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
3) Mennyiség
Napi, heti és kettő nagytakarítási feladat elvégzése az alábbi helyszínen:
Budapest VI. Kerület Derkovits Gyula Általános Iskola 1068 Budapest, Városligeti fasor 4. alatti épülete 2529 m2, valamint 1300 m2 üvegfelület.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola 1065 Budapest, Pethő S. u. 4.
1) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés önkormányzati intézmények takarítási feladatainak ellátására.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
3) Mennyiség
Napi, heti és kettő nagytakarítási feladat elvégzése az alábbi helyszínen:
Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. alatti épülete 4020 m2, valamint 2184 m2 üvegfelület.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: Budapest VI. Kerület Tóth Aladár Zeneiskola 1063 Budapest, Szív u. 19-21.
1) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés önkormányzati intézmények takarítási feladatainak ellátására.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
3) Mennyiség
Napi, heti és kettő nagytakarítási feladat elvégzése az alábbi helyszínen:
Budapest VI. Kerület Tóth Aladár Zeneiskola 1063 Budapest, Szív u. 19-21. alatti épülete 1826,81 m2, valamint 756 m2 üvegfelület.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: Budapest VI. Kerület Vörösmarty Mihály Általános Iskola 1064 Budapest, Vörösmarty u. 49.
1) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés önkormányzati intézmények takarítási feladatainak ellátására.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
3) Mennyiség
Napi, heti és kettő nagytakarítási feladat elvégzése az alábbi helyszínen:
Budapest VI. Kerület Vörösmarty Mihály Általános Iskola 1064 Budapest, Vörösmarty u. 49. alatti épülete 3730 m2, valamint 800 m2 üvegfelület.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------